Helkan mielipide pk-seudun kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta 01/2006

Helsingin Kaupunginosayhdistysten Liitto ry HELKA toteaa mielipiteenään pääkaupunkiseudun kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta seuraavaa:

Aluksi HELKA haluaa tuoda esiin, että tähän mennessä koko asiakokonaisuutta (kunta- ja palvelurakenneuudistushanketta) on valmisteltu hallinnossa kovin "ylätasolla" ja sen konkretisointi ja havainnollistaminen tavalliselle kansalaiselle, kuten myös keskusteluun osallistaminen, jättää asukastoimijoiden näkökulmasta runsaasti toivomisen varaa.

Eri mallien konkretisointi pitää sisällään, että mietitään mitä käytännössä merkitsee esim. palvelujen kilpailuttamisvaatimuksen kannalta vaikkapa tilanne, jossa kunta miettii jonkin palvelun hankkimista ja rinnakkain asetetaan kansalaisjärjestö vapaaehtoistyön perinteineen ja vapaiden markkinoiden palveluja tarjoavat yritykset. Jos ja kun palvelujen tuottaminen eriytyy tulevaisuudessa yhä enemmän kunnilta erilaisille palvelujen tuottajille, on samaan aikaan äärimmäisen tärkeää kehittää ja varmistaa toimivat palautejärjestelmät palvelujen käyttäjille (ns. käyttäjädemokratia). Lisäksi uuden mallin kehittelyssä on pidettävä mielessä, että asukkaat ja heitä edustavat järjestöt eivät ole pelkästään "palvelujen kuluttajia ja tuottajia", vaan myös kansalaisia, johon rooliin liittyy oikeus osallistua yhteisten asioiden suunnitteluun, valmisteluun ja kehittämiseen.

Suoran osallistumisen mahdollisuuksien takaaminen mahdollisimman laajalle joukolle kuntalaisia on esim. heitä edustavien henkilöiden määrien ja sijainnin pohtimista tuntuvasti tärkeämpi seikka. Toimivien paikallisten osallistumis- ja vuorovaikutusmenetelmien takaaminen kaikille kuntalaisille on demokratian toteutumisen perusedellytys, olipa lopullinen (seudullinen) malli mikä tahansa ehdotetuista esillä olleista kuntamalleista tai jokin niiden yhdistelmä. Asukkaiden ja arjen näkökulmasta ei ole oleellista mihin kuntien rajat piirretään, vaan että kaikille asukkaille varmistetaan laadukkaat ja arjessa helposti saavutettavat palvelut tasapuolisesti.

Vahvaan ja kilpailukykyiseen kaupunkiseutuun kuuluu toimiva vuoropuhelu asukkaiden ja hallinnon välillä. Kansainvälinen vertailuaineisto osoittaa (mm. Michael Parkinson), että taloudellista kilpailukykyä parantavien tekijöiden rinnalla kaupunkien menestystekijöitä ovat hyvä elämänlaatu ja tehokas, lähelle asukkaita ulottuva hallinto. Määrätietoisen seudullisen yhteistyön tueksi tarvitaan paikallisia toimintamalleja ja -verkostoja, jotka vahvistavat eri toimijoiden välistä vuorovaikutusta ja rakentavat seudun sosiaalista pääomaa.

HELKA:n viime syksynä käynnistyneessä KANSALAISKANAVA-hankkeessa tavoitteena on koordinoida em. vuorovaikutuskäytäntöjä pysyväksi seudulliseksi käytännöksi, toimintamalliksi. Hanke on osa vuosina 2005-2007 toteutettavaa pääkaupunkiseudun kaupunkiohjelmaa ja sen tavoitteena on kehittää kunta- ja sektorirajat ylittävä vuorovaikutuksen toimintamalli pääkaupunkiseudun kansalaisten ja hallinnon välille. Hankkeessa tuotetaan ja välitetään paikallista tietoa ja esitetään konkreettisia kehitysideoita erityisesti kunnan rajat ylittävään yhteistyöhön kaupunginosatasolla. Hankkeessa kehitetään myös vuorovaikutuksen arviointia seutudemokratian tueksi.
 
Hanketta koordinoi Helsingin Kaupunginosayhdistysten Liitto ry HELKA.  Keskeisiä yhteistyötahoja ovat pääkaupunkiseudun asukkaat, asukasjärjestöt ja niiden keskusjärjestöt, alueneuvottelukunnat, aluetoimikunnat, kuntien viranhaltijat ja luottamushenkilöt sekä mm. Suomen Kuntaliitto ja Tulevaisuuden Tutkimuksen Seura. Hankkeen aikana pyritään luomaan edellytykset sille, että vuorovaikutuksen toimintamalli ja uudet yhteistyökäytännöt voivat jäädä elämään hankkeen päätyttyä.

HELKA toivoo että uuden kunta- ja palvelurakennemallin kolme kivijalkaa muodostavat:

Elävä paikallisdemokratia:
joka merkitsee jatkuvia sosiaalista pääomaa ja luottamusta synnyttäviä paikallisia käytäntöjä tai prosesseja, esim. lähellä asukkaita toimivia ja kaikille aiheille avoimia foorumeja, joissa kohtaavat kasvokkain alueen asukkaat, toimijat ja viranomaiset.

Innovatiiviset kehittämisverkostot:
jotka voivat olla konkreettisten käytännön haasteiden ratkaisemiseen tähtääviä monipuolisesti kokoonpantuja kehittäjäverkostoja (kykenevät etsimään uusia ideoita ja ratkaisuja luovasti ja poikkisektoraalisesti; voivat olla tilapäisiä tai kertaluonteisia).

Hyvä ja lähelle asukkaita tuleva hallintotapa:
 jolle on ominaista hallinnon läpinäkyvyys sekä hallinnollisten käytäntöjen avoimuus vaihtoehtoisille näkökulmille ja jaetulle asiantuntijuudelle.

HELKA painottaa vielä, että seudun keskeiset asukasjärjestöt olisi hyvä osallistaa aktiivisesti uudistuksen valmistelutyöhön viimeistään tässä vaiheessa. HELKA on omasta puolestaan erittäin kiinnostunut olemaan mukana tällaisessa valmistelu- ja yhteistyössä.

 

Helsingin Kaupunginosayhdistysten Liitto ry HELKAn puolesta,

Pirjo Tulikukka,
toiminnanjohtaja

 

Yhteystiedot:

Helsingin Kaupungiosayhdistysten Liitto ry HELKA
Unioninkatu 28 B
00100 Helsinki
puh. toimisto: (09) 641 045
toiminnanjohtaja Pirjo Tulikukka: gsm 041-5222 071, email: pirjo.tulikukka@helka.net
puheenjohtaja Aija Staffans: gsm 040-516 4142, emai: aija.staffans@hut.fi

HELKA:n kotisivut: www.helka.net
Kansalaiskanava-hankkeen kotisivut: www.kaupunginosat.net/mambo/kansalaiskanava