Helkan syyskokous 2013

Aika: 27.11.2013 klo 18.15 – 19.15

Paikka: Helsingin Energian Sähkötalon auditorio (Runeberginkatu 1, Helsinki)

Läsnä: Viralliset kokousedustajat, 17 henkilöä. Sihteerinä toimi Helkan toiminnanjohtaja Pirjo
Tulikukka. Liitteenä nro 1. osanottajalista ja valtakirjat.

Muut läsnäolijat: Liitteen nro 1. osanottajalistan mukaan, yhteensä 27 henkeä.

1 §. Kokouksen avaus

Helkan toiminnanjohtaja Pirjo Tulikukka avasi kokouksen klo 18.15 ja toivotti osanottajat tervetulleiksi.

2 §. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä ääntenlaskijat.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kallio–Seuran puheenjohtaja Raimo Nenonen. Sihteeriksi kutsuttiin Helkan toiminnanjohtaja Pirjo Tulikukka. Pöytäkirjantarkastajiksi ja samalla ääntenlaskijoiksi valittiin Saara E. Tolonen Kallio–Seurasta sekä Mikko Virkamäki Pitäjänmäki-seurasta.

3 §. Todetaan kokouksen äänivaltaiset osanottajat ja kokouksen laillisuus.

Tarkastettujen valtakirjojen mukaan kokouksessa oli virallisesti edustettuina 17
jäsenyhdistystä. Liite nro 1.

Kokous todettiin sääntöjen mukaan kokoon kutsutuksi lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 §. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. Liite nro 2.

5 §. Määrätään jäseniltä seuraavana toimintakautena kannettavan jäsenmaksun suuruus, sen suorittamisajankohta ja viivästymisestä perittävät lisämaksut

Jäsenmaksut päätettiin pitää edellisvuonna korotetulla tasolla jokaisessa jäsenmaksuluokassa. Jäsenmaksujen eräpäivä on 31.5.2014. Viivästymisestä peritään 5 euron lisämaksu.

Jäsenmaksut vuodelle 2014:

yhdistys, jolla on alle                100 jäsentä                        80 euroa
yhdistys, jolla on                      100 – 500 jäsentä               105 euroa
yhdistys, jolla on                      501 – 1000 jäsentä             130 euroa
yhdistys, jolla on                      yli 1000 jäsentä                  155 euroa

6 §. Päätetään toiminnantarkastajien palkkioista

Vakiintuneen käytännön mukaan toiminnantarkastajat eivät ole laskuttaneet suorittamastaan tarkastuksesta. Toiminnantarkastajille voidaan kuitenkin maksaa kohtuullisen laskun mukaan.

7 §. Hyväksytään seuraavan toimintakauden toimintasuunnitelma ja talousarvio

Toiminnanjohtaja Pirjo Tulikukka esitteli vuoden 2014 toimintasuunnitelman. Toimintasuunnitelma hyväksyttiin. Liite nro 3.

Helkan talousarvio vuodelle 2014 hyväksyttiin hallituksen esittämässä muodossa. Talousarvio on alustava, koska kaupungin ensi vuoden avustuksen määrä saadaan tietää vasta alkuvuodesta 2014. Talousarvio sopeutetaan kaupungilta saatavan avustuksen ja projektimäärärahojen mukaiseksi. Liite nro 4.

8 §. Valitaan seuraavaksi toimintakaudeksi hallituksen puheenjohtaja

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti nykyinen puheenjohtaja Aija
Staffans.

9 §. Valitaan varsinaiset jäsenet ja varajäsenet hallitukseen erovuoroisten jäsenten tilalle

Hallituksen jäseniksi, seuraavaksi kahdeksi vuodeksi, valittiin yksimielisesti seuraavat henkilöt:

Eteläiset kaupunginosayhdistykset
varsinainen jäsen              Anu Soots, Eteläiset kaupunginosat (uusi)
varajäsen                         Tuula Palaste-Eerola, Katajanokkaseura

Läntiset kaupunginosayhdistykset
varsinainen jäsen              Heikki Leppänen, Konala – Seura
varajäsen                         Mikko Virkamäki, Pitäjänmäki–seura (uusi)

Keskiset kaupunginosayhdistykset
varsinainen jäsen              Markku Kavonius, Hermanni – Vallila Seura (uusi)
varajäsen                         Kari Silfverberg, Puu – Vallilalaiset (uusi)

Asiantuntijajäsen
                                       Sirkku Wallin, Aalto-yliopisto/ tutkija

Lisäksi syyskokous vahvisti pohjoisten kaupunginosien varajäseneksi, pyynnöstään kesken kauden eronneen Pakila-Seuran Gösta Engmanin tilalle Seppo Latvalan (kaksivuotiskauden toisen vuoden – 2014 – loppuun).

10 §. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilöt tarkastamaan seuraavan kauden toimintaa

Toiminnantarkastajiksi valittiin yksimielisesti Saara E. Tolonen Kallio – Seurasta ja Leena Ahtila Konala – Seurasta sekä heidän varahenkilöikseen Pentti Hellevaara Siltasaariseurasta ja Marja-Terttu Hall Eteläisistä kaupunginosista.

11 §. Käsitellään muut hallituksen esittämät asiat ja jäsenen kokouksen esityslistalle 7 §:n edellyttämällä tavalla pyytämät asiat.

Muita asioita ei ilmennyt.

12 §. Kokouksen päättäminen.

Kokouksen puheenjohtaja Raimo Nenonen kiitti kokousedustajia ja päätti kokouksen klo 19.15.

Pöytäkirjan vakuudeksi


Raimo Nenonen                                    Pirjo Tulikukka
kokouksen puheenjohtaja                        kokouksen sihteeri

Kokouksessa valittuina pöytäkirjantarkastajina olemme lukeneet edellä olevan pöytäkirjan ja todenneet siihen merkityt asiat kokouksen kulun mukaisiksi.

Pöytäkirjantarkastajat

Saara E. Tolonen                                   Mikko Virkamäki
Kallio–Seura ry                                         Pitäjänmäki–seura ry

LIITTEITÄ 5 kpl:

Liite nro 1: Osallistujalista ja valtakirjat
Liite nro 2: Syyskokouksen 2013 esityslista
Liite nro 3: Helkan toimintasuunnitelma 2014
Liite nro 4: Helkan talousarvio 2014
Liite nro 5: Helkan hallituksen kokoonpano vuodelle 2014