Helkan kommentit Helsingin kaupungin kulttuuristrategian luonnokseen 10/2010

HELSINGIN KULTTUURIKESKUKSELLE

Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helkan puheenvuoro
Helsingin Kaupungin kulttuuristrategian kuulemistilaisuudessa, 7.10.2010

Yleistä

Helsingin kulttuuristrategia seuraaville vuosille on kunnianhimoinen yritys vahvistaa kulttuurin yhteiskunnallista asemaa. Kokonaisvaltainen ote sitoo kulttuuripolitiikan muiden politiikkojen yhteyteen. Luonnoksessa on paljon kauniita sanoja ja maalailevia visioita. Kulttuuristrategiaa kirkastaisi liiallisen virkajargonin karsiminen (esim. "maailmanluokan liike- ja innovaatiokeskuksista, hyvinvoinnin edistämisestä ja yhteisöllisyydestä globalisaatioon ja taloudelliseen lisäarvoon”).

Helkan lausunto ehdotuksesta Helsingin kaupungin turvallisuusohjelmaksi 2010-2013 7/2010

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUKSELLE

Helkan lausunto ehdotuksesta Helsingin kaupungin turvallisuusohjelmaksi 2010-2013 (Khs 2010-838/891)

Kansallinen sisäisen turvallisuuden ohjelma mainitsee yhteisissä tavoitteissaan paikallisen turvallisuussuunnittelun kehittämisen. Helsingin turvallisuusohjelmaehdotuksen alkutekstissä tulkitaan hieman kapeasti ”paikallisen turvallisuussuunnittelun olevan turvallisuusohjelman toimeenpanoa paikallisella tasolla”. Liitteen A (Kaupungin strategialinjaus) mukaisen käyttäjälähtöisten palvelujen kaupungin linjauksen kautta nähtynä tulkinnassa olisi voinut korostaa paikallisia toimijoita osallistavien ulottuvuuksien tärkeyttä. Kansallisen turvallisuuden ohjelmassa edellytetään, että turvallisuusyhteistyöhön tulee osallistaa järjestöjen edustajat. Helka toivoo, että vaikka turvallisuusohjelmaehdotuksessa ei juurikaan mainita asukkaita toimijoina, kaupunki toimintaohjelman alussa mainitun mukaisesti osallistaa paikalliseen turvallisuussuunnitteluun jatkossakin asukasjärjestöjä.

Helkan mielipide Töölönlahden eteläosan asemakaavan muutoksesta 5/2010

Kaupunkisuunnitteluvirastolle

Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helkan mielipide Töölönlahden eteläosan asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointi-suunnitelmasta (Oas 931- 00/10)

Töölönlahden eteläosan osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa on esitetty tutkittavaksi maanalaista monitoimitilaa. Kyseisen tilan käyttötarkoitus on määritelty epämääräisesti ’julkisten palvelujen tilaksi’. Mistä idea on lähtöisin ja mihin tarkoitukseen tätä täsmälleen keskustakirjastolle kaavaillun kokoista tilaa (25 000 k-m2) suunnitellaan? Kirjasto mainitaan suunnitelmassa edelleen sijoitettavaksi suunnittelualueen ulkopuolelle, sen itäreunalle kortteliin 2014. Hankkeen lähtökohta on outo ja epäselvä, sillä päätöstä keskustakirjastostakaan ei vielä ole tehty.

Helkan lausunto Helsingin esteettömyydestä vuoden 2011 jälkeen 5/2010

HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTOLLE

Helkan lausunto Helsingin esteettömyydestä vuoden 2011 jälkeen
(HKR 2006-358)

Helsingin esteettömyyden eteen tehty työ on ollut perusteellista. Esteettömyys-suunnitelmat on laadittu laajapohjaisesti. Pääosa suunnitelman esittämistä toimenpiteistä toteutunee viranomaistyönä ja hallinnollisilla päätöksillä. Tavoite liittää alueelliset esteettömyyssuunnitelmat osaksi aluesuunnitelmia ja myös aikatauluttaa tulevat kehittämistoimenpiteet on hyvä. Samoin paikallisten asukkaiden ottaminen mukaan alueellisten esteettömyyssuunnitelmien laadintaan – riittävässä laajuudessa – on kannatettavaa. Alueellisia esteettömyyssuunnitelmia tulisi kuitenkin laatia tasapuolisesti kaikille Helsingin alueille.

Helkan antamat puollot lausuntoihin 12/2009

Helsingin kaupunginosayhdistykset ry antoi joulukuussa 2009 pyynnöstä puollot lausuntoihin kaupungin kirjastotoimen ja Humak'in yhteistyöhön liittyen sekä Suomen Rakennustaiteen Museon ja Helsingin Design-museon lisärakennus- ja perusparannushankkeesta.

Helkan kannanotto Helsingin palveluverkon tarkistamiseen 12/2009

KAUPUNGINHALLITUKSELLE

Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helkan kannanotto Helsingin palveluverkon tarkistamiseen

Asukkaiden arki ei noudata sektorirajoja

Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helka on huolissaan palveluverkkotarkastelun vaikutuksista kaupunginosiin. Ymmärrämme säästötarpeiden olemassaolon nykyisessä taloudellisessa tilanteessa. Nyt esillä ollut toimintamalli - tilakustannusten leikkaaminen sektorikohtaisesti koko kaupungin tasolla - ei kuitenkaan huomioi kaupunginosien paikallisia erityispiirteitä ja vähimmäispalvelutarpeita. Palveluiden merkittävyydessä asukkaille on eroja, jotka tulee ottaa huomioon jatkovalmistelussa. Valmistelussa on arvioitava myös palveluista elämänlaadun myötä syntyviä hyötyjä. Uudet innovatiiviset, käyttäjien kanssa yhdessä mietityt palveluiden järjestämisen tavat tukisivat kaupunginosien tasapuolista kehitystä ja alueellisten identiteettien vahvistumista.

Helkan lausunto Kirjava satama, Eteläsataman länsiosan asemakaavan muutoksesta 2/2009

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastolle

Helkan lausunto Kirjava satama, Eteläsataman länsiosan asemakaavan muutos osallistumis- ja arviointisuunnitelma
(Hankenro 135, Oas 856-00/08)

Helka katsoo, että Eteläsataman aluetta voidaan huomattavasti parantaa nykyisestä. Alue on osa Helsingin kaikkein keskeisintä rantamaisemaa, joten sen uusimisessa tulee toimia paikan luonnetta kunnioittaen ja kaikki osalliset huomioiden. Eteläsataman tarkastelu tulisi tehdä nyt esitettyä laajempana kokonaisuutena. Paikan luonteeseen kuuluvat avoimuus, pitkät näkymät ja myös laivat. Näitä ominaisuuksia tulee uusissakin suunnitelmissa vaalia.

Helkan lausunto ”Parempaan elinympäristöön. Elinympäristön kehittämistarpeet” – luonnoksesta 2/2008

Ympäristöministeriölle

Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helkan lausunto ”Parempaan elinympäristöön. Elinympäristön kehittämistarpeet” - luonnoksesta (26.10.2007)

”Parempaan elinympäristöön. Elinympäristön kehittämistarpeet" - asiakirja on ympäristöministeriön tarpeellinen ja ajankohtainen keskustelunavaus, sillä maailmanlaajuisesti, mutta myös Suomessa elinympäristö muuttuu kiihtyvällä vauhdilla ja hyvän elinympäristön turvaaminen on sen vuoksi yhä vaikeampaa. Asiakirjaan sisältyy hyvää ja monentasoista analyysiä vallitsevista kehityskuluista, joskin näkökulmat ovat usein epätarkkoja ja menevät monelta osin päällekkäin. Vaikka kansalaisten hyvinvointi ja osallisuus elinympäristöpolitiikan tavoitteiden muokkaajina on selvästi esillä, asiakirjaa vaivaa tavanomainen suunnitteluhierarkian ylätasoon kiinnittyvä tarkastelukulma. Elinympäristön kehittäminen arjen sujuvuuden näkökulmasta, asukkaiden asumustoiveiden kuunteleminen ja yksilöllisiin valintoihin innostaminen ovat haastavia teemoja ja kaipaavat vielä vahvemman asukaslähtöisen näkökulman avaamista. Asiakirjassa tavoitteita on paljon monen alaluvun alla, mutta monet niistä ovat kovin yleisiä. Eri osapuolten on helppo yhtyä niihin, jolloin vaarana on keskustelunavauksen merkityksen ja ohjausvaikutuksen jääminen vähäisiksi.

Helkan mielipide Katajanokan Laiturin asemakaavamuutoksen suunnittelun lähtökohdista 6/2008

Kaupunkisuunnitteluvirasto
PL 2100
00099 Helsingin kaupunki

KATAJANOKAN LAITURIN ASEMA-KAAVAMUUTOS (Oas 811-00/08)
- mielipide suunnittelun lähtökohdista

Suunnittelualue on osa Helsingin tärkeintä julkisivua ja pääkaupungin symboli suomalaisten kansallismaisemien joukossa. Siihen kohdistuvat muutokset tulee valmistella erityisen huolella ja laajan kansalaiskeskustelun tuella.

Helkan lausunto meluntorjunnan toimintasuunnitelman luonnoksesta 5/2008

Helsingin ympäristökeskukselle

Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helka esittää lausuntonaan meluntorjunnan toimintasuunnitelman luonnoksesta (Ymk 2008-842) seuraavaa:

Toimintasuunnitelma on huolellisesti tehty ja perusteellinen sekä riittävän laaja ottamaan huomioon hyvin laajalti liikennemelua vaimentavat tekijät sekä vielä hiljaisten alueiden säilyttämisen. Pääosa suunnitelman esittämistä toimenpiteistä toteutuu viranomaistyönä ja hallinnollisilla päätöksillä. Asukkaiden suora vaikutusmahdollisuus tapahtuu lähinnä omaa käyttäytymistä kehittämällä. Vasta meluntorjunnan lähinnä ruohonjuuritasoa oleviin keinoihin, syntyneen melun vaimentamiseen erilaisilla esteillä, nähdään asukkailla olevan vaikutusmahdollisuuksia. Ne ovat myös suunnitelman konkreettisimmat osat melukarttoineen ja meluesteillä täydennettyine karttoineen.

Ajankohtaista