Turvallisuuskysely 2005 tulokset

0
584

YKS-projektiin liittyvänä seurantana tehtiin turvallisuuskysely kolmannen kerran Etelä-Haagassa. Kyselykaavakkeet jaettiin tammikuussa satunnaisjakeluna. Kyselyyn vastasi 21 % kyselyn saaneista. Asukkaat pitävät edelleen kotialuettamme varsin turvallisena. Kuitenkin 45 % vastaajista piti Huopalahden asemaa turvattomana paikkana. Tulokset eivät poikkea juurikaan aiempien vuosien tuloksista, joskin varsin lievää nousua on sekä turvattoman paikan kokemisessa että arkirikoksen uhriksi joutumisessa.

Aiempien vuosien tavoin naiset vastasivat miehiä huomattavasti enemmin kyselyyn. Suurin osa vastaavista oli yli kolmekymmenvuotiaita ja yli kymmenen vuotta Etelä-Haagassa asuneita henkilöitä.
Ensimmäisen kerran tulosten yhteydessä kerrotaan poliisille vuoden 2004 aikana Etelä-Haagasta ilmoitetuista erilaisista rikoksista. Ilmoituksia on tehty kaikkiaan 357 kappaletta. Suurimman ryhmän muodostavat ilmoitukset häiriöistä ja ilkivallasta (100 kpl). Seuraavina ovat autovarkaudet (80 kpl) sekä muut varkaudet ja murrot (79 kpl). Koska vastaavaa tietoa ei ole käytettävissä aikaisemmilta vuosilta, ei kehityksen suunta ole pääteltävissä.
Tuloksista käy ilmi, että  noin viidesosa vastaajista ilmoitti joutuneensa rikoksen uhriksi viimeisen kahden vuoden aikana. Kohdatut rikokset vaihtelevat häiriökäyttäytymisestä  erilaisiin varkauksiin ja murtoihin.
Vastauksista näkyy, että turvallisuuden tunne vähenee illan muuttuessa yöksi. Aina klo 21.00 asti haagalaiset pitävät kotialuettaan hyvinkin turvallisena. Vielä puoliyöhönkin asti enemmistö vastaajista ilmoittaa pitävänsä Etelä-Haagaa melko turvallisena alueena.
Tulosten esitystavasta ei ilmene, että osa kysymyksistä oli muotoiltu siten, että kahdesta vaihtoehdosta ensimmäinen oli myönteinen. Näistä kysymyksistä käy ilmi, että paikallislehti Haagalaista luetaan erittäin runsaasti, kun taas Etelä-Haagan kotisivuilla käynti on hyvin vähäistä.
Turvallisuuskyselyn tulos nostaa esiin Huopalahden aseman herättämän turvattomuuden tunteen ja sen millaisin keinoin tilanteeseen saataisiin parannusta. Paikallisjunaliikenne on yksi huomattava osa Etelä-Haagan erinomaisissa kulkuyhteyksissä ja jokaisen tulisi voida käyttää paikallisjunaa turvallisin mielin.

Lataa turvallisuuskyselyn 2005 tulokset Powerpoint-esityksenä tästä.