Helkan mielipide Töölönlahden eteläosan asemakaavan muutoksesta 5/2010

Kaupunkisuunnitteluvirastolle

Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helkan mielipide Töölönlahden eteläosan asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointi-suunnitelmasta (Oas 931- 00/10)

Töölönlahden eteläosan osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa on esitetty tutkittavaksi maanalaista monitoimitilaa. Kyseisen tilan käyttötarkoitus on määritelty epämääräisesti ’julkisten palvelujen tilaksi’. Mistä idea on lähtöisin ja mihin tarkoitukseen tätä täsmälleen keskustakirjastolle kaavaillun kokoista tilaa (25 000 k-m2) suunnitellaan? Kirjasto mainitaan suunnitelmassa edelleen sijoitettavaksi suunnittelualueen ulkopuolelle, sen itäreunalle kortteliin 2014. Hankkeen lähtökohta on outo ja epäselvä, sillä päätöstä keskustakirjastostakaan ei vielä ole tehty.

Suunniteltuun maanalaiseen monitoimitilaan liittyy myös teknisiä haasteita: alue on alavaa ja esimerkiksi tulvien sattuessa kaavailtu avoin, luiskamainen kävelykatu on erittäin ongelmallinen.

Töölönlahden alue on koko kaupungin keskeinen ja yhteinen tila, jota pitäisi suunnitella ja kehittää kokonaisvaltaisesti. Nyt käynnistyvä asemakaavamuutos osoittaa täysin päinvastaista, hankelähtöistä postimerkkikaavoitusta. Kummallisinta kuitenkin on se, että sitä valmistellaan epämääräisenä julkisen palvelun monitoimitilana, vaikka hankekaavoituksen idea on tehdä asemakaava tiettyä, tarkoin määriteltyä hanketta varten.

Helka esittää, että Töölönlahden eteläosan kaavoituksessa tulee osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa nyt mainittua huomattavasti tarkemmin määritellä uuden hankkeen toiminnalliset tavoitteet – näin epämääräisenä raskas asemakaavaprosessi on resurssien tuhlausta. Töölönlahden tulevia palveluita ja muita toimintoja on kehitettävä kokonaisuutena, jonka osana nyt käynnistyvää kaavamuutosta tulee tarkastella. Tämä kaikki edellyttää asukkaiden, alueen muiden käyttäjien ja palveluiden tarjoajien kanssa yhteistyössä tehtävää toiminnallisuuksien ideointia, vaihtoehtojen kartoitusta ja selvitystyötä.

Helsingissä, toukokuun 27. päivänä 2010

Helka ry

Aija Staffans                             Pirjo Tulikukka
Puheenjohtaja                          Toiminnanjohtaja