Helkan syyskokouksen 2020 esityslista

Aika:   24.11.2020 klo 17.00
Paikka:   
Etäyhteydellä (zoom)

Esityslista

Etätilaisuus alkaa klo 17:00
Ennen virallisia asioita julkistetaan Helkan Vuoden teko 2020 -huomionosoituksen saaja ja kuullaan Helsingin taide- ja kulttuurivision 2030 esittely (Ulla Laurio, Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kumppanuusyksikkö)

Viralliset kokousasiat klo 17:30 alkaen:

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä
ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen äänivaltaiset osanottajat ja kokouksen laillisuus

Helkan sääntöjen mukaan syyskokous on pidettävä marraskuussa ja kokouskutsu
lähetettävä jäsenille vähintään 14 päivää ennen kokousta. Kokouskutsu ja kokouksen esityslista sekä Helkan toimintasuunnitelma 2021 on julkaistu Helkan kotisivuilla sekä lähetetty jäsenyhdistysten puheenjohtajille ja sihteereille sähköpostilla 10.11.2020
(jäsentiedote 3 / 2020). Talousarvio 2021 ja valtakirjapohja on toimitettu
jäsenyhdistyksille sähköisen kokouskutsun liitteinä.

4. Esityslistan hyväksyminen

5. Määrätään jäseniltä seuraavana toimintakautena kannettavan jäsenmaksun suuruus, sen suorittamisajankohta ja viivästymisestä perittävät lisämaksut

Helkan jäsenmaksut                                                 vuonna 2020      

Jäsenmäärä alle 100                                                   80 euroa 
Jäsenmäärä 100-500                                                  130 euroa  
Jäsenmäärä 501-1000                                                160 euroa 
Jäsenmäärä yli 1000                                                   190 euroa                                     

Jäsenmaksut tulee suorittaa 31.05.2021 mennessä. Viivästymisestä peritään 5 euron suuruinen lisämaksu (Helkan syyskokouksen päätös vuodelta 2003).

6. Päätetään toiminnantarkastajien palkkioista

7. Hyväksytään seuraavan toimintakauden toimintasuunnitelma ja talousarvio

Hallituksen esitys Helkan toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi vuodelle 2021 on toimitettu jäsenille sähköisesti 10.11.2020 (jäsentiedote 3/2020).

8. Valitaan seuraavaksi toimintakaudeksi hallituksen puheenjohtaja

9. Valitaan varsinaiset jäsenet ja varajäsenet hallitukseen erovuoroisten jäsenten tilalle

Erovuorossa ovat pohjoisia, koillisia, itäisiä ja kaakkoisia kaupunginosia edustavat hallituksen jäsenet ja varajäsenet sekä asiantuntijajäsen. Varajäsenien tulee olla eri yhdistyksistä kuin varsinaiset jäsenet.

Pohjoiset kaupunginosayhdistykset
varsinaisen jäsenen 
tehtävää hoitanut   Hanna Temmes, Maunula – Seura

Koilliset kaupunginosayhdistykset
varsinaisen jäsenen
tehtävää hoitanut   Timo Tossavainen, Siltamäki-Suutarila – Seura

Itäiset kaupunginosayhdistykset
varsinainen jäsen    Marika Lahti, Puotila – Seura
varajäsen                  Marita Manninen, Myllypuro – seura

Kaakkoiset kaupunginosayhdistykset
varsinainen jäsen    Juha Parikka, Tammisalo – Seura
varajäsen                  Anna-Maija Ketola, Varstiosaari – seura

Syyskokouksessa jokaisella jäsenyhdistyksellä on yksi ääni. Yhdistyksen virallista edustajaa
pyydetään esittämään kokouksen alussa valtakirja.

10. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilöt tarkastamaan seuraavan
kauden tilejä ja hallintoa

Syyskokouksen 2020 valitsemina toiminnantarkastajina ovat toimineet
HT-tilintarkastaja Tuula Hirvonen ja Leena Ahtila Konala – Seurasta ja heidän
varahenkilöinään Ulla Agopov Kumpula-Seurastaja Marja-Terttu Hall Eteläisistä
kaupunginosista.

11. Käsitellään Helkan hallituksen sääntömuutosehdotus (esityslistan liitteenä)

Helkan toiminnanjohtaja Pirjo Tulikukka esittelee sääntömuutosehdotuksen.

12. Käsitellään muut hallituksen esittämät asiat ja jäsenen kokouksen esityslistalle Helkan sääntöjen 7 §:n edellyttämällä tavalla pyytämät asiat

 13. Kokouksen päättäminen

Helsingissä, lokakuun 27. päivänä 2020

Helsingin kaupunginosayhdistykset ry
Hallitus