Helkan lausunto Helsingin luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelmasta 12/2007

Helsingin Kaupunginosayhdistysten Liitto ry HELKA esittää lausuntonaan Helsingin luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelmasta seuraavaa:

Kiitämme ympäristökeskusta hyvästä yhteistyöstä Luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelman laadinnassa. Mahdollisuus osallistua työhön toimimalla edustajan välityksellä mukana ohjelmatyön ohjausryhmässä on ollut hyvä tapa välittää tietoa ohjelmatyön ja HELKA ry:n välillä. Näkemyksiämme on myös otettu ohjelman laadinnassa huomioon.

Pidämme tärkeänä, että tieto kulkee kaupungin eri toimijoiden välillä. Asukkaita ihmetyttävät tapaukset, joissa yksi virasto esimerkiksi pyrkii säilyttämään jonkin luontokohteen ja toinen virasto toteuttaa paikalla toimenpiteitä tietämättömänä suojelutavoitteista. Toivomme, että tämä ohjelma osaltaan edistää tiedonkulun parantamista. TIedottaminen ohjelman valmistumisesta toivottavasti hyödynnetään samalla mahdollisuutena korostaa tiedonkulun ja yhteistyön merkitystä.

Ehdotimme ohjelman tavoitetilan 2 muotoiluksi: "Ekosysteemipalvelujen ja luontoarvojen turvaaminen suunnitellaan yhteistyössä eri alojen ammattilaisten ja asukkaiden kanssa." Lausuntoa varten saamassamme versiossa ehdotus on otettu melkein sellaisenaan huomioon, mistä kiitokset. Versiossa nyt olevaan muotoiluun "Ekosysteemipalvelujen ja luontoarvojen turvaaminen suunnitellaan yhteistyössä asukkaiden ja asiantuntijoiden kanssa" toivoisimme kuitenkin vielä pientä mutta tärkeää tarkennusta. Nykyisestä muotoilusta syntyy käsitys, että asukkaat eivät ole asiantuntijoita. Tämä saattaa johtaa ajattelemaan, ettei asukkailla myöskään ole roolia suunnittelussa tarvittavan tiedon tuottamisessa. Asukkaat kuitenkin ovat asiantuntijoita ympäristön kokemuksellisten arvojen suhteen, joita tavoitetilan saavuttamisessa tarvitaan (toimenpide 2.2). Nykyistä parempi muotoilu tavoitetilalle olisi "… yhteistyössä asukkaiden ja muiden asiantuntijoiden kanssa".

Toimenpiteenä 2.2 on mainittu “Otetaan asukas- ja luontojärjestöt mukaan tärkeimpiin maankäytön ja ympäristön hoidon suunnitteluprosesseihin. Hyödynnetään asukkaiden kokemuksellisia arvoja maankäytön ja hoidon suunnittelussa”. Tämä on asukkaiden vaikuttamismahdollisuuksien kannalta erityisen tärkeä kohta. Toivomme että kohta pysyy tällaisena myös lopullisessa versiossa.

Toimenpide 3.1 "Turvataan kaavoituksen keinoin laajat yhtenäiset viheraluekokonaisuudet, luonnonsuojelualueet ja muut luonnon ydinalueet. Vahvistetaan heikentyneitä ekologisia viheralueyhteyksiä" on niin ikään tärkeä asukkaiden kannalta. Riittävän laajat viheralueet ja niiden yhteydet ovat tärkeitä asukkaiden viihtymiselle ja hyvinvoinnille sekä kaupunginosien elinvoimaisuudelle. Toimenpiteen jälkimmäisestä lauseesta voisi jättää pois sanan ’ekologisia’, jolloin siinä viitattaisiin paremmin viheralueyhteyksiin laajassa merkityksessään. Vaihtoehtoisesti kohdan voisi täydentää esimerkiksi seuraavaan tapaan: "Vahvistetaan heikentyneitä ekologisia viheralueyhteyksiä ja kehitetään samalla viheralueyhteyksiä palvelemaan kaupunkilaisten mahdollisuuksia liikkua kaupungissa viheralueita pitkin".

Toimenpiteessä 29.4 oleva kohta "Tiedotetaan sivuista mm. HELKA ry:n ja asukasyhdistysten internet-sivuilla" pitäisi korjata: "Tiedotetaan sivuista mm. HELKA ry:n ja kaupunginosien internet-sivuilla".

Vanhojen kasvikantojen säilyttämiseen liittyväksi toimenpiteeksi voisi lisätä tiedottamisen paikallisesti arvokkaista vanhoista kasvilajeista. Yhteistyökumppanina voisi mainita HELKA:n ja järjestöt – ne voivat auttaa kasvilajitietojen laittamisessa kaupunginosien kotisivuille. Toimenpide sopisi tavoitetilan 17 (Perinteisten kasvikantojen monimuotoisuus on turvattu Helsingissä ja niitä suositaan kaupungin viheralueilla) yhteyteen.

Vielä pieni kirjoitusasua koskeva tarkennuspyyntö johdantoon sivulle 2: Helsingin kaupunginosayhdistysten liitosta > Helsingin Kaupunginosayhdistysten Liitto ry HELKA:sta.

 

 

Helsingissä 10. joulukuuta,

 

 

Aija Staffans                                       Pirjo Tulikukka
puheenjohtaja                                     toiminnanjohtaja