Helkan lausunto Helsingin kaupungin esteettömyyslinjauksista 6/2011

HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTOLLE

Helkan lausunto Helsingin kaupungin esteettömyyslinjauksista
(HKR 2010-2085, Halke 2010-2390/624)

On erinomaista, että Helsinkiin saadaan vihdoin yhtenäiset, kaikkia hallintokuntia sitovat esteettömyyslinjaukset. Esteettömyyden eteen tehty työ on ollut erittäin huolellista, mutta nyt on toteutuksen aika.

Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helka kannattaa linjauksessa esitettyjä esteettömyysasioiden neuvottelukunnan sekä esteettömyysasiamiehen tehtävän perustamista.

On selvää, että esteettömyystyö edellyttää toteutuakseen hallintokuntien yhteistyötä. Kuten linjauksessa todetaan: ”esteettömyydestä huolehtiminen koko ketjussa edellyttää tiivistä yhteistyötä hallintokuntien välillä suunnitteluprosessien aikana”. Tämä puolestaan edellyttää, että kokonais- ja koordinointivastuu on selkeästi yhdellä hallintokunnalla tai taholla. Muussa tapauksessa on vaarana, että toimenpiteet viivästyvät ja hajautuvat.

Esteettömän Helsingin toteutumiselle on jatkossa tärkeintä, että tehdyt suunnitelmat ja linjaukset viimeinkin pannaan täytäntöön eli toteuttamiselle osoitetaan selkeät vastuutahot ja riittävä resursointi.

Helsingissä 23.kesäkuuta 2011

Aija Staffans                                     Pirjo Tulikukka
puheenjohtaja                                  toiminnanjohtaja