Helkan strategia

HELKAN STRATEGIA 2021-2023

Helkan missio

Helka on helsinkiläisten kaupunginosayhdistysten ja muiden jäseniksi hyväksyttyjen kaupunginosatoimintaa harjoittavien yhdistysten yhteenliittymä, joka

 • edistää Helsingin kehittymistä kulttuuri- ja ympäristöarvoja kunnioittavana ja asukkaiden hyvinvoinnista huolehtivana pääkaupunkina
 • tukee aktiivisesti jäsenyhdistystensä osallistumisen sekä osallisuuden ja vaikuttamisen mahdollisuuksia
 • edistää Helsingin kaupunginosien  tasapuolista kehittymistä ja kehittämistä, eri alueiden identiteetit huomioiden
 • toimii moniarvoisen, viihtyisän ja ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävän kehityksen ja kaupunkiympäristön puolesta.

Helkan visio

Helka on tunnettu ja tunnustettu asukasnäkökulman asiantuntija ja jäsenistön toiminnan ja vaikuttamispyrkimysten tukija.

Helka on arvostettu yhteistyökumppani verkostoissaan.

Strategian painopisteet 2021 – 2023

Helka on tunnettu ja osaava vaikuttaja

 • vahvistamme omaa ja kaupunginosayhdistysten tunnettuutta ja arvostusta
 • välitämme asukasnäkökulmaa kaupungin suunnitteluun ja päätöksentekoon
 • tarjoamme monipuolisia yhteyksiä hallintoon ja kaupunginosatoimijoihin
 • kehitämme aktiivisesti osallistumisen ja laadukkaan vuorovaikutuksen mahdollisuuksia, mm. kaupunkisuunnittelun prosesseihin
 • järjestämme kiinnostavia tilaisuuksia ja seminaareja ajankohtaisista teemoista
 • hyödynnämme toiminnassamme laajaa sidosryhmäverkostoamme ja kaupunkitutkimusta

Helka edistää ja tukee jäsenistönsä toimintaa ja muutosvalmiutta

 • tuemme jäsenyhdistysten vaikutusmahdollisuuksia paikallisten asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa
 • välitämme tietoa ja verkostoimme jäsenistöä uusien toimintamallien ja konseptien kokeilemiseksi ja käyttöönottamiseksi
 • tarjoamme jäsenistölle neuvontaa, välineitä ja koulutusta muuttuvassa toimintaympäristössä luovimiseen
 • pyrimme kehittämään ja turvaamaan asukastoiminnan resursseja ja jatkuvuutta kaikissa kaupunginosissa: uusien aktiivien löytämistä, toimintatiloja ja rahoitusmahdollisuuksia

Helka vaalii Helsingin omaleimaisuutta ja erityispiirteitä

 • kokoamme paikallista tietoa
 • vaikutamme kaupunginosien kulttuuriympäristöjen ja aineettoman kulttuuriperinnön puolesta
 • valmistelemme laajemmista teemoista lausuntoja
 • kehitämme kaupunginosien kotisivuja ja edistämme kotikaupunkipolkuja

Helka viestii tehokkaasti ja monipuolisesti 

 • päivitämme Helkan viestintäsuunnitelman monipuolisen viestinnän tuottamiseksi tärkeille kohderyhmille
 • viestimme kaupunginosatoiminnasta ja välitämme kaupunginosien tarinoita monikanavaisesti, uusimpia viestintäkanavia ja -tapoja hyödyntäen
 • tarjoamme tukea jäsenyhdistysten viestinnän tarpeisiin

Helka rakentaa taloutensa kestävälle pohjalle

 • varmistamme vuotuisen rahoituskehyksen Helsingin kaupungilta perustoimintamme edellytysten turvaamiseen
 • huolehdimme riittävästä omarahoituksesta
 • etsimme uusia projektirahoituksia ja -kumppanuuksia yhdessä jäsenyhdistysten, sidosryhmien, tutkimuskentän ja kaupungin hallinnon kanssa

Helsingissä, joulukuun 8. päivänä 2021

Helka ry:n hallitus