Helkan lausunto Helsingin kaupungin pysäköintipolitiikan raportin luonnoksesta 6/2013

Helsingin kaupunginhallitukselle

Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helkan lausunto Helsingin kaupungin pysäköintipolitiikan raportin luonnoksesta

Helka ry toteaa aluksi, että Helsingin kaupungin koostama pysäköintipolitiikan raportti-luonnos sisältää paljon hyviä ja kannatettavia toimenpiteitä, joihin ”mahdollisesti ryhdytään”. Helka katsoo kuitenkin, että esitys jää verrattain yleiselle tasolle ja toivoo, että laadittuja toimenpide-ehdotuksia ja niiden vaikutuksia tarkennetaan. Raporttiluonnoksessa on usein tuotu esille vuorottaispysäköinnin mahdollisuuksia. Suomesta ja Helsingistä ei kuitenkaan ole olemassa tarkempaa tietoa eri toimintoihin liittyvistä pysäköinnin kysyntätiedoista ja niiden ajallisesta jakautumisesta. Eräänä kärkitoimenpiteenä esitetyn selvityksen yhteydessä toivotaan myös tarkennettavan vuorottaispysäköinnin reaalisia mahdollisuuksia erityyppisillä alueilla.

Raporttiluonnoksen sivulla 39 todetaan osuvasti: ”Pysäköintiratkaisujen suunnittelussa ja toteutuksessa painavat perinteet. Ratkaisuja on haettu ja toteutettu kaupungin ja asuntorakennuttajien voimin, usein rakennuttajan etua enemmän kuin asukkaan etua painottaen. Palvelunäkökulma ja sen tuomat mahdollisuudet ovat olleet kovin heikosti esillä. Toteuttajan, sijoittajan ja käyttäjän roolit on ajateltu vanhakantaisesti. Asukkailla ei ole ollut mahdollisuutta vaikuttaa ratkaisuihin – suunnittelusta ja toteutuksesta puuttuu asukkaan ääni.” Raporttiluonnoksesta ei ilmennyt, miten kevätkaudella 2013 Helsingin demokratiapilottien yhteydessä pysäköintipolitiikan teemasta järjestetyn asukkaiden kansalaisraadin tulokset on otettu huomioon luonnoksen laadinnassa. Helkan mielestä ne tulisi huomioida kaupungin pysäköintipolitiikan raportissa. Ehdotamme lisäksi, että pysäköintipolitiikan alueellisessa suunnittelussa voitaisiin hyödyntää viranhaltijoiden käyttöön suunniteltua kerrokartalla.fi -palvelua paikallisen käyttäjänäkemyksen kokoamiseksi.

Sivulla 17 todetaan ulkomaisiin kokemuksiin perustuen ”Monet pysäköinnin hallintaan ja hinnoitteluun liittyvät ongelmat johtuvat kadunvarsipysäköinnin ja yksityisten / kiinteistökohtaisen koordinoinnin puutteesta.” Vastaavia ongelmia löytyy myös Helsingistä ja tähänkin linjaukseen Helka toivoo jatkossa paneuduttavan tarkemmin.

Helka toteaa lopuksi, että se voi ottaa paremmin kantaa pysäköinnin teeman kokonaisuuteen, kun siitä saadaan konkreettisempia toimia ja ehdotuksia sisältävä asiakirja lausunnolle.

Helsingissä 24. kesäkuuta, 2013

Aija Staffans                                      Pirjo Tulikukka
puheenjohtaja                                     toiminnanjohtaja