Helkan lausunto Helsingin luonnonsuojeluohjelman (2007- 2016) luonnoksesta 12/2007

Helsingin Kaupunginosayhdistysten Liitto ry HELKA esittää lausuntonaan Helsingin luonnonsuojeluohjelman (2007-2016) luonnoksesta seuraavaa:

Kiitämme Helsingin kaupungin ympäristökeskusta mahdollisuudesta ottaa kantaa luonnonsuojeluohjelman luonnokseen. Ohjelma on tärkeä kaupungin asukkaille muun muassa siksi, että siinä ehdotettu uusien luonnonsuojelualueiden perustaminen vaikuttaa heidän mahdollisuuksiinsa liikkua kaupunkiluonnossa ja käyttää sitä erilaisiin harrastuksiin.

Ymmärrettävästi uusien luonnonsuojelualueiden perustaminen vaatii luonnonsuojelun erityistietoja. Asukkaiden vaikuttamismahdollisuuksien kannalta olisi kuitenkin ollut parempi, jos asukkaat olisi kutsuttu mukaan keskustelemaan luonnonsuojelun tarpeista jo ohjelmatyön aiemmassa vaiheessa. Suojeltavien kohteiden määrittelyssä olisi lainmukaisten suojelukriteerien rinnalla syytä ottaa huomioon myös näiden kohteiden merkitys asukkaille ja muille kaupunkiluonnon käyttäjille – vaikka suojelupäätökset sitten tehtäisiinkin lain sanelemina.

Asukkaiden näkökulmien tärkeyttä korostaa myös se, etteivät luonnonsuojelullisesti arvokkaat kohteet ole välttämättä samoja kuin asukkaiden arvokkaina pitämät kohteet. Tämän vuoksi keräsimme asukasaktiiveilta karttakyselyllä ehdotuksia luontokohteista, jotka tulisi suojella (ks. tämän lausunnon liite). Toivomme, että ympäristökeskus kartoittaa mahdollisuudet ottaa kyseiset ehdotukset uusiksi suojelukohteiksi luonnonsuojelulain keinoin tai muulla tavoin. Yritimme kerätä myös kommentteja luonnonsuojeluohjelmassa ehdotetuista uusista suojelualueista, mutta karttakyselyn tekniikka ei antanut mahdollisuutta kyseisten rajausten saamiseen kartalle.

Toivomme, että ympäristökeskus ottaisi luonnonsuojelualueita perustaessaan yhteyttä kyseisten alueiden kaupunginosayhdistyksiin ja alueita tunteviin luontoharrastajiin. Kaupunginosayhdistykset voivat esimerkiksi omien kotisivujensa kautta levittää tietoa uudesta suojelualueesta ja näin osaltaan edesauttaa suojelun merkityksen ymmärtämistä.

 

Helsingissä 13. joulukuuta,

 

Aija Staffans                                       Pirjo Tulikukka
puheenjohtaja                                     toiminnanjohtaja