Helkan lausunto Kirjava satama, Eteläsataman länsiosan asemakaavan muutoksesta 2/2009

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastolle

Helkan lausunto Kirjava satama, Eteläsataman länsiosan asemakaavan muutos osallistumis- ja arviointisuunnitelma
(Hankenro 135, Oas 856-00/08)

Helka katsoo, että Eteläsataman aluetta voidaan huomattavasti parantaa nykyisestä. Alue on osa Helsingin kaikkein keskeisintä rantamaisemaa, joten sen uusimisessa tulee toimia paikan luonnetta kunnioittaen ja kaikki osalliset huomioiden. Eteläsataman tarkastelu tulisi tehdä nyt esitettyä laajempana kokonaisuutena. Paikan luonteeseen kuuluvat avoimuus, pitkät näkymät ja myös laivat. Näitä ominaisuuksia tulee uusissakin suunnitelmissa vaalia.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa varten konsulteilla teetettyjen ideakuvien esittämä WOW-arkkitehtuuri ei ole ainoa tai paras vaihtoehto paikan historian, kaupunkikuvan ja toiminnallisuuksien tutkimisen kannalta. Teetetyt ideakuvat linjaavat ajattelua liikaa ennakkoon, eivätkä ole prosessin tässä vaiheessa tarkoituksenmukaisia. Kun suuntaa antava ideointi tuodaan heti alussa ’ylhäältä päin’ valmiina, jää asukkaille ja muille toimijoille jälleen kerran vain reaktiivinen jälkikommentoinnin mahdollisuus. Uusia ideoita ja toiveita on näin vaikea saada prosessiin.

Kansalaiset ovat yhä enemmän tottuneet yhteisölliseen tiedontuottamiseen ja sitä odotetaan myös kunnalliselta valmistelulta. Valmiit ratkaisut vaikkapa kuinka nimekkäiltä kansainvälisiltä suunnittelijoilta onnistuvat harvoin ottamaan riittävästi huomioon alueen historialliset, kaupunkikuvalliset ja toiminnalliset arvot. Nykytekniikalla (esim. internet) pystyttäisiin haluttaessa helposti toteuttamaan avoimia ennakkoideointeja erityisesti Helsingin keskeisten, asukkaiden tärkeiksi kokemien kaupunkitilojen ja niiden toiminnallisuuksien osalta – vasta tämän jälkeen voidaan käyttää huippusuunnittelijoita etsimään ratkaisuja. Asukkaiden ja muidenkin alueen käyttäjien ideat ja näkemykset tulisi nähdä mahdollisuutena yhteisen monipuolisemman ja yleisesti hyväksytymmän näkemyksen muodostamiseksi.

Helka kannattaa Eteläsataman kehittämistä keskusta-alueena, jossa sen ainutlaatuiset historialliset, kaupunkikuvalliset ja toiminnalliset mahdollisuudet pääsevät oikeuksiinsa. Tämä edellyttää asukkaiden kanssa laajassa ja tiiviissä yhteistyössä tehtäviä vaihtoehtoisia suunnitelmia ja selvitystyötä riittävän varhaisessa vaiheessa.

Helsingissä 10. helmikuuta, 2009

Aija Staffans                                       Pirjo Tulikukka
puheenjohtaja                                    toiminnanjohtaja