Turvallinen ja viihtyisä kotialue -projekti ja Safety-toiminta

Helsingin kaupungin turvallisuusstrategian tavoitteita ovat laajapohjaisen yhteistyön rakentaminen rikoksentorjuntaan sekä avoimen yhteiskunnan säilyttäminen rikostorjunnan keinoja valitessa. Helka ry on ollut mukana laadittaessa Helsingin kaupungin turvallisuusstrategiaa. Helka on Turvallinen ja viihtyisä kotialue -projektin myötä mukana myös kehittämässä toimivaa metodia turvallisuusstrategian toteuttamiseksi sekä rakentamassa käytännön toimintamallia suuriin ja keskisuuriin kaupunkeihin. Turvallisuus on kaikkien yhteinen asia ja siksi kaupungeilla on hyvä syy yhdistää voimansa ja menettelytapansa tässä asiassa.

SWOT-analyysit kaupunginosien kehittämisessä

SWOT-ANALYYSI

SWOT-analyysiä käytetään yleensä kehittämisen ja arvioinnin apuvälineenä. Nimi 'SWOT' tulee englanninkielisistä sanoista Strenghts (vahvuudet), Weaknesses (heikkoudet), Opportunities (mahdollisuudet) ja Threats (uhat), jotka muodostavat analyysin nelikentän osiot. Perus SWOT -kehikkoa on kaupunginosien kehittämistyössä käytettynä täydennetty suuret muutokset -lisäkentällä, joka mahdollistaa avoimempien tulevaisuuteen suuntautuneiden näkökulmien esiintuomisen, sekä tavoitteet ja keinot -kentillä, joilla tähdätään oman asuinalueen parantamiseen.

Ajankohtaista