Helkan mielipide Pisararadan asemakaavan valmisteluvaiheen osallistumis- ja arviointi-suunnitelmasta 10/2012

Helsingin kaupunki
Kirjaamo
Kaupunkisuunnitteluvirasto
PL 10
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

MIELIPIDE PISARARADAN ASEMAKAAVAN VALMISTELUVAIHEEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI-SUUNNITELMASTA


Helka toteaa, että Pisararata on vaikutuksiltaan kovin monitahoinen ja laaja hanke. Asukkaiden ja käyttäjien on vaikea hahmottaa hankkeen sisältöä ja sen kaikkia seurauksia, eikä arvioiminen liene helppoa asiantuntijoillekaan. Näin isossa hankkeessa perinteiset tiedotustilaisuudet ja viestinnän menetelmät eivät yksin riitä selkeän kuvan ja mielipiteen muodostamiseksi. Maanalaisen rakentamisen vaikutukset kaupunkikuvaan ja kansalaisten turvallisuuteen on mietittävä erityisen tarkkaan ja tämä edellyttää avointa ja laajaa kansalaiskeskustelua. Hankkeen suunnitelmia ja vaikutuksia tulee esitellä monien eri kanavien kautta, jotta tieto saavuttaa kaupunkilaiset.

Helkan lausunto kantakaupungin katujen kokonaisvastuuhoidosta 4/2012

Helsingin kaupunginhallitukselle

Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helkan lausunto kantakaupungin katujen kokonaisvastuuhoidosta


Kantakaupungin kokonaisvastuuhoito – mahdollisuudet ja vaikutukset -selvitys on laadittu kattavasti ja monipuolisesti. Helka suhtautuu kaupunginhallituksen esittämään kolmen kohdan toimintamalliin pääosin myönteisesti.

Helkan kannanotto HSL:n liikennöintisuunnitelman 2012-2013 kuulemisaikatauluun 3/2012

Helsingin seudun liikenne HSL

Helkan kannanotto HSL:n liikennöintisuunnitelman 2012-2013 kuulemisaikatauluun

Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helka on saanut useita yhteydenottoja ja kyselyjä sekä asukkailta että kaupunginosayhdistyksiltä HSL:n liikennöintisuunnitelman 2012-2013 kuulemiseen liittyvästä tiedottamisesta ja ajankohdasta.

Helkan lausunto Helsingin maankäytön ja asumisen toteutusohjelma 2012 -luonnoksesta 12/2011

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUKSELLE

Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helkan lausunto Helsingin maankäytön ja asumisen toteutusohjelma 2012 -luonnoksesta

Yleistä

Maankäytön ja asumisen toteutusohjelman 2012 luonnoksen vision ja teemakokonaisuuksien linjaukset ovat sellaisenaan hyväksyttäviä ja kannatettavia:
- Ohjelman visiossa voidaan tulkita Helsingin määrittyvän kolmitasoisesti - metropolikeskuksena, kaupunginosien muodostamana vetovoimaisena verkostona sekä kunkin yksittäisen alueen/ kaupunginosan kautta sosiaalisen, taloudellisen ja ekologisen periaatteen toteutumana.
- Teemakokonaisuuden läpikulkevat periaatteelliset tavoitteet ja tarpeet nousevat asukkaista

Helkan lausunto Uudenmaan kulttuuriympäristöselvityksen luonnoksesta 10/2011

UUDENMAAN LIITOLLE

Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helkan lausunto Uudenmaan kulttuuriympäristöselvityksen luonnoksesta (1.7.2011)

Uudenmaan liitto on pyytänyt lausuntoa Uudenmaan kulttuuriympäristöselvityksen luonnoksesta (18.8.2011). Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helka kiittää lausuntopyynnöstä ja painottaa seuraavia näkökohtia:

Helkan lausunto Helsingin kaupungin esteettömyyslinjauksista 6/2011

HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTOLLE

Helkan lausunto Helsingin kaupungin esteettömyyslinjauksista
(HKR 2010-2085, Halke 2010-2390/624)

On erinomaista, että Helsinkiin saadaan vihdoin yhtenäiset, kaikkia hallintokuntia sitovat esteettömyyslinjaukset. Esteettömyyden eteen tehty työ on ollut erittäin huolellista, mutta nyt on toteutuksen aika.

Helkan lausunto pääkaupunkiseudun ilmastonmuutokseen sopeutumisen strategian luonnoksesta 5/2011

HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT HSY:LLE

Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helkan lausunto pääkaupunkiseudun ilmastonmuutokseen sopeutumisen strategian luonnoksesta

Yleisiä kommentteja strategian luonnoksesta

Ilmastonmuutoksen edetessä ja sen haittavaikutusten vakavuuden ymmärryksen lisääntyessä on tärkeää, että sekä tämän muutoksen ehkäisemiseen ja hillitsemiseen että muutoksiin sopeutumiseen kiinnitetään vakavaa huomiota. Sopeutumisen ei kuitenkaan tule merkitä sitä, että ilmastonmuutos muuttuu poliittisesti hyväksytymmäksi ja että ehkäisemisen ja hillitsemisen painoarvo heikkenee sopeutumisen kustannuksella. Strategialuonnoksesta käy ilmi, että monien haittavaikutusten suhteen ollaan liian myöhässä.

Helkan lausunto Pisara-radan ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta 5/2011

UUDENMAAN ELY-KESKUKSELLE

Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helkan lausunto Pisara-radan ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta

Pisara-radan ympäristövaikutusten arviointiselostus tarkastelee kiitettävän laajasti Pisara-radan ympäristövaikutuksia. Selostuksen päätelmät ovat kuitenkin jokseenkin ristiriitaisia ja niiden perusteella on hankala nähdä hankkeen hyödyllisyyttä. Näyttääkin siltä, että hankkeen monet haitat puhuvat sen hylkäämisen puolesta. Tässä mielessä hankkeen takana oleva poliittinen yksimielisyys herättää kummastusta.

Helkan lausunto HLJ 2011 -luonnoksen kehittämisohjelmasta ja -ympäristöselostuksesta 1/2011

HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE HSL:LLE

Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helkan lausunto HLJ 2011 -luonnoksen kehittämisohjelmasta ja HLJ 2011:n ympäristöselostuksesta (Dnro 2080/00/01/012/2010)

HLJ 2011 on ensimmäinen koko Helsingin seudun yhteinen liikennesuunnitelma ja sen vuoksi hyvin tärkeä seudun liikennejärjestelmän kehittämistä linjaava asiakirja. Asiakirjan laatiminen on linkitetty Maankäyttö- ja raideliikenneselvityksen (MARA) tavoitteisiin, lähestymistapoihin ja ennakointimenetelmiin, joka sekin antaa aikaisempaa seudullisemman kehyksen kehittämisohjelman tavoitteille. Seudullisesta laajentumisesta huolimatta ja ehkä juuri siitä syystä kehittämisohjelmassa ja myös vaikutusten arvioinnissa on havaittavissa jonkin asteista sisäänlämpiävyyttä. Kansainvälisiä kokemuksia olisi voinut käyttää enemmän hyväksi.

Helkan lausunto Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikan tarkistamisesta 11/2010

HELSINGIN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE

Helkan lausunto Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikan tarkistamisesta (LAUSUNTOPYYNTÖ 89, 7.10.2010)

Nopeasti lisääntynyt globaali huoli ilmastoon ja energiaan liittyvien kysymysten ratkaisemisesta on laajentanut ympäristöpolitiikan osa-alueita ja lisännyt paineita niiden integroimiseen. Helsingin ympäristöpolitiikka-luonnoksessa mainitut kahdeksan osa-aluetta ottavat huomioon tavoitteiden laajenemisen. Ympäristöpolitiikan sitominen kiinteäksi osaksi kaupungin strategista ohjelmaa on osoitus pyrkimyksestä aikaisempaa kokonaisvaltaisempiin politiikkalinjauksiin. Helka toivoo että jatkossa kaupungin tavoitteiden keskinäinen integrointi olisi aiempaa sujuvampaa.

Ajankohtaista