Lausunto Jätkäsaaren osayleiskaavaehdotuksesta 5/2005

Helsingin kaupunginkanslialle 20.5.2005

Lausunto  20. kaupunginosan (Länsisataman) Jätkäsaaren osayleiskaavaehdotuksesta (nro 11350)

Helsingin kaupunginosayhdistysten liitto ry HELKA toteaa lausunnossaan Jätkäsaaren osayleiskaavasta seuraavaa:

Yleistä

Jätkäsaaren alue on eräs merkittävimpiä ja sijainniltaan keskeisimpiä lähiajan asuntorakentamiskohteista Helsingissä. Alueen suunnitteluun, vuorovaikutukseen ja vaikutusten arviointiin on panostettava. Alueesta on rakennettava laadullisesti korkeatasoinen ja  toiminnallisesti monipuolinen.

Helkan lausunto Helsingin kaupungin meluntorjunnan toimintasuunnitelman 2013-2017 luonnoksesta 4/2013

Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helkan lausunto Helsingin kaupungin meluntorjunnan toimintasuunnitelman 2013-2017 luonnoksesta (HEL 2012-008608)

Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen hiljattain julkaisema Katsaus Helsingin ympäristön tilaan 2012 (Huuska & Miinalainen, YMKE) kiteyttää erinomaisesti Helsingin meluhaittojen kipupisteet ja päätorjuntakeinot: "Merkittävin meluhaittojen aiheuttaja Helsingissä on tieliikenne. Noin 40 prosenttia helsinkiläisistä asuu alueilla, joilla tieliikenteen aiheuttama päiväajan keskiäänitaso on yli 55 dB. - - Melutilanteeltaan heikoimpia paikkoja ovat maantiet sekä vilkkaimmat pääkadut, joiden varsilla asuvat ihmiset altistuvat voimakkaalle melulle. Meluhaittojen ennaltaehkäisyssä keskeisiä ovat ratkaisut, joita tehdään maankäytön ja liikenteen suunnittelussa. Vanhoilla, melun pahimmin kuormittamilla alueilla taas meluesteet voivat olla ainoa mahdollinen ratkaisu."

Mielipide pääkaupunkiseudun tulevaisuuskuva-luonnoksesta (PKS 2025) 1/2003

Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnalle (YTV)
Kehitystoimisto Opastinsilta 6 A 00520 HELSINKI

Pääkaupunkiseudun tulevaisuuskuva laaditaan nelivuotiskausittain. Selostuksen mukaan PKS-prosessi tuottaa seudun kehitysnäkymiä kuvaavaa aineistoa kuntien päätöksentekijöille ja suunnittelijoille käytettäväksi strategisessa suunnittelussa. PKS 2025 suunnitelman tiedot ovat olleet maankäytöllisinä lähtökohtina Pääkaupunki-seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman PLJ 2002:n laadinnassa. PKS 2025:n lopullisesti valmistuttua se lähetetään YTV:n yhteistyökunnille otettavaksi huomioon yleispiirteisessä suunnittelussa sekä tiedoksi muille sidosryhmille.

Ajankohtaista