Helkan lausunto Helsingin esteettömyydestä vuoden 2011 jälkeen 5/2010

HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTOLLE

Helkan lausunto Helsingin esteettömyydestä vuoden 2011 jälkeen
(HKR 2006-358)

Helsingin esteettömyyden eteen tehty työ on ollut perusteellista. Esteettömyys-suunnitelmat on laadittu laajapohjaisesti. Pääosa suunnitelman esittämistä toimenpiteistä toteutunee viranomaistyönä ja hallinnollisilla päätöksillä. Tavoite liittää alueelliset esteettömyyssuunnitelmat osaksi aluesuunnitelmia ja myös aikatauluttaa tulevat kehittämistoimenpiteet on hyvä. Samoin paikallisten asukkaiden ottaminen mukaan alueellisten esteettömyyssuunnitelmien laadintaan – riittävässä laajuudessa – on kannatettavaa. Alueellisia esteettömyyssuunnitelmia tulisi kuitenkin laatia tasapuolisesti kaikille Helsingin alueille.

Helka ei ota kantaa siihen, miten työ tulisi organisoida, kunhan se tulee tehdyksi. Se haluaa kuitenkin korostaa periaatteellisia ongelmia, joita syntyy, kun ratkaistavana on hallinnon sektorirajat ylittäviä teemoja, kuten esteettömyys, kestävä kehitys, turvallisuus tai palveluverkon kehittäminen.
Helka on toistuvasti tarjonnut malleja uusien aluelähtöisten integroivien työtapojen kehittämiseksi Helsingissä, tuloksetta.

Aluelähtöiset tarkastelu- ja työskentelytavat, joissa alueen käyttäjien ja asukkaiden näkemykset järjestelmällisesti integroidaan suunnitelmiin, voivat onnistuneesti ratkaista sekä esteettömyyden että muiden edellä esitettyjen poikkisektoraalisten teemojen haasteita. Tämä kuitenkin edellyttäisi, että Helsingin kaupungin hallinnossa on sektorirajat ylittäviä asioita koordinoiva taho, toimintamalli on virallisesti määritelty ja toiminnalle on osoitettu riittävät varat.

 

 

Helsingissä 12.toukokuuta, 2010

 

Aija Staffans                               Pirjo Tulikukka
puheenjohtaja                             toiminnanjohtaja