Huomattava osa helsinkiläisistä altistuu edelleen tie- ja katuliikenteen melulle

0
160

EU:n ympäristömeludirektiivin mukaisen toisen vaiheen meluselvitys Helsingin osalta on valmistunut. Helsingissä tehtiin ensimmäisen vaiheen selvitys vuonna 2007, tuolloin ainoana kaupunkina Suomessa. Tällöin Helsingin meluselvitykseen sisältyivät tiedot tie-, raide- sekä lentoliikennemelusta. Tällä kerralla mukana on myös teollisuus, johon luetaan mm. satamat ja voimalaitokset. Selvityksen mukaan huomattava osa helsinkiläisistä altistuu edelleen tie- ja katuliikenteen melulle.

Helsingin selvitys katujen, maanteiden ja rautateiden liikennemelusta on laadittu yhteistyössä muiden pääkaupunkiseudun kuntien sekä Liikenneviraston kanssa. Maanteiden osalta työhön osallistui myös Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Meluselvitykset kuvaavat vuoden 2011 melutilannetta, ja ne tehtiin laskemalla melutasot ympäristömelun laskentamalleilla. Selvityksissä on tuotettu meluvyöhykekartat sekä raportoitu melulle altistuvien asukkaiden ja meluvyöhykkeillä sijaitsevien hoito- ja oppilaitosten määrät.

Selvityksen mukaan vuorokausimelutason (/L/_den) yli 55 desibelin tie- ja katumeluvyöhykkeellä asui Helsingissä 282 060 henkilöä. Edellisessä selvityksessä vuonna 2007 vastaavalla meluvyöhykkeellä asukkaita oli 237 500. Osittainen syy kasvuun on kaupungin lisääntynyt asukasmäärä, mutta pääosa selittyy laskenta-asetuksilla sekä mallinnusperiaatteilla, jotka antavat nyt systemaattisesti aiempaa selvitystä hiukan suurempia tuloksia.

Rautateiden vuorokausimelutason yli 55 dB:n meluvyöhykkeen asukasmäärä on 13 280. Vuoden 2007 meluselvityksessä asukkaita oli 16 600. Melulle altistuvien pienempää määrää selittää tavaraliikenteen poistuminen pääradalta satamatoimintojen siirryttyä Vuosaareen vuoden 2007 jälkeen. Uusi junakalusto on myös aiempaa hiljaisempaa.

Raitioliikenteen melulaskennassa otettiin tällä kertaa mukaan myös raitiolinjojen risteysten ja vaihteiden kolina. Tulosten mukaan raitioliikenteen yli 55 dB:n meluvyöhykkeillä asuu 50 800 asukasta. Määrä on selvästi suurempi kuin edellisellä kerralla vuonna 2007, jolloin melulle altistuvien asukkaiden määrä oli 43 500. Altistuvien määrää ovat ilmeisimmin vähentäneet uusi raitiolinja 9 sekä risteys- ja vaihdekolinan ottaminen mukaan laskentaan.

Metron liikennöinnissä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia viimeisen viiden vuoden aikana, joten metron osalta ei tehty uusia melulaskelmia. Metroliikenteen yli 55 dB:n meluvyöhykkeillä asuu 9 700 ihmistä.

Helsinki-Malmin lentoliikenteen vuorokausimelutason yli 55 dB:n meluvyöhykkeellä asui nyt 569 ihmistä, kun vastaava luku vuonna 2007 oli 500 asukasta.

Helsingissä teollisuuden melu koostuu Etelä- ja Länsisataman sekä Helsingin Energian Hanasaaren ja Salmisaaren voimalaitosten melusta. Yhteen Salmisaaren voimalan lähellä olevaan asuinrakennukseen kohdistuu yli 55 dB:n vuorokausimelutaso. Talossa on 120 asukasta. Yömelutaso /L/_yö ei ylitä 50 dB:n rajaa. Kummankaan sataman tai Hanasaaren voimalan melu ei leviä asuintaloille tai muihin herkkiin kohteisiin asti.

Meluselvitysten tulokset raportoidaan ympäristöministeriöön, joka välittää tiedot EU:lle. Seuraavaksi laaditaan meluntorjunnan toimintasuunnitelmat kaikille selvitysvelvollisille alueille. Toimintasuunnitelmissa esitetään kiireellisimmät meluntorjuntakohteet ja toimenpiteet sekä lyhyelle että pitkälle aikavälille. Asukkaille toimintasuunnitelmista tiedotetaan keväällä 2013.

Lisätietoja:

Vs. ympäristötarkastaja Taiju Virtanen, Helsingin kaupungin ympäristökeskus,
p. 09 310 28916,
etunimi.sukunimi[at]hel.fi

Helsingin kaupungin meluselvitys 2012 (PDF-tiedosto 3,46 Mt)

Helsingfors stads bullerutredning 2012 (PDF-tiedosto 1,73 Mt)

Helsingin kaupungin meluselvityssivusto