Helkan lausunto ehdotuksesta Helsingin kaupungin turvallisuusohjelmaksi 2010-2013 7/2010

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUKSELLE

Helkan lausunto ehdotuksesta Helsingin kaupungin turvallisuusohjelmaksi 2010-2013 (Khs 2010-838/891)

Kansallinen sisäisen turvallisuuden ohjelma mainitsee yhteisissä tavoitteissaan paikallisen turvallisuussuunnittelun kehittämisen. Helsingin turvallisuusohjelmaehdotuksen alkutekstissä tulkitaan hieman kapeasti ”paikallisen turvallisuussuunnittelun olevan turvallisuusohjelman toimeenpanoa paikallisella tasolla”. Liitteen A (Kaupungin strategialinjaus) mukaisen käyttäjälähtöisten palvelujen kaupungin linjauksen kautta nähtynä tulkinnassa olisi voinut korostaa paikallisia toimijoita osallistavien ulottuvuuksien tärkeyttä. Kansallisen turvallisuuden ohjelmassa edellytetään, että turvallisuusyhteistyöhön tulee osallistaa järjestöjen edustajat. Helka toivoo, että vaikka turvallisuusohjelmaehdotuksessa ei juurikaan mainita asukkaita toimijoina, kaupunki toimintaohjelman alussa mainitun mukaisesti osallistaa paikalliseen turvallisuussuunnitteluun jatkossakin asukasjärjestöjä.

Koska turvallisuusohjelmaluonnos on johtoryhmän tehtävänannon mukaisesti tiivistetty esitys, syntyy ohjelmasta nyt hieman hajanainen kokoelma yleisen tason toiveita tai turvallisuuspuutteiden seurausten hoitamiseen tähtääviä toimenpiteitä. Toimenpiteissä esitetään joitakin laajapohjaisia työryhmiä, yleistä koordinointia, koulutusta tai ohjeistuksia.

Laajasti erilaisia turvallisuusteemoja käsitelleiden kaupungin turvallisuustyöryhmien toimenpide-ehdotuksista on turvallisuusohjelmaluonnoksessa karsittu pois asukkaiden kannalta kannatettavia ehdotuksia. Näitä ovat mm. Syrjäytymisen ehkäisy ja vähentäminen työryhmän ehdotukset
· nro 2) kulttuuritoimen lisäresursointi ”Kylä kaupungissa” –toiminnalle, jonka tavoitteena olisi ollut tukea asukkaiden keskinäistä vuorovaikutusta ja yhteisöllisyyttä sekä asukkaiden ja paikallisten yritysten kumppanuuksia sekä mielenkiintoinen
· nro 5) avoin sosiaalisten innovaatioiden etsimisen kilpailu syrjäytymisen vähentämiseksi

Helka haluaa kiinnittää huomiota myös seuraaviin toimenpide-ehdotuksiin:
Syrjäytymisen ehkäisy ja vähentäminen työryhmän ehdotukset nro

· 1) Esikaupunkien renessanssi –hankkeen suunnitteluyhteistyön laajentaminen ja alueellisten tahojen osallistaminen, asukas- ja muita paikallisia toimijoita myöten on kannatettavaa. Ehdotuksessa sivuttu yhteispalvelupiste –ajattelu olisi myös erittäin tervetullutta Helsingissä. Ohjelmassa olisi hyvä esittää vielä jotain siitä, miten muiden kuin pilottialueiden turvallisuusasioiden kehitys taataan tulevina vuosina, koska nämä alueet muodostavat kovin suppean otoksen koko Helsingistä.
· 3) Lähityöhankkeen laajentaminen ja vakiinnuttaminen on periaatteessa kannatettavaa. Voidaan kuitenkin jälleen kysyä: entä lähityöhankkeen ulkopuolelle jäävät kaupunginosat?

Kaupunginosissa, joissa lähityöhanke tällä hetkellä toimii, ovat asukkaat voineet toimittaa lähityöntekijöille huomioitaan ja toiveitaan turvallisuuteen ja muuhunkin lähiympäristön kehittämiseen liittyen. Kriittisesti tarkastellen lähityöhanke voi näyttäytyä myös asukkaita passivoivana: valitusten tai puutteiden toimittaminen ’kaupungin hoidettavaksi’ lähityöhankkeen työntekijöiden kautta ei parhaalla tavalla edistä asukkaiden oma-aloitteisuutta paikallisen turvallisuuden kehittämiseksi.

Turvallisuusohjelmassa voitaisiin mainita kaupungin uusien vuorovaikutteisten palvelujen, kuten ”kerro kartalla” –palvelun hyödyntäminen paikallisen turvallisuustiedon keräämisessä.

Helka toivoo, että turvallisuusohjelman laadinnan yhteydessä järjestetyssä Järjestöfoorumissa esiin noussut asukastilojen tarpeellisuus muistetaan jatkossa kaupungin turvallisuutta edistävään toimintaan olennaisesti kuuluvana ja sille varataan riittävä resursointi kaupungin budjetissa. Vielä mainittakoon, että Tapaturmien ehkäisy ja vähentäminen –työryhmän ehdotusta 4. Liikennevalo- ja nopeusvalvonnan tehostamisesta Helkan pitää asukkaiden kannalta erittäin kannatettavana.

Paikallisen turvallisuuden kehittymisen kannalta myös alueiden eriarvoistumiskehityksen ehkäiseminen ja maahanmuuttajakysymysten ratkaiseminen ovat olennaisia. Turvallisuusohjelmassa tulisi mielestämme vielä selkeämmin kirjoittaa auki, miten juuri näihin isoihin teemoihin varaudutaan jatkossa.

Itä-Helsingissä toteutettu laajapohjainen ja perusteellinen paikallisen turvallisuussuunnitelman laadinta vaikutti melko raskaalta ja byrokraattiselta prosessilta toimintamalliksi kaikille Helsingin alueille. Helka toivookin jo olemassa olevien ja mahdollisten uusien alueryhmien hyödyntämistä siten, että paikallinen turvallisuussuunnittelu voitaisiin toteuttaa alueryhmien ns. normaalin toiminnan puitteissa.

Joissakin Helsingin kaupunginosissa toimii jo ns. alueryhmiä tai vastaavia, joissa on paikallisista palveluista vastaavien viranhaltijoiden sekä asukkaiden ja muiden paikallistoimijoiden edustusta. Useimmiten näistä ryhmistä kuitenkin puuttuu kaupungin fyysisistä rakenteista vastaavien hallintokuntien (ksv ja hkr) edustus. Koska paikallinen turvallisuus on asukkaiden näkökulmasta useimmiten erityisesti kunnossapitoon, siisteyteen ja valaistukseen liittyviä asioita, tulisi tällaisiin alueryhmiin saada mukaan myös hkr:n aluesuunnitelijoita ja ksv:n aluearkkitehteja. Alueryhmien tai vastaavien paikallisten yhteistyöryhmien toiminta voisi olla osa/resurssi laajennetulle Esikaupunkien renessanssi –hankkeelle esim. paikallisen turvallisuustiedon tuottajana.

Jää nähtäväksi, miten virastojen välinen yhteistyö paikallisen turvallisuuden kehittämisessä lopulta toteutuu ja mitä konkretiaa se tuottaa, esim. ehdotetussa laajennetussa Esikaupunkien renessanssi-hankkeessa. Poikkihallinnollisten työryhmien anti jää usein tiedon välittymisen paranemiseen – toki sekin on sinänsä hyvä asia. Helsingin hallintoperinteen mukaisesti hallintokuntien viranhaltijat pitäytyvät mielellään omissa reviireissään virastojenvälinen konkreettinen yhteistyö, esim. aito uusi yhteistyömuoto jää syntymättä. Turvallisuus-teema, kuten muutkin hallinnon rajat ylittävät teemat (esim. kestävä kehitys, esteettömyys, palveluverkon kehittäminen) edellyttävät uudenlaisia aluelähtöisiä työskentelytapoja ja kumppanuuksia, jotta asukkaiden ja muidenkin käyttäjien näkemykset ja ideat pystytään integroimaan suunnitelmiin ja toteutuksiin. (vrt. myös Tieken tuore tutkimus 2010/1 ”Nyt Innovoidaan”, Bäcklund, Jyrämä, Väisänen http://www.hel2.fi/Tietokeskus/julkaisut/pdf/
10_05_17_Tutkimuksia_1_Backlund.pdf
, s.96-99.).
Helka on mielellään mukana uudenlaisten toimintatapojen mietinnässä ja toteutuksessa sekä tarjoaa jäsenyhdistystensä kautta myös vapaaehtoisresurssia tähän työhön.

 

Helsingissä 31.heinäkuuta, 2010

 

Aija Staffans                                    Pirjo Tulikukka
puheenjohtaja                                  toiminnanjohtaja