Mielipide yleiskaava 2002-luonnoksesta 5/2002

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastolle
Kansakoulukatu 3 00100 HELSINKI

HELKAn 17.4.2002 julkistamassa kannanotossa yleiskaava 2002:n silloiseen suunnittelutilanteeseen todettiin HELKAn tavoitteena olevan yleiskaava 2002 -prosessissa edistää Helsingin kehittymistä taloudellisesti ja sosiaalisesti tasapainoisena, kulttuuri- ja ympäristöarvoja sekä hyvää kaupunkimaista elämäntapaa kunnioittavana pääkaupunkina. HELKA piti myös välttämättömänä, että yleiskaavatyön tavoitteeksi palautetaan elinvoimainen ja hyvä kaupunkiympäristö ja että kaikki muut tavoitteet asetetaan sille alisteisiksi.

Helkan lausunto Keski-Pasilan osayleiskaavaehdotuksesta 05/2005

HELKA lausuu kannanottonaan 17. kaupunginosan (Pasilan) Keski-Pasilan osayleiskaavaehdotuksesta (11356) seuraavaa:

Vuosaaren sataman rakentumisen myötä vapautuu Keski-Pasilassa laaja alue satamatoimintoihin liittyvän raideliikenteen poistuessa alueelta. Alue on ollut sijaintiinsa nähden toisarvoisessa käytössä. Osayleiskaavaehdotuksessa alueelle on ositettu uutta rakentamista, jonka seurauksena alueelle tulee noin 2000 uutta asukasta ja 10 000 työpaikkaa. Alueen käyttö osayleiskaavan mukaiseen tarkoitukseen on perusteltua alueen hyvä liikenteellinen ja aluerakenteellinen sijainti huomioon ottaen. Osayleiskaavan mukainen käyttö on omiaan yhdistämään nykyiset Itä- ja Länsi-Pasilan yhtenäiseksi kaupunkialueeksi.

Lausunto Jätkäsaaren osayleiskaavaehdotuksesta 5/2005

Helsingin kaupunginkanslialle 20.5.2005

Lausunto  20. kaupunginosan (Länsisataman) Jätkäsaaren osayleiskaavaehdotuksesta (nro 11350)

Helsingin kaupunginosayhdistysten liitto ry HELKA toteaa lausunnossaan Jätkäsaaren osayleiskaavasta seuraavaa:

Yleistä

Jätkäsaaren alue on eräs merkittävimpiä ja sijainniltaan keskeisimpiä lähiajan asuntorakentamiskohteista Helsingissä. Alueen suunnitteluun, vuorovaikutukseen ja vaikutusten arviointiin on panostettava. Alueesta on rakennettava laadullisesti korkeatasoinen ja  toiminnallisesti monipuolinen.

Mielipide Helsingin ympäristönsuojelumääräys-luonnoksesta 3/2003

Helsingin kaupunginhallitukselle  PL 1 00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsingin Kaupunginosayhdistysten Liitto ry katsoo, että määräysluonnos on hyvä ja selkeä. Selvennyksenä voitaneen kuitenkin tehdä 5 §:n muita talousvesiä koskevaan säädökseen sama viittaus ympäristönsuojelulain 18 §:än kuin edellä olevassa 4 §:ssä talousvesien käsittelystä tai pykälien 4 ja 5 järjestys voidaan vaihtaa. 4§:n perusteluissa ensin edellytetään saostuskaivoa ennen maaperäkäsittelyä, mutta viimeinen lause vaihtoehtoisesta maahanimeyttämöstä ei kuitenkaan edellytä saostuskaivoa.

Lausunto Keski-Pasilan osayleiskaavaehdotuksesta 5/2005

Helsingin Kaupunginosayhdistysten Liitto ry Helka/ Lausunto 24.5.2005

Kaupunginkanslia
Helsingin kaupunki

HELKA lausuu kannanottonaan 17. kaupunginosan (Pasilan) Keski-Pasilan osayleiskaavaehdotuksesta (11356) seuraavaa:

Vuosaaren sataman rakentumisen myötä vapautuu Keski-Pasilassa laaja alue satamatoimintoihin liittyvän raideliikenteen poistuessa alueelta. Alue on ollut sijaintiinsa nähden toisarvoisessa käytössä. Osayleiskaavaehdotuksessa alueelle on ositettu uutta rakentamista, jonka seurauksena alueelle tulee noin 2000 uutta asukasta ja 10 000 työpaikkaa. Alueen käyttö osayleiskaavan mukaiseen tarkoitukseen on perusteltua alueen hyvä liikenteellinen ja aluerakenteellinen sijainti huomioon ottaen. Osayleiskaavan mukainen käyttö on omiaan yhdistämään nykyiset Itä- ja Länsi-Pasilan yhtenäiseksi kaupunkialueeksi.

Muistutus Helsingin yleiskaava 2002 ehdotuksesta 4/2003

Helsingin kaupunginkanslialle  PL 1 00099 HELSINGIN KAUPUNKI

HELKA uudistaa Yleiskaava 2002 -luonnosvaiheesta antamassaan lausunnossaan esittämänsä huomautukset. Samalla HELKA kiinnittää huomiota siihen, että luonnosvaiheen lausuntojen yhteenveto on vastineiden osalta ylimalkainen eikä niistä selviä mitä lausunnoista on otettu huomioon vai onko otettu mitään ja jos ei ole otettu niin millä perusteella ei ole otettu. Selostuksessa on kerrottu mitä muutoksia yleiskaavaluonnokseen on käsittelyn aikana tehty. Perusteluja tehdyille muutoksille selostuksesta ei kuitenkaan löydy.

Helkan lausunto Helsingin esteettömyydestä vuoden 2011 jälkeen 5/2010

HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTOLLE

Helkan lausunto Helsingin esteettömyydestä vuoden 2011 jälkeen
(HKR 2006-358)

Helsingin esteettömyyden eteen tehty työ on ollut perusteellista. Esteettömyys-suunnitelmat on laadittu laajapohjaisesti. Pääosa suunnitelman esittämistä toimenpiteistä toteutunee viranomaistyönä ja hallinnollisilla päätöksillä. Tavoite liittää alueelliset esteettömyyssuunnitelmat osaksi aluesuunnitelmia ja myös aikatauluttaa tulevat kehittämistoimenpiteet on hyvä. Samoin paikallisten asukkaiden ottaminen mukaan alueellisten esteettömyyssuunnitelmien laadintaan – riittävässä laajuudessa – on kannatettavaa. Alueellisia esteettömyyssuunnitelmia tulisi kuitenkin laatia tasapuolisesti kaikille Helsingin alueille.

Helsingin katuverkon nopeusrajoitusten tarkistaminen 9/2003

Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluvirastolle
PL 2100 00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Liikennesuunnitteluosasto ehdottaa 30 km/h:n nopeusrajoituksen käytön laajentamista ydinkeskustan ja asuntoalueiden kaduille. Samalla esitetään vaarallisimpien pää- ja kokoojakatujen rajoitusten alentamista 50:stä 40 kilometriin tunnissa sekä muutamien pääkatujen muutoksia rajoitusten alentamisena 60:stä 50 kilometriin tunnissa.

Helkan lausunto Pisara-radan ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta 5/2011

UUDENMAAN ELY-KESKUKSELLE

Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helkan lausunto Pisara-radan ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta

Pisara-radan ympäristövaikutusten arviointiselostus tarkastelee kiitettävän laajasti Pisara-radan ympäristövaikutuksia. Selostuksen päätelmät ovat kuitenkin jokseenkin ristiriitaisia ja niiden perusteella on hankala nähdä hankkeen hyödyllisyyttä. Näyttääkin siltä, että hankkeen monet haitat puhuvat sen hylkäämisen puolesta. Tässä mielessä hankkeen takana oleva poliittinen yksimielisyys herättää kummastusta.

Kampin keskuksen asemakaavan muutos ja sen osallistumis- ja arviontisuunnnitelma 11/2002

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastolle
Asemakaavaosasto PL 2100 00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsingin Kaupunginosayhdistysten Liitto r.y. toteaa, että Kampin keskuksen asemakaavan muutos toteutuu alueella, joka on ja tulee jatkossakin olemaan satojen tuhansien pääkaupunkiseutulaisten elämänympäristöä. Jo tältä pohjalta ovat tällä alueella tehtävät fyysisen kaupunkiympäristön muutokset ja myös toiminnalliset muutokset tärkeitä ja monen kaupunkilaisen arkipäivään vaikuttavia.

Ajankohtaista