Helkan lausunto Helsingin meluntorjunnan toimintasuunnitelman 2018 – 2022 luonnoksesta 03/2018

Katso Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helkan lausunto Helsingin meluntorjunnan toimintasuunnitelman 2018 - 2022 luonnoksesta oheisesta linkistä (16.3.2018 - Helsingin kaupunkiympäristön toimilalle)

Helkan lausunto Helsingin kaupungin meluntorjunnan toimintasuunnitelman 2013-2017 luonnoksesta 4/2013

Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helkan lausunto Helsingin kaupungin meluntorjunnan toimintasuunnitelman 2013-2017 luonnoksesta (HEL 2012-008608)

Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen hiljattain julkaisema Katsaus Helsingin ympäristön tilaan 2012 (Huuska & Miinalainen, YMKE) kiteyttää erinomaisesti Helsingin meluhaittojen kipupisteet ja päätorjuntakeinot: "Merkittävin meluhaittojen aiheuttaja Helsingissä on tieliikenne. Noin 40 prosenttia helsinkiläisistä asuu alueilla, joilla tieliikenteen aiheuttama päiväajan keskiäänitaso on yli 55 dB. - - Melutilanteeltaan heikoimpia paikkoja ovat maantiet sekä vilkkaimmat pääkadut, joiden varsilla asuvat ihmiset altistuvat voimakkaalle melulle. Meluhaittojen ennaltaehkäisyssä keskeisiä ovat ratkaisut, joita tehdään maankäytön ja liikenteen suunnittelussa. Vanhoilla, melun pahimmin kuormittamilla alueilla taas meluesteet voivat olla ainoa mahdollinen ratkaisu."

Helkan mielipide Kalasataman osayleiskaavasta 06/2006

Helsingin Kaupunginosayhdistysten Liitto ry HELKA toteaa mielipiteenään  Sörnäistenrannan-Hermanninrannan osayleiskaava-alueesta seuraavaa:

Sörnäistenrannan-Hermanninrannan -alue kuuluu satamakäytöstä lähivuosina vapautuviin, keskeisesti sijaitseviin merkittäviin lähiajan asuntorakentamiskohteisiin Helsingissä.
Alueen osayleiskaava-alueen suunnittelu onkin varsin haasteellinen tehtävä. Alue sisältää ainutlaatuisia mahdollisuuksia, mutta myös alueen aikaisemman käytön seurauksena syntyneitä vakavia haasteita (mm. saastunutta ja muuta vaikeasti rakennettavaa maaperää).

Mielipide Jätkäsaaren osayleiskaava-luonnoksesta 3/2004

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastolle
PL 2100 00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsingin kaupunginosayhdistysten liitto ry HELKA toteaa mielipiteenään Jätkäsaaren osayleiskaavasta seuraavaa:

Jätkäsaaren alue on eräs merkittävimpiä ja sijainniltaan keskeisimpiä lähiajan asuntorakentamiskohteista Helsingissä. Alueen suunnitteluun, vuorovaikutuk-seen ja vaikutusten arviointiin on panostettava. Alueesta on rakennettava laadullisesti korkeatasoinen ja  toiminnallisesti monipuolinen.

Helkan kannanotto Kansallisen kaupunkipuiston perustamiseksi Helsinkiin 10/2019

Helsingin kaupunkiympäristön toimialalle

Helsingin kaupunginosayhdistykset ry:n kannanotto Kansallisen kaupunkipuiston perustamiseksi Helsinkiin

Lausunto Helsingin asunto-ohjelmasta 2004-2008 9/2003

Helsingin kaupunginhallitukselle
PL 1 00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Asunto-ohjelman mukaisesti on Helsingin asuntopoliittisten toimien tavoitteena parantaa kestävällä tavalla asunto-oloja Helsingissä, tasoittaa asumistason eroja ja torjua sosiaalista segregaatiota sekä parantaa asuntomarkkinoiden toimintaa ja Helsingin kilpailukykyä asuinpaikkana. Asuntotuotannon tavoitteena on 17 500 uuden asunnon rakentaminen ohjelmakaudella 2004-2008.

Ulkoilmatilaisuuksiin liittyvistä luvista perittävät maksut 4/2002

Helsingin Vesi PL 1100 00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Viime syksynä apulaiskaupunginjohtaja Ilkka-Christian Björklund määräsi vs. virastopäällikön Matti Rytkölän perustamaan työryhmän selvittämään, millaisia lupia tarvitaan ja minkälaisia maksuja kerätään lähinnä kaupunginosayhdistysten järjestämistä erilaisista ulkoilmatilaisuuksista.

Mielipide yleiskaava 2002-luonnoksesta 5/2002

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastolle
Kansakoulukatu 3 00100 HELSINKI

HELKAn 17.4.2002 julkistamassa kannanotossa yleiskaava 2002:n silloiseen suunnittelutilanteeseen todettiin HELKAn tavoitteena olevan yleiskaava 2002 -prosessissa edistää Helsingin kehittymistä taloudellisesti ja sosiaalisesti tasapainoisena, kulttuuri- ja ympäristöarvoja sekä hyvää kaupunkimaista elämäntapaa kunnioittavana pääkaupunkina. HELKA piti myös välttämättömänä, että yleiskaavatyön tavoitteeksi palautetaan elinvoimainen ja hyvä kaupunkiympäristö ja että kaikki muut tavoitteet asetetaan sille alisteisiksi.

Helkan kannanotto Kaupunginhallituksen kokouksen 33 / 28.09.2015 esityslistan päätösasiaan 8 Asukasosallisuuden avustusten myöntämisperusteet ja asukastalojen hallinnon järjestely 9/2015

Katso oheisesta linkistä Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helkan kannanotto Kaupunginhallituksen kokouksen 33 / 28.09.2015 esityslistalla olevaan päätösasiaan 8 Asukasosallisuuden avustusten myöntämisperiaatteet ja asukastalojen hallinnon järjestely. (29.9.2015 - Helsingin kaupunginhallitukselle)

Helkan lausunto Helsingin luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelmasta 12/2007

Helsingin Kaupunginosayhdistysten Liitto ry HELKA esittää lausuntonaan Helsingin luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelmasta seuraavaa:

Kiitämme ympäristökeskusta hyvästä yhteistyöstä Luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelman laadinnassa. Mahdollisuus osallistua työhön toimimalla edustajan välityksellä mukana ohjelmatyön ohjausryhmässä on ollut hyvä tapa välittää tietoa ohjelmatyön ja HELKA ry:n välillä. Näkemyksiämme on myös otettu ohjelman laadinnassa huomioon.

Ajankohtaista