Helkan toimintakertomus 2008

1. YLEISTÄ   

Helkalle vuosi 2008 on ollut voimakasta uudistumisen ja kehittymisen aikaa. Huhtikuun 7. päivä Patentti- ja rekisterihallitus virallisti Helkan uuden nimen ja säännöt. Myös Helkan toimisto muutti uuteen toimitilaan Ruoholahdenkatu 10:een, entisen, Unioninkatu 28:n käytyä auttamattoman ahtaaksi nykytoiminnan tarpeisiin. Toimiston koko kaksinkertaistui ja uusi tila tarjoaa nyt erinomaiset puitteet sekä Helkan kasvavalle projektitoiminnalle ja henkilökunnalle että erilaisten kokousten ja koulutusiltojen järjestämiseen. Kesäkuun 2. päivä Helkan jäsenistölle ja lukuisille yhteistyökumppaneille järjestetyt ohjelmalliset tupaantuliaiset keräsivät uudelle toimistolle arviolta jopa 150 henkeä. Uudet tilat mahdollistivat myös syys-/lokakuussa 2008 onnistuneesti toteutetun Helkan seitsemän jäsenillan sarjan, jossa jäsenaktiivit saivat tietoa Helkan toiminnasta, vinkkejä yhdistystoimintaan sekä mahdollisuuden merkitykselliseen vertaiskeskusteluun. Helka puolestaan sai iltojen aikana erinomaisen läpileikkauksen jäsenistön nykytarpeisiin ja –tilanteisiin.

Jäseniltojen lisäksi toimintavuoden teemaa, alueellisen yhteistyön syventämistä, edistettiin panostamalla paikallisviestinnän välineiden kehittämiseen. Niiden avulla kaupunginosien imagonrakennus ja kehittäminen onnistuu yhä helpommin ja monipuolisemmin. Kotikatutoiminta ja Helkan Alpakka-projekti tekivät vuoden 2008 aikana läheistä kehittämisyhteistyötä. Alpakka-projektissa tuotettiin kaupunginosien kotisivujen käyttöön uusia toiminnallisuuksia: tapahtumakalenteri ja palveluhakemisto. Näiden kautta tulevat tapahtuma- ja toimijatiedot kerätään jatkossa yhteiseen paikkatietokantaan. Vaalimisteeman nykyaikainen sovellus, Kotikaupunkipolkujen kokoaminen, käynnistyi vihdoin projektin muodossa, kun määrätietoinen varainhankinta tuotti myönteistä tulosta.

Helsingin kaupungin hallintokuntien kanssa Helka tekee kasvavaa yhteistyötä, tuoden asukasnäkökulmaa mm. useisiin poikkihallinnollisiin työryhmiin. Helkan toivoma tasokorotus Helsingin kaupungin myöntämään toiminta-avustukseen ei edelleenkään toteutunut, tarpeen voimakkaasta kasvusta ja kaupungille osoitetuista selkeistä perusteluista huolimatta. Helkan jo vuosia jatkuneelle asukaslähtöiselle turvallisuustyölle, safety-toiminnalle myönnetty kaupungin tuki katkesi vuonna 2008.

2. TOIMINTA

2.1 PALVELUT

2.1.1 Viestinnän palvelut

Helkan ylläpitämä kaupunginosien kotisivuverkosto, Kotikatu, rakentaa yhä monipuolisempaa ’alustaa’ paikalliselle viestinnälle Helsingissä.  Kaupunginosasivustoilla paikalliset asukas- ja muut toimijat viestivät monipuolisesti keskenään, samalla kun ne rakentavat ulkoista kuvaansa ja tekevät toimintaansa näkyväksi. Sivustoilla julkaistaan paikallisia uutisia ja tapahtumailmoituksia, mikä edistää asukkaiden osallisuutta ja paikalliskulttuurin vaalimista. Helkasta kaupunginosat saavat veloituksetta kotisivupohjan ja palvelintilaa sekä jatkuvaa käyttötukea. Koulutusta sivustojen ylläpitoon tarjotaan myös edelleen nimellishintaan. Vuonna 2008 aloitettiin myös edistyneempien kotisivupäivittäjien vahvempi verkostoiminen asiantuntijavetoisella työpajatyöskentelyllä.

Vuoden 2008 lopulla 42 kaupunginosasivustoa 54:stä käyttää julkaisujärjestelmää (laskennallisesti: 56 % Helkan jäsenyhdistysten määrästä). Päivitystyötä helpottamaan on joissain kaupunginosissa perustettu omia toimituksia. Kävijämäärissä on edelleen nähtävissä jatkuvaa kasvua.

Vuoden 2008 alussa saatettiin loppuun edellisenä vuonna alkanut Joomla-julkaisujärjestelmän käyttöönotto. 2008 huhtikuussa päivitystyö saatiin valmiiksi kaikissa sivustoissa. Vuoden 2008 aikana päivitystyötä jatkettiin siirtymällä uuteen palvelinympäristöön. Tämä mahdollisti paremmat tietoturvakäytännöt. Vuonna 2008 keskityttiin myös karttasijaintitoiminnallisuuden kehittämiseen Helkan Alpakka-projektin kautta. Projektin laajemmassa (Ubiikki Helsinki) kumppanuusyhteistyössä tuotetun VTT:n suositinjärjestelmän ja Kotikadun välille saatiin luotua yhteyksiä, jotka täydessä toimintavalmiudessa tulevat jatkossa monipuolistamaan kotisivustojen mahdollisuuksia entisestään.

Kaupunginosille kohdennettujen uutissyötteiden (RSS) saaminen suoraan Helkan julkaisujärjestelmään ei edennyt v. 2008, johtuen kaupungin järjestelmän teknisistä rajoitteista. Koska asia ei ole usean vuoden yrityksistä huolimatta edennyt Helsingin kaupungilla, aloitettiin Helkassa selvitystyö, jossa tutkitaan syötteiden jakelua tehtäväksi Kotikatu-järjestelmän puitteissa.

Vuoden loppupuolella käynnistettiin Helkan viestinnän kokonaisuudistus, jonka päätavoitteena on profiloida www.kaupunginosat.net –portaali  Helkan tarjoamana monipuolisena asukastoimijoiden alustana, Helkan oman sivuston jäädessä palvelemaan lähinnä jäsenistöön kohdistuvan viestinnän tarpeita. Myös Kotikatu -palvelulle tullaan perustamaan oma sivusto, jolla pyritään kohdentamaan viestintää entistä paremmin. Sivustouudistuksen toteutus jatkuu vuoden 2009 alkupuolelle.

Jäsenyhdistysten yhteystietoluettelo löytyy sähköisenä päivitettynä versiona Helkan kotisivuilta. Halukkaille toimitetaan edelleen paperiversio Helkan toimistolta. Helkan hallitus kommunikoi kotisivujen intranetin välityksellä. Helka-esitettä voivat jäsenyhdistykset edelleen noutaa toimistolta veloituksetta.

Helkan kotisivuilla on tiedotettu ajankohtaisista asioista, mm. tarjolla olevista koulutuksista ja seminaareista sekä muista yleisistä kaupunkia ja asukkaita koskevista asioista. Jäsentiedotteita julkaistiin Helkan kotisivuilla vuoden 2008 aikana neljä. Sähköpostittomat jäsenyhdistykset ovat saaneet tiedotteet kirjepostilla. Helkan sidosryhmille ja kumppaneille viestintää on hoidettu sähköpostitse. 

Helkan edustajat ovat vuosikokousten, pj-palaverin ja jäseniltojen lisäksi tehneet kaupunginosatoimintaa tunnetuksi kaikissa tilaisuuksissa, seminaareissa ja tapaamisissa, joihin he ovat osallistuneet.

2.1.2  Koulutuspalvelut

Perinteinen Turvallinen ja viihtyisä kotialue –projektin kesätilaisuus päätettiin järjestää safety-toiminnan aktiiveille 11.6.08 Kiasman seminaaritilassa, vaikka projektin rahoitus oli katkolla jo maaliskuusta 2008 lähtien. Jotta safetyn jatkorahoitustarpeen tärkeä viesti saavuttaisi kaupungin päättäjät, oli seminaariin kutsuttu myös kaupunginvaltuutettuja suurimmistä ryhmistä. Tuttuun tapaan kuultiin myös kokemuksia kotialueiden aktiiveilta sekä käytiin keskustelua paikalla olleiden lähipoliisien kanssa. Osallistujia oli viitisenkymmentä.

Helka järjesti loppusyksystä miniseminaarin ”Helsingin kaupunginosien ja seudun visiot – unelmista todellisuutta” 23.10.08 yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston ja GreaterHelsinkiVision –työryhmän kanssa ksv:n ’Laituri’ -tilassa. Seminaarissa kuultiin GHV 2050-prosessista ja seutuvisioita, sekä heräteltiin keskustelua kaupunginosavisioinnin tarpeesta. Seminaari saavutti suuren suosion keräten lähes 70 osallistujaa.

2.1.3  Muut jäsenedut ja asiantuntijapalvelut

Muut jäsenedut:

Merellinen puheenjohtajapalaveri järjestettiin Helkan jäsenaktiiveille 9. syyskuuta, 2008 Helsingin melontakeskuksen ’Töölön torpalla’. Ohjelmassa oli perinteisen kalakeiton, kahvien ja suuripiirikeskustelujen lisäksi ajankohtaisia alustuksia. Kontulan superaktiivi Larri Helminen esitteli alueellisen yhteistyön toimintamallia Mellunkylän kaupunginosasta, jonka jälkeen kaupungin päätöksentekoprosessin läpikotaisin tunteva Lauttasaaren aktiivi Päivi Litmanen tarjosi osallistujille Helkan kautta koulutusta kaupungin päätöksentekoprosesseihin ja tiedonhankintaan liittyen. Suomen Kotiseutuliiton hallituksen pj Heikki Kukkonen kertoi vielä lyhyesti vuoden 2010 valtakunnallisesta kulttuuriympäristöjen kampanjavuodesta. Osallistujia tilaisuus keräsi noin kolmisenkymmentä.

Helkan jäsenyhdistykset voivat anoa tukea kyläjuhliinsa aiempien vuosien tapaan rahallista tukea Helsingin Kulttuurikeskuksen kautta. Helsingin kaupungin viestintätoimistolta Helkan jäsenet ovat voineet hakea tukea Helsinki-päivän tilaisuuksien viestintään liittyen.

Helkan TEOSTOn kanssa solmima jatkuva sopimus tuo jäsenyhdistyksille mahdollisuuden esittää TEOSTOn suojaamaa musiikkia omissa tilaisuuksissaan ja pääsymaksuttomissa konserteissa (tietyin rajoituksin) veloituksetta. Jäsenyhdistysten puheenjohtajille postitetaan Kotiseutuliiton jäsenmaksuosuuden vastikkeena kulttuurilehti Hiidenkiven vuosikerta.

Muut asiantuntijapalvelut:

Helkan edustajat ovat vuonna 2008 osallistuneet erilaisiin asiantuntijatyöryhmiin ja useisiin seminaareihin ja tilaisuuksiin. Helkan edustajat edistävät jäsenistön näkökulmaa ja puhuvat osallistumismahdollisuuksien puolesta kaikissa seminaareissa ja tilaisuuksissa joihin osallistutaan. Helkan puheenjohtaja Aija Staffans ja toiminnanjohtaja Pirjo Tulikukka kävivät tapaamassa kaupunginjohtaja Jussi Pajusta (11.9.08), esitellen Helkan toimintaa ja tuoden kaupungin tietoon kasvaneen rahoitustarpeen.

Vuoden kuluessa Helka on ollut edustettuna mm. Kaupunkiliikkujien ’seminaarissa kevyen liikenteen edellytyksistä’ (6.9.08), Stop Töhryille -juhlaseminaarissa (16.9.08), TKK:n Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskuksen juhlaseminaarissa (18.-19.9.08), Megapolis-seminaarissa (27.9.08), ’Pimeä kaupunki’ –seminaarissa kaupunkivalaistuksesta (1.10.08) sekä Verkkodemokratia-ja MindTrek -seminaarikokonaisuudessa Tampereella (6.-7.10.08). Helkan edustajat ovat lisäksi alustaneet tai esittäneet pyydettyjä puheenvuoroja useissa eri tilaisuuksissa toimintavuoden kuluessa.

Kampin palvelukeskuksessa järjestetyillä Vapaaehtoistoiminnan MENU-messuilla 4.11.2008 Helka edusti jäsenkuntaansa jakaen tietoa kaupunginosatoiminnasta. Toiminnanjohtaja Pirjo Tulikukka haastatteli apulaiskaupunginjohtaja Tuula Haataista Helsinkiin suunnitteilla olevan keskustakirjaston teemoista Helsingin kirjamessuilla 25.10.2008.

2.2  VAALIMINEN

Helka tukee jäsenyhdistysten tekemää ruohonjuuritason vaalimistyötä mm. myöntämällä konkreettisia huomionosoituksia. Vuoden 2008 aikana toteutettiin pitkään suunniteltu Helkan kunniakirjauudistus. Uusi kunniakirja myönnetään edelleen entiseen tapaan Helkan ansiomerkkien yhteydessä, mutta nykyään myös itsenäisenä huomionosoituksenaan, jota voi sen edullisuuden vuoksi hakea esim. isommalle joukolle kaupunginosa-aktiiveja kerralla. Vuonna 2008 Helkan edustajat osallistuivat kutsuttuina jäsenyhdistysten juhlavuosien tilaisuuksiin sekä tervehdysten että aktiiveille myönnettyjen kunniamerkkien kera.

Helkan Kotikaupunkipolku-projekti sai vihdoin kaivattua projektirahoitusta vuodelle 2008, projektista tarkemmin omassa kohdassaan luvussa 4.2. Rakennukset kertovat – perustietoa asukkaille julkaisusta koottiin vuoden 2008 aikana Helkan kotisivuille helppokäyttöinen klikkailtava nettiversio. Aineisto on nyt internetin välityksellä kaikkien halukkaiden käytössä lisäten tietämystä rakentamisen eri tyylikausista ja kykyä ymmärtää rakennusperinnön hoidon tarpeellisuutta.

Helka osallistui vuotuisen "Euroopan rakennusperintöpäivän" avajaisseminaariin ja informoi jäsenistöä rakennusperintöpäivään osallistumisen mahdollisuuksista.

2.3  LAUSUNNOT JA KANNANOTOT

Helka on vuoden 2008 aikana antanut lausuntoja seuraavasti:

31.1.2008 Helkan lausunto Koivusaaren osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta – kaupunkisuunnitteluvirastolle

26.2.2008 Helkan lausunto ”Parempaan elinympäristöön. Elinympäristön kehittämistarpeet” -luonnoksesta – ympäristöministeriölle

9.4.2008 Helkan lausunnot asiakirjoista:
 1. YTV- Ilmanlaatu ja siihen vaikuttavat tekijät pääkaupunkiseudulla: Ilmansuojelun  toimintaohjelmien taustatiedot
 2. Helsingin kaupungin ilmansuojelun toimintaohjelma 2008-2016
 – molemmat YTV:n hallitukselle

6.5.2008 Menettely yleiskaavan selvitysalueiden maankäytön päätöksissä – kaupunginhallitukselle

27.5.2008 Helkan lausunto meluntorjunnan toimintasuunnitelman luonnoksesta – ympäristökeskukselle

13.6.2008 Helkan mielipide Katajanokan Laiturin asemakaavamuutoksen suunnittelun  lähtökohdista (hotellihanke) – kaupunkisuunnitteluvirastolle

Kaikki Helkan lausunnot ja mielipiteet ovat luettavissa Helkan kotisivuilta kohdasta Lausunnot.

3. YHTEISTYÖ

3.1  Helkan ja jäsenyhdistysten yhteistyö

Tarve esitellä Helkan omaa toimintaa sekä saada tiiviimpi kontakti jäsenyhdistyksiin toteutui syys-lokakuussa seitsemänä jäseniltana: 23. ja 24.9. sekä 2./8./9./14. ja 16.10.08. Yhdistysten edustajat (1-2 henkeä) kutsuttiin suurpiiri kerrallaan Helkan toimistolle. Parituntiset tiiviit illat käynnistyivät poimintakierroksella osallistuvien jäsenyhdistysten onnistumisista, jatkuen Helkan toiminnan esittelyllä. Noin puolet ajasta pyrittiin varaamaan toimintavinkkien läpikäymiseen ja vertaiskeskusteluun jäsenyhdistysten tarpeiden pohjalta. Osanotto oli kiitettävän runsasta. Osallistujia/jäsenyhdistyksiä yllä luetelluissa illoissa oli suurpiireittäin läsnä seuraavasti: keskinen 14/6, eteläinen 16/9, läntinen 16/11, pohjoinen 9/4, kaakkoinen 11/5, itäinen 13/6 ja koillinen 11/7. Myös toimiston laatimasta tukimateriaalipaketista saatiin myönteistä palautetta. Materiaalipaketti koostui vinkeistä hallitustyöskentelyyn, jäsen- ja varainhankintaan sekä kaupunginosien kotisivujen, alueellisen yhteistyön sekä kaupungin päätöksentekoprosessin osioista.

3.2  Yhteistyö Helsingin kaupungin kanssa

Vuonna 2008 Helka on rakentanut luottamusta ja jatkanut ja laajentanut yhteistyötä kaupungin eri hallintokuntien kanssa. Luottamus Helkaan asukasnäkökulman kokoajana on kasvanut ja tuottaa kaupungilta kasvavan määrän työryhmiin, neuvottelukuntiin ja yhteistyöverkostoihin osallistumisen pyyntöjä. Pitkäjänteinen yhteistyö kaupungin kanssa edistää jäsenyhdistysten vaikutusmahdollisuuksia ja lisää kiinnostusta kaupunginosayhdistysten toimintaa kohtaan. Helka on tiedottanut jäsenkunnalleen mahdollisuudesta ylipormestarin asukasiltoihin kaupunginosissa ja jäsenyhdistykset ovat hoitaneet itsenäisesti aloitteet niiden järjestämiseksi.

Helkan toiminnanjohtaja on edustanut asukasnäkökulmaa Helsingin rakennusviraston koordinoimassa ’Yleisen siisteyden edistämisen työryhmässä’. Stop Töhryille ja Siisti Stadi –projekteihin on osallistuttu suoraan kaupunginosayhdistysten kautta.

Kaupunkisuunnitteluviraston kanssa on tehty jatkuvaa kehittämisyhteistyötä viraston vuorovaikutussuunnittelijoiden kautta. Kaupunkisuunnitteluvirasto on tarjonnut vanhaan linja-autoasemaan avattua ’Laituri’ –tilaa kiitettävästi Helkan tarpeisiin (mm. Visio-seminaari 23.10.08). Laajempia rakennus- ja kaavoitushankkeita on seurattu ja niistä on annettu tarvittaessa mielipiteitä ja lausuntoja.

Opetusviraston loppuvuodesta 2008 käynnistämään ’palveluverkkojen uudistushankkeeseen’ Helkan on osallistunut aktiivisesti. Sen puitteissa mallinnetaan kaupungin tarjoamien paikallisten palvelutilojen joustavamman käytön mahdollisuuksia neljällä pilottialueella. Helsingin kirjastotoimen kanssa on tehty aktiivista yhteistyötä mm. Helkan Alpakka-projektissa, jossa on ideoitu kirjastojen uusia rooleja, mm. paikallistoiminnan mahdollistajana ja entistä monipuolisempana tiedon välittäjänä. Helsingin kaupungin kulttuurikeskus on myöntänyt tukea Helkan jäsenyhdistysten koordinoimiin kyläjuhliin ja festareihin.

Helkan projektipäällikkö Anna Kanervo on osallistunut kiinteistöviraston kaupunkimittausosaston koordinoiman kaupungin paikkatietopalvelujen kehittämistyöryhmän toimintaan. Helsingin kaupunki antoi ensimmäistä kertaa kartta-aineistonsa kaupungin ulkopuolisen toimijan käytettäväksi, kun Helka sai luvan käyttää karttoja kaupunginosien kotisivujen palvelujen yhteydessä.

Sosiaalitoimi on ollut mukana Helkan Alpakka-projektin alueellisessa yhteistyössä. (ks. luku 4.1 Alpakka-projekti). Helka on myös seurannut nuorisotoimen koordinoiman ’lasten ja nuorten verkoston’ toimintaa v. 2008.

Puheenjohtaja Aija Staffans on ollut jäsenenä Ubiikki Helsinki –tutkimus- ja kehittämishankkeen (Helkan Alpakka-projektin kattohanke) johtoryhmässä. Toiminnanjohtaja Pirjo Tulikukka edusti Helkaa Helsingin kaupungin turvallisuus- ja valmiusosaston koordinoiman Kamppi-Kluuvi-turvallisuusprojektin työryhmissä.

3.3  Seudullinen yhteistyö

Helkan asukastoimijoita menestyksekkäästi verkostoinut Kansalaiskanava-projekti päättyi alkuvuodesta 2008. Kansalaiskanava- projektin kumppaneihin kuuluivat EKYL, Vantaan kotiseutuliitto, Espoon omakotiyhdistysten keskusjärjestön (EOK) ja Vantaan omakotiyhdistysten keskusjärjestö (VOK). Projektin johtoryhmässä ja asiantuntijaryhmissä oli mukana myös lukuisia pääkaupunkiseudun kaupunkien viranhaltijoita ja muita asiantuntijoita.

Helka on osallistunut Pääkaupunkiseudun kaupunkiohjelman hankevalmisteluun, jossa on ideoitu ja suunniteltu kuntien yhteistä projektia Kuninkaankolmion alueelle. Projektin ideana on luoda osallistumisen tukirakenteita alueella alkavaan kuntien väliseen yhteissuunnitteluun. Projektissa on tarkoitus hyödyntää Helkan Kansalaiskanava-projektista saatuja kokemuksia ja verkostoja. Helka osallistui myös Vantaan kaupungin asukastoimikuntien tulevaisuutta pohtivaan seminaariin Vantaan kaupungintalolla 13.2.08.

3.4 Kansainvälinen yhteistyö

Pitkä valmisteluyhteistyö Norrköpingin ja Riikan kanssa johti yhteisen CADDIES (Creating Attractive  and Dynamic Societies together with Inhabitants) -projektihakemuksen toimittamiseen EU:lle syyskuussa 2008. Helkan edustajat vierailivat suunnitteluyhteistyön tiimoilta vuoden aikana molempien hankekumppanien luona, sekä Ruotsin Norrköpingissä että Latvian Riikassa. Helka puolestaan isännöi hankesuunnittelukokouksen kesäkuussa 2008 uudella toimistollaan. Vuoden 2008 lopulla hankkeelle oli saatu alustava myönteinen päätös ja se käynnistetään vuoden 2009 puolella.

Helka on vuoden 2008 aikana ollut mukana myös VTT:n ja Italian Politechnico Torino –yliopiston tutkimushankkeen valmistelussa, sen käytännön osuudessa (iAgora-hanke). Hankkeessa tutkitaan kestävän kehityksen indikaattoreita ja Helkan osuus koskisi muutamien osallistumiseen liittyvien indikaattorien testaamista kaupunginosatasolla. Tieto hankerahoituksen mahdollisesta toteutumisesta tullee v:n 2009 aikana.

3.5 Muu yhteistyö

Helkan uusissa toimitiloissa järjestettiin jäsenistölle ja kaikille sidosryhmille suunnattu ohjelmallinen tupaantuliaistilaisuus 2.6.08. Avajaisten kunniaksi järjestettiin jäsenistölle avoin ’Minun Helsinkini’ –aiheinen valokuvakilpailu. Saapuneista kuvista koottiin tupaantuliaisiin valokuvanäyttely. Tupaantuliaisvieraat äänestivät päivän aikana kilpailun voittajat, jotka palkittiin.

Toiminnanjohtaja Pirjo Tulikukka osallistui Raahessa järjestettyihin valtakunnallisiin kotiseutupäiviin ja Suomen Kotiseutuliiton vuosikokoukseen 8.8.2008. Helkan varapuheenjohtaja Tuula Salo valittiin Suomen Kotiseutuliiton liittovaltuustoon Uudenmaan edustajaksi kaudelle 2009-2010. Toiminnanjohtaja edusti Helkaa myös Suomen Kotiseutuliiton Kaupunkien kotiseututyön jaostossa.

Suomen Kuntaliiton 4-vuotisen demokratiatilinpäätös-hankkeen Helsingin ohjausryhmässä on Helkaa edustanut toiminnanjohtaja Pirjo Tulikukka. Nelivuotisen hankkeen viimeisenä vuonna 2008 koottiin kunnallisdemokratian tilasta ja sen mittaamisesta raporttia ja mietittiin kehittämissuosituksia. Hanke jatkuu vielä hieman alkuvuoden 2009 puolelle.

Tampereen kaupungin osallistumisasioista vastaavien viranhaltijoiden kanssa tehtiin vertaisarviointia. Helkan edustaja on osallistunut Tiehallinnon kansalaisfoorumin työhön (Heikki Leppänen Konala-Seurasta).

4. PROJEKTIT

4.1  Alpakka-projekti

Vuoden 2008 alkupuolella Helkan Alpakka-projektissa (asukaslähtöisten palvelujen kehittämisprojekti) kartoitettiin laajasti projektin pilottikaupunginosien, Herttoniemen ja Maunulan toimijoiden palvelutarpeita sekä teknisiä mahdollisuuksia rajapintojen rakentamiseksi kaupunginosien kotisivujen ja muiden sivustojen välille. Kesän ja syksyn aikana projektissa rakennettiin uusia Kotikatu-toiminnallisuuksia, joista ensimmäinen – tapahtumakalenteri – saatiin käyttöön vuoden 2008 lopussa. Palveluhakemisto valmistunee vuoden 2009 alkupuolella. Pilottialueiden ulkopuolisille Kotikatu-sivuille uudet toiminnallisuudet tarjotaan heti testausjakson ja mahdollisten puutteiden korjaamisen jälkeen.

Alpakka-projektin osana tehtävän Kotikatu-järjestelmän kehittämistyön tavoitteena on, että tapahtumien ja palvelutietojen lisääminen on entistä yksinkertaisempaa ja houkuttelevampaa kaikille paikallisille toimijoille. Yhtenä houkuttimena tähän on yhteys VTT:n rakentamaan ’suosittimeen’. Sen avulla esimerkiksi kaupunginosakotisivuilla olevat tapahtumailmoitukset voivat saada näkyvyyttä mm. kaupungin kirjaston verkkosivuilla. Yhteyttä testattiin VTT:n sisäisesti vuoden 2008 lopulla, ja julkisesti sitä kokeillaan vuoden 2009 alussa.

Alpakka-projektiin liittyen Kotikatu-järjestelmän pitkäjänteisempi kehittämis- ja visiointityö käynnistettiin vuoden 2008 aikana yhteistoiminnassa mm. kotisivujen ylläpitäjien kanssa. Uusia palvelukokonaisuuksia suunniteltiin ja visioitiin työpajassa yhteisömedia-asiantuntijan Kari A. Hintikan johdolla.

Yhteistyössä kaupunginkirjaston kanssa Alpakka-projekti käynnisti Maunulassa (vuoden 2009 puolella toteutuvan) tapahtumaviikon suunnittelun. Tarkoituksena on saada paikalliset toimijat toimimaan yhdessä ja löytämään toisensa entistä paremmin. Samalla testataan Kotikatu-sivujen uusia työkaluja ja levitetään niistä tietoa sekä paikallisille aktiivitoimijoille että tavallisille asukkaille. Mukana suunnittelussa ovat Maunulan kirjaston lisäksi mm. työväenopisto, kaupunginmuseo, nuorisoasiankeskus, Palvelukeskus Saunabaari sekä Maunula-Seura.

4.2 Kotikaupunkipolut

Kotikaupunkipoluissa yhdistetään kaupunginosien mielenkiintoiset eri alojen kohteet kävelyreiteiksi (teksteineen ja kuvineen), joiden avulla vahvistetaan kaupunginosan identiteettiä, lisätään paikallistuntemusta ja muuttajien kotoutumista. Polut kootaan poikkihallinnollisesti, kaupunginosa-aktiivien, eri alojen asiantuntijoiden ja projektipäällikön panoksella. Helkan Kaupunkipolku-projekti käynnistyi Terve ja turvallinen kaupunki –neuvottelukunnan myöntämän määrärahan turvin vuoden 2008 alussa. Osarahoitusta projektille saatiin vuonna 2008 myös Helsingin rakennusvirastolta ja Suomen kulttuurirahaston Uudenmaan maakuntarahastolta.

Polkuja lähdettiin toteuttamaan koko Helsingissä ensimmäistä kertaa koordinoidusti. Aiemmin Helsingissä koottuja polkukokonaisuuksia löytyy Vuosaaresta, Malminkartanosta ja Oulunkylästä. Pidemmän tähtäimen tavoitteena on laatia kotikaupunkipolkuja koko Helsingin alueelle, osa-alue kerrallaan. Oulunkylän kantakylän kaupunkipolkujen avajaiskävely järjestettiin 17.5.08. Käpylään, Veräjämäelle ja Pitäjänmäen alueelle koostettavien kaupunkipolkujen aineistoja työstettiin syyskaudella (yhteensä 176 kohdetta). Käpylän aineisto valmistui joulukuussa ja loput viimeistellään alkuvuodesta 2009. Vuonna 2008 tehtiin projektissa myös mielenkiintoinen avaus maahanmuuttajien suuntaan: suomeksi ja venäjäksi opastetut kävelyt Oulunkylässä ja Vuosaaressa yhdessä Logrus ry:n (venäläistaustaisten nuorten aktivointiin keskittynyt yhdistys) kanssa onnistuivat yli odotusten.

4.3  Turvallinen ja viihtyisä Kotialue

Helkan Turvallinen ja viihtyisä kotialue –projektin aktiivinen koordinointi päättyi maaliskuun 2008 lopulla. Projektitoiminnan vakinaistavaa rahoitusta oli haettu erillisellä hakemuksella kaupunginhallitukselta jo vuoden 2008 alkuun ja uudelleen sisällytettynä lokakuussa 2008 kaupungille toimitettuun Helkan varsinaisen toiminnan määräraha-anomukseen. Helkan ja safety-toiminnan parissa työskennelleiden lukuisien vapaaehtoisten asukasaktiivien pettymykseksi Helsingin kaupunki ei enää myöntänyt tukea kaupunginosissa tapahtuvaan asukaslähtöiseen lähiyhteisölliseen turvallisuustyöhön.

Safety-toiminta on ollut osa kaupungin virallista turvallisuusstrategiaa vuodesta 2005 alkaen. Mallia sovellettiin myös Helsingin kaupungin Kamppi–Kluuvi -turvallisuusprojektissa, jossa Helka toimi aktiivisesti sen päättymiseen saakka kevätkauden 2008. Rikosturvallisuuden ja lähiyhteisöllisyyden voitiin vuotuisten safety-kyselyjen kautta todeta parantuneen erityisesti yli kolme vuotta toiminnassa mukana olleilla alueilla. Kotialue Oy:n Mikko Virkamäen koordinoiman projektin toiminta oli laajentunut vuoden 2008 loppuun mennessä jo n. 40 kotialueelle. Laajalle levinneen ja hyväksi havaitun keveän toimintamallin  jatkomahdollisuuksia muodossa tai toisessa pyritään edelleen selvittämään.

4.4  Kansalaiskanava – seutuyhteistyötä paikallistasolla

Helkan parivuotinen pääkaupunkiseudun Kaupunkiohjelmasta rahoitusta saanut Kansaliaskanava-projekti päättyi tammikuun lopussa 2008. Kolmen kaupungin rajalla, ns. Kuninkaankolmion alueella toteutettu projekti mallinsi ja kokeili seudullisen vuorovaikutuksen menetelmiä paikallistasolla. Tammikuussa 2008 keskityttiin lähinnä projektin tuotosten, painettujen esitteiden levittämiseen. Kansalaiskanavan tuloksia esiteltiin Kaupunki-ohjelman päätösjuhlassa 14.2.08 Valkoisessa Salissa, jossa myös Helkan puheenjohtaja Aija Staffans piti pyydetyn puheenvuoron. Kansalaiskanava-projektissa perustettu ’Käyttäjädemokratiaklubi’ jatkoi toimintaansa vuoden 2008 ajan. Klubi jatkoi aiemmin aloittamaansa työskentelyä asiakaspalauteprosessien kehittämisessä.

4.5  Rakennukset kertovat

"Rakennukset kertovat"-projektissa  toteutettiin, Helkan Päivi Savolaisen vastatessa käytännön työstä, helposti klikkailtava nettiversio Helkan kotisivuille projektissa tuotetusta tyylihistoriallisesta kaupunkikuvaa esittelevästä opetusaineistosta.

5. JÄSENISTÖ JA HALLINTO

5.1 Jäsenet

Helkaan hyväksyttiin v. 2008 jäsenhakemusten perusteella kaksi uutta jäsenyhdistystä: Hästnäs ry (hyväksytty jäseneksi 2.4.08) ja Kanta-Helsingin Omakotiyhdistys ry (hyväksytty jäseneksi 21.10.08).

Vuoden 2008 lopussa jäsenyhdistyksiä oli 74 kpl:

Alppila – Seura
Arabianranta-Toukola-Vanhakaupunki – Kaupunginosayhdistys
Eteläiset kaupunginosat
Helsingin Aurinkolahti – Seura
Hermanni-Vallila – Seura
Herttoniemi – Seura
Hästnäs
Jätkäsaari – seura JS
Kaarela – Seura
Kallio – Seura
Kampin kaupunginosayhdistys
Kanta-Helsingin Omakotiyhdistys
Katajanokka – Seura
Konala – Seura
Kontula – Seura
Koskela – Seura
Kruununhaan asukasyhdistys
Kruununhaka – Seura
Kulosaarelaiset – Brändöborna
Kumpula – Seura
Kurkimäki – Seura
Kårböle Gille
Käpylä – Seura
Laajasalo-Degerö – Seura
Lauttasaari – Seura
Lehtisaari – Seura
Malmi – Seura
Malminkartanon Asukasyhdistys
Marjaniemi – Seura
Maunula – Seura
Meilahti-Seura
Mellunmäki – Yhdistys
Merihaka – Seura
Metsälä – Seura
Munkinseutu
Munkkisaari-Hernesaari – Seura
Munkkivuori – Seura
Myllypuro – Seura
Myllärinlaakson omakotiyhdistys
Oulunkylä – Seura
Pajamäki Seura
Pakila – Seura
Paloheinän-Torpparinmäen kaupunginosayhdistys
Pasila Seura
Pihlajamäki-Seura
Pihlajiston asukasyhdistys PNV
Pikku Huopalahden asukasyhdistys
Pikku Huopalahtiseura
Pirkkolan Omakotiyhdistys
Pitäjänmäki Seura
Pohjois-Haaga – Seura
Pro Eira
Pro Haaga
Puistola – Seura
Pukinmäki – seura
Punavuoriseura
Puotila – Seura
Roihuvuori – Seura
Ruoholahti-Jätkäsaari – Seura
Ruskeasuo – Seura
Santahamina Seura
Savela – Seura
Siltamäki-Suutarila – Seura
Siltasaariseura
Suurmetsä-Jakomäki – Seura
Tammisaloseura
Tapanila – Seura
Tapaninvainion Kaupunginosayhdistys
Tapulikaupunki – Seura
Töölö – Seura
Vartiosaari – Seura
Viikki – Seura
Vuosaari – Seura
Vähä-Meilahti Seura Lill-Mejlans Sällskapet
 

Huomionosoitukset: 

Helka jakoi huomionosoituksia runsaasti vuoden 2008 aikana: yhteensä 8 Kultaista Pro Helsinki –ansiomerkkiä, 8 Hopeista Pro Helsinki –ansiomerkkiä, 6 Helkan tunnustusmerkkiä ja yhteensä 16 kappaletta Helkan uutta huomionosoitusta – kunniakirjaa. (Saajat ilmenevät liitteestä 1).

Vuonna 2008 juhlavuosiaan viettivät seuraavat Helkan jäsenyhdistykset:

Suurmetsä-Jakomäki Seura (10 vuotta; juhla pienimuotoisena Asukastila Lähiötuvassa 2.4.08 sekä kaikille avoimena Kyläjuhlana Jakomäenaukiolla 26.4.08), Siltasaari-Seura (25 vuotta; juhla Paasitornissa 5.4.08), Pukinmäki-Seura (30 vuotta; juhla Pukinmäen koululla 28.9.08), Alppila-Seura (40 vuotta; juhla Porvoonkadun ”Baarissa” 18.10.08) ja Töölö-Seura (50 vuotta; juhla ’Korjaamolla’ 20.11.08). Helkan edustajat osallistuivat kutsuttuina juhliin tuoden mukanaan aineettomia ja konkreettisiakin tunnustuksenosoituksia (ansiomerkit). Pyöreitä vuosia täyttivät myös Lehtisaari-Seura (40 vuotta; juhla 26.4.08) ja Helkan uusin jäsen Hästnäs ry (20 vuotta).

5.2 Jäsenyydet

Helkan jäsenyhdistykset ovat jäseniä Suomen Kotiseutuliitto ry:ssä Helkan kautta.

5.3 Vuosikokoukset

Kevätkokous:

Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 27.3.2008 Helsingin Energian auditoriossa Kampin Sähkötalossa. Kokouksessa oli 27 osanottajaa, jotka valtakirjojen mukaan edustivat 23 jäsenyhdistystä. Kokouksen puheenjohtajana toimi Merihaka-Seuran puheenjohtaja ja Helkan hallituksen varajäsen Timo Puska Merihaka-Seurasta ja sihteerinä Helkan toiminnanjohtaja Pirjo Tulikukka. Kokouksessa käsiteltiin sääntöjen 9 §:n mukaiset asiat. Kahvituksen aikana kuultiin Helsingin Energian edustajan kertomana tietoa ja näkökulmia siitä, miten ilmaston lämpenemisen haasteeseen voidaan vastata asukkaiden, kiinteistöjen ja kansallisella tasolla.

Syyskokous:

Sääntömääräinen syyskokous pidettiin marraskuun 11. päivänä Helsingin Energian henkilökuntaruokalassa Kampin Sähkötalossa. Kokouksessa oli läsnä 31 osanottajaa, jotka valtakirjojen mukaan edustivat 23 jäsenyhdistystä. Puheenjohtajana toimi Marita Manninen Myllypuro-Seurasta ja sihteerinä Helkan toiminnanjohtaja Pirjo Tulikukka. Kokouksessa käsiteltiin sääntöjen 10 §:n mukaiset asiat sekä Helkan jäsenmaksujen korotusehdotus. Syyskokouksen päätöksellä Helkan jäsenmaksuja päätettiin korottaa hallituksen esityksen mukaisesti neljällä eurolla jokaisessa jäsenmaksuluokassa. Syyskokouksen alussa kuultiin Helsingin Energian edustajan Turo Eklundin lyhyt info asukkaiden kannalta ajankohtaisista kaukolämpöasioista sekä Helkan jäsensihteeri Päivi Savolaisen yhteenveto Helkan syksyisistä jäsenilloista ja niissä esiin nousseista teemoista. Kokouksessa kerättiin myös palautetta jäsenilloista sekä Helkan jäsenviestinnästä.

Kokous valitsi erovuoroisten jäsenten tilalle vuoden 2009 alusta alkavalle kaudelle seuraavat henkilöt:

Pohjoinen suurpiiri sai uuden edustuksen varsinaisen jäsenen Ulla Kaivolan ja varajäsenen Anu Karvosen jättäessä tehtävänsä. Uudeksi varsinaiseksi jäseneksi valittiin Ari Järvinen (Paloheinän-Torpparinmäen kaupunginosayhdistys) ja hänen varajäsenekseen Simo Sankari (Maunula-Seura). Koillisen suurpiirin edustusta uusittiin osittain varsinaisen jäsenen Vesa Vähätalon jättäessä tehtävänsä, kun varajäsenen tehtävästä varsinaiseksi hallituksen jäseneksi valittiin Vesa Koskela (Pihlajamäki-Seura) ja hänen varajäsenekseen Ritva Hytönen (Tapulikaupunki-Seura). Itäisestä suurpiiristä valittiin varsinaiseksi jäseneksi varajäsenen tehtävästä Markku Hämäläinen (Myllypuro-Seura) ja varajäseneksi siirtyi ent. varsinainen jäsen Risto Rautiainen (Kontula-Seura). Kaakkoisen suurpiirin edustusta uusittiin osittain varsinaisen jäsenen Seppo Hiltusen jättäessä tehtävänsä: varajäsenestä varsinaiseksi hallituksen jäseneksi siirtyi Timo Korpela (Laajasalo-Degerö Seura) ja hänen varajäsenekseen valittiin Erkki Merimaa (Herttoniemi-Seura).

Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin jatkamaan Saara E. Tolonen Kallio-Seurasta ja Leena Ahtila Konala-Seurasta sekä varatilintarkastajiksi jatkamaan Marja-Terttu Hall Eteläisistä kaupunginosista ja Pentti Hellevaara Siltasaari-Seurasta. Syyskokoukseen osallistuneet saivat tänäkin vuonna joulukukat kiitokseksi vuoden aikana tehdystä vapaaehtoistyöstä.

5.4 Hallitus ja työryhmät

Helkan hallituksen puheenjohtajana on toiminut vuonna 2008 Aija Staffans. Hallitus kokoontui vuoden aikana 10 kertaa. Kaikki kokoukset pidettiin Helkan toimistolla, kaksi ensimmäistä vanhoissa toimitiloissa, Unioninkadulla ja kokouksesta 3/2008 eteenpäin uusissa toimitiloissa Ruoholahdenkatu 10 B:ssä. Kokousten esittelijänä ja sihteerinä toimi toiminnanjohtaja Pirjo Tulikukka ja kokousmuistiinpanot teki Helkan jäsensihteeri Päivi Savolainen.

Hallituksen kokoonpano 2008:

Helkan puheenjohtaja: Aija Staffans
Keskinen suurpiiri: jäsen Ulla Agopov, Kumpula-Seura / varajäsen Timo Puska, Merihaka-Seura
Eteläinen suurpiiri: jäsen Marja Häyrinen-Alestalo, Lauttasaari-Seura / varajäsen Lea Virtala, Eteläiset kaupunginosat
Läntinen suurpiiri: jäsen/Helkan varapuheenjohtaja Tuula Salo, Pro Haaga/ varajäsen Jouko Hömppi, Pitäjänmäki Seura
Pohjoinen suurpiiri: jäsen Ulla Kaivola, Pakila-Seura/ varajäsen Anu Karvonen, Metsälä-Seura
Kaakkoinen suurpiiri: jäsen Seppo Hiltunen, Herttoniemi-Seura/ varajäsen Timo Korpela, Laajasalo-Seura
Itäinen suurpiiri: jäsen Risto Rautiainen, Kontula-Seura/ varajäsen Markku Hämäläinen, Myllypuro-Seura
Koillinen suurpiiri: jäsen Vesa Vähätalo, Suurmetsä-Jakomäki-Seura, varajäsen Vesa Koskela, Pihlajamäki-Seurasta
Asiantuntijajäsen: Martti Helminen

Tilintarkastajat 

Helkan tilintarkastajina ovat toimineet v. 2008 Saara E. Tolonen Kallio-Seurasta ja Leena Ahtila Konala-Seurasta sekä heidän varamiehinään Marja-Terttu Hall Eteläisistä kaupunginosista ja Pentti Hellevaara Siltasaari-Seurasta.

Työryhmät

Helkan strategia- ja viestintätyöryhmä: puheenjohtaja Aija Staffans, toiminnanjohtaja Pirjo Tulikukka, jäsensihteeri Päivi Savolainen sekä Helkan hallituksen jäsenet Tuula Salo, Seppo Hiltunen ja Timo Korpela.

Helkan lausuntotyöryhmä: tj Pirjo Tulikukka, pj Aija Staffans, hallituksen jäsenet Marja Häyrinen-Alestalo ja Ulla Agopov.

Kotikaupunkipolku-projektin ohjausryhmä: Helkan hallituksen jäsenet Ulla Kaivola ja Vesa Vähätalo sekä toiminnanjohtaja Pirjo Tulikukka ja projektipäällikkö Pauli Saloranta.

Safety-projektin ohjausryhmä: Helkan hallituksesta Timo Puska, Risto Rautiainen, Lea Virtala (Eteläiset kaupunginosat), Tuula Salo sekä toiminnanjohtaja Pirjo Tulikukka.

5.5 Henkilökunta ja toimisto

Kokopäiväistä toiminnanjohtajan tointa on hoitanut Pirjo Tulikukka ja Helkan osa-aikaisena Kotikatu-vastuuhenkilönä on toiminut Timo Tuominen marraskuun 2008 loppuun saakka. Kalle Hyyrynen toimi Kotikadun ja Alpakka-projektin tehtävissä helmikuusta elokuuhun. Timo Tuomisen tilalle rekrytoitiin uusi henkilö syyskuun alusta: Ilari Kajaste aloitti Helkan Internet-palvelujen asiantuntijana lokakuussa 2008. Helkan Kotikadulla toimi työharjoittelijana marraskuun ajan Sami Nieminen.

Kansalaiskanavan projektipäällikön toimesta vuoden 2008 alussa Alpakka-projektin projektipäälliköksi siirtyi Anna Kanervo. Helkan viestinnän ja jäsensihteerin tehtäviä on vuonna 2008 hoitanut Päivi Savolainen. Muut Helkan projektit on johdettu ostopalveluina.

Uusi toimitila Ruoholahdenkatu 10:ssä tarjoaa vakituiselle ja projektihenkilökunnalle entistä tarkoituksenmukaisemmat työtilat. Myös monenlaisten työ-, projekti- ja sidosryhmätapaamisten järjestämispaikkana uusi toimitila on osoittautunut erittäin toimivaksi.

6. TALOUS

6.1 TOIMINNAN RAHOITUS

Vuonna 2008 Helkan rahoitus on koostunut Helsingin kaupungilta saadusta toiminta-avustuksesta sekä erikseen haettavasta avustuksesta Kotikadun ylläpitoon ja kehittämiseen sekä Helkan jäsenmaksuista ja erilaisista projektimäärärahoista. Kaupungin avustukset (toiminta-avustus ja Kotikatu-avustus) muodostivat rahoituksesta yhteensä n. 38 %, projektirahoitukset n. 59 % ja jäsenmaksut n. 3 %. Vuoden 2008 tilinpäätös on ensimmäistä kertaa useaan vuoteen alijäämäinen, yhteensä 6376,41 €. Tämä selittyy mm. toiminnan voimakkaan kehittämisen (mm. muuton ja kasvaneiden vuokrien ja palkkojen) aiheuttamista ylimääräisistä kuluista.

Helkan kirjanpidosta on vuonna 2008 vastannut Eila Mäki-Patola. Maksuliikenteen on hoitanut toiminnanjohtaja Pirjo Tulikukka.

6.2  VARAINHANKINTA

Jäsenmaksut

Helkan jäsenmaksut pysyivät ennallaan v. 2008. Jäsenmaksujen suuruudet ovat olleet:
alle 100 jäsentä: 76 euroa, 100–499 jäsentä: 101 euroa, 500–1000 jäsentä, 126 euroa ja yli 1000 jäsentä 151 euroa. Helkan keräämistä jäsenmaksuista tilitettiin jälleen n. 40 % Suomen Kotiseutuliitolle kaupunginosayhdistysten jäsenmaksuina. Uusia jäseniä Helkaan liittyy vuosittain edelleen n. 2-4 jäsenen verran.

Kaupungin toiminta-avustus

Kaupungin toiminta-avustus Helkalle v. 2008 nousi edellisvuodesta 600 eurolla ollen 43 200 euroa. Rahoitus mahdollistaa osaltaan Helkan roolia asukkaiden vapaaehtoistyön tukijana ja koordinoijana, mutta se on nykytoimintaan nähden täysin riittämätön. Helsingin ja koko seudun kehittämiseen on tuotettu suuri määrä paikallista tietoa (mm. Kotikadun kaupunginosasivustoilla ja eri projekteissa). Helkan kasvaneen toiminnan jatkuva tarve on kokoaikaisen jäsensihteerin palkkamenojen sekä kohonneen vuokrakustannuksen rahoitus.

Loppuvuodesta 2008 kaupungille tehtiin 150 000 €:n suuruinen toiminta-avustusanomus kolmen Helkan varsinaiseen toimintaan kuuluvan palvelukokonaisuuden rahoittamisesta: 1) asukkaiden osallistumisen kehittäminen, 2) kaupunginosien kotisivuverkosto (Kotikatu) sekä 3) asukaslähtöinen turvallisuustyö – safety-toiminta. Kaupungin vastaus saadaan vuoden 2009 puolella.

Kotikadun projektirahoitus

Kotikadun projektirahoitus nousi edellisvuoden 49 000 eurosta hieman, 51 600 euroon (5%). Projektirahoituksella saatiin päätökseen julkaisujärjestelmän versiouudistus. Muu osa käytettiin sivustojen normaaliin tekniseen ylläpitoon, kotikatu-tukeen ja koulutuksiin. Kotikadun rahoitustarve on kasvava, kaupunginosasivustoilta edellytettävien tarpeiden ja ominaisuuksien lisääntymisen vuoksi.

Muu projektirahoitus

Helsingin innovaatiorahastosta Helkan Alpakka-projektille myönnettyä projektirahoitusta käytettiin vuoden 2008 aikana yhteensä n. 99 300 €. Terve ja turvallinen kaupunki neuvottelukunta myönsi aivan vuoden lopulla Helkan Kotikaupunkipolku-projektille 20 000 € vuodelle 2008, rakennusvirastolta saatiin lisäksi 4000 € ja Suomen Kulttuurirahaston Uudenmaan maakuntarahastolta 3000 €:n stipendi. Helkan Turvallinen ja viihtyisä kotialue  -projekti ei saanut yrityksistä huolimatta lainkaan rahoitusta vuodelle 2008.


LIITTEET

Liite nro 1:  Helkan myöntämät huomionosoitukset vuonna 2008
Liite nro 2:  Helkan edustukset vuonna 2008

 

LIITE 1.

Helkan myöntämät huomionosoitukset vuonna 2008:

Helkan korkein huomionosoitus, kultainen Pro Helsinki -ansiomerkki  jaettiin seuraaville:

Pentti Hellevaara, Siltasaariseura ry – nro 184 (myönnetty 2.4.2008)
Anssi Keski-Vähälä, Siltasaariseura ry – nro 185 (myönnetty 2.4.2008)
Erkki Wuori, Munkinseutu ry – nro 186 (myönnetty 27.5.2008)
Hillevi Klemola, Pukinmäki-Seura ry – nro 187 (myönnetty 30.9.2008)
Kauko Koskinen, Pukinmäki-Seura ry – nro 188 (myönnetty 30.9.2008)
Pekka Airaksinen, Töölö-Seura ry – nro 189 (myönnetty 21.10.2008)
Liisa Tarjanne, Töölö-Seura ry – nro 190 (myönnetty 21.10.2008)
Hannu Haukanhovi, Töölö-Seura ry – nro 191 (myönnetty 21.10.2008)

Helkan hopeinen Pro Helsinki ansiomerkki  jaettiin seuraaville:

Raili Silvasti, Siltasaariseura ry – nro 16 (myönnetty 2.4.2008)
Risto Rantakari, Siltasaariseura ry – nro 17 (myönnetty 2.4.2008)
Gaius Gyllenbögel, Lehtisaari-Seura ry – nro 18 (myönnetty 6.11.2007)
Juha Talvitie, Lehtisaari-Seura ry – nro 19 (myönnetty 6.11.2007)
Marjatta Laurén, Lehtisaari-Seura ry – nro 20 (myönnetty 6.11.2007) 
Pirkko Liljeström, Töölö-Seura ry – nro 21 (myönnetty 21.10.2008)
Uolevi Lehtinen, Töölö-Seura ry – nro 22 (myönnetty 21.10.2008)   
Hans Parvikoski, Töölö-Seura ry – nro 23 (myönnetty 21.10.2008)

Helkan tunnustusmerkki  jaettiin seuraaville:

Esko Selin, Herttoniemi-Seura ry (myönnetty 22.1.2008)
Juhani Pösö, Herttoniemi-Seura ry (myönnetty 22.1.2008)
Raimo Hjerppe, Herttoniemi-Seura ry (myönnetty 22.1.2008)
Ritva Pirinen, Siltasaariseura ry (myönnetty 2.4.2008)
Eeva Wahlsten, Siltasaariseura ry (myönnetty 2.4.2008)
Anja Haliseva, Siltasaariseura ry (myönnetty 2.4.2008)

Helkan kunniakirja jaettiin seuraaville:

Kunniakirjan suunnittelija Mikko Tarvonen, Helsingin
kaupunginosayhdistykset ry (myönnetty 27.5.2008)

Eero Hilden, Eija Loukoila, Hertta Sirkiä, Juha Helansuo, Matti Pöhö, Matti Suomela, Päivikki Voipaala, Sirkku Jyrkänne, Timo Raittinen – kaikki Vuosaari-Seura ry:stä (myönnetty 27.5.2008)

Riitta Sassi, Arbianranta-Toukola-Vanhakaupunki-kaupunginosayhdistys ry (myönnetty 25.11.2008)

Eila Hailikari, Eija Koivusalo, Jouko Kokkonen, Larri Helminen, Pentti Tarvonen – kaikki Kontula-Seura ry;stä (myönnetty 25.11.2008)

LIITE 2.

Helkan edustukset vuonna 2008:

24.1.08  Tiedotustilaisuus PK-seudun meluntorjuntasuunnitelmista YTV:ssä (Pirjo Tulikukka)
24.1.08 ’Viestinnän virittäjäiset’ Helsingin kaupungintalolla (Pirjo Tulikukka,
5.2.08  Rakennusvalvontaviraston ”Rakentamisen Ruusu” –tilaisuus kaupungintalolla (Pirjo Tulikukka)
13.2.08 Osallisuusaiheinen seminaari Vantaan kaupungintalolla asukastoimikuntien tulevaisuudesta (Helkasta Pirjo Tulikukka ja Anna Kanervo)
14.2.08 Kaupunkiohjelman päätösjuhla Valkoisessa Salissa Helsingissä (Aija Staffansin pyydetty puheenvuoro, Helkasta mukana myös Pirjo Tulikukka, Anna Kanervo, Päivi Savolainen))
3.-4.3.08 EU-projektin valmisteluseminaari Riikassa (Helkasta Pirjo Tulikukka sekä Norrköpingin ja Riian edustajat)
6.3.08 Uuden ARA-kauden valmisteluseminaari ympäristöministeriössä (Pirjo Tulikukka ja Anna Kanervo)
27.3.08 Tiehallinnon kansalaisfoorumi Tampereella (Konala-Seuran Heikki Leppänen Helkan edustajana)
2.4.08 Suomen Kotiseutuliiton ja ympäristöministeriön ”Euroopan rakennusperintöpäivän” teemajulkaisun (Seurantalot) julkistustilaisuus Paasitornissa (Helkasta Pirjo Tulikukka)
4.4.08 Helsingin ympäristökeskuksen vuosipäivän juhla ja Pekka Sauri -ympäristöpalkinnon julkistamistilaisuus Empire-salissa (Päivi Savolainen)
5.4.08 Siltasaariseuran 25-vuotisjuhla Paasitornissa (Helkaa edusti hallituksen jäsen Ulla Agopov)
14.4.08 Osallistumisen uudet muodot –seminaari Seurakuntayhtymän tiloissa (Pirjo Tulikukka Helkan kommenttipuheenvuoron esittäjänä)
21.-22.4.08 EU-projektin valmisteluun liittyvä työseminaari Ruotsin Norrköpingissä (Helkasta Pirjo Tulikukka, Anna Kanervo, hallituksen varapuheenjohtaja Tuula Salo sekä hallituksen jäsen Vesa Vähätalo)
28.4.08 Internet-pohjaiset palaute- ja vuorovaikutusjärjestelmät – Helsingin Kick-off –tilaisuus (Anna Kanervo, Timo Tuominen, Pirjo Tulikukka, Kalle Hyyrynen, Aija Staffans)
17.5.08 Oulunkylän kantakylän kaupunkipolun avajaiskävely (Helkasta Pirjo Tulikukka, Anna Kanervo sekä projektipäällikkö Pauli Saloranta polkukierroksen vetäjänä, osallistujia yht. n. 30)
20.5.08 Suomen kulttuurirahaston Uudenmaanliiton maakuntarahaston vuosijuhla ja apurahojen jakotilaisuus Espoon WeeGeessä (Pirjo Tulikukka vastaanottamassa Kotikaupunkipolku-projektin stipendin)
12.6.08 Kaupunkisuunnitteluviraston ”Laituri”-tilan avajaiset (Aija Staffans ja Pirjo Tulikukka)
8.8.08 Valtakunnalliset kotiseutupäivät ja Kotiseutuliiton vuosikokous Raahessa (Pirjo Tulikukka)
17.8.08 Malminkartanon asukasyhdistyksen 30-v. juhlat (Pirjo Tulikukka)
3.9.08 Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunnan ”Kansalaisyhteiskuntafoorumi” Valkoisessa salissa (Helkasta Pirjo Tulikukka ja hallituksen jäsen Vesa Vähätalo)
3.9.08 Kulttuuriympäristökampanjan suunnitteluseminaari Kansallismuseossa (Pirjo Tulikukka)
6.9.08 Seminaari kevyen liikenteen edellytyksistä Vanhalla ylioppilastalolla (Pirjo Tulikukka)
9.9.08 Helkan puheenjohtajapalaveri Helsingin Melontakeskuksen tiloissa (Aija Staffans, Pirjo Tulikukka, Päivi Savolainen sekä 36 Helkan jäsenaktiivia)
11.9.08 Kaupunginjohtaja Jussi Pajusen tapaaminen (Aija Staffans ja Pirjo Tulikukka)
16.9.08 Stop Töhryille – 10 vuotisseminaari Finlandia-talossa (Pirjo Tulikukka)
18.9.-19.9.08 YTK:n juhlaseminaari Otaniemessä (Aija Staffans ja Anna Kanervo)
27.9.08 Megapolis 2023 –seminaari Vanhalla ylioppilastalolla (Aija Staffans ja Pirjo Tulikukka)
28.9.08 Pukinmäki-Seuran 30-v.juhlat (Helkaa edusti hallituksen jäsen Vesa Vähätalo)
6.10.08 Tampereen osallistumiskäytännöt ja Verkkodemokratiaseminaari Tampereen virastotalolla (Helkasta Anna Kanervo ja Pirjo Tulikukka)
17.10.08 ’Hiertävän Kiven’ luovutus Helkalle Hakaniemen asunnottomien yön juhlassa (Pirjo Tulikukka vastaanottamassa puheenvuoron kera hallituksen jäsen Vesa Vähätalon kanssa)
18.10.08 Alppila-Seuran 40-vuotisjuhlat Porvoonkadun ”Baarissa” (Pirjo Tulikukka)
23.10.08 Helkan visioseminaari ”Laiturilla” (Aija Staffans, Pirjo Tulikukka, Anna Kanervo ja Päivi Savolainen sekä n. 60 osallistujaa)
31.10.08 Neuvottelu asukastilojen rahoituksen periaatteista sosiaalivirastossa (Pirjo Tulikukka)
4.11.08 Helka vapaaehtoistyön MENUmessuilla Kampin palvelukeskuksessa (Helkaa ja jäsenyhdistyksiä edustamassa Pirjo Tulikukka, Anna Kanervo ja Päivi Savolainen)
11.11.08 Helkan syyskokous Kampin Sähkötalossa (Aija Staffans, Pirjo Tulikukka, Päivi Savolainen ja Anna Kanervo sekä n. 30 jäsenaktiivia)
20.11.08 Töölö-Seuran 50-v. juhla kulttuuritehdas ’Korjaamolla’ (Aija Staffans ja Pirjo Tulikukka)
8.12.08 Palveluverkkojen uudistushankkeen käynnistysseminaari (Pirjo Tulikukka ja Anna Kanervo)
10.12.08 Demokratiatilinpäätös-hankkeen päätöstilaisuus Kuntatalolla (Pirjo Tulikukka paneelikeskustelun vetäjänä sekä Anna Kanervo)
11.12.08 Kontula-Seuran kunniakirjojen luovutus Mellarin juhlassa (Helkasta Pirjo Tulikukka)
17.12.-19.12.08 EU-hanketapaaminen Ruotsin Norrköpingissä (Helkasta Pirjo Tulikukka ja Anna Kanervo)