Helkan kannanotto asukastoiminnan tukemiseen Helsingissä 10/2014

Katso Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helkan kannanotto asukastoiminnan tukemiseen Helsingissä oheisesta linkistä.(3.10.2014 - Kaupunginhallitukselle ja Asukasosallisuuden avustuskriteerit -työryhmälle)

Helkan kommentit Helsingin kaupungin kulttuuristrategian luonnokseen 10/2010

HELSINGIN KULTTUURIKESKUKSELLE

Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helkan puheenvuoro
Helsingin Kaupungin kulttuuristrategian kuulemistilaisuudessa, 7.10.2010

Yleistä

Helsingin kulttuuristrategia seuraaville vuosille on kunnianhimoinen yritys vahvistaa kulttuurin yhteiskunnallista asemaa. Kokonaisvaltainen ote sitoo kulttuuripolitiikan muiden politiikkojen yhteyteen. Luonnoksessa on paljon kauniita sanoja ja maalailevia visioita. Kulttuuristrategiaa kirkastaisi liiallisen virkajargonin karsiminen (esim. "maailmanluokan liike- ja innovaatiokeskuksista, hyvinvoinnin edistämisestä ja yhteisöllisyydestä globalisaatioon ja taloudelliseen lisäarvoon”).

Mielipide Helsingin ympäristönsuojelumääräys-luonnoksesta 3/2003

Helsingin kaupunginhallitukselle  PL 1 00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsingin Kaupunginosayhdistysten Liitto ry katsoo, että määräysluonnos on hyvä ja selkeä. Selvennyksenä voitaneen kuitenkin tehdä 5 §:n muita talousvesiä koskevaan säädökseen sama viittaus ympäristönsuojelulain 18 §:än kuin edellä olevassa 4 §:ssä talousvesien käsittelystä tai pykälien 4 ja 5 järjestys voidaan vaihtaa. 4§:n perusteluissa ensin edellytetään saostuskaivoa ennen maaperäkäsittelyä, mutta viimeinen lause vaihtoehtoisesta maahanimeyttämöstä ei kuitenkaan edellytä saostuskaivoa.

Muistutus Helsingin yleiskaava 2002 ehdotuksesta 4/2003

Helsingin kaupunginkanslialle  PL 1 00099 HELSINGIN KAUPUNKI

HELKA uudistaa Yleiskaava 2002 -luonnosvaiheesta antamassaan lausunnossaan esittämänsä huomautukset. Samalla HELKA kiinnittää huomiota siihen, että luonnosvaiheen lausuntojen yhteenveto on vastineiden osalta ylimalkainen eikä niistä selviä mitä lausunnoista on otettu huomioon vai onko otettu mitään ja jos ei ole otettu niin millä perusteella ei ole otettu. Selostuksessa on kerrottu mitä muutoksia yleiskaavaluonnokseen on käsittelyn aikana tehty. Perusteluja tehdyille muutoksille selostuksesta ei kuitenkaan löydy.

Lausunto veneiden talvisäilytyksestä 2/2003

Liikuntavirastolle PL 4800 00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsingin Kaupunginosayhdistysten Liitto ry HELKA esittää lausuntonaan liikuntaviraston veneiden talvisäilytyksestä laatimasta selvityksestä seuraavaa.

Helkan lausunto meluntorjunnan toimintasuunnitelman luonnoksesta 5/2008

Helsingin ympäristökeskukselle

Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helka esittää lausuntonaan meluntorjunnan toimintasuunnitelman luonnoksesta (Ymk 2008-842) seuraavaa:

Toimintasuunnitelma on huolellisesti tehty ja perusteellinen sekä riittävän laaja ottamaan huomioon hyvin laajalti liikennemelua vaimentavat tekijät sekä vielä hiljaisten alueiden säilyttämisen. Pääosa suunnitelman esittämistä toimenpiteistä toteutuu viranomaistyönä ja hallinnollisilla päätöksillä. Asukkaiden suora vaikutusmahdollisuus tapahtuu lähinnä omaa käyttäytymistä kehittämällä. Vasta meluntorjunnan lähinnä ruohonjuuritasoa oleviin keinoihin, syntyneen melun vaimentamiseen erilaisilla esteillä, nähdään asukkailla olevan vaikutusmahdollisuuksia. Ne ovat myös suunnitelman konkreettisimmat osat melukarttoineen ja meluesteillä täydennettyine karttoineen.

Helkan kannaotto Haltialanmetsän luonnosuojelualueen perustamisesityksestä 03/2019

Helsingin kaupunkiympäristön toimialan ympäristöpalvelujen ympäristönsuojeluyksikölle

Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helkan kannanotto Haltialanmetsän luonnonsuojelualueen perustamisesityksestä sekä hoito- ja käyttösuunnitelmasta 2019-2029 (diaarinumero HEL 2019-000079)

Helkan lausunto pääkaupunkiseudun ilmastonmuutokseen sopeutumisen strategian luonnoksesta 5/2011

HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT HSY:LLE

Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helkan lausunto pääkaupunkiseudun ilmastonmuutokseen sopeutumisen strategian luonnoksesta

Yleisiä kommentteja strategian luonnoksesta

Ilmastonmuutoksen edetessä ja sen haittavaikutusten vakavuuden ymmärryksen lisääntyessä on tärkeää, että sekä tämän muutoksen ehkäisemiseen ja hillitsemiseen että muutoksiin sopeutumiseen kiinnitetään vakavaa huomiota. Sopeutumisen ei kuitenkaan tule merkitä sitä, että ilmastonmuutos muuttuu poliittisesti hyväksytymmäksi ja että ehkäisemisen ja hillitsemisen painoarvo heikkenee sopeutumisen kustannuksella. Strategialuonnoksesta käy ilmi, että monien haittavaikutusten suhteen ollaan liian myöhässä.

Mielipide Helsingin kaupungin turvallisuusstrategiasta 3/2001

Helsingin kaupunginhallitukselle
PL 1 00099 HELSINGIN KAUPUNKI

On erinomaista, että Helsingin kaupungille laaditaan oma turvallisuusstrategia. Kaupunkilaiset joutuvat jatkuvasti turvallisuuskysymysten kanssa tekemisiin. Siksi yhteiset säännöt turvattomuuden vähentämiseksi ja turvallisuuden lisäämiseksi ovat välttämättömiä.

Helkan kannanotto HSL:n liikennöintisuunnitelman 2012-2013 kuulemisaikatauluun 3/2012

Helsingin seudun liikenne HSL

Helkan kannanotto HSL:n liikennöintisuunnitelman 2012-2013 kuulemisaikatauluun

Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helka on saanut useita yhteydenottoja ja kyselyjä sekä asukkailta että kaupunginosayhdistyksiltä HSL:n liikennöintisuunnitelman 2012-2013 kuulemiseen liittyvästä tiedottamisesta ja ajankohdasta.

Ajankohtaista