Helka ry:n kannanotto Helsingin asukastilojen tukipolitiikkaan

0
95

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenille

Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helkan kannanotto Helsingin asukastilojen tukipolitiikkaan

Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helka on saanut useita yhteydenottoja liittyen Helsingin sosiaali- ja terveyslautakunnalle esitettyyn asukastalotoiminnan ja asukastyön tukemisen leikkauksiin (kokous 19.3.2013, pöytäkirjan § 58). Esitys ehdottaa leikkauksia lähes kaikkiin haettuihin asukastilojen tukiin. Esitettyjen tukien leikkaussumma on yhteensä noin 100 000 euroa. Asukastalotoiminnan ja asukastyön tukemiseen on esityksen mukaan varattu 621 500 euroa.

Avustusten kokonaissummaa on leikattu vuodesta 2012 noin neljätoista prosenttia. Joidenkin alueiden avustuksia ehdotetaan leikattavaksi esityksen mukaan jopa 50 prosenttia. Helka pitää sosiaali- ja terveyslautakunnan esitystä leikata asukastalotoiminnan ja asukastyön tukemisen järjestöavustuksia erittäin huolestuttavana. Kyseisten toiminta-avustusten leikkauksilla saavutettavat säästöt ovat koko Sosiaali- ja terveysviraston budjettiin (2,1 Mrd) suhteutettuina lähtökohtaisesti vähäisiä.

Kaupunginhallitus päätti 10.12.2012 vahvistaa alueellisia asukas- ja demokratiatiloja. Kokouksen pöytäkirjan 1399 §:ssä (Kaupunginjohtaja/13) todetaan: Jatkotoimet demokratiaselvitysten pohjalta/ Päätös: Kaupunginhallitus päätti merkitä liitteinä olevat selvitykset tiedoksi ja hyväksyä demokratiahankkeen jatkotyöhön seuraavat tavoitteet ja toimenpiteet (ote) ”3. — Vahvistetaan asukasosallistumisen edellytyksiä demokratiatilojen osalta. Luodaan demokratiatilojen toimintamalli ja madalletaan kynnystä olemassa olevien tilojen käyttöönottamiseksi. Kaupungin toimitilasuunnittelussa ja muussa uusien tilojen käytön suunnittelussa otetaan huomioon alueen asukkaiden ja kansalaisyhteiskunnan kokoontumistilatarpeet.” Vuosi 2013 on myös kaupunginjohtaja Jussi Pajusen erityistä huomiota nauttivien Lähidemokratiapilottien toteuttamisvuosi. Kaavaillut leikkaukset vaikuttavat vetävän kovin vastakkaiseen suuntaan.

Helsingin eri alueilla tehdään pienillä avustuksilla kustannustehokasta sosiaalisten ongelmien ennaltaehkäisyä. Sosiaali- ja terveyslautakunnan järjestöavustusten kriteerejä ovat muun muassa itsenäisen selviytymisen edistäminen ja tukeminen, sosiaalisten ongelmien ennaltaehkäiseminen ja vähentäminen, syrjäytymisen ehkäiseminen ja kriisitilanteissa auttaminen, maahanmuuttajien kotoutumisen tukeminen sekä vapaaehtoistyön ja kansalaistoiminnan tukeminen sekä vanhempien vapaaehtoistyö pienten lasten kerho- ja leikkikenttätyön hoitamiseksi, joka omalta osaltaan helpottaa paineita kaupungin oman vastaavan toiminnan järjestämiseen. Asukastalotoiminta ja asukastyö tukevat Helkan näkemyksen mukaan kaikkea edellä mainittua; ja kääntäen: resurssien leikkaamisella on nähtävissä runsaasti kielteisiä vaikutuksia monilla alueilla.

Asukastalot toimivat muun muassa matalan kynnyksen kohtaamispaikkoina, jotka vertaistuen avulla tehokkaasti ehkäisevät syrjäytymistä. Ennaltaehkäisevän toiminnan ja matalan kynnyksen asukastalotoiminnan ja asukastyön alasajon voidaan ennakoida johtavan lisääntyneeseen syrjäytymiseen ja kustannusten kasvuun.

Helka ry julkaisee kevään 2013 aikana asukastaloselvityksen, jossa käydään läpi 37 helsinkiläisen asukastalon/ asukastilakokonaisuuden tilannetta. Tilat voidaan jakaa kolmeen kategoriaan: asukkaiden/paikallistoimijoiden aikaansaamat asukastalot, kaupungin perustamat asukastalot ja kaupunkisuunnittelun tuottamat yhteiskerhotilat. Asukastalotoiminnan ja asukastyön tukemisen leikkaukset kohdistuvat erityisesti asukkaiden aikaansaamien asukastalojen toimintaan. Ne sijaitsevat alueilla, joilla yhteiskerhotilojen perustaminen ei onnistu samalla tavoin kuin uusilla alueilla (kaavoituksen mahdollistamana). Asukastalon käynnistämisvaihe kestää yleensä vähintään 3-4 vuotta (Saavola, Kaarina & Kurki, Hannu 2002, s. 11) ja edellyttää paljon vapaaehtoispanoksia. Kaupunki on taloudellisesti tukenut tilojen perustamista.

Useat asukastalotoimijat ovat neuvotelleet kaupungin viranhaltijoiden kanssa pelisäännöt siitä, miten nykyisiä tai suunniteltuja hankkeita viedään eteenpäin ja miten ne rahoitetaan. Moni yhdistys/toimija on luottanut näihin keskusteluihin ja lähtenyt toteuttamaan yhdessä sovittua projektia. Asukastalotoimijat ovat nyt vaikeassa tilanteessa, kun puolen vuoden tai vuoden toiminnan jälkeen yhdessä sovittu toiminta joudutaan mahdollisten leikkausten myötä lopettamaan. Esitys vaikuttaa valmistellun ainoastaan papereita ja numeroita tarkastellen, keskustelematta asianomaisten yhteisöjen kanssa. Tällainen ei Helkan mielestä ole hyvän hallintotavan mukaista.

Helka haluaa vielä muistuttaa Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveyslautakuntaa siitä, kuinka valtavasti talkootyötä paikallisvoimin ylläpidettävien asukastilojen toimintaan liittyy. On valitettavaa, jos kaupunki ei kykene näkemään ja tunnustamaan tämän asukaslähtöisen vapaaehtoispanoksen strategista merkitystä tulevaisuuden elävien ja sosiaalisesti hyvinvoivien kaupunginosien rakentamisessa.

Helsingin kaupungissa on virinnyt viime vuosina ennennäkemätön asukkaiden omaehtoinen aktivoituminen – sekä fyysisen että sosiaalisen – toimintaympäristön kohentamisen projekteihin ja toimintaan. Tällaisessa tilanteessa olisi strategisesti järkevää pikemminkin vahvistaa paikallisen asukastoiminnan tukea kuin leikata sitä.

Helka ehdottaa, että sosiaali- ja terveyslautakunta peruuttaa asukastalotoimintaan ja asukastyön tukemiseen kohdistetut leikkaukset ja palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi lautakunnalle niiden perusteiden mukaisesti, joita hakijat ovat hakemuksissaan ilmoittaneet. Samalla Helka kiirehtii hallintokunnat ylittävän selvityksen tekemistä asukastalotoiminnan ja asukastyön rahoituksesta ja tukemisesta. Lisäksi Helka toivoo, että Helsingin kaupunki selkiyttää asukastoiminnan tuen jakoperusteita, hakuprosessia sekä kovin hajallaan kaupungin hallintokuntien laajassa kentässä olevia asukastoiminnan avustuskäytäntöjä.

Helsingissä 3. huhtikuuta, 2013


Aija Staffans   
          Pirjo Tulikukka
puheenjohtaja           toiminnanjohtaja

Tiedoksi:
Helsingin kaupunginvaltuutetut
Helsingin kaupunginhallituksen jäsenet ja varajäsenet