Helkan kannanotto Kansallisen kaupunkipuiston perustamiseksi Helsinkiin 10/2019

Helsingin kaupunkiympäristön toimialalle

Helsingin kaupunginosayhdistykset ry:n kannanotto Kansallisen kaupunkipuiston perustamiseksi Helsinkiin

Lausunto Jätkäsaaren osayleiskaavaehdotuksesta 5/2005

Helsingin kaupunginkanslialle 20.5.2005

Lausunto  20. kaupunginosan (Länsisataman) Jätkäsaaren osayleiskaavaehdotuksesta (nro 11350)

Helsingin kaupunginosayhdistysten liitto ry HELKA toteaa lausunnossaan Jätkäsaaren osayleiskaavasta seuraavaa:

Yleistä

Jätkäsaaren alue on eräs merkittävimpiä ja sijainniltaan keskeisimpiä lähiajan asuntorakentamiskohteista Helsingissä. Alueen suunnitteluun, vuorovaikutukseen ja vaikutusten arviointiin on panostettava. Alueesta on rakennettava laadullisesti korkeatasoinen ja  toiminnallisesti monipuolinen.

Helkan lausunto Helsingin kaupungin pysäköintipolitiikan raportin luonnoksesta 6/2013

Helsingin kaupunginhallitukselle

Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helkan lausunto Helsingin kaupungin pysäköintipolitiikan raportin luonnoksesta


Helka ry toteaa aluksi, että Helsingin kaupungin koostama pysäköintipolitiikan raportti-luonnos sisältää paljon hyviä ja kannatettavia toimenpiteitä, joihin "mahdollisesti ryhdytään". Helka katsoo kuitenkin, että esitys jää verrattain yleiselle tasolle ja toivoo, että laadittuja toimenpide-ehdotuksia ja niiden vaikutuksia tarkennetaan. Raporttiluonnoksessa on usein tuotu esille vuorottaispysäköinnin mahdollisuuksia. Suomesta ja Helsingistä ei kuitenkaan ole olemassa tarkempaa tietoa eri toimintoihin liittyvistä pysäköinnin kysyntätiedoista ja niiden ajallisesta jakautumisesta. Eräänä kärkitoimenpiteenä esitetyn selvityksen yhteydessä toivotaan myös tarkennettavan vuorottaispysäköinnin reaalisia mahdollisuuksia erityyppisillä alueilla.

Helkan lausunnot YTV- Ilmanlaadun ja Helsingin ilmansuojelun toimintaohjelman luonnoksiin 4/2008

Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helkan lausunnot asiakirjoista:

1. YTV- Ilmanlaatu ja siihen vaikuttavat tekijät pääkaupunkiseudulla: Ilmansuojelun toimintaohjelmien taustatiedot (luonnos 25.1.2008)
2. Helsingin kaupungin ilmansuojelun toimintaohjelma 2008-2016 (luonnos 23.1.2008)

YTV:n hallitukselle

Vaikka johtavat ympäristöalan tutkijat ovat varoittaneet maailmanlaajuisesta ilmastonmuutoksesta monen vuosikymmenen ajan, asia on noussut pikaisia toimenpiteitä edellyttäväksi poliittiseksi kysymykseksi aivan viime vuosina. Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helka toteaakin, että YTV:n ja pääkaupunkiseudun kaupunkien ilmansuojelun toimintaohjelmat ovat akuutteja ja tärkeitä asiakirjoja, joilla toteutuessaan on kauaskantoisia vaikutuksia alueen asukkaiden terveyteen ja mahdollisuuksiin elää täysipainoista elämää. Monet tulevaisuuden näkymät ovat kuitenkin ristiriitaisia ja vaativat nykyistä suurempien voimavarojen kohdentamista ilmastonmuutoksen torjuntaan, vastuukysymysten kirkastamista ja kokonaisvaltaisen näkemyksen vahvistamista pääkaupunkiseudun kaupunkien kasvuohjelmissa. Tavoite ottaa askel kaikkien pääkaupunkiseudun kaupunkien ilmansuojelun toimintaohjelmien laatimiseksi samaan aikaan on Helkan kannalta erittäin kannatettavaa.

Lausuntomme keskittyy otsikossa määriteltyihin kahteen asiakirjaan.

Helkan lausunto luonnoksesta Helsingin asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelmaksi 2016...

Katso Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helkan lausunto luonnoksesta Helsingin asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelmaksi 2016 oheisesta linkistä. (15.2.2016 - Helsingin kaupunginhallitukselle)

Helkan lausunto Helsingin kaupungin katuverkon nopeusrajoitusjärjestelmän uudistamisen ehdotuksesta 10/2017

Katso Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helkan lausunto ehdotuksesta Helsingin kaupungin katuverkon nopeusrajoitusjärjestelmän uudistamiseksi oheisesta linkistä (6.10.2017 - Helsingin kaupunkiympäristön toimilalle)

Helkan lausunto Yhteisöllinen kansalaistoiminta 2020 -työryhmän mietinnöstä 04/2021

Helkan lausunto "Yhteisöllinen kansalaistoiminta 2020 -työryhmän mietinnöstä" löytyy oikeusministeriön lausuntopalvelusta oheisen linkin kautta. Ohje Helkan lausunnon katseluun: Rullaa linkin sivua alaspäin ja klikkaa sivun alalaidasta (kohdan...

Helkan lausunto Helsingin kaupungin meluntorjunnan toimintasuunnitelman 2013-2017 luonnoksesta 4/2013

Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helkan lausunto Helsingin kaupungin meluntorjunnan toimintasuunnitelman 2013-2017 luonnoksesta (HEL 2012-008608)

Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen hiljattain julkaisema Katsaus Helsingin ympäristön tilaan 2012 (Huuska & Miinalainen, YMKE) kiteyttää erinomaisesti Helsingin meluhaittojen kipupisteet ja päätorjuntakeinot: "Merkittävin meluhaittojen aiheuttaja Helsingissä on tieliikenne. Noin 40 prosenttia helsinkiläisistä asuu alueilla, joilla tieliikenteen aiheuttama päiväajan keskiäänitaso on yli 55 dB. - - Melutilanteeltaan heikoimpia paikkoja ovat maantiet sekä vilkkaimmat pääkadut, joiden varsilla asuvat ihmiset altistuvat voimakkaalle melulle. Meluhaittojen ennaltaehkäisyssä keskeisiä ovat ratkaisut, joita tehdään maankäytön ja liikenteen suunnittelussa. Vanhoilla, melun pahimmin kuormittamilla alueilla taas meluesteet voivat olla ainoa mahdollinen ratkaisu."

Helka kannattaa Kansallisen kaupunkipuiston perustamista Helsinkiin 04/2020

Helka pitää kansallisen kaupunkipuiston perustamista Helsinkiin tärkeänä Kaupunkiympäristön toimialan virkamiesvalmistelu on esittämässä, että Helsinki luopuisi kansallisen kaupunkipuiston perustamisen ajatuksesta ja jatkaisi kaupungin rakentamista ja viheralueiden...

Helkan lausunto H:gin liikenneturvallisuuden kehittämisohjelmasta 2022-2026 06/2021

Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helkan lausunto Helsingin liikenneturvallisuuden kehittämisohjelman 2022-2026 luonnoksesta (HEL 2021-003269) Helsingin kaupungin liikenneturvallisuuden kehittämisohjelman 2022-2026 päätavoite, liikenneturvallisuuden parantaminen on mielestämme kaikin puolin hyväksyttävää...

Ajankohtaista