Helkan kannaotto Haltialanmetsän luonnosuojelualueen perustamisesityksestä 03/2019

Helsingin kaupunkiympäristön toimialan ympäristöpalvelujen ympäristönsuojeluyksikölle

Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helkan kannanotto Haltialanmetsän luonnonsuojelualueen perustamisesityksestä sekä hoito- ja käyttösuunnitelmasta 2019-2029 (diaarinumero HEL 2019-000079)

Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helka kannattaa kannanottopyynnössä esitettyä Haltialanmetsän luonnonsuojelualueen perustamista Keskuspuiston pohjoisosaan.

Helka ry kiittää mahdollisuudesta ottaa kantaa Haltialanmetsän luonnonsuojelualueen perustamisesitykseen sekä hoito- ja käyttösuunnitelmaan. Kyseessä on merkittävä ja koko kaupunkia ja seutua koskeva virkistysalue.

Helka yhtyy perustamisesityksessä mainittuun päänäkökulmaan, jonka mukaan alueen tärkeitä arvoja ovat kestävä virkistyskäyttö ja luonnonsuojelu. Nämä on tarpeen sovittaa yhteen luontoa kunnioittavalla tavalla siten, että vaalitaan alueen kasvistoa ja puustoa ja ohjataan vierailijoita pysymään merkityillä reiteillä ja kunnioittamaan luontoa.

Alueella on todettu koko ajan kasvava käyttöpaine, joka aiheuttaa kovaa kulumista. Laajan virkistyskäytön vuoksi tulee hoito- ja käyttösuunnitelmassa mainituista ulkoilureittien ja muiden toiminnallisten alueiden hoidosta ja turvallisuudesta huolehtia hyvin ja siihen tulee varata riittävät resurssit.

Helka kannattaa uudessa (v. 2015 hyväksytyssä) ympäristönsuojeluohjelmassa Haltialaan esitettyä laajempaa suojelualuetta, jolla sallitaan myös paljon virkistystoimintoja. Haltialan alue on merkittävä paitsi paikallisesti, myös koko Helsingin alueella – jopa seudullisesti. Haltialaan tullaan ulkoilemaan ja vierailemaan myös kauempaa. Alue sijaitsee hyvien liikenneyhteyksien varrella ja siellä on jo tällä hetkellä vetovoimaisia palveluita kuten Haltialan kotieläintila ja kahvila-ravintola Wanha-Pehtoori. Alue mahdollistaa lisäksi lukuisien liikuntalajien harrastamisen hiihdosta koiranulkoilutukseen, lenkkeilystä ja suunnistuksesta maastopyöräilyyn.

Laajojen virkistysalueiden merkitys, ja paine niissä, kasvavat kaupungissa, jossa täydennysrakentaminen nakertaa paikallisia viheralueita ja monet ulkoilumaastot muuttuvat kaavoituksen myötä. Vehreydellä ja metsäisellä luontoalueella keskeisellä sijainnilla on hyvinvointia lisäävä merkitys kaupungin asukkaille. Ne tarjoavat myös monipuolisen maaston koululiikuntaan ja luonnontieteen opetukseen koululaisille. Vehreä Helsinki on osa Helsingin ominaislaatua ja kansainvälinen vetovoimatekijä.

Luonto ja sen eläimistö ja kasvisto ovat arvokkaita jo itsessään ja niitä on syytä vaalia. Luonto- ja luonnonsuojelualueita tulee turvata kaupunkialueella, lähellä asuinalueita julkisen ja kevyen liikenteen saavutettavissa.

Haltialan alueella tavattavat kasvillisuus, eläimistö ja luontotyypit ovat merkittävän arvokkaita. Hoito- ja käyttösuunnitelmassa on tuotu hienosti esiin eri luontotyyppien ja alueiden suojelun tavoitteet sekä niiden saavuttamiseksi vaadittavat toimenpiteet.

Alue sijaitsee keskeisesti Helsingin viheralueverkostossa. Helka pitää erittäin tärkeänä suojeluesityksessä mainittua toteamusta kaupunkilaisnuorten luontosuhteen vahvistamisesta. Kuten esityksessä sanotaan, keskellä tiivistyviä asuinalueita helposti saavutettava merkittävä lähivirkistys-, luonto- ja ulkoilualue mahdollistaa nuorten sekä omatoimisen että ohjatun luonnossa liikkumisen sekä osaltaan edistää hyvän luontosuhteen kehittymisen nuorille ja sitä kautta kasvun ympäristövastuullisiksi kansalaisiksi.

Helka toivoo, että alueelle järjestetään jatkossa riittävä opastus (esim. infotaulut), joilla alueen luonteesta ja sen käytöstä opastetaan ja ohjeistetaan alueen laajaa käyttäjäkuntaa. Niiden avulla voidaan myös ehkäistä sellaista käyttöä, jota ei toivota (esim. kulumista) sekä ylläpitää hyvää reitistöä. Suojelualueen sisällä sijaitsee myös muutama muinaismuistokohde (muutama historiallinen kivilouhos), jotka on hyvä huomioida hoito- ja käyttösuunnitelmassa. Kannattaa vielä selvittää, olisiko reittien reunojen ja rakenteiden kunnossapito hyvä lisä hoitosuunnitelmaan.

Helka pitää erinomaisena, että hoito- ja käyttösuunnitelmassa on huomioitu erilaisten tavoitteiden yhteensovittaminen (luonnonsuojelu ja virkistyskäytön moninaiset tarpeet). Se edellyttää jatkossakin kaikenlaisten toimijoiden, kaupungin henkilöstön sekä erilaisten sidosryhmien yhteistyötä. Kun prosessi on ollut eri tahoja huomioiva, on sitoutuminen yhteisiin tavoitteisiin sekä niiden mukaiseen toimintaan vahvempaa.

Helka pitää toivottavana ja edelleen kehitettävänä menettelytapana selvityksen tekemisessä käytettyjä osallistamisen toimenpiteitä ja vuoropuhelua alueen asukkaiden ja käyttäjien kanssa. Nyt käytettyä ”edustuksellista osallistamista” fasilitoituine työpajoineen voisi jatkossa vielä täydentää erilaisilla suoremman osallistumisen muodoilla, kuten esimerkiksi sähköisin karttakyselyin jne. Näin voitaisiin saada näkökulmia vieläkin laajemmin alueen erilaisilta intressiryhmiltä ja käyttäjäkunnilta. Myös koulujen ja päiväkotien mukaan ottaminen on ollut hyvä ja tarpeellinen laajennus vuorovaikutuksen kohderyhmissä. Luonnonsuojelunäkökulmien ja erilaisten käyttäjäintressien yhteensovittaminen on ollut selvitystyössä ansiokasta ja kannatettavaa.

Helsingissä, 8.3.2019

Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helka

Hanna-Kaisa Siimes
puheenjohtaja

Pirjo Tulikukka
toiminnanjohtaja