Helkan lausunto Helsingin meluntorjunnan toimintasuunnitelman 2018 – 2022 luonnoksesta 03/2018

Katso Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helkan lausunto Helsingin meluntorjunnan toimintasuunnitelman 2018 - 2022 luonnoksesta oheisesta linkistä (16.3.2018 - Helsingin kaupunkiympäristön toimilalle)

Helkan lausunto Helsingin kaupungin katuverkon nopeusrajoitusjärjestelmän uudistamisen ehdotuksesta 10/2017

Katso Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helkan lausunto ehdotuksesta Helsingin kaupungin katuverkon nopeusrajoitusjärjestelmän uudistamiseksi oheisesta linkistä (6.10.2017 - Helsingin kaupunkiympäristön toimilalle)

Helkan lausunto luonnoksesta Helsingin asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelmaksi 2016...

Katso Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helkan lausunto luonnoksesta Helsingin asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelmaksi 2016 oheisesta linkistä. (15.2.2016 - Helsingin kaupunginhallitukselle)

Helkan kannanotto Kaupunginhallituksen kokouksen 33 / 28.09.2015 esityslistan päätösasiaan 8 Asukasosallisuuden...

Katso oheisesta linkistä Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helkan kannanotto Kaupunginhallituksen kokouksen 33 / 28.09.2015 esityslistalla olevaan päätösasiaan 8 Asukasosallisuuden avustusten myöntämisperiaatteet ja asukastalojen hallinnon järjestely....

Helkan kannanotto asukastoiminnan tukemiseen Helsingissä 10/2014

Katso Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helkan kannanotto asukastoiminnan tukemiseen Helsingissä oheisesta linkistä.(3.10.2014 - Kaupunginhallitukselle ja Asukasosallisuuden avustuskriteerit -työryhmälle)

Helkan mielipide Uusimaa-ohjelman luonnoksesta ja siihen liittyvästä toimeenpanosuunnitelmasta 11/2013

UUDENMAAN LIITOLLE

HELSINGIN KAUPUNGINOSAYHDISTYKSET RY HELKAN MIELIPIDE UUSIMAA-OHJELMAN LUONNOKSESTA JA SIIHEN LIITTYVÄSTÄ TOIMEENPANOSUNNITELMASTA

Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helkan mielestä Uusimaa-ohjelman luonnos ja toimeenpanosuunnitelma ovat oikeansuuntaisia. Tässä yhteydessä Helka haluaa lausua mielipiteensä lähinnä osallisuuteen, kansalaislähtöiseen paikalliseen kehittämiseen ja lähidemokratiaan liittyviin linjauksiin ja toimenpiteisiin.

Helkan mielipide ”Kestävää kasvua ja työtä 2014 – 2020 – Suomen...

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖLLE

HELSINGIN KAUPUNGINOSAYHDISTYKSET RY HELKAN MIELIPIDE "KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 - 2020 - SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMASTA" JA SIIHEN LIITTYVÄSTÄ YMPÄRISTÖARVIOINNISTA

Rakennerahasto-ohjelmaluonnoksessa luvussa 4 Yhdennetty alueellinen kehittäminen tuodaan hyvin esiin suurempien kaupunkien erityistarpeita. Luku jäsentyy (4.1) kansalaistoimijalähtöiseksi kehittämiseksi kaupunkialueilla ja (4.2) kestäväksi kaupunkikehittämiseksi (ohjelman s. 48).

Helkan lausunto Helsingin kaupungin pysäköintipolitiikan raportin luonnoksesta 6/2013

Helsingin kaupunginhallitukselle

Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helkan lausunto Helsingin kaupungin pysäköintipolitiikan raportin luonnoksesta


Helka ry toteaa aluksi, että Helsingin kaupungin koostama pysäköintipolitiikan raportti-luonnos sisältää paljon hyviä ja kannatettavia toimenpiteitä, joihin "mahdollisesti ryhdytään". Helka katsoo kuitenkin, että esitys jää verrattain yleiselle tasolle ja toivoo, että laadittuja toimenpide-ehdotuksia ja niiden vaikutuksia tarkennetaan. Raporttiluonnoksessa on usein tuotu esille vuorottaispysäköinnin mahdollisuuksia. Suomesta ja Helsingistä ei kuitenkaan ole olemassa tarkempaa tietoa eri toimintoihin liittyvistä pysäköinnin kysyntätiedoista ja niiden ajallisesta jakautumisesta. Eräänä kärkitoimenpiteenä esitetyn selvityksen yhteydessä toivotaan myös tarkennettavan vuorottaispysäköinnin reaalisia mahdollisuuksia erityyppisillä alueilla.

Helkan lausunto Helsingin kaupungin meluntorjunnan toimintasuunnitelman 2013-2017 luonnoksesta 4/2013

Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helkan lausunto Helsingin kaupungin meluntorjunnan toimintasuunnitelman 2013-2017 luonnoksesta (HEL 2012-008608)

Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen hiljattain julkaisema Katsaus Helsingin ympäristön tilaan 2012 (Huuska & Miinalainen, YMKE) kiteyttää erinomaisesti Helsingin meluhaittojen kipupisteet ja päätorjuntakeinot: "Merkittävin meluhaittojen aiheuttaja Helsingissä on tieliikenne. Noin 40 prosenttia helsinkiläisistä asuu alueilla, joilla tieliikenteen aiheuttama päiväajan keskiäänitaso on yli 55 dB. - - Melutilanteeltaan heikoimpia paikkoja ovat maantiet sekä vilkkaimmat pääkadut, joiden varsilla asuvat ihmiset altistuvat voimakkaalle melulle. Meluhaittojen ennaltaehkäisyssä keskeisiä ovat ratkaisut, joita tehdään maankäytön ja liikenteen suunnittelussa. Vanhoilla, melun pahimmin kuormittamilla alueilla taas meluesteet voivat olla ainoa mahdollinen ratkaisu."

Helka ry:n kannanotto Helsingin asukastilojen tukipolitiikkaan

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenille

Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helkan kannanotto Helsingin asukastilojen tukipolitiikkaan

Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helka on saanut useita yhteydenottoja liittyen Helsingin sosiaali- ja terveyslautakunnalle esitettyyn asukastalotoiminnan ja asukastyön tukemisen leikkauksiin (kokous 19.3.2013, pöytäkirjan § 58). Esitys ehdottaa leikkauksia lähes kaikkiin haettuihin asukastilojen tukiin. Esitettyjen tukien leikkaussumma on yhteensä noin 100 000 euroa. Asukastalotoiminnan ja asukastyön tukemiseen on esityksen mukaan varattu 621 500 euroa.

Ajankohtaista