Vastaa kerrokantasi -kyselyyn Helsingin metsien hoidosta su 6.11. mennessä!

0
641
Uusissa linjauksissa painotetaan metsien luontaista vanhenemista ja luonnon monimuotoisuutta. Kuva: Aino Karilas/Sitowise oy
Uusissa linjauksissa painotetaan metsien luontaista vanhenemista ja luonnon monimuotoisuutta. Kuva: Aino Karilas/Sitowise oy

Helsinki kysyy juuri nyt kaupunkilaisilta kaupungin metsien luonnonhoidon linjauksista kerrokantasi -kyselyssä. Kysely on auki su 6.11. saakka. Miten Helsingin metsien monimuotoisuutta voisi ylläpitää ja lisätä? Millä tavalla voidaan huolehtia siitä, että metsässä on turvallista ulkoilla? Entä miten varmistaa kulttuurihistoriallisten arvojen säilyminen metsäisillä alueilla? Kyselyssä pyydetään näkemyksiä mm. luonnon monimuotoisuudesta ja metsien kestävyydestä sekä niiden virkistyskäytöstä. (Linjaus ei koske Helsingin luonnonsuojelualueita, joille tehdään omat hoito- ja käyttösuunnitelmat.)

Kysely liittyy Helsingin luonnonhoidon periaatteiden uudistamiseen. Ensimmäisenä työn alla on metsien hoito, johon kaupunkilaisilta toivotaan nyt näkemyksiä. Valmistuttuaan uudet linjaukset ohjaavat kaupungin luonnonhoidon suunnittelua ja toteutusta. Päivitystyö tehdään kahdessa osassa. Ensimmäisessä vaiheessa vuonna 2022 työ käsittää metsäiset alueet. Toisessa vaiheessa vuonna 2023 uudistetaan linjauksia avoimien alueiden, kuten niittyjen ja peltojen, osalta.

Uusissa linjauksissa metsien hoidon punaiseksi langaksi on nostettu metsien monimuotoisuuden edistäminen. Metsien hoidossa painotetaan metsien luontaista vanhenemista aina kun se on mahdollista. Vanhoja puita halutaan säilyttää ja metsään jätetään lahopuita ja tiheikköjä. Haitallisia vieraslajeja torjutaan ja metsissä suositaan monilajista puustoa.

Tavoitteena on mahdollistaa kaupunkilaisten luontokokemukset ja metsien virkistyskäyttö. Näkymiä kiinnostaviin yksityiskohtiin kuten maastonmuotoihin avataan, kuitenkin niin että metsän tuntu säilyy. Linjausten uudistuksessa huolehditaan siitä, että metsien virkistyskäyttö on turvallista. Kaupunki on velvollinen huolehtimaan ulkoilureittien, liikenneväylien varsien sekä tonttien reunojen turvallisuudesta. Näissä kohdissa vaaraa aiheuttavat puut, taimikot ja pensaat poistetaan.

Tavoitteena on lisäksi vahvistaa metsien kykyä sopeutua ilmastonmuutoksen ja kaupungin kasvun asettamille haasteille. Kun rakentaminen lisääntyy, kohdistuu metsiin yhä suurempaa virkistyskäyttöä sekä kaupunkimaisen ympäristön painetta. Uusissa linjauksissa varaudutaan myös ilmastonmuutoksen aiheuttamiin ilmiöihin, kuten myrskyihin, metsäpaloihin ja kuivuuteen.

Helsingin metsät ovat olleet hoidon piirissä yli 100 vuoden ajan ja niitä on suunnitelmallisesti hoidettu 1950-luvulta lähtien ulkoilumetsinä luontoarvot huomioiden. Helsingin metsistä ei korjata puuta taloudellisen tuoton vuoksi, eikä niitä hoideta talousmetsinä.

Luonnonhoidon aikaisempi linjaus on vuodelta 2011 ja se päivitetään tämän syksyn aikana vastaamaan paremmin kaupungin nykyistä strategiaa. Strategian yksi keskeisimmistä tavoitteista on lisätä suunnitelmallista monimuotoisuutta metsäisillä alueilla sekä mahdollistaa metsien luontainen vanheneminen.

Metsäalueita koskeva osa luonnonhoidon linjauksista viedään loppuvuodesta kaupunkiympäristölautakunnan käsittelyyn. Linjaus ei määrittele konkreettisia työtapoja tai menetelmiä linjausten toteuttamiseksi. Työtavat ja menetelmät kuuluvat luonnonhoidon työohjeisiin, jotka päivitetään heti linjaustyön jälkeen.

Yhteyshenkilö: Katriina Arrakoski, yksikön päällikkö/ kaupunkitila- ja maisemasuunnittelu
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
p. 09 310 64382, katriina.arrakoski[at]hel.fi