Miten kaupungin ääniympäristöä voisi parantaa – vastaa 4.10 mennessä!

0
193
melu kuvituskuva

Millaisia toimia kaupungin tulisi mielestäsi tehdä meluhaittojen vähentämiseksi Helsingissä? Kerro näkemyksesi toimenpide-ehdotuksista kaupungin ääniympäristön parantamiseksi, keskiviikkoon 4.10. mennessä! Toimenpiteet tarkentuvat syksyn myötä, mutta mielipiteitä halutaan kuulla jo suunnittelun tässä vaiheessa.

Helsingin meluntorjunnan toimintasuunnitelmaa on valmisteltu tämän vuoden keväästä ja se valmistuu kesään 2018 mennessä. Pohjana on käytetty vastavalmistunutta Helsingin meluselvitystä sekä aiempia meluntorjuntatoimia. Myös kesällä tehdyn asukaskyselyn tuloksia on hyödynnetty.

Klikkaa kyselyyn oheisesta linkistä ja vaikuta! Tulokset julkaistaan lokakuun lopussa.
https://response.questback.com/isa/qbv.dll/ShowQuest?QuestID=5030894&sid=0MyYyXUc2G

Helsinki toteutti asukaskyselyn aiemmin tänä vuonna otsikolla ”Miltä sinun Helsinkisi kuulostaa?”

Kyselyn tulosten mukaan melu häiritsee vähintään jossain määrin joka neljättä. Vastaajia häiritsee päivällä yleisimmin autoliikenteen, rakennustyömaiden sekä kunnossapito- ja jakeluliikenteen aiheuttama melu. Autoliikenteen melu häiritsee äärimmäisen paljon seitsemää prosenttia kyselyyn vastanneista. Nukkumista häiritsee useimmin kunnossapito- ja jakeluliikenteen melu. Reilua puolta vastaajista melu ei häiritse lainkaan. Raideliikenteen melu häiritsee harvaa.

Puolelle vastaajista asuinpaikan ääniympäristö oli tärkeä kriteeri asuinpaikkaa valittaessa. Vastaajat ovat halukkaita vaikuttamaan yhteiseen ääniympäristöön. Heistä puolet olisi valmis lisäämään polkupyöräilyä ja kävelyä, kolmannes olisi valmis vähentämään yksityisautoilua ääniympäristön parantamiseksi. Myös ajonopeuksien alentaminen ja nastarenkaiden vaihtaminen kitkarenkaisiin nähtiin suosittuna keinona melun vähentämiseksi.

Oheisen linkin kautta löytyy koko raportti kyselyn tuloksista:
https://www.hel.fi/static/liitteet/kaupunkiymparisto/liikenne-ja-kartat/ymparistovaikutukset/Asukaskyselyraportti.pdf

Vielä nyt voimassa olevan meluntorjunnan toimintasuunnitelman 2013–2017 tärkeimmät toimet Helsingin melutilanteen parantamiseksi ovat seuraavat:

Melu huomioidaan hankinnoissa ja suunnittelussa:

-Kaupunki toimii esimerkkinä mm. huomioimalla melun ajoneuvojen hankintakriteereissä
-Melu otetaan huomioon maankäyttö- ja liikennejärjestelmäsuunnittelussa
-Liikennesuunnittelussa arvioidaan meluvaikutukset  
-Lisätään joukkoliikenteen houkuttelevuutta
-Edistetään kävelyä ja pyöräilyä
-Selvitetään mahdollisuudet hiljaisten alueiden huomioon ottamiseen uudessa yleiskaavassa
-Kehitetään uusia ns. kaupunkimaisia hiljaisia alueita

Melupäästöä ja -altistusta vähennetään

-Otetaan hiljaiset päällysteet käyttöön tavoiteverkolla
-Rakennetaan meluesteitä kaduille ja herkkien kohteiden läheisyyteen
-Tehostetaan nopeusvalvontaa  
-Edistetään hybridi- ja sähköbussien käyttöönottoa
-Parannetaan raideliikenteen ratoja teknisesti
-Lisätään sekä melua että pakokaasupäästöjä pienentävää taloudellisen ajon koulutusta
-Lisätään tietoa ikkunoiden ääneneristävyyden parantamiskeinoista ja tonttimeluaidoista

Helsingin kaupungin aiempaa meluselvitystä ja melutorjunnan toimintasuunnitelmaa vuodelta 2012 esitellään tarkemmin erillisellä sivustolla www.hel.fi/hel2.fi/meluselvitys > meluntorjunnan toimintasuunnitelma.

Sivustolta löytyy meluntorjunnan toimintasuunnitelma kokonaisuudessaan sekä tarkemmat tiedot yksittäisistä meluntorjuntakohteista, joihin on suunniteltu meluesteitä tai melua vaimentavaa päällystettä.