Helkan lausunto Keski-Pasilan osayleiskaavaehdotuksesta 05/2005

HELKA lausuu kannanottonaan 17. kaupunginosan (Pasilan) Keski-Pasilan osayleiskaavaehdotuksesta (11356) seuraavaa:

Vuosaaren sataman rakentumisen myötä vapautuu Keski-Pasilassa laaja alue satamatoimintoihin liittyvän raideliikenteen poistuessa alueelta. Alue on ollut sijaintiinsa nähden toisarvoisessa käytössä. Osayleiskaavaehdotuksessa alueelle on ositettu uutta rakentamista, jonka seurauksena alueelle tulee noin 2000 uutta asukasta ja 10 000 työpaikkaa. Alueen käyttö osayleiskaavan mukaiseen tarkoitukseen on perusteltua alueen hyvä liikenteellinen ja aluerakenteellinen sijainti huomioon ottaen. Osayleiskaavan mukainen käyttö on omiaan yhdistämään nykyiset Itä- ja Länsi-Pasilan yhtenäiseksi kaupunkialueeksi.

Kaupunkirakentamisen kannalta Keski-Pasila sisältää paljon mahdollisuuksia, mutta myös vaativia haasteita. Erityisesti liikenteelliset ja hyvän kaupunkiasumisen ympäristöön ja viihtyisyyteen liittyvät tekijät (mm. viher- ja virkistysympäristöt sekä toimiva kevyen liikenteen verkosto) vaativat erityistä panostamista suunnitteluun ja myöhemmin suunnitelmien mukaiseen toteutukseen.

Helka kiinnittää huomiota seuraaviin seikkoihin:

1 Liikenteen järjestelyt edellyttävät vielä lisäselvityksiä. Veturitien kuormittaminen ja ylipäätänsä esitettyjen ja vaadittavien liittymien mahtuminen on kyseenalaistettu. Myös liikennejärjestelyt Keski-Pasilan rakentamisen aikana tulee suunnitella huolella mahdollisimman vähän haittaa aiheuttaviksi. Riittävä ilman laatu alueen kautta liikkuville ja erityisesti siellä tulevaisuudessa asuville on turvattava suunnittelun keinoin.
2 Alueelle tulevien asuntojen ja asuinympäristön laatuun tulee kiinnittää erityistä huomiota.
3 Vaikka kyseessä on perustellusti tehokkaasti rakennettava alue, tulee alueen kulkuympäristöön ja kaupunkikuvaan, lähiympäristön laatuun ja riittäviin vapaa- ja viheralueisiin kiinnittää erityistä huomiota.
4 Itä- ja Länsi-Pasilan liittäminen toiminnallisesti sekä fyysisesti Keski-Pasilaan on ensiarvoisen tärkeää.

Helka toteaa, että osayleiskaavaehdotus muodostaa edellä esitetyt huomautukset huomioon ottaen  hyvän pohjan alueen jatkosuunnittelulle.

Helsingissä, 24.5.2005

Aija Staffans              Pirjo Tulikukka
puheenjohtaja            toiminnanjohtaja