Helkan strategia

HELKAN STRATEGIA 2015 – 2020

Helkan missio

Helkan tarkoituksena on helsinkiläisten kaupunginosayhdistysten keskusjärjestönä
edistää Helsingin kehittymistä
•    kulttuuri- ja ympäristöarvoja kunnioittavana ja
•    asukkaidensa hyvinvoinnista huolehtivana pääkaupunkina,
edistää jäsentensä vaikutusmahdollisuuksia aluettaan koskevien
•    asioiden valmistelussa ja
•    päätöksenteossa sekä
edistää jäsentensä toimintaa     
•    kaupunginosien identiteetin vahvistamiseksi
      –  kestävän kehityksen ja
      –  kumppanuuden periaatteiden pohjalta.

Strategian visio

Helka on nykyistä vahvempi, tunnustettu ja tunnettu asukasnäkökulman asiantuntija ja mahdollistaa jäsentensä vaikutusmahdollisuuksia kaupungin viranhaltijoihin ja muihin sidosryhmiin. Helka toimii aktiivisesti kaupunkilaisten tasa-arvoisen osallistumisen ja elämänlaadun edistämiseksi. Helka tukee kaupunginosayhdistysten toimintaa jotka samalla toimivat koordinaattoreina paikallisten toimijoiden verkostoitumisen edistämiseksi sekä tarjoaa kaupungin paikallistoimijoiden verkostoille keskustelufoorumin.

Strategian painopisteet 2015 – 2020

Helka on entistä vahvempi vaikuttamisen väline

Helka 
•    lisää omaa ja kaupunginosayhdistysten tunnettuutta ja arvostusta.
•    välittää asukasnäkökulman kaupungin suunnitteluun ja päätöksentekoon
•    luo asukkaille toimivat verkostot viranhaltijoiden, päättäjien ja yrittäjäkentän kanssa
•    kehittää aktiivisesti lähidemokratiaa
•    hyödyntää tehokkaasti kansainvälisiä yhteyksiään tavoitteidensa saavuttamiseksi
•    edistää ja hyödyntää laajasti kaupunkitutkimusta

Helka edistää ja tukee jäsenistönsä toimintaa

•    pyrkii toiminnallaan vahvistamaan jäsenyhdistystensä vaikutusmahdollisuuksia paikallisten asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa  
•    vahvistaa kaupunginosayhdistysten toimintaedellytyksiä
•    kehittää jäsenpalveluja, kuten viestintää, verkostoja, koulutusta
•    kokoaa paikallista tietoa, mm. Kotikatu, kotikaupunkipolut
•    toimii asukastoiminnan ja -tilojen rahoituksen turvaamiseksi

Helka rakentaa taloutensa kestävälle pohjalle

•    vakiinnuttaa taloutensa pitkällä tähtäimellä
•    varmistaa vuotuisen rahoituskehyksen Helsingin kaupungilta Helkan perustoiminnan edellytysten turvaamiseen
•    hankkii aktiivisesti projektirahoitusta toiminnan monipuolistamiseksi mm. yhteistyössä
jäsenyhdistysten, tutkimuskentän sekä kaupungin hallinnon kanssa

Helka viestii toiminnastaan tehokkaasti ja monipuolisesti  

•    päivittää viestintäsuunnitelmansa monipuolisen viestinnän tuottamiseksi tärkeimmille kohderyhmille
•    löytää ja hyödyntää uusia viestintäkanavia
•    tarjoaa tukea jäsenyhdistysten viestinnän tarpeisiin

Helsingissä, kesäkuun 9. päivänä 2015
Helka ry:n hallitus

*    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *

HELKAS STRATEGI 2015-2020

Helkas mission

Helkas syfte är att som centralorganisation för stadsdelsföreningarna i Helsingfors främja Helsingfors utveckling som
•    en stad som respekterar kultur- och miljövärden
•    en huvudstad som tar hand om invånarnas välfärd
att främja medlemmars möjligheter att påverka
•    förberedning samt
•    beslutsfattande av ärenden gällande det egna bostadsområdet
samt främja medlemsföreningars verksamhet
•    för att förstärka den lokala identiteten baserat på principerna
– hållbar utveckling
– och partnerskap

Strategins vision

Helka är en allt starkare, allmänt erkänd och igenkänd sakkunnigorganisation inom frågor gällande invånarsynpunkter, som möjliggör sina medlemmars påverkningsmöjligheter jämtemot stadens tjänstemän och andra berörda parter. Helka verkar aktivt för att främja stadsbornas jämlika möjligheter för deltagande och livskvalitet. Helka stöder stadsdelsföreningars verksamhet. Föreningarna verkar samtidigt som koordinatorer som främjar lokalaktörers nätverk och erbjuder diskussionsforum för dessa aktörer.
Strategins tyngdpunkter 2015-2020

Helka har allt bättre medel för påverkning

Helka
•    ökar medvetenhet om och aktning för både sig själv och stadsdelsföreningarna  
•    förmedlar invånarsynpunkten till stadens planering och beslutsfattande
•    skapar ett fungerande nätverk för invånare, beslutsfattare och företagssektorn
•    utvecklar aktivt närdemokratin
•    utnyttjar effektivt sina internationella kontakter för att nå sina mål
•    främjar och utnyttjar stadsforskningen omfattande

Helka främjar och stöder sina medlemmars verksamhet

•    strävar till att med sin egen verksamhet förstärka medlemsföreningarnas möjligheter att påverka beredning och beslutsfattande gällande lokala ärenden
•    förstärker stadsdelsföreningarnas verksamhetsförutsättningar
•    utvecklar medlemsservice, t.ex kommunikation, nätverk, skolning
•    samlar lokalinformation, bl. Kotikatu, hemstadsstigarna
•    verkar för att säkra finansieringen av invånarverksamhet och -utrymmen

Helkas ekonomi har en hållbar grund

•    stabiliserar sin ekonomi på långt sikt
•    försäkrar en årlig budgetram från Helsingfors stad för att trygga förutsättningarna för Helkas grundverksamhet
•    inskaffar aktivt projektfinansiering för mångsidigare verksamhet i samarbete med bl.a. medlemsföreningarna, forskningsfältet och stadens förvaltning

Helka meddelar effektivt och mångsidigt om sin verksamhet

•    uppdaterar sin kommunikationsplan med syfte att kommunicera mångsidigt med de viktigaste målgrupperna
•    finner och utnyttjar nya kommunikationskanaler
•    bjuder stöd för medlemsföreningarnas kommunikationsbehov

I Helsingfors den 9. juni 2015

Helka ry:s styrelse