Koti Kansalaiskanava Menetelmiä vuorovaikutukseen

Menetelmiä vuorovaikutukseen

Alueen kotisivut

kallion_etusivu.jpg

Mikä ja miksi?
Sen lisäksi, että erilaisilla yhteisöillä, kuten yhdistyksillä ja yrityksillä, on omat kotisivut, myös alueella voi olla oma sivustonsa. Esimerkiksi Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helka tarjoaa kotisivupohjaa helsinkiläisille kaupunginosille. Helka toimii kotisivutoiminnan koordinoijana ja tarjoaa myös koulutusta ylläpitäjille. Ylläpitäjänä voivat yhtä hyvin olla yksittäiset ihmiset, yritys, kaupunki tai vaikkapa monista aluetoimijoista koostuva ryhmä.

Asiantuntijakohtaamiset

dsc00747.jpg
Mikä ja miksi?
Hyvät vuorovaikutuskokemukset perustuvat usein toimijoiden todelliseen kasvokkain tapahtuvaan kohtaamiseen. Asiantuntijakohtaamisilla tarkoitetaan säännöllisiä tapaamisia, joissa aluetta suunnittelevat viranhaltijat tai luottamushenkilöt jalkautuvat alueelle tapaamaan asukkaita. Heidän tehtävänään on keskustella asukkaiden kanssa, vastata kysymyksiin, kerätä ideoita ja palautetta sekä toisaalta välittää tietoa esimerkiksi suunnittelutilanteesta. Hyvä paikka tällaisille kohtaamisille on alueen kirjasto. Myös asukastalot, kahvilat tai baarit voivat toimia kohtaamispaikkoina.

Keskustelupalstat

Mikä ja miksi?
Internetissä toimivat keskustelupalstat ovat tuttu juttu erityisesti erilaisille harrastusporukoille. Yhteistä keskustelupalstoilla kirjoittaville on, että heillä on yhteinen intressi, jonka tiimoilta keskustelua käydään. Sama periaate koskee myös alueellisia keskustelupalstoja, joita voi olla esimerkiksi alueen tai sen yhdistysten kotisivuilla. Keskustelijoita yhdistää kiinnostus alueeseen sekä sen ilmiöihin ja kehittämiseen. Keskustelupalsta voi olla kaikille avoin tai suljettu, rekisteröitymistä vaativa.

Alueellinen toimijalista – alueryhmätoiminta

Mikä ja miksi?
Alueellisen yhteistyön kehittämisessä on olennaisen tärkeää, että alueen toimijat tuntevat toisensa. Yksinkertaisen tehokas tapa luoda ja rakentaa alueverkostoa on listata alueen toimijat. Listaa voi käyttää ennen kaikkea tiedottamiseen mutta myös sopivien yhteistyökumppanien kartoittamiseen erilaisissa hankkeissa ja pienemmissäkin projekteissa. Alueellisen yhteistyön muoto, monitoimijainen alueryhmä, on myös helppo koota listan avulla.

Käyttäjädemokratiaklubi – Asiakaspalautejärjestelmän itsearviointityökirja

ikeassa.jpg
Mikä ja miksi?
Kansalaiskanava-hankkeen perustaman käyttäjädemokratiaklubin tarkoituksena oli kehittää asiakaspalautteen keruun, hyödyntämisen ja palautteeseen reagoimisen menetelmiä ja siten edistää käyttäjädemokratian toimivuutta. Vastaavan klubin aiheena voi toki olla myös joku muu asiakkuuteen liittyvä teema. Kansalaiskanava-hankkeessa perustetussa klubissa vertailtiin ja kehitettiin eri organisaatioiden asiakaspalautteeseen liittyviä käytäntöjä benchmarking-menetelmän avulla.

(Raja-)aluefoorumi

dsc00568.jpg

Mikä ja miksi?
Aluefoorumi on kaikille alueen toimijoille avoin keskustelutilaisuus, jossa keskustelun aihepiirit valitaan alueella ajankohtaisten teemojen perusteella. Tarkoituksena on koota alueen toimijat, suunnittelijat, luottamushenkilöt ja asukkaat keskustelemaan alueen asioista. Aluefoorumeissa painotetaan arkea kokonaisuutena, eli paikalla on edustajia useammilta hallinnon aloilta. Foorumin tarkoituksena on myös nostaa esille alueelta kehittämisideoita, joita voidaan jalostaa edelleen esimerkiksi alueryhmissä tai hallinnon alueellisissa ryhmissä. Foorumissa ei kuitenkaan tehdä päätöksiä.

Kartat alue- ja paikallistiedon keräämisen menetelmänä (osallistuva paikkatieto)

img_2055_muokattu.jpg
Mikä ja miksi?
Asuinalueeseen liittyvä tieto on usein paikkaan liittyvää, ja sitä voidaan kerätä ja esittää karttapohjaisten sovellusten avulla. Paikkatietojärjestelmien (=GIS, geographical information system) avulla kerätään, yhdistetään ja analysoidaan paikkoihin liittyvää sijainti- ja ominaisuustietoa. Tyypillisesti paikkatietojärjestelmät toimivat tietokoneympäristössä, ja käytettävä aineisto on numeerista. Paikkatietoa voi kerätä nykyisin myös Internetissä toimivien erilaisten karttasovellusten avulla. Ihmisten tuottamasta omiin kokemuksiin pohjautuvasta laadullisesta paikkatiedosta ja sen käsittelystä voidaan käyttää nimitystä pehmoGIS. Sana pehmo viittaa siihen, ettei käytettävää aineistoa voi mitata eksaktisti numeroina. Esimerkiksi alueeseen liittyvät tunnekokemukset ja mielipiteet voidaan pehmoGIS-menetelmän avulla käsitellä osana paikkatietojärjestelmää.

Kaupunginosa-SWOT

Mikä ja miksi?
SWOT-analyysi on tunnettu tapa tarkastella jonkun asian nykytilaa ja tulevaisuutta. Se on yleinen kehittämisen ja arvioinnin apuväline. Analyysissa määritellään kohteen sisäiset vahvuudet (Strengths) ja heikkoudet Weaknesses) sekä ulkoiset tai tulevaisuuden mahdollisuudet (Opportunities) ja uhat (Threats).

Ajankohtaista