Helkan toimintakertomus 2011

1. YLEISTÄ

Vuosi 2011:

· Toimintaympäristön nopea ja voimakas muutos ja sen edellyttämä kaupunginosatoiminnan kehittäminen oli keskeisenä teemana vuonna 2011. Helkan projekteissa koottiin ja levitettiin parhaita kaupunginosatoiminnan käytäntöjä. Lähidemokratia keskustelutti Helsingissä. Paikallisen hallinnan toimenpide-ehdotuksia ja keinoja mietittiin kaupungin hallinnon puolella (demokratiaryhmässä) että asukkaiden kesken.

· Helkan CADDIES-projektin viimeisenä toimintavuonna koottiin yhteen tuloksia ja työstettiin materiaaleja kaikkien kaupunginosakehittämisestä kiinnostuneiden hyödynnettäväksi. Projektin avoin, kansainvälinen ”Coordination Creates Cooperation” – visioista konkretiaan kaupunginosissa” -seminaari järjestettiin 6.4.2011. Helkan OSKE-projektissa koulutettiin kaupunginosa-aktiiveja fasilitoinnin työkalujen käyttöön. Metropolian kanssa toteutettavaa Vyyhti-projekti käynnistettiin loppuvuodesta 2011. Molemmat tarjoavat välineitä paikallisten aktiivien verkostojen ylläpitämiseen ja motivointiin. Helkan hallitus kehitti vuoden 2011 aikana omille projekteilleen kätevän tarkistuslista-työkalun.

· Paikallisviestinnän kehittäminen säilyi Helkan toiminnan keskiössä 2011. Kotikadun resurssit olivat koko vuoden tiiviisti kiinni Joomla-julkaisujärjestelmän versiopäivitysprosessissa sekä Helkan sivustouudistuksessa, minkä vuoksi Kotikatu-koulutusta ei pystytty tarjoamaan täysin normaaliin tapaan.

2. TOIMINTA

2.1 KAUPUNGINOSATOIMINNAN KEHITTÄMINEN

Toimintavuonna 2011 Helka kanavoi resursseja kaupunginosayhdistystoiminnan kehittämiseen. Jäsenistöä kannustettiin tarttumaan uudenlaisiin toimintamuotoihin ja -malleihin, joilla pystyttäisiin aiempaa paremmin vastaamaan muuttuvan toimintaympäristön haasteisiin. Jäsenyhdistyksiä kannustettiin imagon kehittämiseen muun muassa entistä laajemman paikallisen verkostoitumisen ja yhteistyön kautta sekä lisäämällä uusien (mm. sähköisten) välineiden käyttöä yhdistystoiminnan ja paikallisviestinnän apuna. Kaupunginosatoiminnan virkistämisen käytäntöjä tuotiin esiin jäsentilaisuuksissa ja tiedotuksessa. Useat kaupunginosat kertoivat toimintatapojen muuttamisen tuoneen uusia aktiiveja toimintaan. Helka itse jatkoi aktiivista verkottumista uusiin eri alojen sidosryhmiin.

Helka vahvisti rooliaan kaupunginosatoiminnan kehittämistä mahdollistavana organisaationa. Projekteissa (CADDIES, Vyyhti ja OSKE) on testattu ja tuotettu välineitä laajanpohjaiseen kaupunginosakehittämiseen.

Projekteista tarkemmin luvussa 4.

2.2. VAIKUTTAMINEN JA KANNANOTOT

Helka on vuoden 2011 aikana antanut lausuntoja seuraavasti:

– 14.1.2011 – Helkan lausunto HLJ 2011 -luonnoksen kehittämisohjelmasta ja -ympäristöselostuksesta (Helsingin seudun liikenne HSL:lle)

– 27.5.2011 – Helkan lausunto Pisara-radan ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta (Uudenmaan ELY-keskukselle)

– 31.5.2011 – Helkan lausunto pääkaupunkiseudun ilmastonmuutokseen sopeutumisen strategian luonnoksesta (Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY:lle)

– 23.6.2011 – Helkan lausunto Helsingin kaupungin esteettömyyslinjauksista
(Helsingin rakennusvirastolle)

– 14.10.2011 – Helkan lausunto Uudenmaan kulttuuriympäristöselvityksen luonnoksesta (Uudenmaan liitolle)

– 16.12.2011 – Helkan lausunto Helsingin maankäytön ja asumisen toteutusohjelma 2012 -luonnoksesta (Helsingin kaupunginhallitukselle)

Kaikki Helkan lausunnot ja mielipiteet ovat luettavissa Helkan kotisivuilta vasemman palkin kohdasta Helka > Lausunnot.

2.3 PALVELUT JÄSENISTÖLLE

2.3.1 Viestinnän palvelut

Kaupunginosasivustot on rakennettu siten, että kuka tahansa alueen toimija voi osallistua sivustojen sisällöntuotantoon. Kaupunginosasivujen kautta asukkaat ja muut kaupunginosatoimijat verkostoituvat, saavat näkyvyyttä sekä vahvistavat kaupunginosansa identiteettiä ja lähiyhteisöllisyyttä. Helkasta kaupunginosat saavat peruspalveluna veloituksetta kotisivupohjan ja palvelintilaa sekä jatkuvaa käyttötukea ja koulutusta.

Helkan kaupunginosien paikallisviestintään tarjoamaa Kotikatu-järjestelmää vahvistettiin toteuttamalla Joomlan versiopäivitystä. Joomlan uuden version saaminen kansainväliseltä kehittäjäyhteisöltä viivästyi useita kuukausia. Varsinaiset kaupunginosien sivustojen siirrot päästiin käynnistämään vasta vuoden 2011 lopulla. Päivitys tuo järjestelmään mm. välttämättömiä tietoturvaparannuksia. Vuoden 2011 aikana saatiin tehtyä palveluhakemistoon sen toimintakuntoon saattamiseksi tarvittavat viimeiset korjaukset. Se pystytään tarjoamaan kaupunginosille uuden järjestelmäversion myötä.

Kaupunginosasivustojen määrä on pysytellyt 40:ssä. Kaupunginosasivustot, jotka ovat pystyneet laajentamaan päivittäjätiimiään, ovat saaneet suurimman hyödyn sivuston mahdollisuuksista.

Helkan kotisivujen uusi profilointi toteutettiin vuoden 2011 aikana. Helkan oma sivusto www.helka.net palvelee jatkossa ennen kaikkea jäsenistön tarpeita. www.kaupunginosat.net kokoaa poimintoja eri kaupunginosien kotisivuilta sekä toimii aktiivisen kaupunkilaisuuden monipuolisena kanavana. Myös Kotikadulle avattiin oma sivustonsa vuoden aikana.

Helkan koulutustarjonnasta ja seminaareista on tiedotettu jäsentiedotteiden sekä kotisivu-uutisoinnin välityksellä. Jäsentiedotteita julkaistiin Helkan kotisivuilla vuoden 2011 aikana kolme. Jäsenille lähetettiin myös muutama sähköinen välitiedote. Sähköpostittomat jäsenyhdistykset ovat saaneet jäsentiedotteet edelleen kirjepostilla. Helka on hoitanut muuta sidosryhmäviestintää sähköpostin välityksellä.

Ajantasaista jäsenyhdistysten yhteystietoluetteloa karttanäkymineen on ylläpidetty www.helka.net sivustolla. Helkan esitettä kaupunginosatoiminnasta on edelleen ollut saatavilla toimistolta

Helkan edustajat ovat tehneet kaupunginosatoimintaa tunnetuksi kaikissa tilaisuuksissa, seminaareissa ja tapaamisissa, joihin on vuoden aikana osallistuttu.

2.3.2 Koulutuspalvelut

Helka tarjosi jäsenistölle vuonna 2011 kolme koulutustilaisuutta. Tapahtumanjärjestämisen koulutuksessa 21.2. alustajina toimivat Helsingin kaupungin tapahtumayksikön tuottaja Susa Nokelainen, viestintäkonsultti ja kaupunginosa-aktiivi Päivi Litmanen-Peitsala sekä Artova-alueen kaupunginosayhdistyksen pj, Helkan hallituksen jäsen Janne Kareinen. Sosiaalisen median hyödyntäminen paikallisviestinnässä -koulutuksessa 19.4. alustajina toimivat Päivi Litmanen-Peitsala ja kouluttaja Esko Lius. Vyyhti-projektin tulevaisuusverstas-koulutuksen 25.10. veti Metropolia Ammattikorkeakoulun projektisuunnittelija Susanna Snellman.

2.3.3 Muut jäsenpalvelut

Muut jäsenedut:

Helkan merellinen puheenjohtajapalaveri järjestettiin Kaapelitehtaan ravintola Hima&Salissa Ruoholahdessa, tiistai-iltana 13.9. Tilaisuuden alussa Kaapelitehtaan isäntä, toimitusjohtaja Stuba Nikula, esitteli talon toimintaa kuulijoille. Toisena alustajana kuultiin Helsingin kaupungin demokratiaryhmän puheenjohtajaa, Laura Rissasta, joka kertoi osallistujille ryhmän toiminnasta ja suunnitelmista. Osallistujat keskustelivat vilkkaasti lähidemokratiasta ja toivat esiin näkökulmia demokratiaryhmään vietäväksi. Paikalla oli osallistujia yli 30:sta eri jäsenyhdistyksestä.

Muut asiantuntijapalvelut:

Helka jatkoi Kansalaiskanava-projektissa käynnistyneen vapaamuotoisen Käyttäjädemokratia-klubin koordinoimista. Klubi kokoontui kerran vuoden 2011 kuluessa tutkimaan käyttäjädemokratian kehittämisen mahdollisuuksia vertaisanalyysi-menetelmällä (benchmarking).

3. YHTEISTYÖ

3.1 Helkan ja jäsenyhdistysten yhteistyö

Helkan ja sen jäsenyhdistysten välistä yhteistyötä on toteutettu aktiivisen viestinnän sekä Helkan CADDIES-, VYYHTI- ja OSKE-projektien kautta. Kaupunginosatoiminnan hyviä käytäntöjä ja menetelmiä on koottu yhteen ja välitetty edelleen jäsenistölle. Helkan hallituksen jäsenet ovat kutsuneet koolle jäsenyhdistysten yhteisiä tapaamisia omilla alueillaan. Toiminnanjohtaja on osallistunut pyydettynä erilaisiin jäsenistön tapahtumiin vuoden mittaan.

Paikallisen yhteistyön ja verkottumisen tärkeydestä viestittiin jäsenistölle yhteisissä tapaamisissa (vuosikokouksissa ja puheenjohtajapalaverissa). Vuoden lopulla Helkan hallitus laittoi alulle prosessin uuteen yleiskaavaan vaikuttamisesta.

3.2 Yhteistyö Helsingin kaupungin kanssa

Helka tekee jatkuvaa yhteistyötä useiden Helsingin hallintokuntien kanssa. Hyvät yhteistyösuhteet ja aktiivinen luottamuksen rakentaminen kaupunkiin päin edistävät jäsenyhdistysten vaikutusmahdollisuuksia pitkällä tähtäimellä sekä lisäävät kiinnostusta kaupunginosatoimintaa kohtaan. Helkan asiantuntemuksella on selvästi ollut kasvavaa kysyntää asukasnäkökulmaan ja lähidemokratiaan liittyvissä teemoissa. Helka seurasi kaupungin ja kaupunginosien yhteistyön kehittymistä osallistumalla ylipormestarin asukasiltoihin, joiden järjestämiseksi jäsenyhdistykset ovat hoitaneet aloitteet itsenäisesti kaupungin kanssa.

Vuonna 2011 puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja neuvottelivat apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilän kanssa yhteistyömahdollisuuksista. Toiminnanjohtaja esitti Helkalta pyydetyn alustuksen Helsingin kaupungin sisäisessä asumisseminaarissa (22.9.2011). Huhtikuussa 2011 apulaiskaupunginjohtaja Paula Kokkonen emännöi Helsingin kaupungin vastaanottoa Helkalle ja CADDIES-projektiväelle Riiasta ja Norrköpingistä Vanhalla raatihuoneella.

Kaupungin viestinnän kanssa tehtiin tiedotusyhteistyötä Helsinki 200 vuotta pääkaupunkina 2012 –teemavuoden tiimoilta (mm. tiedotus Helkan kevätkokouksessa). Puheenjohtaja esitti Helkasta pyydetyn puheenvuoron Helsinki 200-v. pääkaupunkina juhlavuotta 2012 valmistelevassa ”Airut”-seminaarissa Helsingin yliopistolla 3.5.2011.

Lähidemokratia-teema oli esillä läpi vuoden Helsingin kaupungin perustaman Demokratiaryhmän kootessa toimenpide-ehdotuksiaan aiheen tiimoilta. Toiminnanjohtaja kävi pyynnöstä puhumassa demokratiaryhmän kokouksessa 24.8.2011 (osallistavien kansanäänestyksien sekä paikallisbudjetoinnin teemoista).

Rakennusviraston katu- ja puisto-osaston kanssa on neuvoteltu asukasosallistumisen kehittämisestä. Lisäksi Helkan toiminnanjohtaja otti osaa hkr:n syyskuiseen ”Kaupunkiomaisuuden ylläpito”-seminaariin pyydettynä panelistina.

Rakennusvalvontaviraston kutsuun järjestää Helkan vuosikokous rakennusvalvontaviraston tiloissa vastattiin toteuttamalla syyskokous viraston tiloissa 29.11.2011. Virastopäällikkö Lauri Jääskeläinen esitteli virastoa ja alusti ajankohtaisista asioista.

Sosiaaliviraston aluetyön yksikön kanssa tehtiin yhteistyötä osallistumalla yksikön kahteen verkostoitumistilaisuuteen vuoden aikana. Toiminnanjohtaja osallistui lisäksi viraston ”Terve kaupunginosa” -hankkeen Roihuvuoressa järjestämän päätösseminaarin Idealinko-osuuden paneeliin 11.11.2011.

Talous- ja suunnittelukeskuksen kanssa jatkettiin yhteistyötä palautteen antamisen mahdollisuuksien kehittämiseksi. Palvelukartta-palvelun kanssa käytiin yhteistyöneuvotteluja kerrokartalla.fi –palvelun soveltamisesta kaupunkilaisten omaan käyttöön.

Turvallisuus- ja valmiusosaston ja sosiaaliviraston tuella toteutettiin yhdessä Osallistavan kaupunginosa-kehittämisen työkalut –projekti (OSKE). (Ks. tarkemmin 4.3. OSKE-projekti.)

Helka on edelleen seurannut nuorisotoimen koordinoiman ’Lasten ja nuorten verkoston’ toimintaa. Helsingin kaupungin kulttuurikeskus on myöntänyt tukea Helkan jäsenyhdistysten koordinoimiin kyläjuhliin ja festareihin. HKL:n koordinoimaan pilottiprojektiin sähköisten ilmoitustaulujen kokeilusta Mellunmäen metroasemilla on edelleen osallistuttu. Kaupunginkirjaston kanssa on jatkettu viestinnällistä yhteistyötä.

Kotikaupunkipolkujen ja Lähiöprojektin yhteistyöstä neuvoteltiin Lähiöprojektin uusien toimihenkilöiden kanssa Helkan toimistolla.

Toiminnanjohtaja on ollut mukana World Design Capital 2012 –valtuuskunnassa Helkasta pyydettynä edustajana.

3.3 Seudullinen yhteistyö

Helka osallistui vuoden 2011 aikana Helsingin alue- ja kehittämistoimiston koordinoimaan Kuninkaankolmion aluefoorumi-projektiin, jossa tehtiin viestinnällistä yhteistyötä (Helkan toimisto koosti yhteystietolistan kaikista projektialueella sijaitsevista kouluista).

Globaalin ilmastohaasteen ratkaisuja pks-alueella kehittämään perustetun metropolialueen kaupunkien yhteisen Ilmasto-infon kanssa käytiin neuvotteluja kortteliyhteistyön pilottialueiden löytämiseksi.

Osallistuttiin laajempia seudullisia teemoja käsitteleviin yhteistyötilaisuuksiin (mm. HLJ-seminaari, Pisara-radan tilaisuus).

3.4 Kansainvälinen yhteistyö

Tehtiin edelleen konkreettista projektiyhteistyötä EU-rahoitteisen CADDIES-projektin puitteissa kumppanitahojen Ruotsin Norrköpingin ja Latvian Riian kanssa (tarkemmin kohta 4.1 CADDIES-projekti). Helka isännöi 6.4. 2011 kansainvälistä CADDIES-seminaaria Kanneltalossa ja Helkan toimisto osallistui projektin päätösseminaariin 20.10.2011 Norrköpingissä.

Toiminnanjohtaja esitteli Helkan toimintaa Tukholman läänissä toimivan järjestöverkoston (Länsbygderådet i Stockholms län) delegaatiolle Hotelli Arthurissa (toiminnanjohtaja Pirjo Tulikukka)

3.5 Muu yhteistyö

Helka palkitsi ”Vuoden 2011 tekona” kunniakirjalla ja kukkasin Suomen somaliliiton sen avoimesta toiminnasta lähiyhteisössään Helsingin Herttoniemessä. Somaliliitto palkittiin Helkan syyskokouksen yhteydessä 29.11.2011. Huomionosoituksen vastaanotti Suomen somaliliiton puheenjohtaja Abdirashid Awad Dirie.

Toiminnanjohtaja osallistui Turussa järjestettyihin valtakunnallisiin kotiseutupäiviin ja Suomen Kotiseutuliiton vuosikokoukseen 29.7.2011. Tuula Salo Pro Haagasta ja Helkan puheenjohtaja Aija Staffans toimivat Uudenmaan edustajina Suomen Kotiseutuliiton liittovaltuustossa. Toiminnanjohtaja edusti Helkaa Suomen Kotiseutuliiton Kaupunkijaoksessa.

Konkreettista yhteistyötä vuoden 2011 aikana tehtiin Forum Viriumin kanssa Terve kaupunginosa-hankkeen Idealinko-verkkotyökalun kehittämiseksi. Helka tarjosi hankkeelle asiantuntemusta asukkaiden ja kaupungin työntekijöiden osallistumisosuuksien tiimoilta (konseptointia ja työpajojen fasilitointia).

Kauppalehden lisäliitettä toimittavan InPress Oy:n aloitteesta käynnistettiin suunnittelu Kauppalehden välissä ilmestyvästä asumisen ja rakentamisen teemaliitteestä, johon Helka saisi ideoida sisällöt ja joka rahoitettaisiin InPressin koordinoimalla mainosmyynnillä. Vuoden päättyessä liitteen toteutumisesta ei vielä ollut tietoa.

Toteutettiin Helkan tapahtumakalenteri -toiminnon viimeistelyä Tampereen yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitoksen projektiyhteistyön kautta

Helka on ollut aktiivisesti mukana osallistumista ja vuorovaikutusta kehittävien vanhojen ja uusien sidosryhmien hankkeissa. Projektiehdotukseen Leader-toimintatavan mahdollisuuksien tutkimiseksi Helsingin kaupungin alueella vastattiin myöntävästi ja yhteinen hankehakemus Suomen Kylätoiminta ry:n (SYTY ry) kanssa toimitettiin työ- ja elinkeinoministeriöön.

Kaupunginosa-aktiivi Eeva Kuuluvaisen aloitteesta on yhteistyössä valmisteltu Paikallispumppu (PaPu)-projektia ja etsitty sille rahoitusmahdollisuuksia.

Kotikadun ja alueellisen tavaranvaihtopalvelun ”Kassi” kehittäjien kanssa neuvoteltiin yhteistyömahdollisuuksista sekä ideoitiin Kassin testaamiseen sopivia kaupunginosia.

Toiminnanjohtaja osallistui Suomen Kuntaliiton aluevaikuttajien ALVA-verkoston työhön.

4. PROJEKTIT

4.1. CADDIES-projekti

Vuosi 2011 oli Helkan kansainvälisen EU-rahoitteisen CADDIES-projektin viimeinen toimintavuosi. Projektissa visioitiin ja kehitettiin kaupunginosia kolmen vuoden ajan yhteisvoimin asukkaiden ja paikallisten toimijoiden kanssa. Helkan osaprojekti toimi Kannelmäessä, Pohjois-Haagassa ja Arabianranta-Toukola-Vanhakaupunki -alueella.

Helkan projektityöntekijät vierailivat aktiivisesti projektin kumppanikaupungeissa, Riiassa ja Norrköpingissä projektikokouksissa ja -seminaareissa. Helkan 6.4.2011 järjestämä, projektin tuotoksia esitellyt ”Coordination Creates Cooperation – visioista konkretiaan kaupunginosissa” -seminaari keräsi Kanneltaloon yli sata osallistujaa. Projektin päätösseminaari ”Towards Empowered Neighbourhoods” järjestettiin Ruotsin Nörrköpingissä 20.10.2011. CADDIES-projekti oli jälleen esillä myös vuotuisessa Central Baltic -ohjelman showcase-konferenssissa.

Kohdealueiden toimintaryhmät jatkoivat itsenäisesti alueillaan erilaisia tapahtumia ja aktiveetteja järjestäen. CADDIES-projekti tuki kohdealueilla syntyneitä verkostoja mm. järjestämällä kaksi yhteistilaisuutta projektissa toimineille aktiiveille. Kohdealueiden edustajien kanssa käytyjen keskustelujen ja kerätyn palautteen perusteella vaikuttaa siltä, että kohdealueiden yhteistyömuodot ja -verkostot sekä vuorovaikutusmallit jäisivät elämään myös projektin päätyttyä.

Loppuvuodesta työstettiin erilaisia raportteja sekä muita kirjallisia tuotoksia yhdessä ruotsalaisten ja latvialaisten kumppanien kanssa. Lopputuotoksena syntyi käsikirja ”10 tarinaa paikallisyhteisöjen kehittämisestä”, joka sisältää käytännönläheisiä kuvauksia hankkeessa testatuista ja kehitetyistä menetelmistä. Lisäksi koottiin CADDIES-menetelmäopas, joka tarjoaa konkreettista ohjeistusta projektin aikana käytetyistä toimintamenetelmistä. Näiden julkaisujen kautta projektissa testatut toimintatavat ovat kaikkien Helsingin kaupunginosien sekä alueiden kehittämisestä kiinnostuneiden käytössä.

4.2. VYYHTI-projekti

Aktiivinen toiminta EU-rahoitteisessa VYYHTI-kumppanuusprojektissa alkoi kesäkuussa 2011. Projektin pääkumppanina toimii Metropolia Ammattikorkeakoulu, toinen osatoteuttajana Helkan lisäksi on HUB Helsinki -verkosto. Projektissa suunnitellaan ja toteutetaan koulutuksia kolmannen sektorin toimijoiden sekä luovan alan ammatinharjoittajien ja opiskelijoiden hyödyksi. Koulutusten avulla voidaan mm. kehittää kaupunginosayhdistysten toimintaa ja kartuttaa paikallistoimijoiden osaamista. Projektissa rakennetaan myös yhteistoiminnallista verkostoa julkisen sektorin, kolmannen sektorin, yritysten ja yhteisöjohtamisen kehittämistyötä tekevien välille.

Projekti käynnistyi laajalla tiedotuksella sekä tulevia toimintoja projektikumppanien kanssa suunnitellen. Ensimmäinen VYYHTI-koulutus jäsenistölle järjestettiin 25.10.2011 Helkan toimistolla, kun kaupunginosa-aktiivit ideoivat tulevaisuusverstaassa toimintaansa tulevaisuudesta käsin. Norrköpingissä järjestetyssä Generator-seminaarissa (11/2011) projektikoordinaattori Päivi Savolainen pääsi tutustumaan kansainvälisiin esimerkkeihin vastaavasta toiminnasta. Projektikumppanien kanssa koottiin vielä fasilitoinnin eri muodoista nk. mikrokirjaa, joka julkaistaan vuoden 2012 puolella osana projektin tuotoksia.

Helka toteutti projektia vuoden 2011 puolella n. 15% Päivi Savolaisen työajasta (v. 2012 noin 50% työajalla). Kolmivuotinen projekti päättyy vuoden 2013 lopussa.

4.3. OSKE-projekti

Helkan ”Osallistavan kaupunginosakehittämisen työkalut” -projekti (OSKE) tarjosi mukaan ilmoittautuneille laadukkaan fasilitoinnin työpajakokonaisuuden alkuvuodesta 2011. Koulutukseen saatiin rahoitus sosiaaliviraston aluetyön yksikön sekä kaupungin turvallisuus- ja valmiusyksikön kautta. Työpajoihin kutsuttiin aktiivisia asukkaita ja avainhenkilöitä kaupunginosayhdistysten, nettiuutisoinnin sekä seinäilmoittelun kautta (mm. kirjastot). Itse koulutus hankittiin ostopalveluna. Koulutusjakso tarjosi teoriaa sekä käytännön työkaluja paikallisten osallistavien työpajojen vetämiseen. Kevään aikana osallistujat harjoittelivat opittua käytännössä (mm. omilla alueillaan).

Työpajatoiminnan avulla asukkaat voivat ohjatusti tuottaa omaa asuinaluettaan koskevia kehittämisajatuksia sekä konkreettisia toimenpiteitä niiden toteuttamiseksi. Tavoitteena on luoda alueille kestävää kehitystä, joka ei ole riippuvaista ulkopuolisista toimijoista tai viranomaisista. Helka on tukenut hankkeessa syntynyttä työpajojen vetäjien verkostoa mm. järjestäen yhden vertaistapaamisen, 10.11.2011.

5. JÄSENISTÖ JA HALLINTO

5.1 Jäsenet

Helkaan hyväksyttiin v. 2011 jäsenhakemusten perusteella yksi uusi jäsenyhdistys: Östersundom-seura ry (13.6.2011). Vuoden 2011 lopussa jäsenyhdistyksiä oli 77 kpl:

Alppila-Seura
Arabianranta-Toukola-Vanhakaupunki – Kaupunginosayhdistys
Eteläiset kaupunginosat – Södra stadsdelarna
Helsingin Aurinkolahti-Seura
Hermanni-Vallila-Seura
Herttoniemi-Seura
Hästnäs
Jätkäsaari-seura JS
Kaarela-Seura
Kallio-Seura
Kampin kaupunginosayhdistys
Kanta-Helsingin Omakotiyhdistys
Karhusaari-Seura
Katajanokka-Seura
Konala-Seura
Kontula-Seura
Koskela-Seura
Kruununhaan asukasyhdistys
Kruununhaka-Seura
Kulosaarelaiset-Brändöborna
Kumpula-seura
Kurkimäki-Seura
Kårböle Gille
Käpylä-Seura
Laajasalo-Degerö Seura
Landbon omakotiyhdistys
Lauttasaari-Seura
Lehtisaari-Seura
Malmi-Seura
Malminkartanon Asukasyhdistys
Marjaniemi-Seura
Maunula-Seura
Meilahti-Seura
Mellunmäki-Yhdistys
Merihaka-Seura
Metsälä-Seura
Munkinseutu
Munkkisaari-Hernesaari -Seura
Myllypuro-Seura
Myllärinlaakson omakotiyhdistys
Oulunkylä-Seura
Pajamäki Seura
Pakila-Seura
Pakilan Omakotiyhdistys ry
Paloheinän-Torpparinmäen kaupunginosayhdistys
Pasila Seura
Pihlajamäki-seura
Pihlajiston asukasyhdistys PNV
Pikku Huopalahden asukasyhdistys
Pikku Huopalahtiseura
Pirkkolan Omakotiyhdistys
Pitäjänmäki-seura
Pohjois-Haaga Seura
Pro Eira
Pro Haaga
Puistola-Seura
Pukinmäki-seura
Punavuoriseura
Puotila-Seura
Puu-Vallilalaiset ry
Roihuvuori-Seura
Ruskeasuo-Seura
Santahamina Seura
Savela-Seura
Siltamäki-Suutarila-Seura
Siltasaariseura
Suurmetsä-Jakomäki -Seura
Tammisaloseura
Tapanila-Seura
Tapaninvainion Kaupunginosayhdistys
Tapulikaupunki-Seura
Töölö-Seura
Vartiosaari-Seura
Viikki-Seura
Vuosaari-Seura
Vähä-Meilahti Seura Lill-Mejlans Sällskapet
Östersundom-seura

Huomionosoitukset:

Helka myönsi huomionosoituksia vuoden 2011 aikana seuraavasti: kolme Kultaista Pro Helsinki –ansiomerkkiä, kaksi Helkan tunnustusmerkkiä sekä neljä Helkan kunniakirjaa. (Helkan huomionosoitusten saajat ilmenevät liitteestä 1.)

Vuonna 2011 juhlavuosiaan viettivät seuraavat Helkan jäsenyhdistykset:

Kaarela-Seura juhli 50-vuotistaivaltaan Kanneltalolla 2.10. Myllypuro-Seura juhli 45-vuotistaivaltaan 12.12. vasta valmistuneen asukastila Myllärin avoimien ovien tilaisuuden yhteydessä. Puotila-Seuran 50-vuotisvastaanotto pidettiin 12.11. Puotilan kartanossa. Toiminnanjohtaja Pirjo Tulikukka oli läsnä kaikissa em. tilaisuuksissa jakaen osassa Helkan huomionosoituksia. 40 vuotta täyttivät edelleen Mellunmäki-Seura (ent. Mellunmäki-yhdistys) ja Savela-Seura. Kumpula-seuralla tuli täyteen 30 vuotta yhtäjaksoista toimintaa.

5.2 Jäsenyydet

Helkan jäsenyhdistykset ovat jäseniä Suomen Kotiseutuliitto ry:ssä Helkan kautta.

5.3 Vuosikokoukset

Kevätkokous:

Helkan vuotuinen, sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 24.3.2011 klo 18.00 alkaen Helsingin Energian Sähkötalon auditoriossa Kampissa. Ennen kokouksen alkua, kahvituksen aikana, kuultiin Helsingin Energian kaukolämmön ajankohtaiskuulumisia Turo Eklundin esittämänä. Seuraavaksi Helsingin kaupungin tapahtumayksikön tuottaja Hilkka Hytönen ja Helkan hallituksen asiantuntijajäsen Martti Helminen avasivat jäsenistölle kaupungin suunnitelmia Helsingin 200-vuotisjuhlavuotta 2012 varten. Päivi Savolainen kertoi vielä lyhyesti ajankohtaisista kevään aktiviteeteista. Kokouksessa oli 27 osanottajaa, jotka valtakirjojen mukaan edustivat 19 jäsenyhdistystä. Kokouksen puheenjohtajana toimi Lulu Nenonen Pitäjänmäki-seurasta ja sihteerinä Helkan toiminnanjohtaja Pirjo Tulikukka. Kokouksessa käsiteltiin sääntöjen 9 §:n mukaiset asiat.

Syyskokous:

Helkan sääntömääräinen syyskokous pidettiin 29.11. klo 18.30 alkaen Helsingin kaupungin rakennusvalvontaviraston tiloissa Hakaniemessä. Kahvitarjoilun aikana Metropolia Ammattikorkeakoulun projektisuunnittelija Susanna Snellman kertoi halukkaille uudesta VYYHTI-projektista. Ennen virallisia syyskokousasioita kuultiin rakennusvalvontaviraston toiminnasta ja ajankohtaisista asioista virastopäällikkö Lauri Jääskeläisen kertomana. Sen jälkeen Helka luovutti kunniakirjan Vuoden 2011 teosta Suomen somaliliitolle sen avoimesta toiminnasta lähiyhteisössään Helsingin Herttoniemessä. Vielä kuultiin CADDIES-projektin tuloksista projektin työntekijöiltä Terhi Vilkmanilta ja Päivi Savolaiselta. Kokouksessa oli läsnä 37 osanottajaa, jotka valtakirjojen mukaan edustivat 26 jäsenyhdistystä. Puheenjohtajana toimi Raimo Nenonen (Kallio-Seura) ja sihteerinä Helkan toiminnanjohtaja Pirjo Tulikukka. Kokouksessa käsiteltiin sääntöjen 10 §:n mukaiset asiat.

Kokous valitsi erovuoroisten jäsenten tilalle vuoden 2012 alusta alkavalle kaudelle seuraavat henkilöt:

Eteläisten kaupunginosayhdistysten molemmat edustukset vaihtuivat varsinaisen jäsenen Marja Häyrynen-Alestalon (Lauttasaari) ja Lea Virtalan (Eteläiset kaupunginosat) jättäessä hallituksen. Uudeksi varsinaiseksi jäseneksi valittiin Tuula Palaste-Eerola (Katajanokkaseura) ja varajäseneksi Jari Prevost (Kampin kaupunginosayhdistys). Läntisen suurpiirin edustus vaihtui osittain, kun varsinainen jäsen Lulu Nenonen (Pitäjänmäki-seura) vaihtui varajäseneksi ja varsinaiseksi jäseneksi valittiin Heikki Leppänen (Konala-Seura). Keskisten kaupunginosayhdistysten varajäsen Timo Puska (Merihaka-Seura) jatkaa varsinaisena ja varsinainen jäsen Janne Kareinen (Arabianranta-Toukola-Vanhakaupunki -kaupunginosayhdistys) varajäsenenä. Hallituksen asiantuntijajäsenyys vaihtui, kun pitkään hallituksessa toiminut Martti Helminen (Helsingin kaupunginarkisto/ Helsinki-Seura) jätti hallituksen ja uudeksi asiantuntijajäseneksi valittiin Tuuli Kaskinen (Demos Helsinki).

Toiminnantarkastajiksi valittiin Saara E. Tolonen Kallio-Seurasta ja Pentti Hellevaara Siltasaariseurasta Varahenkilöiksi valittiin Leena Ahtila Konala-Seurasta ja Marja-Terttu Hall Eteläisistä kaupunginosista. Osallistujille jaettiin jälleen perinteiset joulukukat kiitokseksi aktiivisesta toiminnastaan kaupunginosissa v. 2011.

5.4 Hallitus ja työryhmät

Helkan hallituksen puheenjohtajana on toiminut vuonna 2011 Aija Staffans. Hallitus kokoontui vuoden aikana 9 kertaa. Kahdeksan kokousta pidettiin Helkan toimistolla, Ruoholahdenkatu 10 B:ssä ja yksi kokous Ravintola Kaisaniemen Marskikabinetissa. Kokousten esittelijänä toimi toiminnanjohtaja Pirjo Tulikukka ja kokousmuistiinpanot teki viestintävastaava Päivi Savolainen.

Hallituksen kokoonpano 2011:

Helkan puheenjohtaja: Aija Staffans
Keskiset kaupunginosayhdistykset; jäsen Janne Kareinen, Arabianranta-Toukola-Vanhakaupunki -kaupunginosayhdistys / varajäsen Timo Puska, Merihaka-Seura
Eteläiset kaupunginosayhdistykset; jäsen Marja Häyrinen-Alestalo, Lauttasaari-Seura / varajäsen Lea Virtala, Eteläiset kaupunginosat
Läntiset kaupunginosayhdistykset; jäsen Lulu Nenonen, Pitäjänmäki-seura / varajäsen Tarja Sarjakoski, Munkinseutu ry
Pohjoiset kaupunginosayhdistykset; jäsen Simo Sankari, Maunula-Seura / varajäsen Matti Enroth, Pakila-Seura
Itäiset kaupunginosayhdistykset; jäsen Harry Piela, Aurinkolahti-Seura / varajäsen Risto Rautiainen, Kontula-Seura
Kaakkoiset kaupunginosayhdistykset; Erkki Merimaa, Herttoniemi-Seura / varajäsen Veijo Lehto, Roihuvuori-Seura
Koilliset kaupunginosayhdistykset; Helkan varapuheenjohtaja Katriina Alestalo, Tapulikaupunki-Seura / varajäsen Sanna Peltola, Viikki-Seura
Asiantuntijajäsen: Martti Helminen

Tilintarkastajat:

Helkan tilintarkastajina ovat toimineet v. 2011 Saara E. Tolonen Kallio-Seurasta ja Leena Ahtila Konala-Seurasta sekä heidän varamiehinään Marja-Terttu Hall Eteläisistä kaupunginosista ja Pentti Hellevaara Siltasaari-Seurasta.

Työryhmät

Helkan viestintätyöryhmän kokoonpano: Helkan viestintävastaava, toiminnanjohtaja ja IT-asiantuntija (Ilari Kajaste) sekä hallituksesta Timo Puska, Vesa Koskela, Janne Kareinen ja Lulu Nenonen. Hallituksen ulkopuolelta mukana: Tuula Salo (Pro Haaga) ja Timo Korpela (Laajasalo-Seura). Viestintätyöryhmä ideoi ja kommentoi Helkan sivustouudistusta sekä muita ajankohtaisia Helkan viestintää liittyviä aiheita.

Helkan projektiryhmän kokoonpano: toiminnanjohtaja, puheenjohtaja sekä hallituksesta Katriina Alestalo, Janne Kareinen, Marja Häyrinen-Alestalo ja Harry Piela (kokoukset 23.8. ja 27.9., perustettu kokouksessa 4/2011, 24.5.2011). Projektiryhmä koosti Helkan projektien seurantaa ja viestimistä selkiyttävän tarkistuslista-työkalun. Tarkistuslista esittää kaiken olennaisen jokaisesta Helkan projektista hyvin tiiviissä muodossa; myös projektin meneillään olevan vaiheen.

5.5 Henkilökunta ja toimisto

Kokopäiväistä toiminnanjohtajan tointa on hoitanut Pirjo Tulikukka ja Helkan Internet-palvelujen asiantuntijana on toiminut Ilari Kajaste. Ilari Kajasteen sijaisena isyyslomajaksolla 24.3.-6.5.2011 toimi Atro Kajaste.

CADDIES-projektin projektipäällikkönä toimi Anna Kanervo 31.1.2011 saakka, jonka jälkeen projektikoordinaattorin tehtävässä jatkoi Hannu Ikäheimo välillä 1.2.-22.7.2011 (molemmat osa-aikaisina). CADDIES:in asukastyön koordinaattorina toiminut Terhi Vilkman jatkoi Hannu Ikäheimon lähdettyä projektikoordinaattorina virallisen projektiajan päättymiseen 31.12.2011 saakka. Viestintävastaava Päivi Savolainen toimi CADDIES-projektissa täysipäiväisesti 31.5.2011 saakka, jonka jälkeen hän toimi sekä CADDIES:issa että Vyyhti-projektissa.

Helkan toimistossa työskenteli lisäksi vuoden 2011 lopulla työharjoittelujaksolla Tero Grundström 26.9.2011 alkaen.

Helkan Ruoholahdenkatu 10:n toimisto tarjoaa työtilat Helkan henkilökunnalle. Toimistoa käytetään myös erilaisten työ-, projekti- ja sidosryhmätapaamisten järjestämiseen sekä Helkan jäsenistön koulutusilloissa.

6. TALOUS

6.1 TOIMINNAN RAHOITUS

Vuoden 2011 toiminnan rahoituksesta n. 33 % on Helsingin kaupungilta saatua määrärahaa, joka koostuu toiminta-avustuksesta sekä avustuksesta Kotikadun ylläpitoon ja kehittämiseen. Muu osa Helkan vuosibudjetista on katettu erilaisin projektiavustuksin (n. 64 %) sekä jäsenmaksuilla (n. 3 %). Vuoden 2011 tilinpäätös on ylijäämäinen, yhteensä 2821,14 euroa.

Helkan kirjanpidosta on vuonna 2011 vastannut kirjanpitotoimisto TiliSoila Oy. Maksuliikenteen on hoitanut toiminnanjohtaja Pirjo Tulikukka.

6.2 VARAINHANKINTA

Jäsenmaksut

Helkan jäsenmaksut pysyivät ennallaan v. 2011. Jäsenmaksuja perittiin yhdistyksiltä seuraavasti:
– alle 100 jäsentä: 80 euroa
– 100–499 jäsentä: 105 euroa
– 500–1000 jäsentä: 130 euroa
– yli 1000 jäsentä: 155 euroa.

Helkan keräämistä jäsenmaksuista tilitettiin jälleen n. 40 % Suomen Kotiseutuliitolle kaupunginosayhdistysten jäsenmaksuina. Helkaan liittyy edelleen vuosittain 1-3 uutta jäsenyhdistystä.

Kaupungin toiminta-avustus

Kaupungin avustukset Helkalle (toiminta-avustus ja Kotikatu-avustus) myönnetään nykyään yhdellä hakemuksella. Kaupungin toiminta-avustus vuodelle 2011 pysyi edellisvuoden tasossa, ollen 44 300 euroa. Rahoitus mahdollistaa osaltaan Helkalle kaupungin asukkaiden vapaaehtoisen kaupunginosien hyväksi tehdyn työn tukemisen. Se on kuitenkin nykyiseen toimintaan nähden riittämätön. Kaupungin avustusosuudella saadaan tällä hetkellä katettua osa hallinnon perusmenoista (toiminnanjohtajan palkkamenot sekä osa vuokrakuluista).

Kotikadun avustus (50 700 euroa) pysyi myös edellisvuoden tasossa. Sen turvin toteutettiin julkaisujärjestelmän versiopäivitystä sekä normaalia teknistä ylläpitoa, Kotikatu-tukea ja -koulutuksia. Myös Kotikadun rahoitustarve on kasvava, koska paikallisviestinnän merkitys on kasvava ja sivustojen käyttötarpeet laajenevat. Myös nettimaailman nopea kehitystahti edellyttää jatkuvaa kehittämistä.

Tasokorotusta kaupungin avustuksiin on jälleen haettu huhtikuussa 2011 sisään toimitetussa vuoden 2012 avustushakemuksessa. Avustusten yhteissumma on vuonna 2011 ollut 95 000 euroa.

Muu projektirahoitus

EU:n Central Baltic –ohjelman CADDIES-hankkeelle myöntämästä rahoituksesta käytettiin vuoden 2011 puolella n. 146 680 € (sisältäen Varsinais-Suomen liitolta tullutta kansallista vastinrahaa n. 17,5%). Helkan laskennallinen omarahoitusosuus hankkeessa on n. 7,5% vuotuisesta kokonaiskustannuksesta. VYYHTI-projektille myönnetystä budjetista Helka käytti 2011 puolella n. 5350 €.

LIITTEET

Liite 1: Helkan myöntämät huomionosoitukset vuonna 2011
Liite 2: Helkan edustukset vuonna 2011

Helkan myöntämät huomionosoitukset vuonna 2011            Liite 1

Helkan korkein huomionosoitus, kultainen Pro Helsinki -ansiomerkki myönnettiin seuraaville henkilöille:

Helena Leinonen, Munkinseutu ry – nro 196 (hallituksen päätös 24.5.2011)
Seija Korpela, Konala-Seura ry – nro 197 (hallituksessa 4.10., kirjattu 8.11.)
Terhi Mäki, Myllypuro-Seura ry – nro 198 (hallituksen päätös 8.11.)

Helkan tunnustusmerkki myönnettiin seuraaville henkilöille:

Veikko Neuvonen, Kumpula-seura ry (hallituksen päätös 26.4.)
Heikki Pyykkö, Kumpula-seura ry (hallituksen päätös 26.4.)

Helkan kunniakirja myönnettiin seuraaville henkilöille/tahoille:

Elma Lindroos, Helsingin kaupunginosayhdistyset ry (hallituksen päätös 24.1.)
Suomen Somaliliitto ry, Helsingin kaupunginosayhdistykset ry (hallituksen päätös 8.11.)
Kirsti Jussila, Myllypuro-Seura ry (hallituksen päätös 8.11.)
Maaretta Pukkio, Myllypuro-Seura ry (hallituksen päätös 8.11.)

Helkan edustukset ja omat tapahtumat vuonna 2011           Liite 2

1.2.11 Kaupungin & Forum Viriumin Jäänsärkijä-vastaanotto (Pirjo Tulikukka)
14.2.11 ETNO-seminaari Paasitornissa (Pirjo Tulikukka pyydettynä Helkan edustajana paneelissa)
16.2.11 Oikeusministeriön Osallistumisympäristö-projektin kansalaisraadin työpaja (Pirjo Tulikukka)
21.2.11 Helkan tapahtumajärjestämisen koulutus toimistolla (Päivi Savolainen, Pirjo Tulikukka, Helkan hallituksen jäsen Janne Kareinen, Päivi Litmanen-Peitsala, Susa Nokelainen ja Helkan jäsenyhdistysten edustajia)
4.3.11 Forum Viriumin WDC 2012 hanketyöpaja ja verkottumistilaisuus RAKE:n salissa (Pirjo Tulikukka)
24.3.11 Helkan kevätkokous (Aija Staffans, Pirjo Tulikukka, Päivi Savolainen, yht. osallistujia n. 30)
6.-8.4.11 CADDIES-projektin kansainvälinen cross border -seminaari Kanneltalolla sekä työkokouksia (Helkasta Pirjo Tulikukka, Päivi Savolainen, Terhi Vilkman, Hannu Ikäheimo ja Anna Kanervo)
6.4.11 Helsingin kaupungin vastaanotto Helkalle ja CADDIES-projektiväelle Riiasta ja Norrköpingistä Vanhalla raatihuoneella apulaiskaupunginjohtaja Paula Kokkosen emännöimänä
13.4.11 Pisara-radan YVA:n esittelytilaisuus ksv:n auditoriossa (Pirjo Tulikukka ja hallituksen jäsen Marja Häyrinen-Alestalo)
28.4.11 Sosiaaliviraston uuden aluetyön yksikön esittelyilta Oulunkylän seurahuoneella (Helkasta Pirjo Tulikukka ja Päivi Savolainen)
3.5.11 Helsinki 200-v. pääkaupunkina juhlavuotta 2012 valmisteleva ”Airut”-seminaari Helsingin yliopistolla (Aija Staffans esittämässä Helkasta pyydetyn puheenvuoron)
24.5.11 Helsingin seudun liikenteen (HSL) HLJ-yleisötilaisuus Pasilassa (Helkasta Pirjo Tulikukka)
1.6.11 Uudenmaan liiton ja Kotiseutuliiton järjestämä maakunnallinen kokous Länsi-Pasilassa (Pirjo Tulikukka)
12.8.11 Korttelitason kaupunki-innovaatioiden jalkauttamistyöpaja YM:ssä (Pirjo Tulikukka kutsuttuna Helkasta)
24.8.11 Helkan vierailu pyydettynä alustajana Helsingin demokratiaryhmän kokouksessa (Pirjo Tulikukka)
7.9.11 Rakennusviraston ”Kaupunkiomaisuuden ylläpito”-seminaari Kansallissalissa (Pirjo Tulikukka pyydettynä panelistina Helkasta)
22.9.11 Helsingin kaupungin sisäinen asumisseminaari (Helkasta pyydetyn alustuksen esittäjänä Pirjo Tulikukka)
29.9.11 Vyyhti-projektin kick off -tilaisuus Metropolian tiloissa (Päivi Savolainen ja Pirjo Tulikukka)
2.10.11 Kaarela-Seuran 50-vuotisjuhlat Kanneltalolla (Pirjo Tulikukka)
8.11.11 Helkan toiminnan esittely Länsbygderådet i Stockholms län:in delegaatiolle Hotelli Arthurissa (Pirjo Tulikukka)
17.10.11 Apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilän tapaaminen (Aija Staffans ja Pirjo Tulikukka)
19.-21.10.11 CADDIES-projektin päätösseminaari Norrköpingissä (Pirjo Tulikukka, Päivi Savolainen, Terhi Vilkman, Ilari Kajaste)
27.10.11 Aluetyön yksikön tiedotus- ja verkostostoitumistapaaminen kaupunginosa-aktiiveille Malmin toimintakeskuksessa (Pirjo Tulikukka ja Päivi Savolainen, sos.viraston viranhaltijoita sekä n. 30 muuta osallistujaa)
11.11.11 Sosiaaliviraston ”Terve kaupunginosa” -hankkeen päätösseminaari Roihuvuoressa (Pirjo Tulikukka Helkasta Idealinko-osuuden paneelissa)
12.11.11 Puotila-Seuran 50-v.vastaanotto Puotilan kartanossa (Pirjo Tulikukka)
15.11.-16.11.11 VYYHTI-tutustumismatka Generator-seminaariin Norrköpingissä (Päivi Savolainen)
16.11.-11 Sitran ”Asiakaskeskeisyys rakennetaan yhdessä” -seminaari Dipolissa (Pirjo Tulikukka)
22.11.11 Ylipormestarin asukasilta Suvilahden ja sen ympäristön alueelle (Pirjo Tulikukka)
23.11.11 Konala-Seuran syyskokous (Pirjo Tulikukka luovuttamassa huomionosoituksen)
28.11.11 Oikeusministeriön demokratiapalkinnon kommentointi Ylen Ykkösen aamu-tv:ssä (Pirjo Tulikukka)
28.11.11 H:gin kaupungin turvallisuus- ja valmiusyksikön alueellisen turvakävelyn kokeilu Pukinmäessä (Helkasta Pirjo Tulikukka)
29.11.11 Helkan syyskokous Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirastossa (Aija Staffans, Pirjo Tulikukka, Päivi Savolainen, Terhi Vilkman sekä jäsenyhdistysten edustajia, n. 30 henkeä)
12.12.11 Myllypuro-Seuran 45-vuotisjuhlat ja 2012 valmistuvan asukastila Myllärin avoimet ovet (Pirjo Tulikukka luovuttamassa Helkan huomionosoitukset)
8.12.11 Lähivaikuttamisen työpaja Kuntaliitossa (Pirjo Tulikukka)
16.12.11 Alueellisen vaikuttamisen kehittäjäverkoston (ALVA) tapaaminen Kuntaliitossa (Pirjo Tulikukka)