Helkan lausunto Koivusaaren osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 1/2008

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastolle

Helsingin Kaupunginosayhdistysten Liitto ry HELKA esittää lausuntonaan Koivusaaren osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (744-00/08) seuraavaa:

Koivusaari kuuluu edelleen yhdessä Kivinokan ja Vartiosaaren kanssa Helsingin yleiskaava 2002 päätöksen yhteydessä valtuuston sopimiin selvitysalueisiin, joiden maankäyttö on ratkaistava kaavoituksella. Koivusaaren osallistumis- ja arviointisuunnitelma perustelee Koivusaaren maankäytön suunnittelutavoitteet lähtien metroaseman rakentamisesta. Tällaista päätöstä ei kuitenkaan vielä ole tehty. Helka esittää, että Koivusaaren suunnittelutavoitteiden lähtökohdaksi ei aseteta metroasemaa, vaan arviointiin otetaan mukaan muutkin maankäyttövaihtoehdot.

Koivusaaren oas:n tavoitteet tukevat suunnitelmaa, jonka tulemana on saaren metroasema ja tehorakentaminen. Helsingin strategiset painotukset ovat Yleiskaava 2002 hyväksymisen jälkeen kuitenkin monin osin muuttuneet. Ilmastonmuutos vaatii seurausten pohtimista ja on siten Helsingin osalta muutakin kuin asutuksen tiivistämistä. Kaupungin taloudelliseen kantokykyyn sisältyy yhtäaikaisia suuria ja kalliita hankkeita. Sipoon alueliitos edellyttää tehorakentamisen tavoitteiden uudelleen arviointia ja julkisten liikennemuotojen ratkaisuja.

Koivusaareen suunniteltuun kaupunginosaan liittyy suuria haasteita, joita on hankala hyvälläkään kaavoituksella ratkaista. Käyttökelpoista maa-aluetta on muutama hehtaari, joka sekin on suurelta osin entistä kaatopaikka-aluetta ja veneilykerhojen maakäytössä. Nyt esitetty suunnittelualue, jonka laajuus on lähes 60 ha, sijaitsee yhdellä pääkaupunkiseudun vaikeimmista melualueista. Länsiväylän osuus keskellä aluetta on 3 ha. Kun Koivusaaren suunnittelualueesta 80 % on vettä, se on myrskyjen ja tulvien, eli ilmastonmuutoksen seurausten, armoilla. Alue on myös alavaa; korkeimmalta kohdaltaan vain alle kaksi metriä. Lisäksi tuulelle alttiilla rannoilla sijaitsevien rakennusten lämmitykseen kuluu keskimäärin yli 30 % enemmän energiaa kuin "sisämaassa" sijaitsevien (ilmastonmuutoksen vaikutusten ennakoinnin tarve).

Helka kannattaa Koivusaaren kehittämistä pääkaupunkiseudun alueena, jossa sen ainutlaatuiset maisemalliset, luonto- ja virkistyskäyttömahdollisuudet pääsevät oikeuksiinsa. Tämä edellyttää asukkaiden kanssa yhteistyössä tehtäviä vaihtoehtoisia suunnitelmia ja selvitystyötä.

Helsingissä 31. tammikuuta, 2008

Aija Staffans                            Pirjo Tulikukka
puheenjohtaja                         toiminnanjohtaja