Toimintakertomus 2008

0
486

 

Tiedottaminen

Haagalainen-lehti
Pro Haagan osittain omistama Haagalainen on ilmestynyt vuoden aikana yhdeksän kertaa. Kaksi numeroa tehtiin poikkeuksellisesti 12-sivuisena tavanomaisen kahdeksansivuisen sijaan. Lehti on ollut luettavissa näköispainoksena osoitteessa http://www.haagalainen.com heti lehden ilmestyttyä. Vuoden aikana on lisätty paikkoja, joista lehteä voi hakea, koska lehden jakelu ei tavoita kaikkia kotitalouksia.
Haagalaista julkaisevan Haagalaisen Tuki-Stöd ry:n hallituksen puheenjohtajana on toiminut Pro Haagan puheenjohtaja Tuula Salo ja rahastonhoitajana Pro Haagan rahastonhoitaja Outi Hirvilahti.

Kotisivut
Etelä-Haagan sivusto http://www.kaupunginosat.net/etelahaaga/ on välittänyt alueen perustietojen lisäksi tietoa paikallisista tapahtumista ja uutisista. Kotisivujen kävijämäärä lisääntyi toiminta vuoden aikana 28 % ja sivupyyntöjen määrä 40 % edelliseen vuoteen verrattuna.

Viestintä
Yhdistyksen jäsenille on lähetty sen toiminnasta kertova jäsenkirje. Etelä-Haagan sivustolle on päivitetty yhdistyksen toiminnan ajankohtaiset tiedot.

Vaikuttaminen

Isonnevan alueen asemakaavan muutos
Yhdistyksen edustaja on osallistunut Isonnevan alueen asemakaavan muutossuunnitelman seurantaryhmän kokouksiin. Kuluneen vuoden aikana asemakaavan muutosehdotus muotoutui alkuperäistä ehdotusta paremmin Etelä-Haagan kaupunkikuvaan sopivaksi. Tosin eräät uudet ehdotukset, kuten urheilukentän siirtäminen koulujen yhteyteen ja nykyisen kentän rakentaminen asuintaloiksi sai ristiriitaisen vastaanoton. Seurantaryhmän työstä on informoitu asukkaita Haagalaisessa ilmestyneissä artikkeleissa.

Tuettu asuminen
Kesällä esiinnoussut vaikeasti asutettavien tukiasuntojen rakentaminen Kauppalantie 36:een herätti voimakkaan reaktion haagalaisten keskuudessa. Erittäin nopealla aikataululla hallitus käsitteli asiaa ja lähetti lausunnon sosiaalivirastolle/kaupunginhallitukselle. Lausunnossa korostettiin asutettavien määrän rajoittamista suunniteltua pienemmäksi sekä yhteistyön tarvetta tukiasuntojen suunnittelijoiden ja haagalaisten kesken. Myös asukkaiden asianmukaisesta ja ennakoivasta informoimisesta toivottiin jatkossa huolehdittavan nykyistä paremmin.

Lokakuussa Pro Haagan edustajat olivat neuvottelemassa Kauppalantie 36:n tukiasunnoista sosiaalijohtaja Voutilaisen, Diakonissalaitoksen johtaja Jarmo Körön ja tukiasuntoprojektin
vetäjän Seppo Sainen kanssa. Kiinteistöön tulevien tukiasuntojen määrä jää alkuperäissuunnitelmaa pienemmäksi, asutettavat eivät vaihdu jatkuvasti ja yhteistyötä alueen asukkaiden kanssa kehitetään.

Alueellinen yhteistyö
Länsi-Helsingin muiden kaupunginosayhdistysten kanssa on keskusteltu läntisiä kaupunginosia koskettavista asioista, joihin halutaan yhdessä vaikuttaa. Vuoden aikana on kokoonnuttu sekä Malminkartanossa että Pikku Huopalahdessa.

 

Vaaliminen

Isonnevan alueen asemakaavan muutostyössä on huolehdittu siitä, että Haagan historiaan liittyviä arvoja ei tuhota.

 

Tapahtumat ja tilaisuudet

Aluefoorumi
Haagan aluefoorumi järjesti vuoden aikana kaksi keskustelutilaisuutta. Kevään foorumissa teemana oli Ympäristö – yhteinen asiamme ja syksyn foorumissa Viheralueet virkistyskäytössä.
Foorumitilaisuuksiin osallistuu keskimäärin 40-50 henkilöä. Jokaisesta tilaisuudesta pyydetään osallistujilta palautetta ja ehdotuksia uusiksi aiheiksi.

Asukasilta
Vaikeasti asutettavien tukiasunnoista järjestettiin asukasilta 16.6. Tilaisuuteen kutsuttiin sosiaaliviraston ja Diakonissalaitoksen edustajat antamaan haagalaisille faktatietoa Kauppalantie 36:n suunnitelmasta. Haagan VPK:n talo täyttyi ääriään myöten asiasta kiinnostuneista haagalaisista. Ajoittain kiivaana käydyssä keskustelussa ilmeni mm. Diakonissalaitoksen suunnitelma lisäkerroksen rakentamisesta, jotta suunniteltu määrä asutettavia voitaisiin sijoittaa rakennukseen. Asukkaat toivat esiin riskin alueen turvallisuuden heikkenemisestä, mikäli sata häiriökäytöksistä asukasta sijoitetaan Kauppalantie 36:een.

Haagan Markkinat
Perinteiset markkinat järjestettiin syyskuun alussa. Syksyn kunnallisvaalien johdosta kaikille puolueille oli lähetetty kutsu osallistua markkinoille. Puolueet ja paikalliset ehdokkaat olivat noudattaneet kutsua ja tulleet runsaslukuisina paikalle. Tilaisuuden merkitystä korostaa myös se, että kolme ministeriäkin kävi puhumassa haagalaisille. Hyvin monet haagalaiset yritykset tukivat Haagan Markkinoiden järjestämistä.

Itsenäisyyspäivän vietto
Itsenäisyyspäivän kunniakäynnillä sankarihaudoilla puhui Haagan VPK:n edustaja Teppo Hirvikunnas. Reserviupseerit vastasivat perinteisesti kunniavartiosta muistomerkillä. Kunniakäyntiin sankarihaudoilla osallistuu vuosi vuodelta yhä enemmin haagalaisia järjestöjä sekä asukkaita. Haudoilta siirryttiin Haagan Marttojen tarjoilemille kirkkokahveille.