Helkan toimintakertomus 2007

1. YLEISTÄ

Helkan toiminta vuonna 2007 on ollut monipuolista ja näkyvää. Helkan asema asukasnäkökulman koordinoijana ja osaavana kumppanina kasvaa ja vahvistuu. Siitä kertovat mm. alati lisääntyvät pyynnöt, yhteydenotot ja tiedustelut kiinnostuksesta projektikumppanuuksiin. Luottamuksen lisääntymisestä kertovat myös Helsingin kaupungilta ja muilta seudullisilta, valtakunnallisiltakin, toimijoilta lisääntyvät lausuntopyynnöt. Näistä näkökulmista perusrahoituksen kasvattamiseenkin on tulevina vuosina mitä parhaimmat edellytykset. Tällä hetkellä kasvava toiminta rahoitetaan pääasiassa projektimäärärahoin.

Kansalaiskanava-projektin myötä Helka on noussut yhä vahvemmaksi asukasosallistumisen asiantuntijaksi koko pääkaupunkiseudulla. Projektissa kehiteltyä seudullisen vuorovaikutuksen toimintamallia esiteltiin vuoden aikana laajasti pääkaupunkiseudun kaupunkien viranhaltijoille.

Kotikadun resurssit menivät vuoden 2007 aikana tiiviisti julkaisujärjestelmän versiouudistuksen toteuttamiseen, kun Helkassa siirryttiin mambo-järjestelmästä joomlaan. Käyttäjien toiveiden nivominen mukaan uuteen versioon onnistui hyvin. Syyskaudella mambo-sivustojen siirtoja seurasivat tiiviit koulutukset uuden version käyttöön. Kaikkien kotisivujen käyttäjämäärät jatkuvat kasvuaan.

Turvallinen ja viihtyisä kotialue (ent. nimellä YKS) –projektin piirissä on jo 42 helsinkiläistä kotialuetta. Ansiokkaasti ja pitkäjänteisesti kehitetty asukaslähtöinen turvallisuustyö vahvistaa Helkan toimijuutta kaupungin turvallisuusyhteistyön keskeisenä kumppanina. Yhteistyötä kaupungin kanssa on jatkettu mm. Kamppi-Kluuvi-projektissa sekä ’yleisen siisteyden edistämisen työryhmässä’. Helsingin poliisi ilahdutti ottamalla vahvan myönteisen kannan Helkan safety-toiminnan puolesta, koska se tukee erinomaisesti poliisin omaa lähipoliisistrategiaa. Safety-toiminnan kotisivujen rakentaminen käynnistyi loppuvuodesta.

2. TOIMINTA

2.1 PALVELUT

2.1.1 Viestinnän palvelut

Helkan ylläpitämä Kotikatuverkosto luo vankan pohjan kaupunginosien viestinnälle. Kaupunginosasivustot muodostavat jo laajan verkoston, jolla paikalliset asukkaat ja toimijat voivat aktiivisesti muokata kaupunginosien ulkoista kuvaa ja saada näkyvyyttä toiminnalleen. Sivustoille kootaan paikallistietoa ja ne edistävät asukkaiden osallisuutta ja paikalliskulttuurin vaalimista Helka tarjoaa kaupunginosille järjestelmäpohjan sekä kotisivutilaa veloituksetta Kotikatu-palvelimellaan. Ylläpitokoulutusta tarjotaan myös nimellishintaan.

Vuoden 2007 lopulla Helkan projektien sivustojen lisäksi 36 kaupunginosasivustoa 53:sta käyttää julkaisujärjestelmää. Päivitystyötä helpottamaan on joissain kaupunginosissa perustettu päivittäjätiimejä. Kävijämäärät kasvavat kaikilla sivustoilla. Suurimmissa sivustoilla kävijöitä on yli 10 000/kk ja monissa yli 6000/kk.

Vuoden 2007 keskeinen uudistus oli uuden Joomla-julkaisujärjestelmän räätälöinti ja käyttöönotto. Suurin osa Kotikatu-vastuuhenkilön työpanoksesta suunnattiin julkaisujärjestelmän päivitysprojektiin. Kevätkaudella käyttäjien toiveita uuden järjestelmän ominaisuuksista kartoitettiin kaupunginosat.net -portaalin keskustelupalstan avulla ja suurin osa niistä saatiin mukaan uuteen versioon. Uuden version tekninen toteutus ostettiin Datapolis Oy:ltä. Kaupunginosasivujen selkeämpi graafinen ilme sai lopullisen muotonsa syksyyn mennessä. Uutta sähköistä ohjekirjaa työstettiin kesällä samanaikaisesti järjestelmän toteutuksen ja testauksen kanssa. Lokakuun puolivälissä ensimmäiset kotisivut siirrettiin uuteen järjestelmään (Maunula). Pian seurasi Herttoniemen ja Kallion sivujen julkaisu. Helkan uudistetut sivut julkaistiin marraskuun lopussa. Kotisivujen siirtäminen jouduttiin resurssien vähäisyyden takia jakamaan pitkälle aikavälille. Vuoden loppuun mennessä noin kolmasosa siirroista oli valmiina ja työ jatkuu vuoden 2008 alussa.

Vuoden 2007 koulutuksissa keskityttiin pääosin uuteen julkaisujärjestelmän versioon. Viimeinen vanhan (mambo)version koulutus pidettiin tammikuussa 2007. Lokakuusta joulukuuhun Joomla-koulutuksia järjestettiin lähes joka viikko, yhteensä yhdeksänä iltana.

Vuoden 2007 aikana ei edistytty uutissyötteiden (RSS) saamisessa suoraan Helkan julkaisujärjestelmään. Kau-pungin uusi kokonaisjärjestelmä ei tällä erää mahdollista tällaista toimintoa. Kotikadun puolella julkaisujärjes-telmä on alusta lähtien mahdollistanut suoran tiedonsyötön (eli tiedotteiden vastaanottamisen) RSS-menetelmällä.

Helkan ajantasainen jäsenyhdistysten yhteystietoluettelo löytyy kotisivuilta karttoineen. Helkan toimistolta saavat nettimahdollisuutta vailla olevat halutessaan siitä paperiversion. Helkan hallituksen sisäisenä viestintä-kanavana on vakiintunut kotisivujen intranet. Helka-esitettä on jaettu eri tilaisuuksissa ja jäsenyhdistykset voivat noutaa sitä edelleen Helkasta veloituksetta.

Helkan kotisivuilla on tiedotettu ajankohtaisista asioista, mm. tarjolla olevista koulutuksista ja seminaareista sekä muista yleisistä kaupunkia ja asukkaita koskevista asioista. Helka julkaisi v. 2007 viisi jäsentiedotetta kotisivuillaan. Sähköpostittomat jäsenyhdistykset saavat tiedotteen kirjepostina. Helkan sidosryhmille ja kumppaneille viestintää on hoidettu sähköpostin välityksellä.

Viestinnällisiä tavoitteita edistettiin lisäksi Helkan vuosikokousten, puheenjohtajapalaverin ja suurpiiritapaamisten yhteydessä Helkan edustajat ovat tehneet kaupunginosatoimintaa tunnetuksi kaikissa tilaisuuksissa, seminaareissa ja tapaamisissa, joihin he ovat osallistuneet.

2.1.2 Koulutuspalvelut

Helkan perinteinen YKS-toiminnan kesäseminaari veti 13.6.07 Kiasman seminaaritilaan runsaasti väkeä (yht.n. 60 osallistujaa). Seminaarissa kuultiin kokemuksia Turvallinen ja viihtyisä kotialue –projektissa mukana olevien kotialueiden aktiiveilta sekä keskusteltiin isolla joukolla esittäytyneiden lähipoliisien kanssa. Mikko Virkamäki esitti yhteenvedon mukana olevien kotialueiden tilanteiden kehityksestä.

Helkan Kansalaiskanava -projekti järjesti oman kesätapahtumansa 6.6.07. 50 osallistujaa kerännyt ta-pahtuma järjestettiin Malminkartanosta lähtevänä kotikaupunkipolku-kävelynä. Kävelyn aluksi katsottiin lähtöpisteessä (Apollon koululla) Kari Varvikon ”Mätäjoki” -lyhytelokuva. Kansalaiskanava osallistui myös yhtenä pääjärjestäjänä 1.11.07 Tieteiden talolla pidettyyn yhteisseminaariin pääkaupunkiseudun Kaupunkiohjelman kanssa. 70 osallistujaa yhteen koonnut osallistavin menetelmin toteutettu seminaari etsi vastauksia mm. kysymykseen: mihin pääkaupunkiseudulla pitäisi jatkossa suunnata voimavarat kansalaisvaikuttamisen ja osallisuuden edistämisessä. Lisäksi esiteltiin Demokratiatilinpäätöshankkeen ja ICING-projektin tuloksia.

2.1.3 Muut jäsenedut ja asiantuntijapalvelut

Muut jäsenedut:

Helka järjesti jäsenyhdistysten edustajille vuotuisen verkostoitumis- ja virkistäytymistilaisuuden 6. syyskuuta, 2007. Tällä kertaa merellisen puheenjohtajapalaverin paikkana oli Harakan saari kantakaupungin edustalla. Saareen tutustumisen ohjelma jatkui Helsingin ajankohtaisilla ympäristöasioilla. Tilaisuudessa kerättiin myös palautetta teemoista, joista Helkan toivottiin tarjoavan tietoa/ tukea/koulutusta. Osallistujia oli n. 35.

Vuonna 2007 Helkan jäsenyhdistykset ovat saaneet Kulttuuriasiainkeskukseen kautta äänentoistolaitteita ym. kalusteita lainaksi kyläjuhliinsa sekä anomusten perusteella rahallisia avustuksia. Myös yhteistiedotus Helsingin Uutisten kautta järjestyi aiempien vuosien tapaan. Helsingin kaupungin viestintätoimistolta Helkan jäsenet ovat voineet hakea avustuksia Helsinki-päivän tilaisuuksiinsa.

Helkan ja TEOSTOn välinen jatkuva sopimus antaa edelleen jäsenyhdistyksille mahdollisuuden esittää TEOSTOn suojaamaa musiikkia omissa tilaisuuksissaan ja pääsymaksuttomissa konserteissa (tietyin rajoituksin) ilman korvausta. Helkan jäsenyhdistysten puheenjohtajat saavat Kotiseutuliittoon toimitettavan jäsenmaksuosuuden vastikkeena kulttuurilehti Hiidenkiven vuosikerran.

Muut asiantuntijapalvelut:

Helka on osallistunut useiden asiantuntijatyöryhmien työskentelyyn sekä ollut aktiivisena toimijana monissa seminaareissa ja tilaisuuksissa vuoden 2007 aikana. Helka viestii ja luo julkisuuskuvaa edustuksillaan ja esiintymisillään koko jäsenkuntansa puolesta. Vuoden aikana Helka on ollut edustettuna mm. Kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelman päätösseminaarissa (23.1.07), Kuntaliiton Ennakoivan osallistumisen seminaarissa (8.6.07), Helsingin maankäytön kehityskuvaluonnoksen esittelytilaisuudessa (10.8.07) sekä Helsingin lähiöprojektin järjestämässä seminaarissa ’Kaupunginosan maineen hallinnasta’ (20.11.07). Helkan edustajat ovat lisäksi alustaneet tai esittäneet pyydettyjä puheenvuoroja useissa eri tilaisuuksissa toimintavuoden kuluessa.

2.2 VAALIMINEN

Rakennukset kertovat – perustietoa asukkaille julkaisu, joka julkaistiin samannimisen projektin tuloksena keväällä 2007, lisää asukkaiden tietämystä rakentamisen eri tyylikausista ja samalla asukkaiden kykyä ymmärtää rakennusperinnön hoidon tarpeellisuutta.

Helka osallistui vuotuisen "Euroopan rakennusperintöpäivän" avajaisseminaariin ja informoi jäsenistöä rakennusperintöpäivään osallistumisen mahdollisuuksista. Vaalimistyötä tehdään nimenomaan Helkan jäsenyhdistyksissä. Helkan edustajat ovat käyneetkin yhdistysten juhlatilaisuuksissa luovuttamassa ansiomerkkejä kotiseututyön ansioituneille aktivisteille.

Kaupunkipolkujen rakentaminen on alueellista perinteiden vaalimista. Polkujen tavoitteena on luoda asukkaille tilaisuuksia paikallistuntemuksen lisäämiseen ja edistää asukkaiden kotiutumista omalle asuinalueelleen. Kaupunkipolku-projektin rahoitusmahdollisuuksia on tutkittu, ja loppuvuodesta on saatu lupaus Terve ja turvallinen kaupunki neuvottelukunnalta projektin osarahoituksesta vuodelle 2008. Vuoden 2007 aikana käynnistyi erillisrahoituksella yksi paikallinen kotikaupunkipolku-projekti.

2.3 LAUSUNNOT JA KANNANOTOT

Helka on vuoden 2007 aikana antanut lausuntoja seuraavasti:

12.9.2007 Helkan lausunto Helsingin maankäytön kehityskuvan luonnoksesta – kaupunkisuunnitteluvirasto
26.10.2007 Helkan lausunto ostoskeskusten asiointirauhasta – kaupunginhallitus
10.12.2007 Helkan lausunto Helsingin luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelmasta – ympäristökeskus
13.12.2007 Helkan lausunto Helsingin luonnonsuojeluohjelman (2007-2016) luonnoksesta – ympäristökeskus

Kaikki Helkan lausunnot ja mielipiteet ovat luettavissa Helkan kotisivuilla asianomaisessa kohdassa.

3. YHTEISTYÖ

3.1 Helkan ja jäsenyhdistysten yhteistyö

Helka on jatkanut jäsenyhdistystensä kannustamista alueelliseen yhteistyöhön ja verkostoitumiseen sekä osallistunut kaupunginosien ja suurpiirien tapahtumiin aina kun se on ollut mahdollista.

3.2 Yhteistyö Helsingin kaupungin kanssa

Vuonna 2007 Helka on tehnyt yhteistyötä lukuisien kaupungin virastojen ja viranhaltijoiden kanssa. Helkan asema asukkaiden äänen kokoajana kaupungin suuntaan on edelleen vahvistunut. Luottamukselliset suhteet kaupungin johtoon ja kaupungin toimijoihin edistävät jäsenyhdistysten vaikutusmahdollisuuksia. Konkreettinen yhteistyö, esimerkiksi osallistuminen kaupungin työryhmiin sekä Helkan kiinnostavat projektit rakentavat pitkäjänteisesti luottamusta ja uskottavuutta Helkan ja kaupunginosayhdistysten toimintaa kohtaan.

Helsingin rakennusviraston Stop Töhryille ja Siisti Stadi –projekteihin osallistutaan suoraan kaupungin-osayhdistysten kautta. Samoin jäsenyhdistykset hoitavat itsenäisesti aloitteet ’ylipormestarin asukasiltoihin’. Toiminnanjohtaja on edustanut Helkaa hkr:n koordinoimassa ’Yleisen siisteyden edistämisen työryhmässä’

Kaupunkisuunnitteluviraston kanssa yhteistyötä on tehty erityisesti vuorovaikutussuunnittelijoiden kautta. Helkan näkemyksiä pyydettiin mm. Kaupunkisuunnitteluviraston vanhaan linja-autoasemaan suunnitteilla olevan näyttely- ja monitoimitilan ideointiin. Vuorovaikutussuunnittelijat olivat mukana Kaupunkiohjelman ja Helkan yhteisseminaarin suunnittelussa Tietokeskuksen asiantuntijoiden ohella. Tärkeitä rakennus- ja kaavoitushankkeita on seurattu ja niistä on annettu tarvittaessa mielipiteitä ja lausuntoja.

Yhteistyö rakennusvalvontaviraston kanssa kulminoitui maaliskuussa 2007, kun Helkan Rakennukset kertovat –projektin aineisto julkaistiin. Virasto osallistui projektissa julkaistun kirjasen painatuskustannuksiin.

Kulttuuriasiainkeskus on tukenut Helkan jäsenyhdistyksiä kyläjuhlien ja tilaisuuksien järjestämisessä. Alkuvuodesta 2007 neuvoteltiin kulttuuritoimen johdon kanssa kyläjuhlien taloudellisten ja muiden resurssien säilyttämiseksi nykytasollaan. Helka isännöi huhtikuussa 2007 neuvottelun Helsingin opetuslautakunnan suomenkielisen jaoston jäsenten kanssa lähikoulujen säilyttämisen mahdollisuuksista. Helsingin kirjastotoimi oli aktiivisesti mukana mm. Kansalaiskanava-projektin kirjastokiertueen järjestelyissä. Samassa yhteydessä ideoitiin kirjastojen uusia rooleja, mm. paikallistoiminnan mahdollistajana ja monipuolisen tiedon välittäjänä. Sosiaalitoimi on ollut mukana Helkan Kansalaiskanava-projektin osallisuusasiantuntijatyössä. Samoin sosiaalitoimi on mukana vuoden 2007 lopulla käynnistyneessä Alpakka-projektissa (ks. luku 4.4 Muut projektit). Helka osallistui myös joihinkin Nuorisotoimen koordinoiman ’lasten ja nuorten verkoston’ kokouksiin toimintavuoden 2007 aikana.

Puheenjohtaja Aija Staffans on ollut jäsenenä Kansalaiskanava-projektin johtoryhmässä. Toiminnanjohtaja Pirjo Tulikukka edusti Helkaa Helsingin kaupungin turvallisuus- ja valmiusosaston koordinoiman Kamppi-Kluuvi-turvallisuusprojektin työryhmissä. Maija Sipilä on toiminut Helkan nimeämänä edustajana Helsingin kaupungin luonnonhoidon strategiaa koostavassa rakennusviraston työryhmässä sekä ympäristökeskuksen koordinoimassa Helsingin luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelmaa (LUMO-projekti) valmistelevassa ohjausryhmässä.

3.3 Seudullinen yhteistyö

Helka on verkostoinut asukastoimijoita menestyksekkäästi myös seudullisesti, Kansalaiskanava-projektin kautta. Kansalaiskanava- projektin kumppaneihin ovat kuuluneet EKYL, Vantaan kotiseutuliitto, Espoon omakotiyhdistysten keskusjärjestön (EOK) ja Vantaan omakotiyhdistysten keskusjärjestö (VOK). Lisäksi projektin johtoryhmässä ja asiantuntijaryhmissä on mukana lukuisia pääkaupunkiseudun kaupunkien asiantuntijoita. Kansalais-kanavan ja KUUMA-kuntien ’Kuka vaikuttaa’-hankkeen kanssa vaihdettiin kokemuksia Kuntaliiton isännöimässä tapaamisessa 11.10.07

Helka osallistui Suomen Kotiseutuliiton ja Uudenmaan liiton kulttuuriseminaariin/työpajaan Uudenmaan liitossa 25.1.07.

3.4 Kansainvälinen yhteistyö

Helkan kautta koordinoitu valmistelu Share-projektista muuttui vuoden 2007 aikana osallistuneiden maiden väliseksi verkostoyhteistyöksi, kun Helsinki luopui EU-hankehakemuksen tekemisestä. Helkan toiminnanjohtaja ja projektikoordinaattori Mikko Virkamäki osallistuivat Helsingin kaupungin delegaation mukana Englannin Birminghamin kaupungin turvallisuusyhteistyöhön tutustumismatkaan.

Tietokeskuksen pyynnöstä Helkan ja Kansalaiskanava-projektin ideoita esiteltiin toukokuussa ranskalaiselle aluehallinnon ja osallistuvan demokratian delegaatiolle Helsingin kaupungintalolla.
Kesäkuussa Helka osallistui ”Designing Out Crime” –seminaariin TaiK:in IADE-koulutuskeskuksessa.
Myös taiwanilainen tutkija/kaupunkiaktiivi kartoitti käyntinsä yhteydessä Helkan toimintaa ja menetelmiä.

3.5 Muu yhteistyö

Salossa järjestettyihin Valtakunnallisiin kotiseutupäiviin ja Suomen Kotiseutuliiton vuosikokoukseen osallistui Helkan edustajana toiminnanjohtaja Pirjo Tulikukka. Toiminnanjohtaja on edustanut Helkaa myös Suomen Kotiseutuliiton Kaupunkien kotiseututyön jaoston kokouksessa.

Toiminnanjohtaja on edustanut Helkaa Suomen Kuntaliiton 4-vuotisen demokratiatilinpäätös-hankkeen Helsingin ohjausryhmässä. Hankkeessa kehitetään kunnallisdemokratian tilan mittaamista ja arviointia. Helkan Kansalaiskanava-projekti teki yhteistyötä mm. pääkaupunkiseudun seutuportaalin ja oikeusministeriön kanssa osallistumismahdollisuuksista viestimisessä. Kansalaiskanavan ’Käyttäjädemokratiaklubissa’ tehtiin pääkaupunkiseudun virastojen lisäksi yhteistyötä myös yrityspuolen kumppanien kanssa.

4. PROJEKTIT

4.1 Kansalaiskanava – seutuyhteistyötä paikallistasolla

Vuoden 2007 aikana Kansalaiskanava-projektissa saatettiin loppuun kunta- ja sektorirajat ylittävän vuorovaikutuksen toimintamallin kehittäminen ja laadittiin hankkeen tuotoksina syntyneet aineistot. Toimintamallin tarkoituksena on tukea kansalaisten ja hallinnon välistä vuorovaikutusta arjen sujuvoittamiseksi ja laadukkaan elämän edistämiseksi.

Tammikuussa 2007 järjestettiin luottamushenkilöseminaari pääkaupunkiseudun kaupunkien tärkeimmille luottamushenkilöille ja hankkeen tärkeimmille sidosryhmille. Tilaisuuden puhujina olivat mm. pääkaupunkiseudun kaupunginjohtajat ja osallistujia runsaat 60. Keväällä keskityttiin kaikissa neljässä kaupungissa järjestettyihin kaupunkitapaamisiin, joiden tavoitteena oli tiedottaa projektista sekä kerätä kaupunkien asiantuntijoilta hyviä vuorovaikutuskäytäntöjä ja kokemuksia seutuyhteistyöstä.

Kevään tärkeä etappi oli hankkeen perustaman käyttäjädemokratiaklubin voitto Suomen Laatukeskuksen benchmarking-jaoksen klubitoiminnan piirissä (’työkirjalla asiakasosallisuuden itsearvioinnista’). Klubi jatkaa toimintaansa Kansalaiskanava-projektin päätyttyäkin. Syksyn suurin tempaus oli projektin kohdealueen kirjastoissa toteutettu Tietysti voit sille jotain! -kiertue. Sen ideana oli levittää osallistumiseen ja vaikuttamiseen liittyvää tietoa sekä testata kirjastojen toimivuutta paikallisina kohtaamispaikkoina. Mukana kiertueella olivat pääkaupunkiseudun seutuportaali sekä oikeusministeriön Kansanvalta.fi -sivusto. Kirjastot pitivät kokeilua onnistuneena, ja vastaavaa toimintaa suunnitellaan testattavan myös muilla alueilla.

Syksyn 2007 aikana laadittiin hankkeen konkreettiset tuotokset, eli neljä esitettä. Näistä yksi sisältää hankkeen tekemät toimenpide-ehdotukset. Muut ovat lähinnä työkaluja alueellisen yhteistyön kehittämiseen niin alueen suunnittelijoille kuin asukastoimijoille. Toimenpide-ehdotukset keskittyvät seutua koskevan tiedon kulun kehittämiseen sekä yhteisten pelisääntöjen tarpeellisuuteen. Projekti ehdottaa, että seutuportaali olisi hyvä alusta entistä jäsentyneemmän ja organisoituneemman tiedottamisen solmukohtana.

Projektipäällikkö Riikka Henriksson siirtyi huhtikuussa 2007 muihin tehtäviin. Projektipäällikkönä aloitti jo aiemmin projektin parissa työskennellyt Anna Kanervo. Lisätyövoimaa saatiin syyskuussa, kun osa-aikaisena projektityöntekijänä aloitti Päivi Savolainen.

Kansalaiskanavan johtoryhmä kokoontui vuoden 2007 aikana viisi kertaa ja ohjausryhmä kuusi kertaa. Vuoden lopussa järjestettiin lisäksi johto- ja ohjausryhmän yhteinen arviointi- ja päätöstilaisuus.

4.2 Turvallinen ja viihtyisä kotialue

Helkan Turvallinen ja viihtyisä kotialue -projekti (eli YKS-projekti) on jatkanut edellisvuosien projekteissa käyn-nistettyä alueellista, asukaslähtöistä ja lähiyhteisöllistä turvallisuustyötä kaupunginosissa. Kotialue Oy:n Mikko Virkamäen koordinoiman projektin toiminta on laajentunut vuoden 2007 loppuun mennessä jo 42 kotialueelle. Toimintavuoden aikana tuli mukaan 7 uutta aluetta. YKS-toimintaa on vuoden aikana kehitetty kustannustehok-kaammaksi, seurantajärjestelmää on selkiytetty ja viestintää lisätty. Rikosturvallisuuden ja lähiyhteisöllisyyden on voitu todeta parantuneen erityisesti yli kolme vuotta toiminnassa mukana olleilla alueilla.

YKS-turvallisuustyö on ollut osa kaupungin virallista turvallisuusstrategiaa vuodesta 2005 alkaen. YKS -mallia sovellettiin myös Helsingin kaupungin Kamppi–Kluuvi -turvallisuusprojektissa, jossa Helka toimii edelleen aktiivisena osapuolena. Vuoden lopulla poliisikomentaja esitti kaupunginjohtajalle, että YKS-toiminta vakiinnutettaisiin, koska se tukee poliisin lähipoliisistrategiaa.

4.3 Rakennukset kertovat

"Rakennukset kertovat"-projektissa tyylihistoriallinen ja kaupunkikuvaa esittelevä opetusaineisto jatkotyöstettiin painetuksi julkaisuksi. Projektia tukivat ympäristöministeriö, Rakennustietosäätiö sekä Helsingin rakennusvalvontavirasto. Aineiston ja julkaisun toivotaan lisäävän tietoisuutta lähiympäristön arvoista, vahvistavan paikallisidentiteettiä ja viihtymistä sekä edistävän rakennusten vastuullista kunnossapitoa ja hoitoa. Työn toteuttivat arkki-tehdit Piritta Hannula ja Marja Salonen. Julkaisusta otettiin 1000 kpl:n painos ja sitä on jaettu jäsenyhdistyksille. Rakennusvalvontavirasto on jakanut julkaisua myös omille yhteistyötahoilleen.

4.4 Alpakka

Alpakka-projekti käynnistyi Helkassa loppusyksystä osana Ubiikki Helsinki –hankekokonaisuutta Helsingin innovaatiorahaston hankerahoituksen myötä. Tämän asukaslähtöisten palveluiden kehittämisprojektin tavoitteena on edistää asukasosallisuutta ja parantaa palveluiden saatavuutta mm. kaupunginosien kotisivujen kautta. Projektin kohdealueita ovat Maunulan ja Herttoniemen kaupunginosat. Loppuvuodesta laadittiin projektisuunnitelmia, käynnisteltiin verkostoyhteistyötä sekä tehtiin käyttäjäkyselyt projektin kohdealueilla.

5. JÄSENISTÖ JA HALLINTO

5.1 Jäsenet

Helkaan hyväksyttiin v. 2007 jäsenhakemusten perusteella neljä uutta jäsenyhdistystä: Helsingin Aurinkolahti-Seura ry (hyväksytty jäseneksi 8.5.07); Pirkkolan Omakotiyhdistys r.y. (hyv. jäseneksi 21.8.07); Meilahti-Seura ry (hyv. jäseneksi 6.11.07) sekä Kruununhaan asukasyhdistys ry (hyv. jäseneksi 6.11.07).

Vuoden 2007 lopussa jäsenyhdistyksiä oli 73 kpl:

Alppila – Seura
Arabianranta-Toukola-Vanhakaupunki – Kaupunginosayhdistys
Eteläiset kaupunginosat
Helsingin Aurinkolahti – Seura
Hermanni-Vallila – Seura
Herttoniemi – Seura
Jätkäsaari – seura JS
Kaarela – Seura
Kallio – Seura
Kampin kaupunginosayhdistys
Katajanokka – Seura
Konala – Seura
Kontula – Seura
Koskela – Seura
Kruununhaan asukasyhdistys
Kruununhaka – Seura
Kulosaarelaiset – Brändöborna
Kumpula – Seura
Kurkimäki – Seura
Kårböle Gille
Käpylä – Seura
Laajasalo-Degerö – Seura
Lauttasaari – Seura
Lehtisaari – Seura
Malmi – Seura
Malminkartanon Asukasyhdistys
Marjaniemi – Seura
Maunula – Seura
Meilahti-Seura
Mellunmäki – Yhdistys
Merihaka – Seura
Metsälä – Seura
Munkinseutu
Munkkisaari-Hernesaari – Seura
Munkkivuori – Seura
Myllypuro – Seura
Myllärinlaakson omakotiyhdistys
Oulunkylä – Seura
Pajamäki Seura
Pakila – Seura
Paloheinän-Torpparinmäen kaupunginosayhdistys
Pasila Seura
Pihlajamäki-Seura
Pihlajiston asukasyhdistys PNV
Pikku Huopalahden asukasyhdistys
Pikku Huopalahtiseura
Pirkkolan Omakotiyhdistys
Pitäjänmäki Seura
Pohjois-Haaga – Seura
Pro Eira
Pro Haaga
Pro Vanha Vallila
Puistola – Seura
Pukinmäki – seura
Punavuoriseura
Puotila – Seura
Roihuvuori – Seura
Ruoholahti-Jätkäsaari – Seura
Ruskeasuo – Seura
Santahamina Seura
Savela – Seura
Siltamäki-Suutarila – Seura
Siltasaariseura
Suurmetsä-Jakomäki – Seura
Tammisaloseura
Tapanila – Seura
Tapaninvainion Kaupunginosayhdistys
Tapulikaupunki – Seura
Töölö – Seura
Vartiosaari – Seura
Viikki – Seura
Vuosaari – Seura
Vähä-Meilahti Seura Lill-Mejlans Sällskapet

Huomionosoitukset:

Helkan korkeinta huomionosoitusta, kultaista Pro Helsinki –ansiomerkkiä myönnettiin v. 2007 seuraavasti:

Anja Kaila, Munkkisaari-Hernesaari – Seura ry nro 180 (myönnetty 8.5.2007)
Heikki Kukkonen, Kulosaarelaiset ry – Brändöborna rf nro 181 (myönnetty 8.5.2007)
Marita Manninen, Myllypuro-Seura ry nro 182 (myönnetty 16.10.2007)
Raimo Kivimäki, Savela-Seura ry nro 183 (myönnetty 16.10.2007)

Helkan hopeista Pro Helsinki ansiomerkkiä myönnettiin v.2007 yksi kappale:

Leena Iisalo, Puistola-Seura ry nro 15 (myönnetty 8.5.2007)

Helkan tunnustusmerkki myönnettiin v. 2007 seuraaville henkilöille:

Anna-Riitta Piilonen, Puistola-Seura ry (myönnetty 8.5.2007)
Markku Typpö, Puistola-Seura ry (myönnetty 8.5.2007)
Vesa Vähätalo, Puistola-Seura ry (myönnetty 8.5.2007)
Elina Koskinen, Malmi-Seura ry (myönnetty 6.11.2007)

Vuonna 2007 juhlavuosiaan viettivät:

Puistola-Seura (30 vuotta; juhla Tuulentuvalla 11.5.07) ja Malmi-Seura (40 vuotta; juhla Malmin ala-asteen juhlasalissa 18.11.07). Kulosaaren runsaat 100-vuotisjuhlallisuudet jatkuivat läpi koko vuoden monenlaisin hienoin tilaisuuksin, (mm. 100-vuotisjuhlavastaanotto Kulosaaren Kasinolla 11.5.07 ja juhlanäyttely kaupungintalon ala-aulassa syksyllä). Helkan edustajat osallistuivat kutsuttuina juhliin tuoden mukanaan aineettomia ja konkreettisiakin tunnustuksenosoituksia (ansiomerkit). Myös Toukolan-Vanhankaupungin kaupunginosayhdistys täytti 30 vuotta v. 2007, juhlavuoden kunniaksi yhdistys kasvatti toiminta-aluettaan, Arabianrannan kaupunginosan liityttyä mukaan.

5.2 Jäsenyydet

Helkan jäsenyhdistykset ovat jäseniä Suomen Kotiseutuliitto ry:ssä Helkan kautta.

5.3 Vuosikokoukset

Kevätkokous:

Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 21.3.2007 rakennusviraston uudessa lautakuntasalissa Kasarmikadulla. Kokouksessa oli 30 osanottajaa, jotka valtakirjojen mukaan edustivat 21 jäsenyhdistystä. Kokouksen puheenjohtajana toimi Saara E. Tolonen Kallio-Seurasta ja sihteerinä toiminnanjohtaja Pirjo Tulikukka. Kokouksessa käsiteltiin sääntöjen 9 §:n mukaiset asiat. Kahvituksen aikana projektipäällikkö Riikka Henriksson esitteli Helkan Kansalaiskanava-projektia osallistujille. Vielä ennen virallisten asioiden alkua kuultiin vielä rakennusviraston uudesta palautejärjestelmästä asiakaspalvelupäällikkö Tarja Postin kertomana.

Syyskokous:

Sääntömääräinen syyskokous pidettiin marraskuun 27. päivänä Viikin Gardeniassa. Kokouksessa oli läsnä 32 osanottajaa, jotka valtakirjojen mukaan edustivat 25 jäsenyhdistystä. Puheenjohtajana toimi Tytti Salminen Roihuvuori-Seurasta ja sihteerinä toiminnanjohtaja Pirjo Tulikukka. Kokouksessa käsiteltiin sääntöjen 10 §:n mukaiset asiat sekä pykälien 7. ja 11. mukaisesti Helkan sääntö- ja nimenmuutosasia. Syyskokouksen päätöksellä Helkan nimi muutettiin asuun: Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helka. Helkan uudet säännöt odottivat vuoden 2007 lopussa edelleen Patentti- ja rekisterihallituksen virallista hyväksymistä. Syyskokouksen alussa kuultiin Gardenian lyhyt esittely ja vierailtiin trooppisessa kasvihuoneessa.

Kokous valitsi erovuoroisten jäsenten tilalle seuraavat henkilöt:

Keskinen suurpiiri sai uuden edustuksen pitkäaikaisen jäsenen Raimo Nenosen ja myös varajäsen Hilkka Kuusi-sen jättäessä tehtävänsä. Uudeksi varsinaiseksi jäseneksi valittiin Ulla Agopov (Kumpula-Seurasta) ja hänen varajäsenekseen Timo Puska (Merihaka-Seurasta). Eteläisen suurpiirin edustusta uusittiin osittain, kun varajäsenen tehtävästä varsinaiseksi hallituksen jäseneksi valittiin Marja Häyrinen-Alestalo (Lauttasaari-Seurasta) ja varajäseneksi Lea Virtala (Eteläisistä kaupunginosista). Läntisestä suurpiiristä valittiin varsinaisena jäsenenä jatkamaan Helkan varapuheenjohtajan tehtävää hoitanut Tuula Salo (Pro Haagasta) ja varajäsenenä Jouko Hömppi (Pitäjänmäki Seurasta). Asiantuntijajäsenenä valittiin jatkamaan Martti Helminen.

Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin Saara Tolonen Kallio-Seurasta ja Leena Antila Konala-Seurasta sekä varatilintarkastajiksi Marja-Terttu Hall Eteläisistä kaupunginosista ja Pentti Hellevaara Siltasaari-Seurasta. Syyskokoukseen osallistuneet saivat tuttuun tapaan Talvipuutarhan joulutähdet kiitokseksi vuoden aikana tehdystä vapaaehtoistyöstä.

5.4 Hallitus ja työryhmät

Helkan ja sen hallituksen puheenjohtajana on toiminut vuonna 2007 Aija Staffans. Hallitus kokoontui vuoden aikana 11 kertaa. Kaikki kokoukset pidettiin (viimeistä, Café Engelissä pidettyä lukuun ottamatta) Helkan toimistolla. Kokousten esittelijänä ja sihteerinä toimi toiminnanjohtaja Pirjo Tulikukka ja kokousmuistiinpanoja tekivät vuoden varrella Helkan työntekijät Anna Kanervo ja Päivi Savolainen.

Hallituksen kokoonpano 2007:

Helkan puheenjohtaja: Aija Staffans
Keskinen suurpiiri: jäsen Raimo Nenonen, varapuheenjohtaja, Kallio-Seura/ varajäsen Hilkka Kuusinen, Alppila-Seura
Eteläinen suurpiiri: jäsen Olli-Pekka Ihalainen Eteläiset kaupunginosat/ varajäsen Marja Häyrinen-Alestalo, Lauttasaari-Seura
Läntinen suurpiiri: jäsen/Helkan varapuheenjohtaja Tuula Salo, Pro Haaga/ varajäsen Jouko Hömppi, Pitä-jänmäki Seura
Pohjoinen suurpiiri: jäsen Ulla Kaivola, Pakila-Seura/ varajäsen Anu Karvonen, Metsälä-Seura
Kaakkoinen suurpiiri: jäsen Seppo Hiltunen, Herttoniemi-Seura/ varajäsen Timo Korpela, Laajasalo-Seura
Itäinen suurpiiri: jäsen Risto Rautiainen, Kontula-Seura/ varajäsen Markku Hämäläinen, Myllypuro-Seura
Koillinen suurpiiri: jäsen Vesa Vähätalo, Suurmetsä-Jakomäki-Seura, varajäsen Vesa Koskela, Pihlajamäki-Seurasta.
Asiantuntijajäsen: Martti Helminen

Tilintarkastajat

Liiton tilintarkastajina ovat toimineet v. 2007 Saara E. Tolonen Kallio-Seurasta ja Pirkko Alaranta Töölö-Seurasta sekä heidän varamiehinään Marja-Terttu Hall Eteläisistä kaupunginosista ja Leena Ahtila Konala-Seurasta.

Työryhmät

Helkan strategia- ja viestintätyöryhmän kokoonpano: puheenjohtaja Aija Staffans, toiminnanjohtaja Pirjo Tulikukka sekä Helkan hallituksen jäsenet Tuula Salo, Olli-Pekka Ihalainen ja Seppo Hiltunen. Työryhmä on työstänyt kokoontumisissaan Helkan strategioita ja visiota sekä teki konkreettisen ehdotuksen Helkan ’kutsutilaisuuksien’ sarjasta syyskaudelle 2007. Tilaisuudet toteutetaan vuoden 2008 puolella.

5.5 Henkilökunta ja toimisto

Kokopäiväistä toiminnanjohtajan tointa on hoitanut Pirjo Tulikukka ja Helkan osa-aikaisena Kotikatu-vastuuhenkilönä on toiminut Timo Tuominen.
Kansalaiskanavan projektipäällikön määräaikaista tointa on hoitanut 15.4.07 saakka Riikka Henriksson. Hänen siirryttyään muihin tehtäviin, siirtyi projektipäällikön tehtävään alkuvuoden projektityöntekijänä toiminut Anna Kanervo. Määräaikainen työntekijä Päivi Savolainen aloitti 17.9.07 Helkan Kansalaiskanavan ja Helkan jäsensihteerin jaetussa kokopäivätoimessa. Muut Helkan projektit on johdettu ostopalveluina.

Helkan toimisto sijaitsee Helsingin kaupungilta vuokratuissa tiloissa osoitteessa Unioninkatu 28 B. Toimisto on tarjonnut edellisvuosien tapaan neuvottelutilaa Helkan työ-, projekti- ja sidosryhmätapaamisten järjestämiseen.

6. TALOUS

6.1 TOIMINNAN RAHOITUS

Vuonna 2007 Helkan rahoitus on koostunut Helsingin kaupungilta saadusta toiminta-avustuksesta sekä erikseen haettavasta avustuksesta Kotikadun ylläpitoon ja kehittämiseen sekä Helkan jäsenmaksuista ja erilaisista projektimäärärahoista. Kaupungin avustukset muodostavat rahoituksesta n. 57%, jäsenmaksujen osuus on n. 3 % ja projektirahoituksen osuus n. 40%. Vuoden 2007 tilinpäätös on niukasti ylijäämäinen eli 1477,31 euroa.

Helkan kirjanpidosta on vuonna 2007 vastannut Eila Mäki-Patola. Maksuliikenteen on hoitanut toiminnanjohtaja Pirjo Tulikukka.

6.2 VARAINHANKINTA

Jäsenmaksut

Helkan jäsenmaksut on pidetty ennallaan v. 2007. Jäsenmaksujen suuruudet ovat olleet:
alle 100 jäsentä: 76 euroa, 100–499 jäsentä: 101 euroa, 500–1000 jäsentä, 126 euroa ja yli 1000 jäsentä 151 euroa. Helkan keräämistä jäsenmaksuista on tilitetty aiempien vuosien tapaan n. 40 % Suomen Kotiseutuliitolle kaupunginosayhdistysten jäsenmaksuina. Uusia jäseniä on liittynyt Helkaan viime vuosina keskimäärin kolme vuodessa.

Kaupungin toiminta-avustus

Kaupungin toiminta-avustus Helkalle v. 2007 nousi edellisvuodesta 500 eurolla ollen 42 600 euroa. Rahoitus mahdollisti osaltaan Helkan roolia asukkaiden vapaaehtoistyön tukijana ja koordinoijana. Helsingin ja koko seudun kehittämiseen on tuotettu suuri määrä paikallista tietoa (mm. Kotikadun kaupunginosasivustoilla ja eri projekteissa.

Kotikadun projektirahoitus

Kotikadun projektirahoitus nousi edellisvuodesta 18 % eli 49 000 euroon. Lisääntynyttä projektirahoitusta käy-tettiin julkaisujärjestelmän versiouudistuksen tekniseen toteutukseen. Kotikadun rahoitustarve on kasvanut myös uusien kaupunginosasivustojen rakentamisen myötä.

Muu projektirahoitus

Pääkaupunkiseudun kaupunkiohjelma myönsi Helkan Kansalaiskanava – seutuyhteistyötä paikallistasolla -projektille 50 000 euroa vuodelle 2007 ja vielä 10 000 euron lisämäärärahan.

Turvallinen ja viihtyisä kotialue (ent. YKS2) -projektiin rahoitusta saatiin 65 000 euroa Helsingin "Terve ja turvallinen kaupunki" –neuvottelukunnalta Edellisvuoden rahoitukseen saatiin tuntuva korotus, josta osa käytettiin laajentuneen alueellisen toiminnan kuluihin ja osa projektin nettiversion laatimiseen. Toiminnan ylläpito maksoi viime vuonna keskimäärin 1547,62 €/kotialue ja 0,23 €/asukas.
Terve ja turvallinen kaupunki neuvottelukunta myönsi aivan vuoden lopulla Helkan Kotikaupunkipolku-projektille 20 000 euroa vuodelle 2008.


HELKAN TOIMINTAKERTOMUS 2007, LIITE 1

Helkan edustukset vuonna 2007

18.1.07 Helsingin kaupungin viestintätoimiston virittäjäiset kaupungintalolla (Pirjo Tulikukka, Aija Staffans)
23.1.07 Kansalaiskanava -projektin luottamushenkilöseminaari Postitalon auditoriossa (Aija Staffans, Riikka Henriksson, Anna Kanervo, Pirjo Tulikukka, Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupungin-johtajat sekä yht. 60 pääkaupunkiseudun luottamushenkilöä ja asukasaktiivia)
23.1.07 Kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelman päätösseminaari Säätytalolla (Riikka Henriksson ja Anna Kanervo)
25.1.07 Suomen kotiseutuliiton ja Uudenmaan liiton kulttuuriseminaari Uudenmaan liitossa (Helkasta Pirjo Tulikukka)
16.2.2007 Suomen Kotiseutuliiton järjestösihteeri Juhani Railon läksiäiset Kotiseutuliitossa (Aija Staffans, Pirjo Tulikukka)
7.3.07 Kotiseutuliiton ja Uudenmaan liiton kulttuuristrategian työpaja (Pirjo Tulikukka)
15.3.07 Rakennusviraston katupölyseminaari Vanhalla ylioppilastalolla (Pirjo Tulikukka)
20.3.07 Kotiseutuliiton ja ympäristöministeriön Euroopan rakennusperintöpäivän 2007 teeman avajaisseminaari Säätytalolla (Pirjo Tulikukka)
21.3.07 Helkan kevätkokous rakennusviraston lautakuntasalissa (Aija Staffans, Pirjo Tulikukka, Riikka Henriksson, Anna Kanervo, Helkan hallituksen jäseniä ja jäsenyhdistysten edustajia, yht. n. 30 henkeä)
27.3.07 Helkan Rakennukset kertovat – oppaan julkistamistilaisuus ravintola Violassa (Pirjo Tulikukka, Anna Kanervo, Liisa Tarjanne sekä n. 30 osallistujaa)
29.3.07 Kaupunkiohjelman työpaja Paasitornissa (Riikka Henriksson ja Pirjo Tulikukka)
10.5.07 Helkan ja Kansalaiskanavan esittely ranskalaiselle aluehallinnon ja osallistuvan demokra-tian delegaatiolle H:gin kaupungintalolla (Aija Staffans, Pirjo Tulikukka, Anna Kanervo, Timo Tuominen, kaupungin edustajia Halkesta ja Tiekestä sekä ranskalainen delegaatio, 11 henkeä)
11.5.07 Kulosaarelaisten 100-vuotisjuhlien vastaanotto Kulosaaren kasinolla (Pirjo Tulikukka)
11.5.07 Vastaanotto ranskan Rhône-Alpes -maakuntahallinnon ja osallistuvan demokratian delegaation kunniaksi Ranskan suurlähetystössä (Aija Staffans, Pirjo Tulikukka, Anna Kanervo ja Timo Tuominen)
11.5.07 Puistola-Seuran 30-vuotisjuhlat Puistolan Tuulentuvalla (Aija Staffans ja Pirjo Tulikukka)
20.-24.5.07 Tutustumisekskursio Birminghamin kaupungin turvallisuusyhteistyöhön ja paikallisen Helkaa vastaavan järjestön toimintaan (Pirjo Tulikukka ja Mikko Virkamäki, lisäksi H:gin kaupungin ja H:gin poliisin edustajia)
8.6.07 Ennakoivan osallistumisen seminaari Kuntatalolla (Pirjo Tulikukka)
12.6.07 Helsinki-päivän iltajuhla kaupungintalolla (Aija Staffans, Pirjo Tulikukka, Anna Kanervo)
13.6.07 "Turvallinen ja viihtyisä kotialue" -projektin kesäseminaari Kiasmassa (Pirjo Tulikukka, Anna Kanervo, projektikoordinaattori Mikko Virkamäki, Helkan hallituksen jäseniä, kaupunginosa-aktiiveja sekä lähipo-liiseja, yht. n. 60 henkeä)
14.6.07 Pääkaupunkiseudun kaupunkiohjelman kesäseminaari Suomenlinnan ’Ruutikellarissa’ (Anna Kanervo ja Pirjo Tulikukka sekä osallistujia yht. n. 60 henkeä)
10.8.07 Valtakunnalliset kotiseutupäivät ja Kotiseutuliiton vuosikokous Salossa (Pirjo Tulikukka)
23.8.07 Oikeusministeriön Kansalaisyhteiskunta -seminaari Säätytalolla (Helkan puheenvuoro; Pirjo Tulikukka)
28.8.07 Keski-Pasilan kehittäjäfoorumi Forum Viriumin tiloissa Pasilassa (Pirjo Tulikukka, pyydetty asukaspuheenvuoro)
6.9.07 Helkan merellinen puheenjohtajapalaveri Harakan saaressa (Aija Staffans, Pirjo Tulikukka, Helkan hallituksen jäseniä sekä jäsenaktiiveja, yhteensä 33 henkeä)
12.9.07 Kansalaiskanava-projektin esittely Kuntamarkkinoilla Kuntatalossa (Anna Kanervo)
12.10.07 Kansalaiskanavan kokemusten esittely "Osallistumis- ja demokratia-iltapäivässä" (Anna Kanervo, Pirjo Tulikukka ja Tieken edustajat sekä osallistujina n. 20 pääkaupunkiseudun kaupunginsihteeriä)
1.11.07 Helkan Kansalaiskanavan, ICING-projektin ja DTP-hankkeen yhteisseminaari Tieteiden talolla (Anna Kanervo, Pirjo Tulikukka, Päivi Savolainen, muita järjestävien tahojen edustajia sekä seminaariosallistujia, yht. n. 70 henkeä)
18.11.07 Malmi-Seuran 40-vuotisjuhlat Malmin ala-asteen koululla (Vesa Vähätalo, Helkan hallitus)
27.11.07 Helkan syyskokous Gardeniassa (Aija Staffans, Pirjo Tulikukka, Päivi Savolainen sekä n. 30 jäsenyhdistysten edustajaa)
17.12.07 Kansalaiskanava-projektin päätösjuhla ravintola Violassa Kaisaniemessä (Aija Staffans, Anna Kanervo, Pirjo Tulikukka, Päivi Savolainen sekä projektin johto- ja ohjausryhmän jäseniä)