Helsinkiläiset suhtautuvat myönteisesti pyöräilyn edistämiseen

0
117

Helsingin tavoite edistää pyöräilyä saa kaupunkilaisilta vankan tuen, sillä yli 95 prosenttia helsinkiläisistä suhtautuu pyöräilyn edistämiseen myönteisesti. Asenne on myönteinen niidenkin asukkaiden keskuudessa, jotka eivät pyöräile.

Kaupunkilaisten asenne pyöräilyyn selviää Pyöräilybarometri 2014 -tutkimuksesta, jossa selvitettiin asenteiden lisäksi sitä, miten usein helsinkiläiset pyöräilevät, keitä pyöräilevät asukkaat ovat ja mitä mieltä he ovat Helsingin pyöräilyolosuhteista.

Tutkimustulosten mukaan pyöräilijöitä on Helsingissä kaikissa tuloryhmissä ja koulutusluokissa. Merkittävä osa pyöräilevistä Helsingin asukkaista on korkeakoulutettuja ja hyvätuloisia. Lumettomana aikana päivittäin pyöräilevissä on myös autoa ja etenkin joukkoliikennettä päivittäin käyttäviä, esimerkiksi kolmannes päivittäin pyöräilevistä käyttää myös joukkoliikennettä päivittäin.

Yli neljännes aikuisista helsinkiläisistä pyöräilee lähes päivittäin, yli puolet vähintään kerran viikossa lumettomana aikana. Pyörää käytetään pääosin matkantekoon töihin, opiskelemaan, asioille ja harrastuksiin, vajaa viidennes pyörämatkoista tehdään kuntoilun vuoksi.

Tärkeimmiksi syiksi pyöräillä mainittiin pyöräilyn kätevyys liikkumistapana sekä sen myönteiset vaikutukset kuntoon ja terveyteen. Pyöräilemättömyyttä tai vähäistä pyörän käyttöä puolestaan perusteltiin useimmiten sillä, ettei pyörää ole saatavilla, lähes yhtä usein syynä oli terveydentila tai korkea ikä.

Valtaosa pyörää käyttävistä asukkaista on tyytyväisiä Helsinkiin pyöräilykaupunkina, pyöräilyn sujuvuudessa ja etenkin turvallisuudessa on kuitenkin parannettavaa. Lähes joka kolmas helsinkiläinen kokee turvattomuutta pyöräillessään ja viidenneksen mielestä pyöräily ei ole sujuvaa Helsingissä.

Tyytymättömyyttä herättää etenkin se, miten pyöräväylät ja jalkakäytävät on erotettu toisistaan, sekä pyöräilyreittien määrä kantakaupungissa. Pyöräilyn turvallisuuteen sekä sujuvuuteen liittyvät asiat aiheuttavat tyytymättömyyttä etenkin kantakaupungin asukkaissa.

Tärkein yksittäinen asia, jolla pyöräilyä voitaisiin lisätä, olisi asukkaiden mielestä nykyistä kattavampi sekä yhtenäisempi pyörätieverkko.

Pyöräilybarometri toteutettiin nyt ensimmäisen kerran, se on tarkoitus toistaa kahden vuoden välein. Aineisto kerättiin puhelinhaastatteluin syyskuussa 2014, näyte edustaa 18−74-vuotiaita helsinkiläisiä. Haastatteluja tehtiin yhteensä 2004, tutkimuksen virhemarginaali on enimmillään ± 2,9 prosenttiyksikköä. Tutkimuksen teettäjänä oli Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto.

Helsingin tavoitteena on nostaa pyörämatkojen osuus nykyisestä 11 prosentista 15 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä, pyöräilyn lisäämisellä tavoitellaan viihtyisää ja elinvoimaista kaupunkia. Kävelyn, pyöräilyn sekä joukkoliikenteen osuuden kasvattaminen on keino pitää kasvavan kaupungin liikenne toimivana.

Lisätietoa:
pyöräilykoordinaattori Reetta Keisanen, Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto, puh. 09 310 37017

Katso Helsingin pyöräilysivut oheisesta linkistä.

Pyöräilybarometriin 2014 pääset oheisesta linkistä.

Katso uutinen kokonaisuudessaan STT Info -sivustolta oheisesta linkistä.