Helkan toimintakertomus 2006

1. YLEISTÄ
 
Helkan rooli asukasnäkökulman kanavoijana ja vuorovaikutuksen asiantuntijana on vahvistunut entisestään vuoden 2006 aikana. Tästä kertovat esimerkiksi lisääntyvät pyynnöt Helkan edustajista erilaisiin kaupungin hallintokuntien työryhmiin sekä moneen suuntaan laajeneva verkostoyhteistyö. Myös toimittajien yhteydenotot ovat selvästi lisääntyneet. Helkassa on nostetta!

Erityisesti Helkan YKS-projekteissa kehitetty asukaslähtöinen turvallisuustyö on poikinut runsaasti yhteistyötarjouksia. Helka on toiminut asukaspuolen asiantuntijana mm. tärkeässä keskustan turvallisuuden kehittämisen hankkeessa (Kamppi-Kluuvi -projekti) ja aivan loppuvuodesta Helkaa pyydettiin nimeämään edustaja myös kaupunginjohtajan käynnistämään ’yleisen siisteyden edistämistä koordinoivaan työryhmään’. Liikenteen teemavuosi 2006 on näkynyt sekä toimintavuoden tapahtumissa (Santahaminan pj-palaveri, seminaarit) että Helkan Kansalaiskanava-projektin kestoteemana seutuliikenteen sujuvuuspohdinnoissa. (Ks. myös kohdat  2.1.3. ja 3.1)

Helkan Kansalaiskanava -projekti lähti toden teolla liikkeelle vuoden 2006 aikana. Projekti toimii koko ajan kahdella tasolla. Yhtäältä on kehitelty vuorovaikutuksen toimintamallia, joka mahdollistaisi kansalaisten aktiivisemman osallistumisen sekä paikalliseen että pääkaupunkiseudun laajuiseen suunnittelu- ja tulevaisuustyöhön. Toisaalta mallia ja sen menetelmiä on testattu konkreettisesti projektin kohdealueella Helsingin, Espoon ja Vantaan rajapinnassa. Laaja seudullinen projekti pyrkii tuottamaan ja välittämään paikallista tietoa ja löytämään konkreettisia kehitysideoita erityisesti kunnan rajat ylittävään yhteistyöhön kaupunginosatasolla. (Tarkemmin kohdassa 4. PROJEKTIT/ 4.1 Kansalaiskanava)
 
Kotikadun toimintaa selkiytettiin ja virtaviivaistettiin vuoden 2006 aikana. Julkaisujärjestelmä on osoittautunut oikeaksi valinnaksi vapaaehtoistoimijoiden resursseja sekä kaupunginosien joustavaa uutis- ja tiedottamistarvetta ajatellen. Sen monipuolisia ominaisuuksia on opittu käyttämään yhä laajemmin ja muutamia kaupunginosasivustoja pyörittävät jo vapaaehtoisista kootut toimittajatiimit. Kaupunginosat.net -portaali ja tilastointityökalu uudistettiin sekä uusia ylläpitäjiä koulutettiin. Myös Kotikadun palvelin siirrettiin kaupallisen palveluntarjoajan tiloihin vuoden aikana. (Kotikadusta tarkemmin kohdassa 2.1.1 Viestinnän palvelut).

2. TOIMINTA

2.1 PALVELUT

2.1.1 Viestinnän palvelut

Kotikatu muodostaa Helkan ja kaupunginosien viestinnän keskeisen perustan. Kaupunginosasivustoista on kasvanut laaja verkosto, jossa välitetään ja tuotetaan paikallistietoa, edistetään asukkaiden osallisuutta ja paikalliskulttuurin vaalimista sekä luodaan kaupunginosien ulkoista kuvaa ja näkyvyyttä. Helka tarjoaa kaupunginosille kotisivutilaa veloituksetta Kotikatu-palvelimellaan. Kotisivukoulutusta tarjotaan nimellishintaan ja Helka tarjoaa edelleen kaupunginosille oman järjestelmäpohjan veloituksetta.

Vuoden 2006 lopulla enin osa kaupunginosasivustoista (yht. 53 sivustoa) toimii jo uuden julkaisujärjestelmän puitteissa. Myös Helkan projektit, kuten Kansalaiskanava ja Aluefoorumi-sivusto toimivat Helkan sivustopohjilla. Julkaisujärjestelmä on mahdollistanut päivittämistyön jakamisen ja laajentamisen useammalle paikalliselle toimijataholle. Alueellisten kotisivutiimien rakentamista on tuettu konkreettisesti mm. tukineuvotteluin. Vuoden 2006 kevät- ja syyskauden aikana on järjestetty yhteensä 6 julkaisujärjestelmän peruskoulutusta 5-10 hengen kokoisille ryhmille sekä 2 työpajaa edistyneemmille mambo-käyttäjille (tammi-, ja marraskuussa 2006). Koulutuksissa on käyty läpi järjestelmän keskeisiä sisällöntuottamis- ja hallintatehtäviä.

Mittava Kotikatuportaalin www.kaupunginosat.net  uudistustyö toteutettiin onnistuneesti marraskuussa 2006, kun portaali julkaistiin mambo-sivustopohjalla. Samassa yhteydessä avattiin myös uusi tukisivusto, josta saa apua teknisiin ongelmiin ja usein kysyttyihin kysymyksiin. Helkan Kotikatu-vastaava ylläpitää palstaa. Kotikadun julkaisujärjestelmä mahdollistaa jo myös täysin suoran tiedonsyötön (eli tiedotteiden vastaanottamisen) kaupungin virastoilta kaupunginosien kotisivuille RSS-menetelmällä. Helsingin kaupungin omien nettisivujen mittava uudistushanke v. 2006 on kuitenkin varannut kaupungin henkilöresurssit tiiviisti hidastaen yhteistyön käynnistämistä.

Eräs vuoden 2006 suurista haasteista liittyi Kotikadun palvelinsiirtoon. TKK:lla fyysisesti sijainnut Kotikadun palvelin siirrettiin kaupallisen palveluntarjoajan tiloihin. Samalla palvelimen tietoturvaa parannettiin. Palveluntarjoajat kilpailutettiin ja niiden joukosta valittiin käytettävissä oleviin resursseihin nähden sopivin. Palvelimen siirto toteutettiin kesän 2006 aikana konsulttivoimin. Myös uusi tilastointityökalu saatiin sisäänajovaiheen jälkeen toimintaan loppusyksystä. Se mahdollistaa nyt kaikkien kävijätilastojen tulostumisen suoraan Kaupunginosat.net -portaaliin. Kävijämäärät ovat kaikilla mambo-sivustoilla vahvassa kasvussa (monissa kaupunginosissa jopa yli 10 000 kävijää kuussa).

Helkan ajantasaista jäsenyhdistysten yhteystietoluetteloa ylläpidetään kotisivujen yhteydessä kartan kera. Se on helposti kenen tahansa tulostettavissa. Jäsenluettelon saa pyynnöstä paperitulosteena samoin kuin sähköpostiosoiteluettelon. Helkan hallitus on käyttänyt viestinnässään Helkan kotisivujen intranetiä.

Helka-esitettä on jaettu jäsenyhdistysten käyttöön kaikissa omissa tilaisuuksissa ja muissa sopivissa yhteyksissä. Helkan omat kotisivut toimivat sekä jäsenille että laajemmalle yleisölle suunnatun viestinnän kanavana. Niillä julkaistaan kaupunkia koskevia uutisia sekä ajankohtaisia tiedotteita, mm. tarjolla olevista koulutuksista ja seminaareista. Helkan sähköinen jäsentiedote ilmestyi v. 2006 neljä kertaa. Julkaisukanavana on jo ollut pääsääntöisesti kotisivut, sähköpostittomat jäsenyhdistykset saavat jäsentiedotteet edelleen kirjepostina (määrä on pudonnut jo alle kahteenkymmeneen). Suoraa sähköpostitiedotusta on käytetty sidosryhmäviestinnän tukena.

Myös suurpiiritapaamisia, Helkan vuosikokouksia ja puheenjohtajapalaveria käytettiin viestinnällisten tavoitteiden edistämiseen. Kaupunginosatyötä on tehty tunnetuksi kaikissa tilaisuuksissa, seminaareissa ja tapaamisissa, joissa Helka ja sen asukasaktiivit kohtaavat yhteistyökumppaneitaan.

2.1.2  Koulutuspalvelut

Helkan YKS2-projektin Yhteistapaaminen ja koulutustilaisuus Safety-ryhmille keräsi 14.6.2006 Kiasman seminaaritilaan n. 50 osallistujaa. Tilaisuudessa kuultiin Safety-toiminnan tuloksia sekä kokemuksia osallistuneista kaupunginosista. Poliisin edustajat olivat paikalla kannustamassa turvallisuusyhteistyöhön.

Kansalaiskanava -projektin sidosryhmilleen järjestämään kesäseminaariin 14.6.06 Espoon Parkvillassa osallistui parisenkymmentä pääkaupunkiseudun asukastoimijaa. Kansalaiskanava osallistui myös pääjärjestäjänä syyskuun 20. pidettyyn Kansalaisvaikuttaminen.NYT -demokratia muutoksessa -seminaariin, joka keräsi peräti 80 osallistujaa! Seminaari järjestettiin yhteistyössä mm. Kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelman ja Kuntaliiton kanssa.

Kaupunkisuunnitteluviraston ja Tietokeskuksen kanssa yhteistyönä toteutettiin 10.5.06 seminaari "Kaupunkisuunnittelun uudet roolit", jossa Helkan toiminnanjohtaja Pirjo Tulikukka alusti paikallisuuden merkityksestä seutukeskustelussa ja projektipäällikkö Maija Sipilä Kansalaiskanavan mahdollisuuksista. (ks. myös kohta 3.2 Yhteistyö Helsingin kaupungin hallinnon kanssa)

Helkan Kotikatukoulutuksista tietoa edell.luvussa 2.1.2 Viestinnän palvelut.
Arkistot talteen -koulutusillasta tarkemmin kohdassa 2.3. Vaaliminen.

2.1.3  Muut jäsenedut ja asiantuntijapalvelut

Muut jäsenedut:

Helkan jäsenyhdistystensä edustajille kerran vuodessa järjestämä merellinen puheenjohtajapalaveri toteutettiin tällä kertaa Santahaminassa (29.8.06). Osallistujia oli n. 40. Santahamina-seuran pj:n Jarmo Niemisen johdolla seurue tutustui aluksi Santahaminan historiaan, rakennuksiin ja upeaan luontoon. Parituntinen kierros päättyi upseerikerholle, jossa Helka tarjosi osallistujille lohikeittoa ja kahvituksen. Ruokailun lomassa osallistujat kokosivat alueidensa joukkoliikennekuulumisia yhteen suurpiireittäin, minkä jälkeen ne käytiin lyhyesti läpi. Lopuksi vielä YTV:n liikennekonsultti Jouko Kunnas pyysi asukkaita ja heidän yhdistyksiltään toimittamaan ideoita ja kannanottoja YTV:lle (joukko)liikenneympäristön turvallisuuden kehittämiseksi.

Helkan jäsenyhdistykset ovat saaneet kyläjuhliinsa avustuksia sekä äänentoistolaitteita ym. kalusteita lainaksi sekä yhteistiedotusta Helsingin Uutiset -lehden kautta (Helsingin kaupunkikulttuuriyksiköltä). Kaupunginkanslian tiedotustoimistolta jäsenet ovat voineet hakea avustuksia Helsinki-päivän tilaisuuksiin.

Helkan ja TEOSTOn välisen jatkuvan sopimuksen perusteella jäsenyhdistykset ovat voineet esittää TEOSTOn suojaamaa musiikkia julkisissa tilaisuuksissa ja pääsymaksuttomissa konserteissa (tietyin rajoituksin) ilman
 
TEOSTOn perimää korvausta. Helkan jäsenyhdistysten puheenjohtajille lähetetään kulttuurilehti Hiidenkiven vuosikerta Kotiseutuliittoon toimitettavan jäsenmaksuosuuden vastikkeena.

Muut asiantuntijapalvelut:

Helkan osallistuminen ja näkyminen erilaisissa asiantuntijatyöryhmissä, seminaareissa ja tilaisuuksissa on aina eräänlainen ’käyntikortti’, jolla rakennetaan järjestön ja kaupunginosayhdistysten julkisuuskuvaa aktiivisena ja vaikuttavana yhteiskunnallisena toimijana. Oikeusministeriön Kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelman Round Table -kutsuseminaareissa Helkaa edustivat Pirjo Tulikukka (8.11.06, teema: Järjestöt vaikuttajina) ja Kansalaiskanavan Riikka Henriksson (1.11.06, teema: Kansalaisaktiivisuus). YTV:n PLJ-suunnitelman yleisöseminaareihin osallistuttiin 17.5.06 ja 2.11.06. Muut Helkan edustukset ilmenevät kohdista 3.2. Yhteistyö Helsingin kaupungin kanssa ja 3.3. Muu yhteistyö sekä toimintakertomuksen liitteestä 1.

Helkan toiminnanjohtaja on alustanut/esittänyt pyydettyjä puheenvuoroja vuoden 2006 aikana seuraavasti:
– puheenvuoro valtioneuvoston PARAS-hankkeeseen (kunta- ja palvelurakennemallin uudistaminen) vastausta pohtivan pääkaupunkiseudun yhteistyöryhmän kuulemistilaisuudessa 13.1.2006. Helka jätti asiasta myös mielipiteen.
– 8.5.06 "Verkoilla Luovasti" -seminaarissa Kuntatalolla alustus asukasnäkökulmasta
– 2.10.06 alustus Kalliolan kansanopistolla aiheesta "Miten voin vaikuttaa oman asuinalueeni asioihin?"
– 20.10.06 Helkan paneelipuheenvuoro Uudenmaan ympäristöohjelman seminaarissa Ympäristömessuilla
 
Helkalle tehtiin myös vuoden aikana YTK:n tutkimushaastattelu YTK:n toiminnasta (Karoliina Jarenko, 1.11.06) ja Tieken tutkimushaastattelu kaupunginosatapahtumiin liittyen (Maija Merimaa, 8.12.06)

2.2  VAALIMINEN

Vuoden 2006 aikana Helkan edustajat ovat tuoneet kattojärjestön tervehdyksen mm. kaupunginyhdistysten pyöreitä vuosikymmeniä juhlistaviin tilaisuuksiin sekä myöntäneet useita ansiomerkkejä kotiseututyön aktiiveille (tarkemmin kohdassa 5.1 Jäsenet). Helkan edustajat ovat myös jalkautuneet suurpiiritapaamisiin sekä muihin paikallisiin kehittämis- ja muihin tapaamisiin pyydettäessä. Kulttuuriympäristöjen vaalimista on edistetty "Rakennukset kertovat" -projektissa, jossa yhteistyötä tehtiin varsinkin Helsingin rakennusvalvontaviraston kanssa. (Tarkemmin kohdassa 4.4 PROJEKTIT/Rakennukset kertovat -projekti). Myös Helsingin kaupungin arkkitehtuuripoliittisen ohjelman käynnistymistä on seurattu ja ohjelmaluonnoksesta annettiin lausunto. Jäsenyhdistyksiä on kannustettu osallistumaan Suomen Kotiseutuliiton koordinoimaan vuotuiseen "Euroopan rakennusperintöpäivään" tiedottamalla siitä heille aktiivisesti. Jäsenyhdistysten asiakirjojen ja materiaalien arkistointiin tarjottiin edellisvuoden tapaan koulutusilta yhteistyössä Helsingin kaupunginarkiston kanssa. Helsingin kaupunginarkiston tiloissa Kalliossa järjestettiin 6.9.2006 "Arkistot talteen" -ilta Merja Aartolahden ja Helkan hallituksen asiantuntijajäsenen Martti Helmisen vetämänä.

2.3  LAUSUNNOT JA KANNANOTOT

HELKA on vuoden 2006 aikana antanut lausuntoja ja mielipiteitä seuraavasti:

13.1.2006 Helkan mielipide pääkaupunkiseudun kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta – pääkaupunkiseudun neuvottelukunta
25.1.2006 Helkan muistutus Pasilan Konepaja-alueen asemakaavamuutoksesta – kaupunkisuunnitteluvirasto
10.4.2006 Helkan lausunto tonttitarjontatyöryhmän mietinnöstä – ympäristöministeriö
6.6.2006 Lausunto Sörnäistenrannan-Hermannin osayleiskaava-alueesta – kaupunkisuunnitteluvirasto
12.6.2006 Helkan mielipide Kalasataman osayleiskaavasta – kaupunkisuunnitteluvirasto
15.9.2006 Yhtyminen Suomen Kotiseutuliiton lausuntoon Uudenmaan maakuntaohjelmasta – Uudenmaan liitto
3.10.2006 Helkan lausunto luonnoksesta Helsingin arkkitehtuuripoliittiseksi ohjelmaksi – rakennusvalvontavirasto
15.12.2006 Helkan mielipide Hernesaaren osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta – kaupunkisuunnitteluvirasto
15.12.2006 Helkan lausunto opetusviraston kouluverkkoselvityksestä – opetusvirasto

Kaikki Helkan lausunnot ja mielipiteet ovat luettavissa Helkan kotisivuilla asianomaisessa kohdassa.
 
3. YHTEISTYÖ

3.1  Helkan ja jäsenyhdistysten yhteistyö

Helka on toiminnassaan tukenut ja kannustanut jäsenyhdistyksiä yhteistyöhön ja verkostoitumiseen sekä osallistunut kaupunginosien ja suurpiirien tapahtumiin mahdollisuuksien mukaan.

3.2  Yhteistyö Helsingin kaupungin hallinnon kanssa

Vuonna 2006 Helkan asema asukkaiden äänen kokoajana kaupungin suuntaan on selvästi vahvistunut. Luottamukselliset suhteet kaupungin johtoon ja eri hallintokuntiin turvaavat jäsenyhdistysten toimintaedellytyksiä ja edistävät niiden vaikutusmahdollisuuksia. Konkreettinen yhteistyö, esimerkiksi osallistuminen kaupungin työryhmiin (ks. myös kohta 2.1.3 Muut asiantuntijapalvelut ja jäsenedut) sekä Helkan kiinnostavat projektit rakentavat pitkäjänteisesti luottamusta ja uskottavuutta Helkan ja kaupunginosayhdistysten toimintaa kohtaan.

Helka on tukenut edelleen Helsingin rakennusviraston Stop Töhryille ja Siisti Stadi –projekteja tukemista suoraan kaupunginosayhdistysten kautta. Helsingin uusi ylipormestari on jatkanut ’ylipormestarin asukasilta’ -käytäntöä, jossa vuoden aikana järjestetään n. 4 tapaamista eri puolilla Helsinkiä (aloitteet asukkailta).

Kaupunkisuunnitteluviraston kanssa yhteistyötä on tehty erityisesti vuorovaikutussuunnittelijoiden kanssa. Yhteistyö konkretisoitui mm. Kansalaisvaikuttaminen.NYT -yhteisseminaarissa 20.9.06. "Kaupunkisuunnittelun uudet roolit" – seminaari 10.5.06 puolestaan järjestettiin yhdessä ksv:n, Helkan ja Tietokeskuksen voimin. Myös vanhaan linja-autoasemaan suunniteltavaan ksv:n infotilan ideointiin Helka on pyydetty mukaan alusta lähtien. Tärkeitä rakennus- ja kaavoitushankkeita on seurattu ja niistä on annettu tarvittaessa mielipiteitä ja lausuntoja (ks. myös kohdat 2.1.2 Koulutuspalvelut sekä 2.3. LAUSUNNOT JA KANNANOTOT).

Yhteistyötä rakennusvalvontaviraston kanssa on tehty Helkan Rakennukset kertovat -projektin parissa, joka nivoutuu suoraan viraston omiin tavoitteisiin. Virasto osallistuu myös projektin kustannuksiin painetun julkaisun osalta. Kaupunkimittaus-osaston kanssa jatkettiin neuvotteluyhteyksiä karttaleikkeiden saamiseksi kaupunginosasivustoille.

Kulttuuriasiainkeskuksen kaupunkikulttuuriyksikkö on tukenut Helkan jäsenyhdistyksiä kyläjuhlien ja tilaisuuksien järjestämisessä hoitaen mm. juhlien mediatiedottamisen keskitetysti. Helsingin kirjastotoimi on ollut mukana Kansalaiskanava-projektin työryhmissä miettimässä kirjastojen roolia paikallistoiminnan mahdollistajana ja monipuolisen tiedon välittäjänä. Sosiaalitoimi on myös osallistunut aktiivisesti Helkan Kansalaiskanava -projektin osallisuusasiantuntijoiden työryhmän työhön.

Puheenjohtaja Aija Staffans on ollut jäsenenä seuraavissa kaupungin ohjaus- ja työryhmissä: Helsingin kaupungin uutta turvallisuusstrategiaa laativa johtoryhmä sekä Kansalaiskanava -projektin johtoryhmä. Toiminnanjohtaja Pirjo Tulikukka edusti Helkaa vuoden aikana Helsingin turvallisuusstrategiatyöryhmän ohjausryhmässä sekä Kamppi-Kluuvi -kokonaisturvallisuushankkeen työryhmässä. Maija Sipilä on toiminut Helkan nimeämänä edustajana Helsingin kaupungin luonnonhoidon strategiaa koostavassa rakennusviraston työryhmässä sekä ympäristökeskuksen koordinoimassa Helsingin luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelmaa (LUMO-projekti) valmistelevassa ohjausryhmässä.

Muu osallistuminen ja edustukset ilmenevät tarkemmin toimintakertomuksen asianomaisissa kohdissa (2.1.3  Muut jäsenedut ja asiantuntijapalvelut sekä toimintakertomuksen liitteessä 1).

3.3  Seudullinen yhteistyö

Asukastoimijoiden verkostoituminen luo kivijalkaa menestyksekkäälle seutukehitykselle paikallisnäkökulmasta. Helka koordinoi seutuyhteistyön kehittämistä paikallistasolla Kansalaiskanava -projektillaan (ks. tarkemmin kohta 4.1 Kansalaiskanava). Kansalaiskanava- projektin kumppaneihin kuuluvat EKYL, Vantaan kotiseutuliitto, Espoon omakotiyhdistysten keskusjärjestön (EOK) ja Vantaan omakotiyhdistysten keskusjärjestö (VOK). Lisäksi projektin johtoryhmässä ja asiantuntijaryhmissä on mukana runsas edustus pääkaupunkiseudun kaupunkien virkamiehiä eri hallintokunnista. 

3.4 Kansainvälinen yhteistyö

Helkan YKS-toimintamallista poikinut kansainvälinen SHARE -aloite (Safe Home AREa with SHAREd responsibility) eteni vuoden 2006 aikana. Hankkeessa Helka koordinoi EU-hakemuksen valmistelua Helsingin kaupungin toimeksiannosta. 17.2.06 Share-projektia esiteltiin Helkan toimistolla Birminghamin kaupungin kolmelle luottamushenkilölle. 30-31.5.06 Mikko Virkamäki ja toiminnanjohtaja Pirjo Tulikukka kävivät esittelemässä Share-aloitetta Tallinnan Euregion -foorumilla Helsingin kaupungin toimeksiannosta. 20.-21. syyskuuta Helka järjesti (YKS-koordinaattori Mikko Virkamäen vastatessa käytännön toteutuksesta) kansainvälisen Share-kutsuseminaarin Helsingissä 20.-21.9.06. Seminaari kokosi yhteen ja sitoutti hankkeeseen osallistujia Helsingistä, Tukholmasta ja Birminghamista. Varsinainen parivuotinen Share-hanke tulee käynnistyessään olemaan Helsingin kaupungin hallinnoima. EU-hakemus toimitetaan AGIS-ohjelmaa keväällä 2007 jatkaville rahoitusohjelmille heti kun ne avataan haettaviksi. Helkan rooli projektissa tulee olemaan asukastoiminnan organisoimisen ja viestinnän asiantuntija.

Muita kansainvälisiä kontakteja vuoden mittaan olivat:
– 20.2.06 "European Neighbourhoods Day" -organisaation edustajan vierailu Helkassa
– 13.6.06 Tukholmalaisen 4 hengen delegaation tutustuminen safety-toimintaan Helkan toimistolla
– 19.6.06 Eteläafrikkalaisen toimittajan haastattelu Kotikadusta ja järjestöviestinnästä
– 29.11.06 Helkan asukaslähtöisen turvallisuustyö -ajattelun esittely Kamppi-Kluuvi-turvallisuustyöryhmän vastuuhenkilölle ja hollantilaiselle valtakunnallisten turvallisuusprojektien kehittämisen virkamiehelle Helkassa

3.5 Muu yhteistyö

Vaasassa järjestettyihin Valtakunnallisiin kotiseutupäiviin ja Suomen Kotiseutuliiton vuosikokoukseen 4.8.06 osallistui Helkan edustajana toiminnanjohtaja Pirjo Tulikukka. Helkan jäsenyhdistys Kontula-Seura palkittiin samassa tilaisuudessa "Vuoden kaupunginosan" arvonimellä ja kunniakirjalla.

Suomen Kuntaliiton 4-vuotisen demokratiatilinpäätös-hankkeen (jatkuu v:een 2008) Helsingin ohjausryhmää koordinoi kaupungin tietokeskus ja Helkaa on ryhmässä edustanut toiminnanjohtaja Pirjo Tulikukka. Hanke kehittää kunnallisdemokratian tilan mittaamista ja arviointia sekä konkretisoi mahdollisia toimenpiteitä, joilla demokratian toimivuutta voidaan edistää. Vuoden 2006 aikana Helsingin DTP-ohjausryhmä työsti hankkeen kakkosteemaa "kuntademokratian toimintatavat".

YTR:n asettaman kaupungin ja maaseudun vuorovaikutuksen teemaryhmän järjestämässä keskustelutilaisuudessa kansalaisjärjestöille 19.1.06 Helkaa edusti toiminnanjohtaja Pirjo Tulikukka.

4. PROJEKTIT

4.1  Kansalaiskanava – seutuyhteistyötä paikallistasolla

Vuoden 2006 aikana Kansalaiskanava -projektissa  on jatkettu kunta- ja sektorirajat ylittävän vuorovaikutuksen toimintamallin kehittämistä pääkaupunkiseudulle. Toimintamallin tarkoituksena on tukea kansalaisten ja hallinnon välistä vuorovaikutusta arjen sujuvoittamiseksi ja laadukkaan elämän edistämiseksi.
Tiiviistä yhteistyötä on tehty useiden muiden hankkeiden kanssa tavoitteena päällekkäisen työn välttäminen, synergia ja muilta hankkeilta oppiminen. Kansalaiskanavan kotisivuille on koottu kaikki projektin tuottama materiaali ( www.kansalaiskanava.net ).

Projektin kohdealueiksi valittiin Helsingin, Espoon ja Vantaan raja-alue sekä Espoon ja Kauniaisten välinen raja. Alkuvuodesta tehdyssä kartoituskyselyssä hankittiin tietoa mm. kohdealueen vuorovaikutuskäytäntöjen toimivuudesta ja rajoihin liittyvistä haasteista sekä järjestettiin alueen kaupunginosatoimijoille työpajoja. Helsingin kaupungin ICING-hankkeen kanssa yhteistyössä toteutettiin virkamieshaastatteluja. Kohdealueiden toimijoista koottiin laaja yhteystietolista projektin kotisivuille. Toimijat valitsivat ja äänestivät myös teemat, joiden kautta vuorovaikutuksen menetelmiä testattaisiin. Teemoiksi valikoituivat: Mätäoja/-joki, muutoin kuin yksityisautolla tapahtuva liikkuminen sekä terveyspalvelut ja niitä käsiteltiin aluefoorumi-menetelmällä (Raja-aluefoorumit).

Projektipäällikkö Maija Sipilän siirryttyä heinäkuussa 2006 muihin tehtäviin uudeksi projektipäälliköksi valittiin FM Riikka Henriksson. Sipilän laatimaa ansiokasta väliraporttia on jaettu projektin sidosryhmille erilaisissa
 
tilaisuuksissa. Syksyllä 2006 paneuduttiin erityisesti toimintamallin visualisointiin ja sen elementtien kartoittamiseen. Projektia on toteutettu kahdella tasolla: toimimalla konkreettisesti kohdealueella sekä varsinaista vuorovaikutuksen toimintamallia kehittäen. Syksystä 2006 lähtien projektilla on ollut myös palkattu osa-aikainen projektityöntekijä Anna Kanervo.

Kansalaiskanavan johtoryhmä kokoontui vuoden 2006 puolella neljä kertaa ja ohjausryhmä kuusi kertaa. Johtoryhmän kokoonpano on vuonna 2006 ollut seuraava: Marja-Kirsti Eliasson, Helsingin kaupunki, sosiaalivirasto (kehittämiskonsultti); Mari Immonen, Espoon kaupunki (kaupunginsihteeri); Kaija Majoinen, Suomen Kuntaliitto (kehittämisjohtaja); Matti Ollinkari, Helsingin kaupunki (kaupunginsihteeri); Aija Staffans, Helka (puheenjohtaja); Ari Toiva, Vantaan kaupunki (Martinlaakson aluejohtaja) (siirtynyt toisiin tehtäviin marraskuu 2006) Ismo Airinen, Vantaan kaupunki (Aluejohtaja) (tullut Ari Toivan tilalle marraskuu 2006).
 
Ohjausryhmän kokoonpano v. 2006 on ollut:
Santtu Bruun, Kuntaliitto; Pia Bäcklund, Helsingin kaupunki, tietokeskus; Leea Halmén, Vantaan kaupunki, vapaaehtoistoiminnan tukiyksikkö VAPIS; Marko Karvinen 2/2006 asti Pääkaupunkiseudun kaupunkiohjelma; Merja Koski 3/2006 alkaen, Pääkaupunkiseudun kaupunkiohjelma; Päivi Kurikka, Kuntaliitto; Hannu Kurki, Helsingin kaupunki, talous- ja suunnittelukeskus; Matti Leskinen, Tulevaisuuden Tutkimuksen Seura; Heikki Miettinen, Espoon Kaupunginosayhdistysten Liitto EKYL; Tapio Nieminen, Espoon kaupunki, sosiaali- ja terveystoimi; Hannele Puusa-Ruohonen, Vantaan Omakotiyhdistysten Keskusjärjestö VOK; Jaana Pylkkänen, Helsingin asukastaloverkostoyhdistys HATY; Heli Rantanen, Teknillinen korkeakoulu; Maija Sipilä, Metsäntutkimuslaitos; Marja Sipilä, Espoon Omakotiyhdistysten Keskusjärjestö EOK; Tina Strandberg, Kauniaisten kaupunki; Pirjo Tulikukka, Helka; Laura Tuokko, Espoon kaupunki, kaupunkisuunnittelukeskus; Suvi Tyynilä, Helsingin kaupunki, kaupunkisuunnitteluvirasto; Ritva Valo, Vantaan kaupunki, maankäytön ja ympäristön toimiala; Pekka Virkamäki, Helsingin kaupunki, rakennusvirasto.

4.2  YKS2-projekti

Helkan YKS2-projekti on jatkanut edellisvuosien projekteissa käynnistettyä asukaslähtöistä turvallisuustyötä kaupunginosissa. Kotialue Oy:n Mikko Virkamäen koordinoimaa YKS2-projektin mukaista toimintaa on vuoden 2006 loppuun mennessä Helsingissä jo 35 kaupunginosan alueella, kasvua vuoden aikana oli 11 kotialuetta. YKS-toimintaa on vuoden aikana pyritty kehittämään kustannustehokkaammaksi ja seurantajärjestelmää on pyritty selkiyttämään. Myös toimintamallit alueilla ovat vakiintuneet ja helpottuneet. Rikosturvallisuuden voitu todeta parantuneen niillä alueilla, jotka eivät ole käynnistysvaiheessa. Yksikään mukana oleva kotialue ei ole halunnut lopettaa YKS -toimintaa.

YKS-projekteissa kehitetty asukaslähtöinen turvallisuustyö on kiinnostanut Helsingin kaupunkia kovin. Helka on toiminut v. 2006 aktiivisena kumppanina keskustan turvallisuutta kehittävässä Kamppi-Kluuvi-alueen kokonaisturvallisuus-hankkeessa. Vuoden lopulla Helkaa pyydettiin myös nimeämään edustaja kaupunginjohtajan käynnistämään ’yleisen siisteyden edistämistä koordinoivaan työryhmään’. Helkan Share-projekti perustuu YKS-toiminnan kansainvälistämiseen (lue tarkemmin kohta 3.4 Kansainvälinen yhteistyö)

YKS2-projektia on käsitelty Helkan hallituksen sekä projektin ohjausryhmän kokouksissa. Ohjausryhmän kokonpano on ollut: vpj Raimo Nenonen ja Tuula Salo Helkan hallituksesta sekä projektikoordinaattori Mikko Virkamäki ja toiminnanjohtaja Pirjo Tulikukka.

4.3  Rakennukset kertovat -projekti

"Rakennukset kertovat"-projektissa  tyylihistoriallinen ja kaupunkikuvaa esittelevä opetusaineisto on jatkotyöstetty painetuksi julkaisuksi. Projektia ovat tukeneet ympäristöministeriö, Rakennustietosäätiö sekä Helsingin rakennusvalvontavirasto (ks. myös kohta 3.2 Yhteistyö Helsingin kaupungin hallinnon kanssa). Aineiston ja julkaisun toivotaan lisäävän tietoisuutta lähiympäristön arvoista, vahvistavan paikallisidentiteettiä ja viihtymistä sekä edistävän rakennusten vastuullista kunnossapitoa ja hoitoa. Työn ovat toteuttaneet arkkitehdit Piritta Hannula ja Marja Salonen. Julkaisun painatus (1000 kpl) ja toteutettavan nettiversion työstäminen siirtyvät alkuvuoteen 2007.

4.4  Muut projektit

Kaupunkipolkujen – eli kotiutumisen edistämiseksi ja paikallistuntemuksen lisäämiseksi kaupunginosissa koostettavien kävelyreittien – laatimisen edellytyksiä on pyritty aktiivisesti lisäämään Helsingissä (mm. erilaisia rahoitusmahdollisuuksia kartoittaen ja yhteistyökumppanien kanssa neuvotellen). 

Vuosaari-Seura julkaisi Helsingin ensimmäiset kolme kaupunkipolkua 17.8.06 (löytyvät osoitteesta: www.vuonet.fi/kaupunkipolut). Helkan Kansalaiskanavan kumppanuustahon, Vantaan Myyrmäen aluetoimikunnan tuella käynnistyneessä kaupunkipolkuhankkeessa on laadittu (yhteistyössä Helkan jäsenen Malminkartanon asukayhdistyksen kanssa) Helsingin Malminkartanon ja Myyrmäen rajat ylittävät kaupunkipolut, jotka on suunniteltu julkaistavaksi kevään 2007 aikana.
 
Kansalaiskanava-projektissa on tehty hyvää yhteistyötä mm. uusia palvelukonsepteja tutkivan ARJA-hankkeen, Helsingin kaupungin ICING- EU-hankkeen sekä Espoon OPUS – oppiva kaupunkisuunnittelu -hankkeen kanssa.

5. JÄSENISTÖ JA HALLINTO

5.1 Jäsenet

Helkaan hyväksyttiin v. 2006 jäsenhakemusten perusteella kolme uutta jäsenyhdistystä: Myllärinlaakson omakotiyhdistys ry (hakemus 18.2.06, hyväksytty jäseneksi 28.2.06); Pikku Huopalahden asukasyhdistys ry (hak. 28.3.06, hyv. jäseneksi 25.4.06) sekä Hermanni-Vallila-Seura ry (hak.23.3.06, hyv. jäseneksi 28.3.06).

Vuoden 2006 lopussa jäsenyhdistysten määrä on 69 kpl:

Alppila – Seura
Eteläiset kaupunginosat
Hermanni-Vallila – Seura 
Herttoniemi – Seura 
Jätkäsaari – seura JS
Kaarela – Seura 
Kallio – Seura
Kampin kaupunginosayhdistys
Katajanokka – Seura
Konala – Seura
Kontula – Seura
Koskela – Seura
Kruununhaka – Seura
Kulosaarelaiset – Brändöborna
Kumpula – Seura
Kurkimäki – Seura
Kårböle Gille
Käpylä – Seura
Laajasalo-Degerö – Seura
Lauttasaari – Seura
Lehtisaari – Seura
Malmi – Seura
Malminkartanon Asukasyhdistys
Marjaniemi – Seura
Maunula – Seura
Mellunmäki – Yhdistys
Merihaka – Seura
Metsälä – Seura
Munkinseutu
Munkkisaari-Hernesaari – Seura
Munkkivuori – Seura
Myllypuro – Seura
Myllärinlaakson omakotiyhdistys
Oulunkylä – Seura
Pajamäki Seura
Alppila – Seura
Eteläiset kaupunginosat
Hermanni-Vallila – Seura 
Herttoniemi – Seura 
Jätkäsaari – seura JS
Kaarela – Seura 
Kallio – Seura
Kampin kaupunginosayhdistys
Katajanokka – Seura
Konala – Seura
Kontula – Seura
Koskela – Seura
Kruununhaka – Seura
Kulosaarelaiset – Brändöborna
Kumpula – Seura
Kurkimäki – Seura
Kårböle Gille
Käpylä – Seura
Laajasalo-Degerö – Seura
Lauttasaari – Seura
Lehtisaari – Seura
Malmi – Seura
Malminkartanon Asukasyhdistys
Marjaniemi – Seura
Maunula – Seura
Mellunmäki – Yhdistys
Merihaka – Seura
Metsälä – Seura
Munkinseutu
Munkkisaari-Hernesaari – Seura
Munkkivuori – Seura
Myllypuro – Seura
Myllärinlaakson omakotiyhdistys
Oulunkylä – Seura
Pajamäki Seura
Pakila – Seura
Paloheinän-Torpparinmäen kaupunginosayhdistys
Pasila Seura
Pihlajamäki – Seura
Pihlajiston asukasyhdistys PNV
Pikku Huopalahden asukasyhdistys
Pikku Huopalahtiseura
Pitäjänmäki Seura
Pohjois-Haaga – Seura
Pro Eira
Pro Haaga
Pro Vanha Vallila
Puistola – Seura
Pukinmäki – seura
Punavuoriseura
Puotila – Seura
Roihuvuori – Seura
Ruoholahti-Jätkäsaari – Seura
Ruskeasuo – Seura
Santahamina Seura
Savela – Seura
Siltamäki-Suutarila – Seura
Siltasaariseura
Suurmetsä-Jakomäki – Seura
Tammisaloseura
Tapanila – Seura
Tapaninvainion Kaupunginosayhdistys
Tapulikaupunki – Seura
Toukolan-Vanhankaupungin Yhdistys
Töölö – Seura
Vartiosaari – Seura
Viikki – Seura
Vuosaari – Seura
Vähä-Meilahti Seura Lill-Mejlans Sällskapet

Huomionosoitukset:

Helkan korkeinta huomionosoitusta, kultaista Pro Helsinki –ansiomerkkiä myönnettiin v. 2006 seuraavasti:

Seija Hansson, Pro Eira nro 177 (myönnetty 28.3.2006)
Risto Tammiluoma, Pakila-Seura nro 178 (myönnetty 23.5.2006)
Pirkko Fihlman, Käpylä-Seura  nro 179 (myönnetty 23.5.2006)

Helkan hopeinen Pro Helsinki -ansiomerkki myönnettiin v. 2006 seuraavalle henkilölle:

Jyrki Erra, Ruskeasuo-Seura ry nro 14 (myönnetty 22.8.2006)

Helkan tunnustusmerkki myönnettiin v. 2006 seuraaville henkilöille:

Rauno Pajunen, Laajasalo – Degerö Seura ry (myönnetty 25.10.2006)
Risto Marttinen, Laajasalo – Degerö Seura ry (myönnetty 25.10.2006)
Leena Svensson, Laajasalo – Degerö Seura ry (myönnetty 25.10.2006) 
Ari Kallinen, Kumpula-seura ry (myönnetty 31.10.2006)
Antti Virén, Kumpula-seura ry (myönnetty 31.10.2006)

Vuonna 2006 juhlavuosiaan viettivät:
Kontula-Seura (40 vuotta; juhla 4.4.2006), Myllypuro-Seura (40 vuotta; juhla 23.9.2006), Vuosaari-Seura (40 vuotta; juhla 14.10.2006), Laajasalo-Degerö – Seura (40 vuotta; juhla 26.10.2006), Kampin kaupunginosayhdistys (30 vuotta; juhla 19.11.2006), Kumpula-Seura (25 vuotta, marraskuussa 2006). Helkan edustajat osallistuivat kutsuttuina juhlintaan jakaen henkisiä ja konkreettisia tunnustuksenosoituksia jäsenaktiiveille.

5.2 Jäsenyydet

Helkan jäsenyhdistykset ovat jäseniä Suomen Kotiseutuliitto ry:ssä Helkan kautta.

5.3 Vuosikokoukset

Kevätkokous:

Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 22.3.2006 rakennusviraston tiloissa Kasarmikadulla. Kokouksessa oli läsnä 30 osanottajaa, jotka valtakirjojen mukaan edustivat 21 jäsenyhdistystä. Kokouksen puheenjohtajana toimi Timo Puska Merihaka-Seurasta ja sihteerinä toiminnanjohtaja Pirjo Tulikukka. Kokouksessa käsiteltiin sääntöjen 9 §:n mukaiset asiat. Kahvituksen aikana ennen virallisia kokousasioita projektipäällikkö Elina Nummi katu- ja puisto-osastolta kertoi puistoasioiden ’uusista tuulista’. Lisäksi kuultiin infoa Helsingin luonnonhoidon strategiasta, sitä koostavan työryhmän vetäjältä, metsäsuunnittelija Tiina Saukkoselta.

Syyskokous:

Sääntömääräinen syyskokous pidettiin marraskuun 14. päivänä kaupunginpuutarhan Villa Jyrängössä (HKR:n tila). Kokouksessa oli läsnä 35 osanottajaa, jotka valtakirjojen mukaan edustivat 29 jäsenyhdistystä. Puheenjohtajana toimi Maria Laurila Malmi-Seurasta ja sihteerinä toiminnanjohtaja Pirjo Tulikukka. Kokouksessa käsiteltiin sääntöjen 10 §:n mukaiset asiat. 

Kokous valitsi erovuoroisten jäsenten tilalle seuraavat henkilöt:

Pohjoisen suurpiirin varsinaisena jäsenenä valittiin jatkamaan Ulla Kaivola Pakila-Seurasta ja varajäsenenä jatkaa Anu Karvonen Metsälä-Seurasta. Koillisen suurpiirin varsinaiseksi jäseneksi valittiin varajäsenenä edellisellä kaudella toiminut Vesa Vähätalo Suurmetsä-Jakomäki-Seurasta ja hänen uudeksi varajäsenekseen Vesa Koskela Pihjalamäki-Seurasta. Itäinen suurpiiri sai uuden varsinaisen jäsenen Kontula-Seuran Risto Rautiaisesta ja uuden varajäsenen Myllypuro-Seuran Markku Hämäläisestä. Kaakkoinen suurpiiri sai myös uuden edustuksen hallitukseen: varsinaiseksi jäseneksi valittiin Seppo Hiltunen Herttoniemi-Seurasta ja hänen varajäsenekseen Timo Korpela Laajasalo-Seurasta.

Varsinaisina tilintarkastajina valittiin jatkamaan Saara Tolonen Kallio-Seurasta ja Pirkko Alaranta Töölö-Seurasta sekä varatilintarkastajina Marja-Terttu Hall Eteläisistä kaupunginosista ja Leena Ahtila Konala-Seurasta.

Ennen virallisia kokousasioita Helsingin kaupungin kirjastotoimen johtaja Marja Berndtson kertoi kirjastotoimen tulevaisuudennäkymistä ja uusista palveluideoista. Edellisvuonna aloitetun käytännön mukaan kaikki syyskokoukseen saapuneet saivat Talvipuutarhan joulutähdet kiitokseksi vuoden aikana tehdystä vapaaehtoistyöstä.

5.4 Hallitus ja työryhmät

Hallitus

Liiton hallituksen puheenjohtajana, jota kutsutaan liiton puheenjohtajaksi, on toiminut vuonna 2006  Aija Staffans. Hallitus kokoontui vuoden aikana 10 kertaa. Kaikki kokoukset pidettiin Helkan toimistolla. Kokousten sihteerinä toimi toiminnanjohtaja Pirjo Tulikukka.

Hallituksen kokoonpano 2006:

Helkan puheenjohtaja: Aija Staffans
Keskinen suurpiiri: jäsen Raimo Nenonen, varapuheenjohtaja, Kallio-Seura/ varajäsen Hilkka Kuusinen, Alppila-Seura
Eteläinen suurpiiri: jäsen Olli-Pekka Ihalainen Eteläiset kaupunginosat/ varajäsen Marja Häyrinen-Alestalo, Lauttasaari-Seura
Läntinen suurpiiri: jäsen Tuula Salo, Pro Haaga/ varajäsen Jouko Hömppi, Pitäjänmäki Seura
Pohjoinen suurpiiri: jäsen Ulla Kaivola, Pakila-Seura/ varajäsen Anu Karvonen, Metsälä-Seura
Kaakkoinen suurpiiri: jäsen Tytti Salminen, Roihuvuori-Seura/ varajäsen Tapani Parviainen, Vartiosaari-Seura
Itäinen suurpiiri: jäsen Helka Nurmi-Niemi, Kurkimäki-Seura/ varajäsen Heikki Iihola, Puotila-Seura
Koillinen suurpiiri: jäsen Lea Salminen, Savela-Seura/ varajäsen Vesa Vähätalo, Suurmetsä-Jakomäki-Seura
Asiantuntijajäsen: Martti Helminen

Tilintarkastajat 

Liiton tilintarkastajina ovat toimineet v. 2006 Saara E. Tolonen Kallio-Seurasta ja Pirkko Alaranta Töölö-Seurasta sekä heidän varamiehinään Marja-Terttu Hall Eteläisistä kaupunginosista ja Leena Ahtila Konala-Seurasta.

Työryhmät

Kaupunkisuunnittelutyöryhmän kokoonpano: Helkan hallituksen jäsenet Raimo Nenonen Marja Häyrinen-Alestalo sekä toiminnanjohtaja Pirjo Tulikukka. Työryhmä on laatinut  vuoden aikana kannanottoja aihepiiriinsä liittyen (ks. tarkemmin kohdasta 2.3 LAUSUNNOT JA KANNANOTOT)

Helkan strategia- ja viestintätyöryhmän kokoonpano: puheenjohtaja Aija Staffans, toiminnanjohtaja Pirjo Tulikukka sekä Helkan hallituksen jäsenet Tuula Salo ja Olli-Pekka Ihalainen. Työryhmä on työstänyt loppuvuodesta käynnistyneissä kokoontumisissaan Helkan strategioita ja visiota.

Kansalaiskanava-projektin johto- ja ohjausryhmien jäsenet on lueteltu kohdan 4.1. Kansalaiskanava yhteydessä.

YKS2-projektin ohjausryhmän kokoonpano selviää kohdasta 4.2 YKS-projekti.

5.5 Henkilökunta ja toimisto

Kokopäiväistä toiminnanjohtajan tointa on 1.1. – 31.12.2006 hoitanut Pirjo Tulikukka ja Helkan osa-aikaisena ATK-kouluttajana on kevätkaudella 2006 toiminut Nina Kalk ja syyskuun alusta 2006 alkaen (Kalkin määräaikaisena sijaisena) Timo Tuominen.

Kansalaiskanavan projektipäällikön määräaikaista tointa hoitamaan valittiin 14.8.2006 alkaen (kahdeksaksi kuukaudeksi) Riikka Henriksson edellisen projektipäällikön Maija Sipilän siirtyessä väitöskirjatyöhön. Projektipäällikön toimen jatkamisesta päätetään uuden rahoituspäätöksen toteutuessa v:n 2007 puolella. Muut Helkan projektit on johdettu ostopalveluina.

Liiton toimisto sijaitsee Helsingin kaupungilta vuokratuissa tiloissa osoitteessa Unioninkatu 28 B. Toimisto on tarjonnut edellisvuosien tapaan neuvottelutilaa Helkan työ-, projekti- ja sidosryhmätapaamisten järjestämiseen. 

6. TALOUS

6.1 TOIMINNAN RAHOITUS

Vuonna 2006 Helkan rahoitus koostuu Helsingin kaupungilta saatavasta toiminta-avustuksesta sekä erikseen haettavasta avustuksesta Kotikadun ylläpitoon ja kehittämiseen sekä Helkan jäsenmaksuista ja erilaisista projektimäärärahoista. Kaupungin avustukset muodostavat rahoituksesta n. 55%, jäsenmaksujen osuus on n. 5 % ja projektirahoituksen osuus n. 40%. Vuoden 2006 tilinpäätös on niukasti ylijäämäinen (2322,28 euroa).

Liiton kirjanpidosta on vuonna 2006 vastannut Eila Mäki-Patola. Maksuliikenteen on hoitanut toiminnanjohtaja Pirjo Tulikukka.

6.2  VARAINHANKINTA

Jäsenmaksut

Helkan jäsenmaksut on pidetty ennallaan v. 2006. Jäsenmaksujen suuruudet ovat olleet:
alle 100 jäsentä: 76 euroa, 100–499 jäsentä: 101 euroa, 500–1000 jäsentä, 126 euroa ja yli 1000 jäsentä 151 euroa. Helkan keräämistä jäsenmaksuista on tilitetty aiempien vuosien tapaan n. 40 % Suomen Kotiseutuliitolle kaupunginosayhdistysten jäsenmaksuina.
Loppuvuodesta 2006 Helka otti myönteisen kannan omakotiyhdistysten mahdollisuuteen liittyä Helkaan hyväksymällä Myllärinlaakson omakotiyhdistys ry:n jäsenekseen 28.2.2006.

Kaupungin toiminta-avustus

Kaupungin toiminta-avustus Helkalle v. 2006 säilyi edellisvuoden tasolla, eli 42 100 eurossa. Elinvoimaiset kaupunginosat ovat menestyvän seudun perusta. Koko Helkan jäsenkunnan vapaaehtoispanos on elintärkeä kaupunginosien sosiaalisen koheesion ja pääoman ylläpitäjä ja kasvattaja. Kaupunkia ja seutua hyödyttävää paikallistietoa on tuotettu toimintavuoden aikana mm. laajasti Kotikadun kaupunginosasivustoilla ja Kansalaiskanava -projektissa. Helkan merkitys asukasnäkökulman kanavoijana hallintoon on selvästi vahvistunut. Edustukset kaupungin hallintokuntien työryhmissä lisääntyvät kaiken aikaa ja kaupunki myös luottaa Helkan asiantuntemukseen ja kokoavaan näkemykseen. Helkan toiminnan riittävien edellytysten turvaaminen on siis ensiarvoisen tärkeää koko kaupungin myönteisen kehityksen kannalta.

Kotikadun projektirahoitus

Kotikadun projektirahoitus säilyi v. 2006 edellisen vuoden tasossa, eli 40 000 eurossa. Kotikadun rahoitustarve kasvaa toiminnan ja sisältötuotannon laajetessa. Kotikadun saavutuksista on raportoitu edellisvuosien tapaan kaupungille ja sidosryhmille. Resursoinnista käydään vuosittain kehittämisneuvotteluja kaupungin viranomaisten kanssa. vuodelle 2007 toivotaan lisäpanostusta, koska uuteen julkaisujärjestelmäversioon siirtymin tulee aiheuttamaan runsaasti ylimääräistä työtä normaalitoimintojen lisäksi. (Kotikadusta tarkemmin kohdassa 2.1.2).

Muu projektirahoitus
 
Helkan Kansalaiskanava – seutuyhteistyötä paikallistasolla -projektille myönnettiin Pääkaupunkiseudun kaupunkiohjelmasta 50 000 euroa vuodelle 2006. (Projektista tarkemmin kohdassa 4.1)

YKS2 -projektin rahoitus on ollut 37 000 euroa v. 2006. Se on saatu Helsingin "Terve ja turvallinen kaupunki" -neuvottelukunnalta ja ympäristöministeriöltä. (Projektista tarkemmin kohdassa 4.2)

Rakennustietosäätiö RTS myönsi Helkan Rakennukset kertovat -projektille 2000 euron suuruisen stipendin joulukuussa 2005. Määräraha käytettiin julkaisun taiton loppuunsaattamiseen vuoden 2006 aikana. Ympäristöministeriöltä "Rakennukset kertovat" -projektille myönnettyä 4000 euron jatkoavustusta on osittain käytetty v:n 2006 aikana taiton viimeistelyyn, pääosa määrärahasta siirtyy vuoden 2007 puolelle käytettäväksi nettiversion työstämiseen aineistosta. (Ks. myös kohta 4.4)

TOIMINTAKERTOMUKSEN LIITE 1

Helkan edustukset vuonna 2006:

13.1.06 Pääkaupunkiseudun kunta- ja palvelurakennemallin uudistamista pohtivan työryhmän kuulemistilaisuus Vantaan Heurekassa (Helkan kommenttipuheenvuoro: Pirjo Tulikukka)
17.1.06 Kuntaliiton KEKSU-hankkeen loppuseminaari Kuntatalolla (Pirjo Tulikukka ja Maija Sipilä)
19.1.06 Kaupunginkanslian tiedotustoimiston "virittäjäiset" Kaupungintalolla (Pirjo Tulikukka)
22.3.06 Helkan kevätkokous rakennusvirastossa; Pirjo Tulikukka, AS, NK ja jäsenyhdistysten edustajia
6.4.06 Helkan ja kaupunginarkiston "Arkistot talteen" -tietoiskuilta (Martti Helminen Helkan hallituksesta,  Merja Aartolahti kaupunginarkistosta, osallistujina kaupunginosa-aktiiveja)
2.5.06  YKS-toiminnan ja SHARE-hankkeen esittely kaupunginjohtaja Jussi Pajuselle (Pirjo Tulikukka)
8.5.06  "Verkoilla, luovasti"-seminaari Kuntatalolla (Helkan alustus asukasnäkökulmasta: Pirjo Tulikukka)
10.5.06 Kamppi-Kluuvi-kokonaisturvallisuus -hankkeen esittely kaupungintalolla (kaupunginjohtajat, virkamiehiä, poliisiin edustajia, Pirjo Tulikukka ja YKS-koordinaattori Mikko Virkamäki Helkan edustajina)
10.5.06 "Kaupunkisuunnittelun uudet roolit" – ksv:n, Helkan ja Tieken yhteisseminaari ksv:ssä (Helkasta alustamassa Pirjo Tulikukka ja Kansalaiskanavasta Maija Sipilä)
17.5.06 YTV:n seminaari pk-seudun liikennejärjestelmästä Pasilassa (Pirjo Tulikukka ja Maija Sipilä sekä Helkan jäsenyhdistysten aktiiveja)
30.5.06 Kuntaliiton Demokratiatilinpäätöshankkeen kesäseminaari Tieteiden talolla (Pirjo Tulikukka ja Maija Sipilä)
30.-31.5.06 SHARE-hankkeen esittely Tallinnan Euregion-foorumilla H:gin kaupungin toimeksiannosta (Pirjo Tulikukka ja YKS-koordinaattori Mikko Virkamäki Helkan edustajina)
5.6.06 H:gin ympäristökeskuksen järjestämä Maailman ympäristöpäivän vastaanotto Ilmalassa, Helsingin veden tiloissa (Pirjo Tulikukka)
12.6.06 Helsinki-päivän kutsuvierastilaisuus kaupungintalolla (Pirjo Tulikukka,  Helkan hallituksen jäsenet Martti Helminen ja Raimo Nenonen)
14.6.06 Helkan Kansalaiskanava-projektin kesäseminaari Espoon Parkvillassa (Maija Sipilä, Riikka Henriksson, Pirjo Tulikukka)
14.6.06 YKS2-projektin kesäseminaari Kiasmassa (YKS-koordinaattori Mikko Virkamäki, Helkan tervehdys: vpj Raimo Nenonen Helkan hallituksesta, Pirjo Tulikukka)
4.8.06 Valtakunnalliset kotiseutupäivät ja Kotiseutuliiton vuosikokous Vaasassa (Pirjo Tulikukka)
17.8.06 Vuosaaren kotikaupunkipolkujen avajaistilaisuus Vuotalolla (Pirjo Tulikukka)
29.8.06 Helkan merellinen puheenjohtajapalaveri Santahaminassa (Aija Staffans, Pirjo Tulikukka sekä n. 40 Helkan jäsenaktiivia)
5.9.06 Suuri joukkoliikenneilta Käpylän koululla (Aija Staffans paneelipuheenvuoro, Pirjo Tulikukka)
20.9.06 Kansalaisvaikuttaminen.NYT – demokratia muutoksessa -seminaari Tieteiden talolla, Helkan kanssa yhteistyössä mm. Kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelma ja Kuntaliitto (Pirjo Tulikukka, Riikka Henriksson, Maija Sipilä sekä n. 80 osanottajaa)
21.-22.9.06 SHARE-projektin kansainvälinen työseminaari kaupungintalolla (Pirjo Tulikukka ja YKS-koordinaattori Mikko Virkamäki)
23.9.06 Myllypuro-Seura 40 vuotta Myllypuro-päivän juhlassa (Helkan juhlapuhe, Pirjo Tulikukka)
26.9.06 Helsingin kaupunginmuseon 100-vuotisjuhlat kaupungintalolla (Pirjo Tulikukka)
29.9.06 Urban II yhteisöaloite -hankkeen päätösseminaari Valkoisessa salissa (Pirjo Tulikukka)
14.10.06 Vuosaari-Seuran 40-vuotisjuhlavastaanotto (Helkan tervehdys, Pirjo Tulikukka)
18.10.06 Helsingin luonnonhoidon strategian esittely- ja kommentointitilaisuus (Pirjo Tulikukka ja Maija Sipilä sekä Helkan asukasaktiiveja)
20.10.06 Helkan paneelipuheenvuoro Uudenmaan ympäristöohjelman seminaarissa (Pirjo Tulikukka)
25.10.06 Laajasalo-Degerö – Seuran 40-vuotisjuhla (Helkan tervehdys ja kunniamerkit, Pirjo Tulikukka)
1.11.06 Round Table -kutsutilaisuus oikeusministeriössä (Helkan Kansalaiskanavan edustus: Riikka Henriksson)
2.11.06 YTV:n seminaari pääkaupunkiseudun lilikennejärjestelmäsuunnitelmasta Pasilassa (Pirjo Tulikukka, Riikka Henriksson, Anna Kanervo)
8.11.06 Round Table -kutsutilaisuus oikeusministeriössä (Helkan edustus: Pirjo Tulikukka)
14.11.06 Helkan syyskokous Villa Jyrängössä (Aija Staffans, Pirjo Tulikukka, Helkan hallituksen jäseniä ja jäsenyhdistysten edustajia yht. 35 henkeä)
19.11.06 Kampin kaupunginosayhdistys ry:n 30-vuotisjuhlatilaisuus kahvila Fannyssä (Helkan tervehdys Aija Staffans)
23.11.06 Eteläisen suurpiirin yhteistapaaminen Helkassa (Pirjo Tulikukka, Olli-Pekka Ihalainen Helkan hallituksesta, eteläisen suurpiirin aktiiveja sekä YKS-koordinaattori Mikko Virkamäki)
30.11.06 Helkan puheenvuoro Helsingin poliisipäällystön neuvottelutilaisuudessa (Pirjo Tulikukka)