Alueen kotisivut

kallion_etusivu.jpg
kallion_etusivu.jpg

Mikä ja miksi?
Sen lisäksi, että erilaisilla yhteisöillä, kuten yhdistyksillä ja yrityksillä, on omat kotisivut, myös alueella voi olla oma sivustonsa. Esimerkiksi Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helka tarjoaa kotisivupohjaa helsinkiläisille kaupunginosille. Helka toimii kotisivutoiminnan koordinoijana ja tarjoaa myös koulutusta ylläpitäjille. Ylläpitäjänä voivat yhtä hyvin olla yksittäiset ihmiset, yritys, kaupunki tai vaikkapa monista aluetoimijoista koostuva ryhmä.

Kaupunginosakotisivujen tarkoituksena on parantaa ihmisten vaikutusmahdollisuuksia heidän omaa asuinaluettaan koskevissa asioissa nykytekniikan avulla. Kaupunginosien omien kotisivujen rakentamista on Helsingissä tuettu alueellisen tiedottamisen ja keskustelun rakentajina. Kaupunginosakotisivut auttavat omalta osaltaan luomaan alueen omista lähtökohdista nousevaa paikallista tietoa sekä vuoropuhelua ja yhteyksiä eri aluetoimijoiden kesken. Olennaista onkin, että kaupunginosasivut eivät ole yhtä kuin kaupunginosayhdistyksen sivut, vaan ne edustavat samaan aikaan kaikkia alueen toimijoita.

Esimerkki kaupungin ylläpitämistä aluesivuista ovat Vantaan kaupungin alueportaalit. Ne toimivat Vantaan eri alueiden omina viestintä-, tiedotus- ja vaikutuskanavina. Sivuja päivittävät toimituskunnat, joissa on edustus alueen toimijoista sekä viestinnän ammattilaisista kaupungin taholta. Käyttäjinä on monipuolisesti alueen toimijoita sekä asukaspuolelta, yrityksistä sekä julkishallinnosta.

Miten?
Sanomalehteen verrattuna Internetin etuna on mahdollisuus reaaliaikaiseen tiedottamiseen. Tärkeä osa kaupunginosakotisivujen tehtävää onkin juuri uutisointi ja tiedottaminen. Tiedotettavia asioita ovat esimerkiksi alueen ajankohtaiset uutiset, sekä tapahtumat.

Ajankohtaistietojen lisäksi kaupunginosakotisivut toimivat alueen ikkunana tai mainoksena ulospäin. Sivuille voi koota kattavan tai suppean kuvauksen alueesta, sen asukkaista, historiasta tai vaikkapa luonnosta. Tällaista tietopakettia voivat alueen nykyiset ja tulevat asukkaat, koululaiset ja opiskelijat tai aluetta suunnittelevat viranhaltijat. Alueellisten kotisivujen yksi tärkeä tehtävä on poimia aluetta koskevaa virallista tietoa ja linkkejä esimerkiksi rakennushankkeista ja suunnitelmista kaupungin kotisivuilta, jonne alueellinen tieto helposti hukkuu. Erityisesti asukkaita ja muita aluetoimijoita hyödyttävä sisältö on yhteystietolista, josta löytyy tieto esimerkiksi kaikista alueen yhdistyksistä, yrityksistä, luottamushenkilöistä ja julkishallinnon palveluista. Listauksessa on hyvä olla yhteystiedot sekä mahdolliset linkit kotisivuille. Yhteystietolista on samalla kuvaus alueverkostosta, joka koostuu monentyyppisistä aluetoimijoista. Kaupunginosan kotisivuilta voi löytyä myös tiedot alueverkoston yhteisestä sähköpostilistasta. Myös aluetta käsittelevän kuvagallerian voi koota kaupunginosakotisivuille.

Kaupunginosakotisivut toimivat tärkeänä vuorovaikutuskanavana. Tätä ominaisuutta voivat tukea esimerkiksi keskustelupalsta, palautejärjestelmä, kommentointikartta sekä kaikille avoin aineiston muokkausmahdollisuus. Kotisivut mahdollistavat myös tiedon arkistoinnin pitkältäkin ajalta. Arkistoja, kuten muistioita ja dokumentteja, voi olla jaettavissa joko kaikkien tai haluttujen käyttäjien kesken. Tämä ominaisuus on tärkeä aluetoimijoiden yhteydenpidon ja toiminnan avoimuuden kannalta.

Kaupunginosakotisivut voivat toimia myös alueellisen tiedon keräämisen ja alueen tulevaisuuskuvan rakennusalustana ja apuvälineenä. Erilaisia kyselyitä ja gallupeja sekä tekstin tai suunnitelmien kommentointia on helppo toteuttaa kotisivuilla.

Edut ja haasteet

edut:

  • keskittyminen paikallisesti tärkeisiin asioihin
  • ajankohtaisuus, muokattavuus, nopea tiedonvälittyminen
  • interaktiivisuus ja vuorovaikutteisuus toimijoiden kesken
  • arkistointimahdollisuus

haasteet:

  • kotisivut edellyttävät aktiivista toimittamista ja päivitystä
  • päivittäminen ja ylläpito koordinoitava
  • teknistä osaamista vaaditaan jonkin verran

Vinkki:
Helsingin kaupunginosien kotisivuja löytyy täältä.