Kiinnostus kaupungin toimintaa ja päätöksentekoa kohtaan on kasvanut

0
144

Tuoreen kuntademokratiakyselyn mukaan kaupungin asiat kiinnostavat valtaosaa helsinkiläisistä: noin 85% kaikista kyselyyn vastanneista ja 77% otosvastaajista ilmoitti olevansa joko erittäin tai melko kiinnostunut kaupungin toiminnasta ja
päätöksenteosta. Vuoteen 2007 verrattuna kiinnostus kaupungin asioita kohtaan on noussut merkittävästi. Samaan aikaan helsinkiläiset kaipaavat myös lisää vaikutusmahdollisuuksia.

Helsingin kaupungin tietokeskus toteutti syksyllä 2012 kyselyn, jossa helsinkiläisiltä tiedusteltiin mm. koetaanko kaupungin toiminta ja päätöksenteko kiinnostavana, onko tietoa riittävästi ja helposti saatavilla sekä mitä osallistumistapoja käytetään. Helsinkiläisillä on käytössään monenlaisia osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Parhaillaan on myös käynnissä erilaisia osallistumista ja vaikuttamista edistäviä toimenpiteitä, joihin tämänkin kyselyn tuloksista voidaan saada tukea. Kyselyyn vastasi yhteensä 1 126 henkilöä, joista 507 oli otosvastaajia ja 619 avoimeen sähköiseen lomakkeeseen vastanneita.

Vastausten perusteella on ilmeistä, että vaikka kiinnostus kaupungin asioita kohtaan kasvaa, kaupungin toiminta sekä asioiden valmistelu- ja päätöksentekoprosessit eivät hahmotu kaikille helsinkiläisille riittävällä tavalla. Vastaajat toivoivat kaupungin valmistelu- ja päätöksentekoprosessin selkeyttämistä ja läpinäkyvyyttä sekä uudenlaisia vuorovaikutuskanavia kaupunkilaisten ja päätöksentekijöiden välille.
Lisäksi kaupungin toivottiin toteuttavan palautejärjestelmiä ja mielipidekyselyjä, ottavan kaupunkilaisia mukaan palvelujen suunnitteluun sekä lisäävän sähköistä vuorovaikutusta ja verkkopalveluja.

Tulokset vahvistavat aiempia tutkimustuloksia: elämme parhaillaan murrosvaiheessa niin kuntarakenteiden kuin kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismuotojenkin osalta. Kaupunkilaiset kaipaavat lisää sananvaltaa itseään koskevissa asioissa.

Lisätietoja: Tanja Lahti, p. (09) 310 78069, tanja.lahti[at]hel.fi

Lähde: Tanja Lahti & Markus Laine: Kaupungin toiminta tutummaksi ja
vuorovaikutus vahvemmaksi. Helsinkiläisten näkemyksiä kaupungin
toiminnasta ja päätöksenteosta vuonna 2012. Tutkimuskatsauksia 2013:2 (pdf)

Katso julkaisu oheisesta linkistä

Katso Helsingin kaupungin tietokeskuksen tiedote asiasta oheisesta linkistä.