Helsinki valmistelee keskushallinnon virastojen yhdistämistä

0
514

Helsingin kaupunki valmistelee kaupungin keskushallinnon kolmen viraston yhdistämistä. Tarkoitus on, että kaupungin hallintokeskus, henkilöstökeskus ja talous- ja suunnittelukeskus yhdistettäisiin. Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen asetti keskiviikkona 7.11. asiaa valmistelemaan keskushallintotyöryhmän, jonka toimeksiannossa todetaan, että kaupungin organisaation rakennetta tulee tarkastella täysin uudesta näkökulmasta. Sen tulee nykyistä paremmin vastata muuttuvan toimintaympäristön haasteisiin ja kasvavan vuorovaikutuksen, hallinnon läpinäkyvyyden, sosiaalisen median, avoimen datan ja demokratian kehittämisen vaatimuksiin.

Kaupungin keskushallinnossa ohjaus-, suunnittelu-  ja palvelutoiminnot ovat nykyisin jakautuneet kolmeen virastoon, mikä aiheuttaa eriaikaisuutta ja päällekkäisyyttä, ja toisaalta henkilöstön ja yksiköiden osaamista ei hyödynnetä parhaalla mahdollisella tavalla, perusteluissa sanotaan. Esimerkiksi kaupungin yhteiset suuret tietojärjestelmähankkeet ovat kolmessa virastossa. Uudelleenarviointia edellyttää muun muassa elinkeinopolitiikan, yrityspalveluiden ja työllisyydenhoidon kokonaisuus.

Valmisteltavan uudistuksen tarkoitus on lisätä hallinnon tuottavuutta. Kaupunginvaltuuston strategiaohjelmassa korostettujen hallintokuntarajat ylittävien prosessien toteutus edellyttää yhtenäistä johtamista. Keskushallinnon kokoaminen toisi tehokkuutta ohjaukseen ja suunnitteluun ja mahdollistaa paremman tuen kaupunginvaltuustolle, kaupunginhallitukselle ja kaupungin johtajistolle.

Hallintokeskuksessa, henkilöstökeskuksessa ja talous- ja suunnittelukeskuksessa on yhteensä 12 osastoa ja noin 550 työntekijää. Nyt pyritään pienempään osastomäärään.

Työryhmän tulee tehdä esitys keskushallinnon uudeksi virasto- ja yksikkörakenteeksi siten, että keskushallinnon toiminnot hoidetaan yhdessä virastossa. Lisäksi työryhmän tulee ottaa kantaa keskushallinnosta mahdollisesti pois siirrettäviin tehtäviin sekä keskitettäviin asiakokonaisuuksiin. Työryhmän tulee saada työnsä valmiiksi tämän vuoden loppuun mennessä.

Työryhmän puheenjohtajana toimii Jussi Pajunen ja jäseninä keskushallinnon kolmen viraston virastopäälliköt: eli hallintojohtaja Eila Ratasvuori, henkilöstöjohtaja Hannu Tulensalo ja rahoitusjohtaja Tapio Korhonen. Työlle asetettiin lisäksi seurantaryhmä, johon mainittujen henkilöiden lisäksi nimetään kaksi henkilöä kustakin työntekijöitä edustavasta henkilöstöjärjestöstä.

Toimeksiantoon ei kuulu muutosten esittäminen kaupunginjohtajan ja apulaiskaupunginjohtajien toiminnallisiin vastuualueisiin. Lopullisen päätöksen virastojen mahdollisesta yhdistämisestä tekee kaupunginvaltuusto.