Säännöt

0
577

Säännöt

1. Nimi ja kotipaikka


Yhdistyksen nimi on Pro Haaga – Pro Haga ry ja kotipaikka on

Helsinki. Yhdistyksen toiminta-alue on Etelä-Haaga ja Kivihaka. Yhdistys on suomenkielinen.

2. Yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot

Yhdistyksen tarkoituksena on Etelä-Haagan ja Kivihakan aktiivinen kehittäminen ja alueen asukkaiden kokonaisvaltainen asumisviihtyisyyden lisääminen.

Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys

  • vaalii alueen identiteettiä, kulttuuriperintöä, luontoa ja ympäristöä
  • edistää yhteisöllisyyden kehittymistä järjestämällä asukkaille yhteisiä tapahtumia ja tilaisuuksia yksin ja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa
  • työskentelee alueellisen omaleimaisuuden ja paikallisten erityispiirteiden turvaamiseksi
  • tekee aloitteita ja antaa lausuntoja aluetta koskevissa asioissa
  • toimii asukkaiden ja eri yhteisöjen yhdyssiteenä
  • syventää asukkaiden kotialueensa tuntemusta ja pyrkiä kaikin tavoin lisäämään heidän kiintymystään kotiseutuun
  • järjestää luento- ja esitelmätilaisuuksia sekä tiedotus- ja julkaisutoimintaa

3. Jäsenistö

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä toiminta-alueella toimiva, yhdistyksen tarkoitusperiä toteuttava oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö taikka yksityinen henkilö.

Yhdistyksen kannattajajäseneksi voi liittyä jokainen oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö, joka haluaa edistää yhdistyksen toimintaa.

Yhdistyksen kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous, hallituksen esityksestä, kutsua henkilön, joka on merkittävällä tavalla ja pitkäaikaisesti edistänyt yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Varsinaiseksi ja kannattajajäseneksi hyväksymisestä päättää hallitus.

4. Jäsenmaksut

Jäseniltä perittävistä vuotuisista jäsenmaksuista päättää vuosikokous.

5. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Hallituksella on oikeus erottaa jäsen, jos jäsen:
1. on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut,
2. on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai
3. on laiminlyönyt jäsenmaksun maksamisen kahden vuoden ajalta.

6. Yhdistyksen hallitus

Yhdistyksen toimintaa johtaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja hänen lisäkseen lisäksi vähintään kuusi (6) ja enintään kymmenen (10) varsinaista jäsentä, joista osa on yhdistysten edustajia, osa henkilöjäseniä sekä 3 varajäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Puheenjohtaja valitaan vuodeksi kerrallaan. Hallituksen muut jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi, kuitenkin siten, että puolet jäsenistä on kerrallaan erovuorossa. Hallitus valitsee keskuudestaan sihteerin ja rahastonhoitajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt vuodeksi kerrallaan. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään kolme (3) hallituksen jäsentä sitä vaatii. Kokouskutsu on toimitettava hallituksen jäsenille viimeistään seitsemän ( 7 ) päivää ennen kokousta. Hallitus on päätösvaltainen, kun puolet sen jäsenistä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien on läsnä.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja yksin, varapuheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja aina kaksi yhdessä

8. Tilikausi ja toiminnantarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään neljä viikkoa ennen vuosikokousta.

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä maalis-huhtikuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä ilmoitettua asiasta sitä kirjallisesti vaatii. Yhdistyksen jäsen ei voi edustaa toista jäsentä valtakirjalla.

Yhdistyksen kokouksissa kutakin jäsenyhteisöä edustaa yksi (1) sen valtuuttama henkilö Yhdistyksen kokouksissa on kullakin jäsenyhteisön valtuuttamalla henkilöllä kaksi (2) ääntä ja henkilöjäsenellä yksi (1) ääni. Kannattajajäsenellä on kokouksissa puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan, ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa arpa.

10 Yhdistyksen koolle kutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta jäsenille postitetulla kirjeellä, sähköpostilla tai lehti-ilmoituksella.

11 Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1.    Kokouksen avaus

2.    Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3.    Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4.    Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5.    Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto

6.    Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

7.    Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruus

8.    Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet

9.    Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja

10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12 Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa  vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa ja sitä on vähintään kolmen neljäsosan (3/4) annetuista äänistä kannatettava. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen sen toiminta-alueella purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.