Helkan toimintakertomus 2010

1. YLEISTÄ

Vuosi 2010:

· Toimivien lähipalvelujen säilyttäminen puhutti ja sai kaupunginosa-aktiiveja liikkeelle vuonna 2010. Helkan seurasi tilanteen kehittymistä, edisti paikallisen hallinnan mallien suunnittelua sekä parhaiden käytäntöjen keräämistä. Omien resurssiensa puitteissa Helka tuki jäsenyhdistystensä keskustelu- ja toiminnallisia aktiviteetteja paikallisten kirjasto- ja koulu- ja terveyspalvelujen puolesta.

· Helka panosti edelleen olennaisen tärkeäksi koetun paikallisviestinnän kehittämiseen ja tarjosi aiheesta jäsenistölleen koulutusta. Jatkuvaan palvelutarjontaan sisältyvät kaikki Kotikadun palvelut joita myös edelleen kehitettiin.

· Helkan CADDIES-projektin aktiivivaihetta toteutettiin vuoden 2010 kuluessa projektin kohdealueilla Kannelmäessä, Pohjois-Haagassa ja Arabianranta-Toukola-Vanhakaupunki –alueella. Alueilla järjestettiin monenlaisia tilaisuuksia ja tapahtumia sekä tehtiin kyselyjä. Projektin kumppaneiden kanssa järjestettiin Helsingissä, Ruotsin Norrköpingissä ja Latvian Riiassa kansainvälisiä kokouksia ja seminaareja.

2. TOIMINTA

2.1 PALVELUT JÄSENISTÖLLE

2.1.1 Viestinnän palvelut

Helkan viestinnän palvelujen keskiössä on kaupunginosien kotisivuverkosto, Kotikatu. Se tarjoaa Helsingin kaupunginosille monipuolisen mahdollisuuden sisäiseen ja ulkoiseen viestintään. Sen kautta asukkaat ja muut kaupunginosatoimijat verkostoituvat, saavat näkyvyyttä sekä vahvistavat kaupunginosansa identiteettiä. Helka tarjoaa kaupunginosille veloituksetta kotisivupohjan ja palvelintilaa sekä jatkuvaa käyttötukea ja koulutusta. Vuoden 2010 aikana jatkettiin kotisivujen julkaisujärjestelmän versiopäivitystä, joka viivästyi edelleen Joomla-järjestelmän uuden version myöhästymisen vuoksi (uusi versio ilmestyi vasta helmikuussa 2011). Varsinaiset kaupunginosien sivustojen siirrot uuteen versioon päästään käynnistämään vasta vuoden 2011 puolella. Vuoden 2010 aikana saatiin tehtyä palveluhakemistoon sen toimintakuntoon saattamiseksi tarvittavat korjaukset. Se pystytään tarjoamaan kaupunginosille heti uuden järjestelmäversion myötä.

Vuoden 2010 lopulla aktiivisia kaupunginosasivustoja on ollut n. 40. Aktiivisimmin toimivat kaupunginosasivustot, joiden päivitykseen osallistuu useampi henkilö. Kaikkien sivustojen yhteenlaskettu kävijämäärä on kasvanut viime vuodesta hieman.

Helkan kotisivujen uutta profilointia työstettiin vuoden 2010 aikana. Helkan oma sivusto tulee uudistuksen myötä palvelemaan ennen kaikkea jäsenistön tarpeita. Www.kaupunginosat.net uudistuu siten, että se tulee kokoamaan poimintoja eri kaupunginosien kotisivuilta sekä toimimaan aktiivisen kaupunkilaisuuden monipuolisena kanavana. Myös Kotikadulle koottiin omaa sivustoa vuoden aikana.

Helka on ylläpitänyt ajantasaista jäsenyhdistysten yhteystietoluetteloa karttanäkymineen kotisivuillaan. Helkan hallituksella on käytössään intranet. Helka-esitettä on saanut toimistolta edelleen veloituksetta.

Jäsenille tarjotuista ja kaikille avoimista koulutuksista ja seminaareista on tiedotettu kotisivujen ja jäsentiedotteiden välityksellä. Helka-sivuston uutisissa on viestitty yleisistä kaupunkia ja asukkaita koskevista aiheista. Jäsentiedotteita julkaistiin Helkan kotisivuilla vuoden 2010 aikana kolme. Jäsenille lähetettiin myös muutama sähköinen välitiedote. Sähköpostittomat jäsenyhdistykset ovat saaneet tiedotteet edelleen kirjepostilla. Helka hoitaa muuta sidosryhmäviestintää sähköpostin välityksellä. Helkan sisäiseen käyttöön valmistui edellisvuonna aloitettu Polku-projektityökalu Tampereen yliopiston tietoteknisen osaston toteuttamana.

Helkan edustajat ovat tehneet kaupunginosatoimintaa tunnetuksi kaikissa tilaisuuksissa, seminaareissa ja tapaamisissa, joihin on vuoden aikana osallistuttu.

2.1.2 Koulutuspalvelut

Helka antoi 20.4. jäsenistölle viestinnän koulutusta. Alustajina toimivat Päivi Savolainen, Päivi Litmanen-Peitsala sekä Tapio Nurminen (jäsenrekisteripalvelua tarjoavasta FloMembers yrityksestä).

Helka teki yhteistyötä Kaapelitehtaan ”Kierrätystehdas” -tapahtuman kanssa osallistuen kierrätysverstas-työpajan suunnitteluun ja toteutukseen. 25.4. järjestetyssä työpajassa tutkittiin kiinnostusta ja mahdollisuuksia kierrätystehdas -tapahtuman jalkauttamiseen Helsingin kaupunginosiin.

Helka järjesti kotikaupunkipolkujen kokoamista käynnisteleville kaupunginosille Kick off- tilaisuuden 24.8. Osallistujat saivat neuvoja ja tukea kaupunginosakohtaisten polkuprosessien käynnistämiseen. Alustaja toimi kotikaupunkipolkukoordinaattori Pauli Saloranta.

Loppuvuodesta Helka järjesti koulutusillan osallistavien kaupunginosatilaisuuksien vetämisen menetelmistä. Illan tavoitteena oli houkutella osallistujia vuoden 2011 puolella käynnistyvään Osallistavan kaupunginosakehittämisen työkalut –koulutukseen (OSKE-projekti).

2.1.3 Muut jäsenpalvelut

Muut jäsenedut:

Merellinen puheenjohtajapalaveri järjestettiin 7. syyskuuta Hakaniemessä, ravintolalaiva Wäiskissä. Osallistujille vedettiin työpaja, jossa koottiin kaupunginosatyön parhaita käytäntöjä teemoittain. Jäsenyhdistysten edustajat osallistuivat vilkkaasti ja parhaita käytäntöjä koottiin lopulta kuudessa teemassa. Aineiston käsittelyä jatkettiin syyskokouksessa.

Helkan jäsenyhdistykset ovat voineet aiempien vuosien tapaan anoa rahallista tukea kaupunginosatapahtumiinsa Helsingin Kulttuurikeskuksen kautta.

Jäsenyhdistysten puheenjohtajat ovat saaneet Suomen Kotiseutuliitolle tilitettävän jäsenmaksuosuuden vastikkeena kulttuurilehti Hiidenkiven vuosikerran.

Muut asiantuntijapalvelut:

Helkan edustajat ovat osallistuneet erilaisiin asiantuntijatyöryhmiin ja moniin seminaareihin ja tilaisuuksiin. Niissä on tuotu esiin ja puhuttu osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien puolesta.

Suomen Kotiseutuliiton JOY –kulttuuriympäristöjen kampanjavuoden päätösseminaarin vetäjänä toimi Helkan puheenjohtaja Aija Staffans 16.12. Toiminnanjohtaja Pirjo Tulikukka edusti Helkaa pyydetyin puheenvuoroin seuraavissa: Terveellinen yhdyskuntasuunnittelu -seminaarissa Säätytalolla ja Kuntaliiton kuntamarkkinat -tapahtuman käyttäjälähtöisyyspaneelissa 16.9.; Helsingin kulttuurisstrategian kuulemistilaisuudessa 7.10.; Arabianrannan Aalto yliopistossa järjestetyssä CO-governance –seminaarissa 22.10.

Helka jatkoi Kansalaiskanava-projektissa käynnistyneen vapaamuotoisen Käyttäjädemokratia-klubin tapaamisia. Klubi kokoontuu muutaman kerran vuodessa tutkimaan käyttäjädemokratian kehittämisen mahdollisuuksia vertaisanalyysi-menetelmällä (benchmarking). Helka on vuoden 2010 kuluessa ollut edustettuna myös Kierrätyskeskuksen ja pääkaupunkiseudun kuntien yhteisen 4V-hankkeen (Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi hyvin) asukas- ja ohjausryhmän tapaamisissa ja seminaareissa. Toiminnanjohtaja on osallistunut kaupunginosissa järjestettyihin ylipormestarin asukasiltoihin, kun se on ollut mahdollista.

Toiminnanjohtaja osallistui kutsuttuna seuraaviin työpajoihin: Helsingin Innovatiivinen kaupunki –ohjelman työpajat Espoon Innopolissa (8.2., 9.2. ja 5.5); Demos Helsingin, Ajatuspaja e2:n ja oikeusminiteriön SAUNA 2010 Päättäjäkurssi osallistumisesta ja vaikuttamisesta 30.-31.8.; Ajatushautomo e2:n työpaja vertaistuotannosta 20.9.; Turvallisuus rakennetun ympäristön suunnittelussa -käsikirjan kehittämistyöpaja ympäristöministeriössä 31.5.; HSL:n teematyöpaja kevyen liikenteen ja pyöräilyn teemoista 24.3. sekä Sipoon kestävän yhdyskunnan kilpailua valmisteleva visio-työpaja 25.10.

Helka on lisäksi ollut edustettuna mm. seuraavissa tilaisuuksissa:

– 8.2. Helsingin kaupunginkirjaston 150-v. ja kirjastoseuran 200.v. juhlatilaisuus Laiturilla
– 2.3. Finlandia-puisto seminaari Finlandia-talossa
– 5.3. Sähköisen Aloitekanava.fi:n kehittämistilaisuus (Ilari Kajaste)
– HSL:n kutsuseminaari Pasilassa 20.5.
– 27.5. Pääkaupunkiseudun KOKO-ohjelman käynnistysseminaari Helsingin yliopiston tiloissa
– 9.9. HKR:n kaupunkiomaisuuden ylläpito –seminaari Kansallissalissa

Helkan projektityöntekijä Terhi Vilkmania sekä konsultti Kimmo Rönkää haastateltiin Radio Suomessa CADDIES-projektissa toteutetusta Moi!-kampanjasta 28.4.2010. Helkan viestintävastaava Päivi Savolaista haastateltiin samasta aiheesta Radio Helsingissä 12.5.

2.2 VAALIMINEN

Helka on tukenut jäsenyhdistysten tekemää kaupunginosien vaalimistyötä mm. konkreettisin huomionosoituksin, myöntämällä ansiomerkkejä ja kunniakirjoja. Helkan edustajat ovat osallistuneet kutsuttuina jäsenyhdistysten tilaisuuksiin.

Kotikaupunkipolkujen koordinointia jatkettiin Kotiseutuliiton valtakunnallisen JOY -kulttuuriympäristöjen kampanjavuoden merkeissä ja Suomen kulttuurirahaston myöntämän apurahan turvin. Kaupunkipoluista tarkemmin projektien kohdassa 4.2. Kotikaupunkipolut.

Helka osallistui Kotiseutuliiton järjestämään vuotuisen "Euroopan rakennusperintöpäivän" avajaisseminaariin ja informoi jäsenistöä rakennusperintöpäivään osallistumisen mahdollisuuksista.

2.3 LAUSUNNOT JA KANNANOTOT

Helka on vuoden 2010 aikana antanut lausuntoja seuraavasti:

12.5. 2010
Helkan lausunto Helsingin esteettömyydestä vuoden 2011 jälkeen
(Helsingin rakennusvirastolle)

27.5.2010
Helkan mielipide Töölönlahden eteläosan asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointi- suunnitelmasta (Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastolle)

31.5.2010
Helkan lausunto ehdotuksesta Helsingin kaupungin turvallisuusohjelmaksi 2010-2013 (Helsingin kaupunginhallitukselle)

7.10.2010
Helkan kommentit Helsingin kulttuuristrategian luonnokseen
(Helsingin kulttuurikeskukselle)

2.11.2010
Helka lausunto Helsingin ympäristöpolitiikan luonnoksesta
(Helsingin ympäristökeskukselle)

Kaikki Helkan lausunnot ja mielipiteet ovat luettavissa Helkan kotisivuilta kohdasta Lausunnot.

3. YHTEISTYÖ

3.1 Helkan ja jäsenyhdistysten yhteistyö

Helkan ja sen jäsenyhdistysten välinen yhteistyö on toteutunut vuonna 2010 pääasiassa aktiivisen viestinnän kautta ja Helkan CADDIES-projekti on toiminut kolmessa kaupunginosassa (Kannelmäessä, Pohjois-Haagassa ja Arabianranta-Toukola-Vanhakaupunki -alueella).

Kaupunginosatoiminnan parhaita käytäntöjä koottiin ja niistä käytiin keskustelua syksyn pj-palaverissa ja syyskokouksessa. Prosessin tuloksena syyskokouksessa käynnistyi kaupunginosien alueellisen yhteistyön uusi vertaisverkosto, jonka ensimmäinen tapaaminen pidetään keväällä 2011.

Paikallisen yhteistyön ja verkottumisen tärkeyttä on painotettu jäsenistölle kaikissa Helkan jäsentapaamisissa (vuosikokoukset ja pj-palaveri). Hallituksen jäsenet ovat osallistuneet omien alueidensa yhteistyön koordinointiin.

Helka kertoi toiminnastaan 8.10. järjestetyssä Idän silta -tapahtumassa Itäkeskuksen STOA:ssa (Itä-Helsingin kulttuuriviikkoihin liittyvä eri tahojen toiminnan esittelypäivä).

3.2 Vuoden teko –huomionosoitus

"Vuoden 2010 tekona" Helka palkitsi kunniakirjoin ja kukkasin ENTER ry:n ja Kalliolan kansalaisopiston ansiokkaasta toiminnasta ikäihmisten tietotekniikkaopastuksessa. Huomionosoitukset luovutettiin saajilleen Helkan syyskokouksessa 30.11.2010. ENTER ry:stä kunniakirjan vastaanotti pj Sakari Eränen ja Kalliolan kansalaisopistosta rehtori Ilona Maaperä.

3.3 Yhteistyö Helsingin kaupungin kanssa

Vuonna 2010 Helka on tehnyt yhteistyötä useiden kaupungin hallintokuntien kanssa. Helka on luotettu ja kysytty kumppani asukasnäkökulmaan liittyvissä teemoissa. Hyvät yhteistyösuhteet ja aktiivinen luottamuksen rakentaminen kaupunkiin päin edistävät jäsenyhdistysten vaikutusmahdollisuuksia pitkällä tähtäimellä sekä lisäävät kiinnostusta kaupunginosatoimintaa kohtaan. Helka on informoinut jäsenkuntaansa mahdollisuudesta järjestää ylipormestarin asukasiltoja ja jäsenyhdistykset ovat hoitaneet itsenäisesti kaupungin kanssa aloitteet niiden järjestämiseksi.

Helka on neuvotellut vuoden mittaan kiinteistöviraston kaupunkimittausosaston kanssa karttayhteistyön kehittämisestä ja mm. karttaleikkeiden saamisesta maksuttomiksi (mm. kotikaupunkipolkuja varten). Talous- ja suunnittelukeskuksen koordinoiman Palvelukartta-palvelun kanssa toteutettiin tekninen projekti, joka mahdollisti kaupungin Palvelukartan toimipisteiden suoran syöttämisen Helkan palveluhakemistoon.

Turvallisuus- ja valmiusosaston ja sosiaaliviraston kanssa ideoitiin yhdessä Osallistavan kaupunginosa-kehittämisen työkalut –projekti (OSKE). (Ks. tarkemmin 4.3. OSKE-projekti.)

Toiminnanjohtaja on edustanut Helkaa Yleisen siisteyden edistämisen –työryhmässä (vetäjänä rakennusviraston katu- ja puisto-osaston päällikkö Raimo K. Saarinen). Helkan hallituksen jäsen Marja Häyrinen-Alestalo on edustanut Helkaa kaupungin kadunpidon kehittämistyöryhmässä (vetäjänä apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauri). Kaupunkisuunnitteluviraston Esikaupunkien renessanssi -teemassa tehtiin yhteistyötä CADDIES-pilottialueella Pohjois-Haagassa/Kannelmäessä.

World Design Capital 2012 –yhteistyö käynnistyi jo vuoden 2010 lopulla. Helka kutsuttiin muun muassa design-vuoden strategian koostamisen työpajoihin. Toiminnanjohtaja pyydettiin mukaan WDC 2012 valtuuskunnan toimintaan.

Helka on edelleen seurannut nuorisotoimen koordinoiman ’Lasten ja nuorten verkoston’ toimintaa. Helsingin kaupungin kulttuurikeskus on myöntänyt tukea Helkan jäsenyhdistysten koordinoimiin kyläjuhliin ja festareihin. HKL:n koordinoimaan useamman viraston väliseen pilottiprojektiin sähköisten ilmoitustaulujen saamiseksi metroasemille on myös osallistuttu.

3.4 Seudullinen yhteistyö

Vantaan aluetoimikuntien koordinaattoreille esiteltiin pyynnöstä Helkan toimintaa 13.12. toimistolla. Tilaisuudessa käytiin vilkasta keskustelua.

Helka osallistui vuoden 2010 aikana Kuninkaankolmion aluefoorumi-projektiin, jota vetää Helsingin alue- ja kehittämistoimisto (Talous- ja suunnittelukeskuksen alla). Projekti koordinoi kolmen kaupungin rajalla olevan ns. Kuninkaankolmion yhteistä aluekehittämisprojektia. Aluekehittämisprojektissa luodaan osallistumisen tukirakenteita alueen kuntien väliseen yhteissuunnitteluun. Helka osallistui projektin 20.5. toteuttaman palvelukävelyn suunnitteluun ja toteutukseen korvausta vastaan.

3.5 Kansainvälinen yhteistyö

Konkreettista projektiyhteistyötä on tehty koko vuosi Helkan EU-rahoitteisen CADDIES-projektin puitteissa kumppanitahojen Ruotsin Norrköpingin ja Latvian Riian kanssa (tarkemmin kohta 4.1 CADDIES-projekti).

14.-16.9. järjestetyssä Helsinki-Tallinn Euregio -foorumissa on esitelty Helkan kaupunginosasivustoa. Helka järjesti pyynnöstä brysseliläisen, Atelier de Recherche et d’Action Urbaines’in, suomenvierailun yhteydessä toimintansa esittelytilaisuuden ksv:n Laituri-tilassa 21.5. Helka esitteli toimintaansa 7.9. toimistollaan englantilaiselle Academy of Urbanism -asiantuntijayhteisölle kaupungin pyynnöstä yhteisön Helsingin vierailun yhteydessä. Slovenialaisille vapaaehtoistoimijoille esiteltiin Helkan toimintaa 5.10. Kansalaisareenan pyynnöstä.

Toiminnanjohtaja Pirjo Tulikukka ja projektipäällikkö Anna Kanervo kävivät ksv:n vuorovaikutussuunnittelija Maija Mattilan kanssa tutustumassa kaupunginosan visioinnin työpajaan Tukholman Hornstullin kaupunginosassa 8.10.

3.6 Muu yhteistyö

Toiminnanjohtaja Pirjo Tulikukka osallistui Joensuussa järjestettyihin valtakunnallisiin kotiseutupäiviin ja Suomen Kotiseutuliiton vuosikokoukseen 6.8. Tuula Salo Pro Haagasta toimi Uudenmaan edustajana Suomen Kotiseutuliiton liittovaltuustossa vuoden 2010 loppuun. Toiminnanjohtaja edusti Helkaa Suomen Kotiseutuliiton Kaupunkijaoksessa.

Helka osallistui Stadin Slangi ry:n ja KOTUS ry:n kanssa yhteistyössä kaupungintalon aulan Virka-galleriassa toteutetun Stadin Mestat –juhlanäyttelyn suunnittelutyöryhmän työhön sekä näyttelystä viestimiseen.

Toiminnanjohtaja Pirjo Tulikukka ja projektipäällikkö Anna Kanervo osallistuivat Suomen Kuntaliiton aluevaikuttajien ALVA-verkoston työhön.

4. PROJEKTIT

4.1. CADDIES-projekti

Helka on toteuttanut aktiivisesti kansainvälistä EU-rahoitteista CADDIES-projektiaan vuoden 2010 kuluessa. Projektin tavoitteena on kehittää tapoja ja toimintamalleja, joilla asukkaat, paikalliset toimijat ja viranhaltijat voivat yhteisvoimin visioida, suunnitella ja toteuttaa kaupunginosansa haluttua tulevaisuutta. Projektin kohdealueet Helsingissä ovat: Kannelmäki, Pohjois-Haaga ja Arabianranta-Toukola-Vanhakaupunki -alue.

Projektin kohdealueilla järjestettiin kevään aikana erilaisia osallistumistilaisuuksia ja muodostettiin paikallisista toimijoista koostuvia työryhmiä ja verkostoja. Runsaasti myönteistä mediajulkisuutta keräsi projektin kautta ideoitu ja kohdealueilla toteutettu Moi!-rintamerkkikampanja. Syksyllä jatkettiin kohdealueiden verkostojen tukemista ja vuoden lopulle tultaessa painopistettä siirrettiin jo pikkuhiljaa projektin tuotosten yhteen kokoamiseen ja raportointiin. Syksyllä toteutettiin haastattelukysely asukasaktiiveille projektin alueita voimaannuttavista vaikutuksista. Kohdealueilla keskusteltiin myös siitä, miten syntyneet verkostot ja ryhmät jatkavat aktiivisen tukivaiheen jälkeen itsenäisesti eteenpäin.

Helkan projektityöntekijät ovat osallistuneet aktiivisesti projektikokouksiin Norrköpingissä ja Riiassa. Kesäkuisessa Riian laajemmassa CADDIES-seminaarissa vieraili toimiston väen ja puheenjohtajan lisäksi asukkaita projektin kohdealueilta. Lokakuun lopulla Helka järjesti projektitapaamisen Helsingissä. Kansainvälinen projektiväki tutustui tuolloin yhteen kohdealueeseen (Pohjois-Haaga) englanninkielisen kotikaupunkipolku-kävelyn kautta. CADDIES-hanke oli esillä Central Baltic -ohjelman showcase-konferenssissa Riiassa ja projektin kansainvälisiä nettisivuja markkinoivaa tiedotuskampanjaa toteutettiin yhteisin postikortein ja sähköpostitse.

Projektia jatketaan vielä vuoden 2011 loppuun ja pyrkimyksenä on, että kehitetyt yhteistyömuodot ja -verkostot sekä vuorovaikutusmallit jäävät elämään projektin päätyttyäkin. Helkan omana tavoitteena on levittää projektissa opittuja ja ideoituja toimintatapoja kaikkien Helsingin kaupunginosien hyödynnettäväksi.

4.2 Kotikaupunkipolut

Suomen Kulttuurirahastolta saatiin vuodelle 2010 24 000 euron suuruinen apuraha, jonka turvin projektia toteutettiin puolipäiväisesti. Pauli Saloranta keskittyi kotikaupunkipolkujen laajempaan koordinointiin ja tunnetuksi tekemiseen. Kotikaupunkipoluille muodostettiin ensimmäistä kertaa laatukriteerit. Yhteyksiä luotiin lukuisiin sidosryhmiin ja yhteistyökumppaneihin. Yhteistyöryhmä Helsingin kaupungin viestinnän kanssa muodostettiin.

Kaupunginosia tuettiin kotikaupunkipolkujen suunnittelussa sekä apurahojen hakemisessa, mm. helmikuussa järjestetyllä rahoituksen ideariihitilaisuudella. SKR:n Uudenmaan maakuntarahasto myönsi 6:lle kaupunginosalle samansuuruisen pienehkön määrärahan polkujen kokoamiseen. Lähiöprojektilta saatiin määrärahaa Herttoniemen, Pihlajamäen ja Pohjois-Haagan polkuihin. Etelä-Haagassa ja Kumpulassa edistettiin polkuhankkeita omatoimisesti. Elokuussa tuettiin polkutyötä käynnisteleviä jäsenyhdistyksiä työpajatilaisuudella. Pitäjänmäki-seura julkaisi kolme kotikaupunkipolkuaan seuran 50-vuotisjuhlajulkaisussa. Helsinki-viikon (7.-12.6.) opastuskierrokset 12 kotikaupunkipolulla huipentuivat Käpylän toisen kotikaupunkipolun avajaiskävelyyn Helsinki-päivänä.

Kotikaupunkipoluissa yhdistyvät kaupunginosien mielenkiintoiset eri teemojen kohteet käveltäviksi reiteiksi. Niiden avulla vahvistetaan kaupunginosan identiteettiä, lisätään asukkaiden paikallistuntemusta ja edistetään muuttajien kotiutumista. Polut kootaan kaupunginosa-aktiivien ja eri alojen asiantuntijoiden muodostaman työryhmän sekä hankekoordinaattorin panoksella ja niistä kirjoitetaan kuvaukset, jotka julkaistaan verkossa sekä mahdollisuuksien mukaan myös painotuotteina.

4.3 OSKE-projekti

Projektin tarkoituksena on tarjota kaupunginosien asukkaille työkaluja omatoimisen ja pitkän tähtäimen toiminnan käynnistämiseksi kaupunginosansa turvallisuuden, hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden edistämiseksi. Projektissa tarjotaan tasokas koulutusjakso, jonka aikana osallistujille opetetaan tarpeelliset työkalut paikallisten osallistavien työpajojen vetämiseen. Koulutusjakso toteutetaan alkuvuodesta 2011 ja jatkotapaamiset kevään 2011 aikana. Projekti käynnistyi jo 2010 puolella parituntisella infotilaisuudella 15.12., johon kutsuttiin aktiivisia asukkaita ja avainhenkilöitä kaupunginosayhdistysten kautta ja muita kanavia käyttäen. Koulutus hankitaan ostopalveluna Elevator Oy:ltä. Koulutuksen edellyttämä rahoitus saadaan Helsingin turvallisuus- ja valmiusosastolta sekä sosiaalivirastolta. Turvallisuus- ja valmiusosasto osallistuu lisäksi omalla työpanoksellaan. Helka haki projektille myös sosiaali- ja terveysministeriön jakamaa ”terveyden edistämisen määrärahaa”, tuloksetta.

4.4. Vyyhti-projekti

Vyyhti EU-kumppanuushankkeelle haettiin rahoitusta vuoden 2010 aikana. Pääkumppanina on Metropolia ammattikorkeakoulu ja muita hankekumppaneita ovat HUB Helsinki verkosto ja Teme ry. Projektin tavoitteena on kasvattaa osaamista koulutuksen avulla ja nostaa esiin erilaisia yhteisöjen toiminnan sekä yhteisöjohtamisen malleja. Helkaa projekti hyödyttää kaupunginosayhdistysten toiminnan kehittämisen ja osaamisen kartuttamisen näkökulmasta. Virtuaaliyhteisöjen ja sosiaalisen median käytön ja hyödyntämisen kautta voidaan saavuttaa nuorempaa ikäpolvea, joten kyse on panostuksesta tulevien vuosikymmenten yhdistystoimintaan. Projektissa rakennetaan myös yhteistoiminnallista verkostoa julkisen sektorin, kolmannen sektorin, yritysten ja yhteisöjohtamisen kehittämistyötä tekevien välille.

Projektin aikana suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä kumppanien kanssa koulutuksia, jotka sopivat vapaaehtoistyöhön ja kolmannen sektorin resursseille. Kyse on EU-rahoitteisesta projektista, joka alkaa 2011 ja päättyy 2013. Helkan osuus olisi n. puolikkaan henkilön työpanos hieman yli kahdeksi vuodeksi. Helka toimii projektissa aluksi kevyellä panostuksella (v. 2011) ja varsinaiset resursseja edellyttävät toimet käynnistettäisiin Helkan osalta vasta vuoden 2012 alusta.

5. JÄSENISTÖ JA HALLINTO

5.1 Jäsenet

Helkaan hyväksyttiin v. 2010 jäsenhakemusten perusteella kolme uutta jäsenyhdistystä: Landbon omakotiyhdistys ry (19.1.2010), Karhusaari-Seura ry (16.2.2010) sekä Puu-Vallilalaiset ry (21.10.2010). Jäsenluettelosta poistettiin ilmoituksen perusteella toimintansa lopettaneet Ruoholahti-Jätkäsaari-seura ry ja Munkkivuori-Seura ry.

Vuoden 2010 lopussa jäsenyhdistyksiä oli 76 kpl:

Alppila-Seura
Arabianranta-Toukola-Vanhakaupunki –
Kaupunginosayhdistys
Eteläiset kaupunginosat – Södra stadsdelarna
Helsingin Aurinkolahti-Seura
Hermanni-Vallila-Seura
Herttoniemi-Seura
Hästnäs
Jätkäsaari-seura JS
Kaarela-Seura
Kallio-Seura
Kampin kaupunginosayhdistys
Kanta-Helsingin Omakotiyhdistys
Karhusaari-Seura
Katajanokka-Seura
Konala-Seura
Kontula-Seura
Koskela-Seura
Kruununhaan asukasyhdistys
Kruununhaka-Seura
Kulosaarelaiset-Brändöborna
Kumpula-Seura
Kurkimäki-Seura
Kårböle Gille
Käpylä-Seura
Laajasalo-Degerö Seura
Landbon omakotiyhdistys
Lauttasaari-Seura
Lehtisaari-Seura
Malmi-Seura
Malminkartanon Asukasyhdistys
Marjaniemi-Seura
Maunula-Seura
Meilahti-Seura
Mellunmäki-Yhdistys
Merihaka-Seura
Metsälä-Seura
Munkinseutu
Munkkisaari-Hernesaari -Seura
Myllypuro-Seura
Myllärinlaakson omakotiyhdistys
Oulunkylä-Seura
Pajamäki Seura
Pakila-Seura
Pakilan Omakotiyhdistys ry
Paloheinän-Torpparinmäen kaupunginosayhdistys
Pasila Seura
Pihlajamäki-seura
Pihlajiston asukasyhdistys PNV
Pikku Huopalahden asukasyhdistys
Pikku Huopalahtiseura
Pirkkolan Omakotiyhdistys
Pitäjänmäki-seura
Pohjois-Haaga Seura
Pro Eira
Pro Haaga
Puistola-Seura
Pukinmäki-seura
Punavuoriseura
Puotila-Seura
Puu-Vallilalaiset ry
Roihuvuori-Seura
Ruskeasuo-Seura
Santahamina Seura
Savela-Seura
Siltamäki-Suutarila-Seura
Siltasaariseura
Suurmetsä-Jakomäki -Seura
Tammisaloseura
Tapanila-Seura
Tapaninvainion Kaupunginosayhdistys
Tapulikaupunki-Seura
Töölö-Seura
Vartiosaari-Seura
Viikki-Seura
Vuosaari-Seura
Vähä-Meilahti Seura Lill-Mejlans Sällskapet

Huomionosoitukset:

Helka myönsi huomionosoituksia vuoden 2010 aikana seuraavasti: kolme Kultaista Pro Helsinki –ansiomerkkiä, kymmenen Hopeista Pro Helsinki –ansiomerkkiä, yhden Helkan tunnustusmerkin sekä yhteensä yhdeksän kappaletta Helkan kunniakirjaa. (Helkan huomionosoitusten saajat ilmenevät liitteestä 1.)

Suomen Kotiseutuliitto valitsi Helsingin Roihuvuoren Vuoden kaupunginosaksi 2010. Roihuvuori-Seura vastaanotti huomionosoituksen Kotiseutuliiton vuosikokouksessa Joensuun valtakunnallisilla kotiseutupäivillä 6.8.

Vuonna 2010 juhlavuosiaan viettivät seuraavat Helkan jäsenyhdistykset:

Pitäjänmäki-seura juhli 50-vuotista taivaltaan 11.4. järjestetyn kutsuvierastilaisuuden merkeissä Pitäjänmäen seurakuntasalissa. Myös Pitäjänmäen kotikaupunkipolut julkaistiin juhlavuoden vihkosen yhteydessä. Roihuvuori-Seura juhli 50-vuotistaivaltaan 27.8. järjestetyn kyläjuhlansa yhteydessä. Herttoniemi-Seura juhli 35-vuotistaivaltaan 5.9. samoin kyläjuhliensa yhteydessä. Kallio-Seura juhli 70-vuotistaivaltaan 16.10. Helsingin suomenkielisen työväenopiston uusituissa tiloissa Kallion opistotalolla. Toiminnanjohtaja Pirjo Tulikukka oli läsnä kaikissa em. tilaisuuksissa kutsuttuna Helkan tervehdyksen tuojana sekä huomionosoitusten jakajana. Siltamäki-Suutarila – Seuran 40-vuotisjuhlissa 4.9. Helkaa edustivat koillisten kaupunginosien jäsen Vesa Koskela ja varajäsen Ritva Hytönen.

5.2 Jäsenyydet

Helkan jäsenyhdistykset ovat jäseniä Suomen Kotiseutuliitto ry:ssä Helkan kautta.

5.3 Vuosikokoukset

Kevätkokous:

Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 18.3.2010 Helsingin Energian auditoriossa Kampin Sähkötalossa. Kokouksessa oli 36 osanottajaa, jotka valtakirjojen mukaan edustivat 28 jäsenyhdistystä. Kokouksen puheenjohtajana toimi vpj Timo Puska ja sihteerinä Helkan toiminnanjohtaja Pirjo Tulikukka. Kokouksessa käsiteltiin sääntöjen 9 §:n mukaiset asiat. Kahvituksen aikana kuultiin Helsingin Energian kaukolämmön ajankohtaiskuulumisia Turo Eklundin esittämänä. Tällä kertaa viralliset kevätkokousasiat käsiteltiin poikkeuksellisesti jo klo 17.30 alkaen heti tilaisuuden aluksi. Virallisten kokousasioiden jälkeen vuorossa oli ajankohtainen keskustelu palveluverkon tilanteesta kirjastotoimen apulaisjohtaja Saara Ihamäen sekä Opetuslautakunnan vpj Elina Aaltion alustaessa keskustelua.

Syyskokous:

Sääntömääräinen syyskokous pidettiin marraskuun 30. päivänä Helsingin Energian auditoriossa Kampin Sähkötalossa. Kokouksessa oli läsnä 32 osanottajaa, jotka valtakirjojen mukaan edustivat 23 jäsenyhdistystä. Puheenjohtajana toimi Helkan vpj Timo Puska ja sihteerinä Helkan toiminnanjohtaja Pirjo Tulikukka. Kokouksessa käsiteltiin sääntöjen 10 §:n mukaiset asiat. Syyskokous käynnistyi kahvituksella ja Helsingin Energian kaukolämmön edustaja Turo Eklundin lyhyellä ajankohtaisinfolla. Tämän jälkeen Helka palkitsi kunniakirjoin viime vuonna aloitetun perinteen mukaisesti vuoden 2010 tekona Enter ry:n ja Kalliolan kansalaisopiston ansiokkaasta toiminnasta ikäihmisten tietokoneopastuksessa. Viralliset syyskokousasiat käsiteltiin klo 17.30 alkaen, jonka jälkeen Helkan viestintävastaava Päivi Savolainen esitteli lyhyesti Helkan syyskuisessa pj-palaverissa järjestetyn, kaupunginosatoiminnan hyviä käytäntöjä keränneen työpajan tuloksia. Yhteenvedon jälkeen vuorossa oli jatkotyöpaja hyvien käytäntöjen jakamisesta ja työstämisestä mahdollisimman konkreettisiksi toimenpiteiksi kaupunginosissa. Työpajan tuotoksena syntyi kaupunginosien alueellisen yhteistyön vertaisryhmä, jonka ensimmäinen tapaaminen on keväällä 2011.

Kokous valitsi erovuoroisten jäsenten tilalle vuoden 2011 alusta alkavalle kaudelle seuraavat henkilöt:
Pohjoiset kaupunginosayhdistykset saivat osittain uuden edustuksen varsinaisen jäsenen Ari Järvisen jättäessä tehtävänsä. Uudeksi varsinaiseksi jäseneksi valittiin aiemmin varajäsenenä toiminut Simo Sankari (Maunula-Seura) ja hänen varajäsenekseen uusi hallituksen jäsen Matti Enroth (Pakila-Seura). Koillisissa kaupunginosayhdistyksissä molemmat edustukset vaihtuivat varsinaisen jäsenen Vesa Koskelan ja varajäsenen Ritva Hytösen jättäessä hallituksen ja uusiksi edustajiksi valittiin varsinaisena jäsenenä Katriina Alestalo (Tapulikaupunki-Seura) ja varajäsenenä Sanna Peltola (Viikki-Seura). Itäisissä kaupunginosayhdistyksissä varsinainen jäsen Markku Hämäläinen jätti tehtävänsä ja hänen tilalleen valittiin Harry Piela (Aurinkolahti-Seura), varajäsen Risto Rautiaisen (Kontula-Seura) jatkaessa hallituksessa. Kaakkoisissa kaupunginosayhdistyksissä varsinainen jäsen Timo Korpela jätti tehtävänsä ja aiemmin varajäsenenä toimineesta Erkki Merimaasta (Herttoniemi-Seura) tuli varsinainen jäsen, hänen varajäsenekseen valittiin uutena Veijo Lehto (Roihuvuori-Seura).

Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin jatkamaan Saara E. Tolonen Kallio-Seurasta ja Leena Ahtila Konala-Seurasta. Varatilintarkastajiksi valittiin jatkamaan Marja-Terttu Hall Eteläisistä kaupunginosista ja Pentti Hellevaara Siltasaari-Seurasta. Osallistujille jaettiin perinteen mukaan jälleen joulukukat kiitokseksi vuoden mittaan tehdystä vapaaehtoistyöstä.

5.4 Hallitus ja työryhmät

Helkan hallituksen puheenjohtajana on toiminut vuonna 2010 Aija Staffans. Hallitus kokoontui vuoden aikana 11 kertaa. Yksi kokouksista vedettiin työpajamuotoisena (9.11.) 2010 toimintasuunnitelman linjaamiseksi. Kokousten esittelijänä toimi toiminnanjohtaja Pirjo Tulikukka ja kokousmuistiinpanot teki Helkan jäsensihteeri Päivi Savolainen.

Helkan hallituksen jäsenet ja varajäsenet ovat aiemmin tulleet seitsemästä suurpiiristä. Helkan hallitus päätti kokouksessaan 29.9.2010 yksimielisesti luopua suurpiiri-nimityksen käytöstä aluejaossaan. Jatkossa Helkan seitsemästä alueesta käytetään nimityksiä: keskiset, eteläiset, itäiset, pohjoiset, läntiset, koilliset ja kaakkoiset kaupunginosayhdistykset.

Hallituksen kokoonpano 2010:

Helkan puheenjohtaja: Aija Staffans
Keskiset kaupunginosayhdistykset; jäsen Janne Kareinen, Arabianranta-Toukola-Vanhakaupunki -kaupunginosayhdistys / varajäsen, Helkan varapuheenjohtaja Timo Puska, Merihaka-Seura
Eteläiset kaupunginosayhdistykset; jäsen Marja Häyrinen-Alestalo, Lauttasaari-Seura / varajäsen Lea Virtala, Eteläiset kaupunginosat
Läntiset kaupunginosayhdistykset; jäsen Lulu Nenonen, Pitäjänmäki-seura/ varajäsen Tarja Sarjakoski, Munkinseutu ry
Pohjoiset kaupunginosayhdistykset; jäsen Ari Järvinen, Paloheinän-Torpparinmäen kaupunginosayhdistys/ varajäsen Simo Sankari, Maunula-Seura
Itäiset kaupunginosayhdistykset; jäsen Markku Hämäläinen, Myllypuro-Seura / varajäsen Risto Rautiainen, Kontula-Seura
Kaakkoiset kaupunginosayhdistykset; jäsen Timo Korpela, Laajasalo-Seura / varajäsen Erkki Merimaa, Herttoniemi-Seura
Koilliset kaupunginosayhdistykset; jäsen Vesa Koskela, Pihlajamäki-Seura / varajäsen Ritva Hytönen, Tapulikaupunki-Seura
Asiantuntijajäsen: Martti Helminen

Tilintarkastajat

Helkan tilintarkastajina ovat toimineet v. 2010 Saara E. Tolonen Kallio-Seurasta ja Leena Ahtila Konala-Seurasta sekä heidän varamiehinään Marja-Terttu Hall Eteläisistä kaupunginosista ja Pentti Hellevaara Siltasaari-Seurasta.

Työryhmät

Helkan viestintätyöryhmä: toiminnanjohtaja Pirjo Tulikukka, viestintävastaava Päivi Savolainen, IT-asiantuntija Ilari Kajaste sekä Helkan hallituksen jäsenet vpj Timo Puska, Timo Korpela, Markku Hämäläinen, Vesa Koskela ja Janne Kareinen sekä Helkan hallituksen entinen jäsen Tuula Salo.

5.5 Henkilökunta ja toimisto

Kokopäiväistä toiminnanjohtajan tointa on hoitanut Pirjo Tulikukka ja Helkan Internet-palvelujen asiantuntijana on toiminut Ilari Kajaste.

CADDIES-projektin projektipäällikön tointa on hoitanut Anna Kanervo (kokoaikaisesti 30.4.2010 saakka ja siitä eteenpäin 60 % työajalla). CADDIES-projektin projektityöntekijöinä ovat toimineet Päivi Savolainen (CADDIES-viestintä, 50 % 30.4. saakka ja 100 % 1.5. alkaen) sekä Terhi Vilkman (projektin aluetoiminta). Alkuvuodesta (30.4. saakka) Savolaisen tehtäviin kuului 50 % Helkan viestintää ja jäsensihteerin töitä. Kotikaupunkipolku-projektin koordinointi on hankittu ostopalveluna.

Helkan toimistossa on työskennellyt kaksi harjoittelijaa vuoden 2010 aikana: työelämään palaamisen harjoittelujaksolla Tarja Martiskainen (11.1.-14.2.) sekä TET-harjoittelija Olli Kaikkonen (4.-8.10.).

Helkan Ruoholahdenkatu 10:n toimisto tarjoaa työtilat vakituiselle ja projektihenkilökunnalle. Toimistoa käytetään myös monenlaisten työ-, projekti- ja sidosryhmätapaamisten järjestämispaikkana sekä Helkan jäsenistölle tarjottaviin koulutuksiin.

6. TALOUS

6.1 TOIMINNAN RAHOITUS

Vuoden 2010 toiminnan rahoituksesta 36 % on Helsingin kaupungilta saatua määrärahaa, joka koostuu toiminta-avustuksesta sekä avustuksesta Kotikadun ylläpitoon ja kehittämiseen. Muu osa Helkan vuosibudjetista on katettu erilaisin projektiavustuksin (61 %) sekä jäsenmaksuilla (n. 3 %). Vuoden 2010 tilinpäätös on alijäämäinen, yhteensä 6072,20 euroa.

Helkan EU-rahoitteisen CADDIES-projektin takaisinmaksatusten viivästyttyä luvatusta 6 kk:sta 9 kk:een, jouduttiin elokuussa 2010 ottamaan Nordea-pankista 10 000 euron joustoluotto palkkojen hoitamista varten. Vuoden vaihteessa luoton määrä oli 4927 euroa. Viimeinen erä maksetaan 31.3.2011.

Helkan kirjanpidosta on vuonna 2010 vastannut kirjanpitotoimisto TiliSoila Oy. Maksuliikenteen on hoitanut toiminnanjohtaja Pirjo Tulikukka.

6.2 VARAINHANKINTA

Jäsenmaksut
Helkan jäsenmaksut pysyivät ennallaan v. 2010. Jäsenmaksuja perittiin yhdistyksiltä seuraavasti:
– alle 100 jäsentä: 80 euroa
– 100–499 jäsentä: 105 euroa
– 500–1000 jäsentä: 130 euroa
– yli 1000 jäsentä: 155 euroa.
Helkan keräämistä jäsenmaksuista tilitettiin jälleen n. 40 % Suomen Kotiseutuliitolle kaupunginosayhdistysten jäsenmaksuina. Helkan jäsenistö kasvaa edelleen vuosittain muutamalla uudella jäsenyhdistyksellä.

Kaupungin toiminta-avustus

Kaupungin avustukset Helkalle (toiminta-avustus ja Kotikatu-avustus) myönnettiin yhdellä hakemuskokonaisuudella. Kaupungin toiminta-avustus vuodelle 2010 oli 44 300 euroa, eli hiukan edellisvuotta vähemmän. Rahoitus antaa osaltaan Helkalle mahdollisuuden tukea ja koordinoida asukkaiden vapaaehtoistyötä. Nykyiseen toimintaan nähden se on edelleen täysin riittämätön. Kaupungin avustusosuudella saadaan katettua ainoastaan osa hallinnon perusmenoista (toiminnanjohtajan palkkamenot sekä osa vuokrakuluista).

Kotikadun avustus (50 700 euroa) väheni myös hieman edellisvuoden tasosta. Sen turvin toteutetaan uutta julkaisujärjestelmän versiopäivitystä sekä normaalia teknistä ylläpitoa, Kotikatu-tukea ja -koulutuksia. Myös Kotikadun rahoitustarve on kasvava, johtuen paikallisviestinnän merkityksen lisääntymisestä ja nettimaailman nopeasti kiihtyvästä kehitystahdista.

Tasokorotusten saamiseksi kaupungin avustuksiin tehtiin erityisponnisteluja, mutta ne eivät johtaneet toivottuun tulokseen. Avustusten yhteissumma oli vuonna 2010 95 000 euroa.

Muu projektirahoitus

EU:n Central Baltic –ohjelman CADDIES-hankkeelle myöntämästä rahoituksesta käytettiin vuoden 2010 puolella n. 135 700 € (sisältäen Varsinais-Suomen liitolta tullutta kansallista vastinrahaa n. 17,5%). Helkan laskennallinen omarahoitusosuus hankkeeseen on n. 7,5% vuotuisesta kokonaiskustannuksesta. Suomen kulttuurirahaston keskusrahasto myönsi Helkan Kotikaupunkipolku-projektille 24 000 €.

LIITTEET

Liite 1: Helkan myöntämät huomionosoitukset vuonna 2010
Liite 2: Helkan edustukset vuonna 2010

Liite 1.

Helkan myöntämät huomionosoitukset vuonna 2010:


Helkan korkein huomionosoitus, kultainen Pro Helsinki -ansiomerkki myönnettiin seuraavalle henkilölle:

Lulu Nenonen, Pitäjänmäki-seura ry – nro 193 (hallituksen päätös 16.2.2010)
Tarja Salminen, Pitäjänmäki-seura ry – nro 194 (hallituksen päätös 16.2.2010)
Jouko Hömppi, Pitäjänmäki-seura ry – nro 195 (hallituksen päätös 16.2.2010)

Helkan hopeinen Pro Helsinki ansiomerkki myönnettiin seuraaville henkilöille:

Leena-Maija Tuominen, Pitäjänmäki-seura ry – nro 25 (hallituksen päätös 16.2.2010)
Marja Mosander, Pitäjänmäki-seura ry – nro 26 (hallituksen päätös 16.2.2010)
Kaija Hömppi, Pitäjänmäki-seura ry – nro 27 (hallituksen päätös 16.2.2010)
Jussi-Petteri Lappi, Pitäjänmäki-seura ry – nro 28 (hallituksen päätös 16.2.2010)
Katriina Alestalo, Tapulikaupunki-Seura ry – nro 29 (hallituksen päätös 13.4.2010)
Tytti Salminen, Roihuvuori-Seura ry – nro 30 (hallituksen päätös 31.8.2010)
Otto-Ville Mikkelä, Roihuvuori-Seura ry – nro 31 (hallituksen päätös 31.8.2010)
Virve Veisterä, Roihuvuori-Seura ry – nro 32 (hallituksen päätös 31.8.2010)
Pirjo Eerikäinen, Roihuvuori-Seura ry – nro 33 (hallituksen päätös 31.8.2010)
Sirpa Rouvinen, Roihuvuori-Seura ry – nro 34 (hallituksen päätös 31.8.2010)

Helkan tunnustusmerkki myönnettiin seuraavalle henkilölle:

Raili Haltimo, Pitäjänmäki-seura (hallituksen päätös 16.2.2010)

Helkan kunniakirja myönnettiin seuraaville henkilöille/tahoille:

Henrik Helenius, Pitäjänmäki-seura ry (hallituksen päätös 16.2.2010)
Mikko Kääriäinen, Pitäjänmäki-seura ry (hallituksen päätös 16.2.2010)
Timo Nenonen, Pitäjänmäki-seura ry (hallituksen päätös 16.2.2010)
Erkki Pylkkänen, Pitäjänmäki-seura ry (hallituksen päätös 16.2.2010)
Anita Raitio, Herttoniemi-seura ry (hallituksen päätös 17.6.2010)
Ritva Granlund, Kallio-Seura ry (hallituksen päätös 21.10.2010)
Leena Lukkarinen-Annila, Pitäjänmäki-seura ry (hallituksen päätös 21.10.2010)
ENTER ry, Helsingin kaupunginosayhdistykset ry (hallituksen päätös 9.11.2010)
Kalliolan kansalaisopisto, Helsingin kaupunginosayhdistykset ry (hallituksen päätös 9.11.2010)

Helkan edustukset vuonna 2010: Liite 2.

14.1.10 Kotiseutuliiton JOY-kampanjan avajaiset Kansallismuseossa (Pirjo Tulikukka)
27.1.10 Helsingin viestinnän virittäjäiset kaupungintalolla (Pirjo Tulikukka)
2.2.10 Palvelujen asukaslähtöisen yhteiskehittelyn työpajapäivä kuntatalolla (Pirjo Tulikukka ja Anna Kanervo)
8.2.10 Helsingin kaupunginkirjaston 150-vuotis- ja Suomen kirjastoseuran 100-vuotiskutsutilaisuus ksv:n Laiturilla (Pirjo Tulikukka)
27.2.10 Suomen Kulttuurirahaston apurahajuhla Finlandia-talolla ja illallistilaisuus Kalastajatorpalla (Pirjo Tulikukka ja kotikaupunkipolkukoordinaattori Pauli Saloranta)
2.3.10 Helsingin kaupungin Finlandia-puisto -seminaari Finlandia-talossa (Pirjo Tulikukka)
5.3. ja 19.3.10 World Design Capital 2012 -strategiatyöpajat kaupungintalolla (Pirjo Tulikukka)
18.3.10 Helkan kevätkokous Helsingin Energian sähkötalossa Kampissa (Aija Staffans, Pirjo Tulikukka, Päivi Savolainen sekä yhteensä n. 30 hallituksen ja jäsenistön edustajaa)
11.4.10 Pitäjänmäki-seuran 50-vuotisjuhla Pitäjänmäen seurakuntasalissa (Helkan tervehdys ja huomionosoitusten jako: Pirjo Tulikukka)
12.4.10 Kaupunkisuunnitteluviraston Esikaupunkien renessanssi työpaja Kannelmäessä (Päivi Savolainen)
20.5.10 Helsingin seudun liikenteen kutsuseminaari HSL:n tiloissa Pasilassa (Pirjo Tulikukka)
21.5.10 Helkan toiminnan esittely Brysseliläiselle Atelier de Recherche et d’Action Urbaines:ille ksv:n Laituri-tilassa (Pirjo Tulikukka, Päivi Savolainen, Pauli Saloranta sekä n. 20 delegaation jäsentä)
27.5.10 Pääkaupunkiseudun KOKO -ohjelman käynnistysseminaari (Helkasta Pirjo Tulikukka)
31.5.10 Turvallisuus rakennetun ympäristön suunnittelussa -käsikirjan kehittämistyöpaja ympäristöministeriössä (Helkasta Pirjo Tulikukka)
13.-16.6.10 CADDIES-projektin kansainvälinen seminaari Riiassa (Aija Staffans, Anna Kanervo, Pirjo Tulikukka, Terhi Vilkman, Päivi Savolainen ja projektin kohdealueiden edustajia Suomesta, Ruotsista ja Latviasta)
6.8.10 Valtakunnalliset kotiseutupäivät ja Kotiseutuliiton vuosikokous Joensuussa (Pirjo Tulikukka)
24.8.10 Kotikaupunkipolkujen syksyn käynnistystilaisuus ksv:n Laiturissa (Pirjo Tulikukka, Päivi Savolainen, Pauli Saloranta ja Helkan jäsenyhdistysten edustajia)
27.8.10 Roihuvuori-Seuran 50-v. juhla Roihuvuoren japanilaisen puiston aukiolla (Helkan tervehdys ja huomionosoitusten jako: Pirjo Tulikukka)
30.-31.8. "Sauna 2010" -päättäjäkurssi osallistumisesta ja vaikuttamisesta Tuusulassa (Pirjo Tulikukka)
7.9.10 Helkan pj-palaveri Hakaniemessä ravintolalaiva Wäiskissä (Aija Staffans, Pirjo Tulikukka, Päivi Savolainen, Ilari Kajaste, Terhi Vilkman ja noin 50 Helkan jäsenyhdistysten edustajaa)
9.9.10 HKR:n Kaupunkiomaisuuden ylläpito -seminaari Kansallissalissa (Helkasta PT)
14.-16.9.10 Helsinki-Tallinn Euregio foorumi Tallinnassa (AK esittelemässä Helkan Kaupunginosasivustoa)
16.9.10 Terveellinen yhdyskuntasuunnittelu -seminaari Säätytalolla (Helkan alustus: Pirjo Tulikukka)
16.9.10 Kuntamarkkinoiden käyttäjälähtöisyys-paneeli Kuntatalolla (PT Helkan panelistina)
29.09.10 EU:n Central Baltic -ohjelman Show case -conference Riiassa (AK Helkaa ja CADDIES-hanketta edustamassa)
16.10.10 Kallio-Seuran 70-v. juhla Keskisen työväenopiston juhlasalissa (Helkan tervehdys ja huomionosoitus: Pirjo Tulikukka)
22.10.10 Co-governance -aiheinen seminaari Arabianrannassa (Aalto yliopisto) (Helkan alustus: Pirjo Tulikukka)
25.10.10 Sipoon kestävän yhdyskunnan kilpailua valmisteleva työpaja (Pirjo Tulikukka Helkan asiantuntijana)
10.11.10 EKYL:in 30-v. juhla Albergan kartanossa (Pirjo Tulikukka)
12.11.10 Somus-hankkeen seminaari sosiaalisen median työkaluista järjestötoiminnan kehittämiseksi Oikeusministeriössä (Ilari Kajaste ja Pirjo Tulikukka)
16.11.10 HLJ 2011 suunnitelmaluonnoksen yleisötilaisuus Pasilassa (Pirjo Tulikukka)
23.11.10 4V-hankkeen loppuseminaari Hotelli Arthurissa Kluuvissa (Pirjo Tulikukka)
30.11.10 Helkan syyskokous Helsingin Energian Sähkötalolla (Aija Staffans, Päivi Savolainen, Pirjo Tulikukka ja Terhi Vilkman)
15.12.10 Osallistuvan kaupunginosakehittämisen työkalut -infotilaisuus (Helkasta Pirjo Tulikukka, Päivi Savolainen ja Helkan hallituksen jäsen Janne Kareinen, osallistujia n. 40)
16.12.10 Kotiseutuliiton JOY-kampanjavuoden päätösseminaari Balderin salissa (Helkasta Aija Staffans ja Pirjo Tulikukka)