Helkan lausunto Lääkarinkadun pohjoispuolen asemakaavamuutoksesta 10/2005

HELKA lausuu mielipiteenään Lääkarinkadun pohjoispuolen (Laakso) asemakaavamuutokseen liittyen alueen suunnittelun lähtökohdista seuraavaa:

HELKA kiinnittää huomiota siihen koko kaupunkisuunnittelun kannalta merkittävään periaatteelliseen kysymykseen, joka syntyy siitä että voimassa olevan asemakaavan mukaista puistoaluetta muutetaan asemakaavaa yleispiirteisemmän yleiskaavan pohjalta rakentamistarkoitukseen. Sillä, että kyseinen puistoalue ei sisälly Keskuspuiston osayleiskaavaan on oma historiansa, joka liittyy asemaakaavan mukaisen puiston pysyvyyteen. Yleiskaavan taajamatoimintojen alue-merkintä on yleispiirteinen ja sisältää rakentamiseen tarkoitettujen alueiden lisäksi myös puistoalueita. Se, että asemakaavoitettu puistoalue sisältyy yleiskaavan mukaisiin taajamatoimintojen alueisiin ei siis sinänsä voi merkitä velvoitetta muuttaa alueen käyttötarkoitusta. Yleiskaava ei ole voimassa asemakaava-alueella. Sen sijaan se on voimassa muutettaessa asemakaavaa. Puistoalueen muuttamisessa rakentamisalueeksi tarvitaan erityinen syy. Ottaen huomioon Lääkärikadun alueelle kaavailtu harvalukuisten asuntojen tuotanto, ei erityisenä syynä voida pitää Helsingissä vallitsevaa asuntopulaa.

Helsingissä, 14.10.2005

Aija Staffans     Pirjo Tulikukka
puheenjohtaja   toiminnanjohtaja