Helkan toimintakertomus 2012

1. YLEISTÄ

Vuosi 2012:

Vuoden 2012 keskeisiä teemoja kaupunginosatoiminnassa oli toimintaympäristön muutoksen tuomiin haasteisiin vastaaminen. Muun muassa uudet sosiaalisen median kautta toimivat ’kaupunkiliikkeet’ haastoivat jäsenistöä miettimään oman toiminnan kehittämistä ja aihe keskustelutti vilkkaasti mm. Helkan puheenjohtajapalaverissa.

– Paikallisen kehittämisen tulevat rahoitusmahdollisuudet saivat Helkan tarttumaan Leader-selvitysprojektiin, jossa koostettiin uudentyyppistä paikalliskehittämisen toimintamallia Helsinkiin. Projekti järjesti laajan sidosryhmäseminaarin Olympiastadionin tiloissa 4.12. Helsingin kaupunki kehitti kaupunkilaisten osallistumisen edellytyksiä toteuttamalla avoimen ideahaun paikallisen osallistumisen kokeiluista ja valitsemalla saaduista ehdotuksista noin kymmenkunta pilottia toteutukseen.

-Helka tarttui aktiivisesti useissa kaupunginosissa koettuun kokoontumistilojen puutteeseen. Osana sosiaaliviraston rahoittamaa ”Asukastalokonseptit Helsingissä 2012”-selvitystyötä toteutettiin laaja kysely asukastalotoimijoille. Projektissa järjestettiin 5.9. laajaa mielenkiintoa herättänyt ”Toimivat asukasareenat” –seminaari Myllypuron Asukastalo Myllärissä, yhteistyössä aihealueen keskeisten toimijoiden kanssa.

Jäsenistölle tarjottiin vielä ajankohtaisia koulutuksia Metropolian ja Hub Helsingin kanssa toteutettavan Vyyhti-projektin kautta. Koulutuksissa koottiin mm. kaupunginosien cv:itä, hiottiin tapahtuman järjestämisen taitoja sekä tutustuttiin viestinnän uusiin mahdollisuuksiin (mm. sosiaaliseen mediaan). Kaikki vuoden 2012 koulutukset ja seminaarit tarjosivat monipuolisia välineitä paikallisen yhteistyön ylläpitämiseen ja kehittämiseen.

-Kaupunginosien paikallisviestinnälle keskeisen Kotikatu-alustan julkaisujärjestelmän versiopäivitys saatiin vietyä päätökseen alkuvuodesta ja kaikki n. 40 kaupunginosasivustoa siirrettyä uuteen versioon. Tarjottuihin lukuisiin Kotikatu-koulutuksiin osallistui runsaasti päivittäjiä eri kaupunginosista.

Yhteistyö kaup.kanssa lisääntyi. Helka fasilitoi pyynnöstä yhteensä kahdeksan sosiaali- ja päivähoitotoimen asukasfoorumia. Viestinnällinen yhteistyö kaupungin ja sen hallintokuntien kanssa vilkastui entisestään. Helka osallistui ja edusti kaupunginosatoimijoita Helsinki 200-v. pääkaupunkina -juhlavuoden sekä World Design Capital 2012 -teemavuoden tilaisuuksissa.

 
2. TOIMINTA

2.1 KAUPUNGINOSATOIMINNAN KEHITTÄMINEN

Helka jatkoi jäsenistönsä kannustamista toiminnan kehittämiseen ja uudistamiseen, jotta kaupunginosayhdistykset säilyttävät kiinnostavuutensa jatkossakin. Paikallisen verkostoitumisen ja yhteistyön merkitys korostui entisestään vauhdilla muuttuvassa toimintaympäristössä. Tarjolla olleiden Vyyhti-projektin koulutusten kautta monet Helkankin jäsenyhdistykset saivat taitoja mm. uusien sähköisten viestintävälineiden käyttämisessä. Helka toi esiin kaupunginosatoiminnan kehittämisen teemoja sekä jäsentilaisuuksissa että tiedotuksessa.

Helka toimi aktiivisesti roolissaan kaupunginosatoiminnan kehittämisen mahdollistajana. Projekteissa (Leader-selvitysprojekti, Vyyhti- ja ASKO-projektit) on selvitetty nykyisiä ja uusia toimintamalleja kaupunginosien myönteisten muutosten vauhdittamiseen. Projekteista tarkemmin luvussa 4.

2.2. VAIKUTTAMINEN JA KANNANOTOT

Helka on vuoden 2012 aikana antanut lausuntoja seuraavasti:

– 15.3.2012 – Helkan kannanotto HSL:n liikennöintisuunnitelman 2012-2013 kuulemisaikatauluun (Helsingin seudun liikenne HSL:lle)
– 20.4.2012 – Helkan lausunto kantakaupungin katujen kokonaisvastuuhoidosta (Helsingin kaupunginhallitukselle)
– 26.10.2012 Helkan mielipide Pisararadan asemakaavan valmisteluvaiheen osallistumis- ja arviointi-suunnitelmasta (Helsingin kaupunginvaltuustolle)

Kaikki Helkan lausunnot ja mielipiteet ovat luettavissa Helkan kotisivuilta vasemman palkin kohdasta Helka > Lausunnot.

2.3 PALVELUT JÄSENISTÖLLE

2.3.1 Viestinnän palvelut

Helkan Kotikatu-järjestelmän kautta tarjoamat kaupunginosasivustot antavat kaikille kaupunginosien toimijoille mahdollisuuden viestiä toiminnastaan ja verkottua paikallisesti. Sivustojen kautta asukkaat ja muut kaupunginosatoimijat saavat näkyvyyttä ja vahvistavat kaupunginosansa identiteettiä ja lähiyhteisöllisyyttä. Helkasta kaupunginosat saavat peruspalveluna kotisivupohjan ja palvelintilaa sekä jatkuvaa käyttötukea ja koulutusta.

Helkan Kotikatu-järjestelmää vahvistettiin viemällä Joomlan versiopäivitys loppuun. Kaupunginosien sivustojen siirrot saatiin päätökseen keväällä 2012. Muun muassa järjestelmän tietoturva edellytti aiemman version päivittämistä uuteen.

Kaupunginosasivustojen määrä on pysytellyt n. 40:ssä. Kaupunginosia on edelleen kannustettu laajentamaan päivittäjätiimejään, koska tämä vähentää päivittämisen haavoittuvuutta sekä lisää ja vahvistaa paikallistoimijoiden näkyvyyttä ja paikallista verkottumista.

Helka itse tarjoaa sisältöä kolmella sivustollaan: www.helka.net (Helkan oma viestintä), www.kaupunginosat.net (osallistumisen ja vaikuttamisen uutis- ja tapahtumapoiminnat kaupunginlaajuisesti) sekä www.helka.net/kotikatu (Kotikadun oma tiedotus).

Jäsentiedottein ja nettiuutisoinnin välityksellä on tiedotettu koulutustarjonnasta ja seminaareista. Jäsentiedotteita julkaistiin Helkan kotisivuilla vuoden mittaan kolme. Jäsenille lähetettiin myös muutama sähköinen välitiedote. Sähköpostittomat jäsenyhdistykset voivat saada jäsentiedotteet edelleen kirjepostilla. Helka on hoitanut muuta sidosryhmäviestintää sähköpostin välityksellä. Helkan facebook-sivun suunnittelu käynnistyi loppuvuodesta.

Jäsenyhdistysten ajantasaista yhteystietoluetteloa karttanäkymineen on ylläpidetty www.helka.net sivustolla. Helkan edustajat ovat tehneet kaupunginosatoimintaa tunnetuksi kaikissa tilaisuuksissa, seminaareissa ja tapaamisissa, joihin on vuoden aikana osallistuttu.

2.3.2 Koulutuspalvelut

Helka tarjosi jäsenistölle vuonna 2012 runsaasti maksutonta koulutusta ajankohtaisiin aiheisiin liittyen.

Vyyhti-projektin kautta järjestettiin koulutustilaisuuksia seuraavasti:
– 7.2. ja 8.5.2012 ”Minun tapahtumani” –koulutusjakson 1. ja 2. tilaisuus (Helkan toimistolla)
– 12.5.2012 Vyyhti-peli Roihuvuoren ja Maunulan kaupunginosa-aktiiveille Arabianrannan Metropoliassa
– 11.6.2012 ”Nuoret mukaan kaupunginosatoimintaan” –koulutus (HUB Helsingin tiloissa)
– 13.11.2012 ”Kaupunginosayhdistyksen saavutukset näkyväksi” –koulutuksen 1. koulutuskerta (Helkan toimistolla)
– ”Sähköiset jumppakerhot” -sarja sekä keväällä että uudelleen syksyllä; lyhyitä 3-5 tunnin koulutuksia aiheista Facebook, Twitter, RSS-syötteet, Google Docs, Blogit ja ajanhallintamenetelmät (kouluttajana Metropolian Jussi Linkola).

Suomen Kotiseutuliiton kanssa yhteistyössä järjestettiin:
– 3.3.2012 ”Kulttuuriympäristö kunniaan” -koulutus (Laiturilla) ja
– 13.10.2012 ”Yhdistysten rahoitusmuodot murroksessa” – haasteita ja mahdollisuuksia –tilaisuus (SKS:n auditoriossa).

Kotikatu-koulutuksia järjestettiin yleisinä (kaikille avoimina) sekä pienempinä, räätälöityinä (yksittäisille kaupunginosille). Niihin osallistui runsaasti ylläpitäjiä eri kaupunginosista.

2.3.3 Muut asiantuntijapalvelut ja jäsenedut

Helkan merellinen puheenjohtajapalaveri järjestettiin kahvila-ravintola Pirittassa, Kallion Tokoinrannassa 11.9.2012. Tilaisuuden aluksi kuultiin muutama lyhyt alustus uuden yleiskaavan osallistumisprosessiin liittyen (Helkan hallituksesta Simo Sankari sekä kaupunkisuunnitteluvirastosta vuorovaikutussuunnittelija Juha-Pekka Turunen). Toisena alustuskokonaisuutena kuultiin Töölö-liikkeen edustajan Arto Sivosen alustus sekä Töölö-Seuran pj Hannu Haukanhovin kommenttipuheenvuoro. Pj-palaverin osallistujat jatkoivat keskustelua ryhmissä vertaillen kaupunginosayhdistysten ja kaupunginosaliikkeiden vahvoja puolia ja haasteita. Paikalla oli n. nelisenkymmentä osallistujaa lähes yhtä monesta kaupunginosayhdistyksestä.

Jokainen jäsenyhdistys sai kulttuurilehti Hiidenkiven vuosikerran (puheenjohtajalle postitettuna) Suomen Kotiseutuliitolle suoritettavan jäsenmaksuosuuden tuomana jäsenetuna. Hiidenkivi-lehti ilmoitettiin lakkautettavan vuoden 2012 lopussa.

Muut asiantuntijapalvelut:

Helka jatkoi vapaamuotoisen Käyttäjädemokratiaklubin koordinoimista. Klubi kokoontui kerran vuoden 2012 kuluessa tutkimaan käyttäjädemokratian kehittämistä vertaisanalyysi-menetelmällä (benchmarking).

Helka on ollut vuoden mittaan mukana seuraavissa tutkimushaastatteluissa: Forum Viriumin ”Avoimesti älykäs Helsinki” -teemahaastattelu lähidemokratiasta; VTT:n haastattelu rakennetun ympäristön estetiikan merkityksestä asukkaille; ”Tasapuolinen liikennejärjestelmä” -selvitykseen liittyvä ryhmähaastattelu ksv:ssä. Lisäksi Helkan toimintaa on esitelty pyynnöstä Helsingin vapaaehtoistyön neuvottelukunnalle; Aalto-yliopiston maisemasuunnittelun laitoksen opiskelijoille Otaniemessä sekä Aalto-yliopiston Arabianrannan kansainvälisen kurssin opiskelijoille (CADDIES-projektin kokemukset).

2.4 VIESTINTÄ

Helka toteutti media- ja sidosryhmätiedotusta tärkeiksi katsomistaan aiheista. Helkan projektien tarkistuslista asetettiin esille Helkan kotisivuille www.helka.net. Helkan viestinnän palvelut eritelty tarkemmin luvussa 2.3.1.

Helkan ja Kauppalehden liite-yhteistyö raukesi alkuvuodesta, kun Kauppalehti ei saanut toteutettua suunnittelemaansa ilmoitusmyyntiä lehden painokulujen kattamiseksi. Yhteistyörupeama lisäsi joka tapauksessa toimiston mediaosaamista vastaisuuden varalle.

3. YHTEISTYÖ

3.1 JÄSENTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ

Helkan ja sen jäsenyhdistysten välistä yhteistyötä on toteutettu aktiivisen viestinnän sekä Helkan VYYHTI- ja ASKO-projektien kautta. Kaupunginosatoiminnan hyviä käytäntöjä ja menetelmiä on koottu yhteen ja välitetty edelleen jäsenistölle. Helkan hallituksen jäsenet ovat kutsuneet koolle jäsenyhdistysten yhteisiä tapaamisia omilla alueillaan. Toiminnanjohtaja on osallistunut pyydettynä erilaisiin jäsenistön tapahtumiin vuoden mittaan.

Paikallisen yhteistyön ja verkottumisen tärkeydestä viestittiin jäsenistölle yhteisissä tapaamisissa (vuosikokouksissa ja puheenjohtajapalaverissa). Helkan yleiskaavaryhmässä käynnistettiin ideointi uuteen yleiskaavaan vaikuttamiseksi.

3.2 YHTEISTYÖ HELSINGIN KAUPUNGIN KANSSA

Helka on tehnyt jatkuvaa yhteistyötä useiden Helsingin hallintokuntien kanssa. Vuonna 2012 keskiössä ovat olleet lähidemokratia ja asukastilakysymykset. Pitkäaikaiset hyvät yhteistyösuhteet ja aktiivinen luottamuksen rakentaminen kaupunkiin päin edistävät jäsenyhdistysten vaikutusmahdollisuuksia pitkällä tähtäimellä sekä lisäävät kiinnostusta kaupunginosatoimintaa kohtaan. Lisääntyvät yhteistyöpyynnöt kaupungin taholta, erityisesti asukasosallistumiseen liittyvissä asioissa kertovat, että Helkan asiantuntemukseen luotetaan ja sille on kasvavaa tarvetta hallintokuntien ja asukkaiden välisen vuoropuhelun mahdollistajana.

Helka on perinteisesti seurannut kaupungin ja kaupunginosien yhteistyön kehittymistä ylipormestarin asukasiltojen kautta, joiden järjestämisen jäsenyhdistykset hoitavat itsenäisesti kaupungin kanssa.

Kaupungin viestinnän kanssa tehtiin tiedotusyhteistyötä Helsinki 200 vuotta pääkaupunkina 2012 –teemavuoden tiimoilta. Toiminnanjohtaja edusti Helkaa kaupungin juhlavuoden kunniaksi järjestetyssä korkeatasoisessa seminaarissa 12.4.2012. Finlandia-talolla. Myös useiden kaupunginosayhdistysten edustajia osallistui seminaariin.

Lähidemokratia-teema konkretisoitui Helsingin kaupungin avaaman paikallisosallistumisen pilottihaun myötä. Helka oli mukana mm. pilottia ideoivissa tapaamisissa kaupungin kanssa. Kaupunki valitsi toteutettavia pilotteja lopulta noin kymmenkunta (toteuttajajoukossa useita kaupunginosayhdistyksiä eri puolilta Helsinkiä).

Sosiaaliviraston Aluetyön yksikön kanssa tehtiin tiivistä yhteistyötä ”Asukastalokonseptit Helsingissä 2012” –selvitysprojektin (ASKO) tiimoilta. Yksikön kanssa yhteistyössä suunniteltiin ja järjestettiin 5.9.2012 laajan osallistujajoukon kerännyt ”Toimivat asukasareenat” –seminaari (Myllypuron Asukastalo Myllärissä). Yhteistyössä sosiaali- ja terveystoimien yhdistämisen kehittäjätiimin kanssa järjestettiin kevätkaudella yhteensä neljä asukasfoorumia eri puolilla Helsinkiä. Helka tarjosi hankkeelle asiantuntemusta asukkaiden osallistumisen konseptoinnissa ja työpajojen vetämisessä. Uuden varhaiskasvatusviraston pyynnöstä toteutettiin samoin neljä asukasfoorumia syyskaudella.

Tapahtumayksikön kanssa tehtiin viestinnällistä yhteistyötä tapahtumien paremmaksi koordinoinniksi kaupungissa, osallistuen myös tapahtumayksikön aiheesta järjestämiin seminaareihin. Kaupungin sähköisen viestinnän kanssa tehtiin yhteistyötä kaupunginosakohtaisen verkkoviestinnän rajapinnasta (kaupunginosaryhmittäin toteutettavat näkymät kaupungin omilla verkkosivuilla) sen suunnitteluvaiheessa. Helka mm. antoi palautetta sivuston luonnoksista.

Helkan järjestämään Käyttäjädemokratiaklubin tapaamiseen osallistui useiden Helsingin virastojen viranhaltijoita (mm. hkr, ksv, taske). Kaupunginkirjaston kanssa jatkettiin viestinnällistä yhteistyötä. Toiminnanjohtaja osallistui keskustakirjaston paikallisbudjetoinnin pilotin työpajaan.

3.3 SEUDULLINEN YHTEISTYÖ

Toteutettiin yhteistyötapaaminen Espoon Kaupunginosayhdistysten Liitto EKYL:in kanssa 6.11. Helkan toiminnanjohtaja osallistui pyynnöstä Uudenmaan liiton Vuoden kaupunginosan valintaraatiin.

3.4 KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ

Helkan toiminnanjohtaja osallistui pyydettynä panelistina EU:n Neuvoston asiantuntijaseminaariin Brysselissä 4.10.2012 (”Open Governance in the Making”).

3.5 MUU YHTEISTYÖ

Helka palkitsi ”Vuoden 2012 tekona” kunniakirjalla ja kukkasin Dodo ry:n kaupunkiviljelykeskus ”Kääntöpöydän” perustamisesta Keski-Pasilaan. Dodo ry palkittiin Helkan syyskokouksen yhteydessä 29.11.2012. Huomionosoituksen vastaanotti Jaakko Lehtonen Dodon kaupunkiviljelyryhmästä.

Toiminnanjohtaja osallistui Mikkelissä järjestettyihin valtakunnallisiin kotiseutupäiviin ja Suomen Kotiseutuliiton vuosikokoukseen 3.8.2012. Tuula Salo Pro Haagasta ja Veijo Lehto Roihuvuori-Seurasta toimivat Uudenmaan edustajina Suomen Kotiseutuliiton liittovaltuustossa. Toiminnanjohtaja edusti Helkaa Suomen Kotiseutuliiton Kaupunkijaoksessa.

Aalto-yliopiston Yhdyskuntasuunnittelun koulutus- ja tutkimusryhmän kanssa käynnistettiin yhteistyö ”Osallistuva kansalainen” -verkkoaineiston saamiseksi esille Helkan www.kaupunginosat.net:iin. Helka osallistui vuoden mittaan muutamaan Lähidemokratiaa ja kuntalain uudistukseen vaikuttamista miettivän järjestötoimijaryhmän tapaamiseen. Marraskuussa vaihdettiin kokemuksia ja ideoita Turun kaupunginosaviikkojen edustajan kanssa.

4. PROJEKTIT

4.1 VYYHTI-projekti

Helkan EU-rahoitteinen VYYHTI-kumppanuusprojekti käynnistyi kesäkuussa 2011. Projektin pääkumppanina toimii Arabianrannan Metropolia Ammattikorkeakoulu, toinen osatoteuttaja Helkan lisäksi on HUB Helsinki -verkosto. Projektissa suunnitellaan ja toteutetaan koulutuksia kolmannen sektorin toimijoille (mm. kaupunginosa-aktiivit) sekä luovan alan ammatinharjoittajille ja opiskelijoille. Koulutusten avulla voidaan mm. kehittää kaupunginosayhdistysten toimintaa ja kartuttaa paikallistoimijoiden osaamista. Projektissa rakennetaan myös yhteistoiminnallista verkostoa julkisen sektorin, kolmannen sektorin, paikallisyritysten ja yhteisöjohtamisen kehittämistyötä tekevien välille.

Vuoden mittaan on järjestetty useita, kaikille Helkankin jäsenille avoimia VYYHTI-koulutuksia (ks. tarkemmin luku 2.3.2). Projektissa on kehitetty ”kaupunginosien kehittämispeli” – yksinkertainen lauta/livepeli, jossa kaupunginosat voivat ottaa mittaa toisistaan kehittämisteemojen tiimoilta. Projektissa on julkaistu fasilitointia eri näkökulmista tarkasteleva mikrokirja (”Yhteistoiminnan rakentajat”). Projektikumppanien kanssa aloitettiin VYYHTI-projektin loppujulkaisun suunnittelu vuoden lopulla. Projektissa tuotetaan myös kyselytutkimukseen pohjaava raportti kaupunginosatoiminnan meneillään olevasta murroksesta ja suhteesta uudentyyppiseen kaupunkikulttuuriin. Päivi Savolainen on vastannut Helkan projektiosuudesta noin 55% työajalla. Kolmivuotinen projekti päättyy vuoden 2013 lopussa.

4.2 Leader-selvitysprojekti

Leader-toimintatavan laajentaminen kaupunkeihin 2012 –projektin käynnisti Helkaan saatu tieto siitä, että maaseudulla pitkään toteutetulle paikalliskehittämisen Leader – toimintamallille olisi saatavissa resursointia suurten kaupunkienkin alueilla uuden EU-ohjelmakauden alkuun mennessä (v. 2014). Yhteistyössä Suomen Kylätoiminta ry:n kanssa koostettiin projektihakemus työ- ja elinkeinoministeriölle ja Helkalle myönnettiin määrärahaa projektiin (13.3.2012 tutkimus- ja kehittämishankerahoista). Erityisesti Helkan jäsenyhdistysten kannalta paikallisen kehittämisen toimintamallin aikaansaaminen ja mahdollinen paikalliskehittämisen rahoitus olisi erittäin tervetullut mahdollisuus kaupunginosissa. Projektin keskeisenä tavoitteena on ollut selvittää Leader-tyyppisen toiminnan edellytyksiä ja sen organisointimalleja Helsingin kaupungin alueella.

Projekti perehtyi aluksi maaseudun Leader-toimintaan ja kokemuksiin sekä tutki sen soveltamisen mahdollisuuksista kaupungissa (erityisesti Helsingissä). Projekti järjesti vuoden 2012 puolella asiantuntijatyöpajan (22.8.) ja kokosi paikalliskehittämisen asiantuntijoilta ideaehdotuksia toimintamallin pohjaksi. Sen jälkeen käytiin lukuisia keskusteluja kaupungin ja julkishallinnon viranhaltijoiden kanssa mallin toteuttamisedellytyksistä ja rahoituksen toteutumisesta. Projekti järjesti laajan sidosryhmäseminaarin Olympiastadionin tiloissa 4.12. Tällöin esiteltiin ja keskustelutettiin 1. luonnosta toimintamallista ja paikallisesta järjestäytymisestä. Loppuvuosi koostettiin toimintamallin kuvausta saadun palautteen pohjalta. Ehdotusraportin julkaiseminen ja laajempi viestintä siirtyi aikataulullisista viiveistä johtuen vuoden 2013 alkupuolelle. Marraskuussa projektille haettiin ministeriöltä jatkorahoitusta vuotta 2013 varten. Projekti on saanut asiantuntija-apua SYTY ry:ltä ja sen työtä on ohjannut Helkan hallituksen piiristä koottu ohjausryhmä. Projektipäällikkönä on toiminut Eeva Kuuluvainen.

4.3 Asukastalokonseptit Helsingissä 2012 (ASKO) – projekti

Helsingin kaupunginosien asukkaat tarvitsevat omalla asuinalueellaan tiloja – sekä merkityksellisiin kohtaamisiin että uusien ideoiden ja yhteistoiminnan synnyttämiseen. Helsingissä asukkaiden kohtaamispaikkoina toimii tällä hetkellä noin nelisenkymmentä asukastaloa/ lähiöasemaa/ kumppanuustaloa ja yhteiskerhotilaa. Nykyiset asukastilat eroavat toisistaan paljonkin. Niitä myös hallinnoidaan eri tavoin riippuen siitä, miten ne ovat saaneet alkunsa. Helsingissä 1980-luvulla ja sen jälkeen rakennetuilla asuinalueilla asukastalojen edellytykset on yleensä huomioitu jo suunnitteluvaiheessa. Tätä vanhemmille asuinalueille on ollut haasteellisempaa synnyttää asukastiloja, koska tarkoitukseen sopivia paikallisia tiloja ei ole tai tarvittavaa rahoitusta ei saada kasaan. Aiemmat asukastaloselvitykset ajoittuvat 2000-luvun alkupuolelle.

Helkan jäsenistön tarpeista virinnyt ASKO-projekti ja siinä tuotettava selvitys pyrkii vastaamaan muutamaan peruskysymykseen: Millainen on asukastilojen nykytilanne Helsingin eri kaupunginosissa? Miltä näyttävät hyvät käytännöt asukastalotoiminnassa? Millaisia uusia konsepteja asukastilojen synnyttämiseksi tai hallinnoimiseksi on nähtävissä tai kokeiltu? Selvityksen pohjaksi Helka toteutti laajan sähköisen kyselyn Helsingin asukastalotoimijoille. ASKO-projektin selvitys valmistuu alkuvuodesta 2013. Kirjallisen selvityksen lisäksi hankkeen aikana on tarkoitus käynnistää asukastalotoimijoiden vertaisverkostotoiminta. Projekti järjesti yhteistyössä Helsingin sosiaaliviraston Aluetyön yksikön ja Helsingin asukastaloverkosto ry:n (HATY) kanssa onnistuneen aihealueen toimijoita verkostoivan seminaarin 5.9. Myllypuron uudessa Asukastalo Myllärissä.

4.4 Kotikaupunkipolku-projekti

Kotikaupunkipolut yhdistävät kaupunginosien mielenkiintoiset eri alojen kohteet kävelyreiteiksi (teksteineen ja kuvineen), joiden avulla vahvistetaan kaupunginosan identiteettiä sekä lisätään paikallistuntemusta ja muuttajien kotoutumista. Helkan koordinoimana kotikaupunkipolkuja on koottu Helsingin eri kaupunginosiin vuodesta 2008 lähtien. Polut kootaan poikkihallinnollisesti, kaupunginosa-aktiivien, eri alojen asiantuntijoiden ja projektipäällikön panoksella. Vuonna 2011 Uudenmaanliiton maakuntarahasto myönsi Helkalle kotikaupunkipolkujen koulutuksiin 2000 euron apurahan. Se käytettiin vasta vuoden 2012 puolella, pieniin räätälöityihin kotikaupunkipolkujen käynnistyskoulutuksiin eri kaupunginosille. Helkan toimisto ja polkukoordinaattori Pauli Saloranta ideoivat vuoden aikana uusia kotikaupunkipolkujen konsepteja, mm. Helsingin merelliset kotikaupunkipolut. Idealle haettiin rahoitusta vuoden 2012 lopulla Suomen kulttuurirahastolta ja päätös saadaan alkuvuodesta 2013.

4.5. PAPU-projekti

PAPU-projektille ei myönnetty rahoitusta, joten projekti ei toteutunut.

5. JÄSENISTÖ JA HALLINTO

5.1 Jäsenet

Helkaan hyväksyttiin v. 2012 jäsenhakemuksen perusteella yksi uusi jäsenyhdistys: Suomenlinnaseura ry (28.2.2012). Vuoden 2012 lopussa jäsenyhdistyksiä oli 78 kpl:

Alppila-Seura
Arabianranta-Toukola-Vanhakaupunki –
Kaupunginosayhdistys
Eteläiset kaupunginosat – Södra stadsdelarna
Helsingin Aurinkolahti-Seura
Hermanni-Vallila-Seura
Herttoniemi-Seura
Hästnäs
Jätkäsaari-seura JS
Kaarela-Seura
Kallio-Seura
Kampin kaupunginosayhdistys
Kanta-Helsingin Omakotiyhdistys
Karhusaari-Seura
Katajanokka-Seura
Konala-Seura
Kontula-Seura
Koskela-Seura
Kruununhaan asukasyhdistys
Kruununhaka-Seura
Kulosaarelaiset-Brändöborna
Kumpula-seura
Kurkimäki-Seura
Kårböle Gille
Käpylä-Seura
Laajasalo-Degerö Seura
Landbon omakotiyhdistys
Lauttasaari-Seura
Lehtisaari-Seura
Malmi-Seura
Malminkartanon Asukasyhdistys
Marjaniemi-Seura
Maunula-Seura
Meilahti-Seura
Mellunmäki-Seura
Merihaka-Seura
Metsälä-Seura
Munkinseutu
Munkkisaari-Hernesaari -Seura
Myllypuro-Seura
Myllärinlaakson omakotiyhdistys
Oulunkylä-Seura
Pajamäki Seura
Pakila-Seura
Pakilan Omakotiyhdistys ry
Paloheinän-Torpparinmäen kaupunginosayhdistys
Pasila Seura
Pihlajamäki-seura
Pihlajiston asukasyhdistys PNV
Pikku Huopalahden asukasyhdistys
Pikku Huopalahtiseura
Pirkkolan Omakotiyhdistys
Pitäjänmäki-seura
Pohjois-Haaga Seura
Pro Eira
Pro Haaga
Puistola-Seura
Pukinmäki-seura
Punavuoriseura
Puotila-Seura
Puu-Vallilalaiset ry
Roihuvuori-Seura
Ruskeasuo-Seura
Santahamina Seura
Savela-Seura
Siltamäki-Suutarila-Seura
Siltasaariseura
Suurmetsä-Jakomäki -Seura
Suomenlinnaseura
Tammisaloseura
Tapanila-Seura
Tapaninvainion Kaupunginosayhdistys
Tapulikaupunki-Seura
Töölö-Seura
Vartiosaari-Seura
Viikki-Seura
Vuosaari-Seura
Vähä-Meilahti Seura Lill-Mejlans Sällskapet
Östersundom-seura

Huomionosoitukset:

Helka myönsi huomionosoituksia vuoden 2012 aikana seuraavasti: kolme Kultaista Pro Helsinki –ansiomerkkiä, kaksi Helkan tunnustusmerkkiä sekä yhden Helkan kunniakirjan. (Helkan huomionosoitusten saajat ilmenevät liitteestä 1.)

Vuonna 2012 juhlavuosiaan viettivät seuraavat Helkan jäsenyhdistykset:

Kruununhaka – Seura juhli 50-vuotistaivaltaan Kruununkillassa 14.4. Munkinseutu vietti 40-vuotisjuhlaansa 14.11. Munkkiniemen palvelukeskuksessa. Pakila – Seuran 50-vuotisjuhlan vastaanotto järjestettiin Pyhän ristin kirkossa 25.11. Helkasta tilaisuuksiin osallistuivat toiminnanjohtaja tai viestintävastaava Päivi Savolainen tuoden Helkan tervehdykset ja ansiomerkit.

5.2 Jäsenyydet

Helkan jäsenyhdistykset ovat jäseniä Suomen Kotiseutuliitto ry:ssä Helkan kautta. Helka liittyi Suomen kylätoiminta ry:n jäseneksi Leader-selvityshankkeessa tehtävän yhteistyön siivittämänä.

5.3 Vuosikokoukset

Kevätkokous:

Helkan vuotuinen, sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 22.3.2012 klo 18.00 alkaen Helsingin Energian Sähkötalon auditoriossa Kampissa. Ennen kokouksen alkua, kahvituksen aikana, kuultiin Helsingin Energian kaukolämmön ajankohtaiskuulumisia Turo Eklundin esittämänä. Seuraavaksi Helsingin kaupungin organisaatioasiantuntija Riitta Simoila kertoi sosiaali- ja terveystoimen yhdistymisen etenemisestä ja asukkaille järjestettävistä kevään avoimista aluefoorumeista. Vielä kuultiin lyhyesti Helkan yleiskaavaryhmän ajatuksia sekä lyhyt info CADDIES-projektin aineistoista. Kokouksessa oli 22 osanottajaa, jotka valtakirjojen mukaan edustivat 19 jäsenyhdistystä. Kokouksen puheenjohtajana toimi Lulu Nenonen Pitäjänmäki-seurasta ja sihteerinä Helkan toiminnanjohtaja Pirjo Tulikukka. Kokouksessa käsiteltiin sääntöjen 9 §:n mukaiset asiat.

Syyskokous:

Helkan sääntömääräinen syyskokous pidettiin 29.11. klo 18.00 alkaen Helsingin Energian Sähkötalon auditoriossa Kampissa. Kahvitarjoilun aikana, klo 17.15 alkaen kuultiin aluksi Helsingin Energian kaukolämmön lyhyt info Turo Eklundilta. Tämän jälkeen Helka luovutti kunniakirjan Vuoden 2012 teosta Dodo ry:lle tunnustuksena kaupunkiviljelykeskus ja kohtaamispaikka ”Kääntöpöydän” perustamisesta Keski-Pasilaan sekä innovatiivisesta toiminnasta kaupunkitilan väliaikaiskäyttöjen kehittämiseksi. Tämän jälkeen kuultiin vielä lyhyet tietoiskut Vyyhti-projektin yhteydessä koostettavasta kaupunginosatoimintaan liittyvästä pienestä tutkimuksesta sekä Helkan Leader-projektista. Kokouksessa oli läsnä 32 osanottajaa, jotka valtakirjojen mukaan edustivat 22 jäsenyhdistystä. Puheenjohtajana toimi Lulu Nenonen Pitäjänmäki-seurasta ja sihteerinä Helkan toiminnanjohtaja Pirjo Tulikukka. Kokouksessa käsiteltiin sääntöjen 10 §:n mukaiset asiat.

Kokous valitsi erovuoroisten jäsenten tilalle vuoden 2013 alusta alkavalle kaudelle seuraavat henkilöt:
Pohjoisten kaupunginosayhdistysten molemmat edustajat vaihtuivat varsinaisen jäsenen Simo Sankarin (Maunula-Seura) ja varajäsen Matti Enrothin (Pakila-Seura) jättäessä hallitustehtävät. Uudeksi pohjoisten varsinaiseksi jäseneksi valittiin Timo Kopomaa (Maunula-Seura) ja varajäseneksi Gösta Engman (Pakila-Seura). Myös Koillisten kaupunginosayhdistysten edustus vaihtui kokonaan varapuheenjohtaja Katriina Alestalon (Tapulikaupunki-Seura) ja Sanna Peltolan (Viikki-Seura) jättäessä hallitustehtävät. Uudeksi koillisten varsinaiseksi jäseneksi valittiin Riitta Korhonen (Viikki-Seura) ja varajäseneksi Elise Järvenpää (Tapaninvainion kaupunginosayhdistys). Itäisen suurpiirin edustus vaihtui osittain, kun entinen varajäsen Risto Rautiainen vaihtui varsinaiseksi jäseneksi Harry Pielan (Helsingin Aurinkolahti-Seura) jättäessä hallituksen. Uudeksi itäisten varajäseneksi valittiin Marika Lahti (Puotila-Seura). Kaakkoisten kaupunginosayhdistysten varsinaisen jäsenen Erkki Merimaan (Herttoniemi-Seura) jättäessä Helkan hallituksen, hänen tilallaan valittiin jatkamaan alueen aiempi varajäsen Veijo Lehto (Roihuvuori-Seura). Uudeksi varajäseneksi valittiin Juhani Lönnroth (Tammisalo-Seura).

Toiminnantarkastajina jatkamaan valittiin Saara E. Tolonen Kallio-Seurasta ja Pentti Hellevaara Siltasaariseurasta Varahenkilöinä valittiin jatkamaan Leena Ahtila Konala-Seurasta ja Marja-Terttu Hall Eteläisistä kaupunginosista. Osallistujille jaettiin jälleen perinteiset joulukukat kiitokseksi aktiivisesta toiminnastaan kaupunginosissa v. 2012.

5.4 Hallitus ja työryhmät

Helkan hallituksen puheenjohtajana on toiminut vuonna 2012 Aija Staffans. Hallitus kokoontui vuoden aikana 10 kertaa. Yhdeksän kokousta pidettiin Helkan toimistolla, Ruoholahdenkatu 10 B:ssä ja yksi kokous Kumpulan kylätilalla, Intiankatu 31 (kesäkokous 14.6.2012). Kokousten esittelijänä toimi toiminnanjohtaja Pirjo Tulikukka ja kokousmuistiinpanot teki viestintävastaava Päivi Savolainen.

Hallituksen kokoonpano 2012:

Helkan puheenjohtaja: Aija Staffans
Keskiset kaupunginosayhdistykset; jäsen Timo Puska, Merihaka-Seura / varajäsen Janne Kareinen, Arabianranta-Toukola-Vanhakaupunki -kaupunginosayhdistys
Eteläiset kaupunginosayhdistykset; jäsen Tuula Palaste-Eerola, Katajanokkaseura / varajäsen Jari Prevost, Kampin kaupunginosayhdistys
Läntiset kaupunginosayhdistykset; jäsen Heikki Leppänen, Konala-Seura / varajäsen Lulu Nenonen, Pitäjänmäki-seura
Pohjoiset kaupunginosayhdistykset; jäsen Simo Sankari, Maunula-Seura / varajäsen Matti Enroth, Pakila-Seura
Itäiset kaupunginosayhdistykset; jäsen Harry Piela, Aurinkolahti-Seura / varajäsen Risto Rautiainen, Kontula-Seura
Kaakkoiset kaupunginosayhdistykset; jäsen Erkki Merimaa, Herttoniemi-Seura / varajäsen Veijo Lehto, Roihuvuori-Seura
Koilliset kaupunginosayhdistykset; jäsen ja Helkan varapuheenjohtaja Katriina Alestalo, Tapulikaupunki-Seura / varajäsen Sanna Peltola, Viikki-Seura
Asiantuntijajäsen: Tuuli Kaskinen

Toiminnantarkastajat:

Helkan toiminnantarkastajina ovat toimineet v. 2012 Saara E. Tolonen Kallio-Seurasta ja Pentti Hellevaara Siltasaari-Seurasta sekä heidän varamiehinään Leena Ahtila Konala-Seurasta ja Marja-Terttu Hall Eteläisistä kaupunginosista.

Työryhmät

Helkan viestintätyöryhmän kokoonpano: Helkan viestintävastaava, toiminnanjohtaja ja IT-asiantuntija (Ilari Kajaste/Otto Peräkylä) sekä hallituksesta Timo Puska, Janne Kareinen. Hallituksen ulkopuolelta: Vesa Koskela (Pihlajamäki-seura), Timo Korpela (Laajasalo-Seura) ja Henriikka Oksman (Roihuvuori-Seura). Viestintätyöryhmä ideoi ja kommentoi ajankohtaisia Helkan viestintään liittyviä aiheita.

Helkan yleiskaavatyöryhmän aktiivikokoonpano on ollut: Helkan hallituksesta Simo Sankari (Pakila-Seura), Katriina Alestalo (Tapulikaupunki-Seura), Heikki Leppänen (Konala-Seura) ja Harry Piela (Helsingin Aurinkolahti-Seura). Hallituksen ulkopuolelta: Tarja Koskela (Pohjois-Haaga – Seura) ja Christian Sannemann (Artova). Ryhmän sihteerinä on toiminut toiminnanjohtaja Pirjo Tulikukka.

5.5 Henkilökunta ja toimisto

Kokopäiväistä toiminnanjohtajan tointa on hoitanut Pirjo Tulikukka ja Helkan Internet-palvelujen asiantuntijana on toiminut Ilari Kajaste 30.4.2012 saakka. Uuden IT-asiantuntijan, Otto Peräkylän työsuhde alkoi 1.3.2012 (osittaisen päällekkäisyyden syynä työhön perehdytys).

Helkan Vyyhti- ja ASKO-projekteista on vastannut Helkan viestintä- ja projektivastaava Päivi Savolainen.
Helkan Leader-selvitysprojektin osa-aikaisena projektipäällikkönä on toiminut Eeva Kuuluvainen (1.6. alkaen). Helkan Kotikaupunkipolku-projektin toimista on vastannut Pauli Saloranta.

Helkan Ruoholahdenkatu 10:n toimisto tarjoaa työtilat Helkan henkilökunnalle. Toimistoa on käytetty myös erilaisten työ-, projekti- ja sidosryhmätapaamisten järjestämiseen sekä Helkan jäsenistön koulutusilloissa.

6. TALOUS
6.1 TOIMINNAN RAHOITUS

Vuoden 2012 toiminnan rahoituksesta n. 59 % on Helsingin kaupungilta saatua määrärahaa, joka koostuu toiminta-avustuksesta sekä avustuksesta Kotikadun ylläpitoon ja kehittämiseen. Muu osa Helkan vuosibudjetista on katettu erilaisin projektiavustuksin (n. 38 %) sekä jäsenmaksuilla (n. 3 %). Vuoden 2012 tilinpäätös on hieman ylijäämäinen, yhteensä 1 214,82 euroa.

Helkan kirjanpidosta on vuonna 2012 vastannut kirjanpitotoimisto TiliSoila Oy. Maksuliikenteen on hoitanut toiminnanjohtaja Pirjo Tulikukka.

6.2 VARAINHANKINTA

Jäsenmaksut

Helkan jäsenmaksut pysyivät ennallaan v. 2012. Jäsenmaksuja perittiin yhdistyksiltä seuraavasti:
– alle 100 jäsentä: 80 euroa
– 100–499 jäsentä: 105 euroa
– 500–1000 jäsentä: 130 euroa
– yli 1000 jäsentä: 155 euroa.

Helkan keräämistä jäsenmaksuista tilitettiin jälleen n. 40 % Suomen Kotiseutuliitolle kaupunginosayhdistysten jäsenmaksuina. Helkaan on liittynyt edelleen vuosittain vähintään yksi uusi jäsenyhdistys.

Kaupungin toiminta-avustus

Kaupungin avustukset Helkalle (toiminta-avustus ja Kotikatu-avustus) myönnetään nykyään yhdellä hakemuksella. Kaupunki myönsi Helkalle vuotta 2012 varten toiminta-avustusta (sisältäen Kotikatu-avustuksen) yhteensä 100 000 euroa. Vuotuiseen toiminta-avustukseen saatiin ensimmäistä kertaa hieman tuntuvampi, 5000 euron tasokorotus, mikä kertoo luottamuksen lisääntymisestä Helkan toimintaa ja asiantuntemusta kohtaan.

Rahoitus mahdollistaa osaltaan Helkalle kaupungin asukkaiden vapaaehtoisen kaupunginosien hyväksi tehdyn työn tukemisen. Vuodelle 2012 saatu tasokorotus tuo pitkään kaivattua maltillista lisäpanosta Helkan perusrahoitukseen. Toisaalta korotuksen jälkeenkin toiminta-avustus kattaa ainoastaan osan hallinnon perusmenoista (toiminnanjohtajan ja IT-asiantuntijan palkkamenot sekä Kotikatu-järjestelmän tekniset perus- ja ylläpitokulut sekä osan Helkan vuokrakuluista). Myös Kotikadun rahoitustarve on kasvava, koska paikallisviestinnän merkitys lisääntyy kaiken aikaa ja sivustojen käyttötarpeet laajenevat. Myös nettimaailman nopea kehitystahti edellyttää Kotikadulta jatkuvaa kehittämistä ja ajan hermolla pysymistä.

Helka toivoo, että kaupungin avustus vuodella 2013 noudattaa vuoden 2012 linjausta.

Muu projektirahoitus

TEM myönsi Helkalle Leader-selvitysprojektia varten yhteensä 47 000 euroa vuodelle 2012 (josta vuoden loppuun mennessä oli käytetty 34 941,16 €). Osa avustuksesta siirtyi siten seuraavalle vuodelle. VYYHTI-projektille myönnetystä EU-rahoituksesta Helka käytti vuoden 2012 aikana yht. 24 587,91 €. Helkan ASKO-projekti sai sosiaalivirastolta vuoden 2012 alkupuolella 15 000 euron kertarahoituksen. Kotikaupunkipolku-projektin Uudenmaan kulttuurirahastolta aiemmin saamasta 2000 euron koulutusavustuksesta suurin osa käytettiin vuoden 2012 aikana.

LIITTEET

Liite 1: Helkan myöntämät huomionosoitukset vuonna 2012
Liite 2: Helkan edustukset ja omat tapahtumat vuonna 2012

Helkan myöntämät huomionosoitukset vuonna 2012                       Liite 1

Helkan korkein huomionosoitus, kultainen Pro Helsinki -ansiomerkki myönnettiin seuraaville henkilöille:
Matti Enroth, Pakila-Seura ry – nro 199 (hallituksen päätös 25.9.)
Ulla Kaivola, Pakila-Seura ry – nro 200 (hallituksen päätös 25.9.)
Josa Jäntti, Munkinseutu ry – nro 201 (myönnetty 14.11. Munkinseutu ry:n 40-vuotisjuhlassa, kirjattu 11.12. hallituksen kokouksessa)

Helkan tunnustusmerkki myönnettiin seuraaville henkilöille:
Sinikka Envalds, Pakila-Seura ry (hallituksen päätös 25.9.)
Eljas Kukkola, Pakila-Seura ry (hallituksen päätös 25.9.)
Seppo Latvala, Pakila-Seura ry (hallituksen päätös 25.9.)

Helkan kunniakirja myönnettiin seuraaville henkilöille/tahoille:
Dodo ry:n kaupunkiviljelyryhmä, Helsingin kaupunginosayhdistykset ry
(hallituksen päätös 30.9.)

Helkan edustukset ja omat tapahtumat vuonna 2012                      Liite 2

7.2.12 Vyyhti-projektin Minun tapahtumani -koulutus Helkassa (Pirjo Tulikukka ja Päivi Savolainen sekä osallistujia)
3.3.12 Kotiseutuliiton ja Helkan ”Kulttuuriympäristö kunniaan” -koulutus ksv:n Laiturilla (Aija Staffans ja P.Tulikukka sekä n. 40 osallistujaa)
14.3.12 Sitran ”Uusi Demokratia” -seminaari Arabianrannan LUME-keskuksessa (P.Tulikukka)
20.3.12 Kaupungin tilojen väliaikaiskäyttö-aiheisen SARANA-projektin loppuseminaari Kiasmassa (P.Tulikukka)
22.3.12 Helkan kevätkokous Helsingin Energian Sähkötalon auditoriossa (A.Staffans ja P.Tulikukka P.Savolainen ja Helkan jäsenistön edustajia)
10.4.12 Valtakunnallisen Osallistymisympäristö-hankkeen kansalaisraadin tapaaminen (P.Tulikukka)
14.4.12 Kruununhaka-Seuran 50-vuotisjuhla Kruununkillassa (P.Savolainen)
19.4./26.4./10.5. ja 24.5.12 Sosiaaliviraston aluefoorumi-illat asukkaille Kanneltalolla/ Malmitalolla/ Vuosaaressa ja Kallion virastotalolla (P.Tulikukka ja P.Savolainen fasilitoimassa)
1.6.12 Metropolian Vyyhti-projektin ”Shared Gems”-seminaari Arabianrannassa (P.Tulikukka ja P.Savolainen)
5.6.12 Lähidemokratia-selvityshankkeen miniseminaari Eduskunnan Pikkuparlamentissa (P.Tulikukka)
21.8.12 Turvallinen kaupunkiympäristö -seminaari (AATU-hanke) Otaniemessä (P.Tulikukka)
22.8.12 Helkan Leader-selvitysprojektin asiantuntijatyöpaja ksv:n Laiturilla; (A.Staffans ja P.Tulikukka, ohjausryhmän jäseniä ja n. 15 asiantuntijaa)
28.8.12 Valtakunnallisen osallistumisympäristöhankkeen (OSY) kesäseminaari Violassa (Kaisaniemessä) (P.Tulikukka)
29.8.12 Pisara-radan keskustelutilaisuus kaupunkisuunnitteluviraston auditoriossa; (P.Tulikukka) ja Heikki Leppänen
3.9.12 Kotikaupunkipolut-infoilta uusille Helkassa; Pauli Saloranta sekä osallistujia eri kaupunginosista
5.9.12 Toimivat asukasareenat -seminaari Asukastalo Myllärissä (P.Tulikukka ja P.Savolainen) osanottajia Helkan hallituksesta sekä runsaasti asukasaktiiveja eri kaupunginosista
6.9.12 Kaupunkiliikkumisen ja kommunikaation ARMI-työpaja Jätkäsaaren ”Huuto-konttorissa” (P.Tulikukka)
11.9.12 Helkan merellinen puheenjohtaja-palaveri kahvila-ravintola Pirittassa, Kallion Tokoinrannassa (A. Staffans, P.Tulikukka ja P.Savolainen ja Helkan hallituksen ja jäsenistön edustajia)
17.9.12 ”Community Informatics”-työpaja Aalto yliopiston Otaniemen Design Factory:ssä (P.Tulikukka)
19.9./ 17.10./ 1.11. ja 22.11.12 Helsingin päivähoidon asukasfoorumit Kalliossa/ Kontulassa/ Malmilla ja Kannelmäessä (P.Tulikukka ja P.Savolainen fasilitoimassa)
4.10.12 Helka EU:n Neuvoston ”Open Government in the Making” asiantuntijaseminaarin paneelissa (P.Tulikukka)
13.10.12 Kotiseutuliiton seminaari kaupunginosatoiminnan rahoitushaasteista ja -mahdollisuuksista (P.Tulikukka ja hallituksen jäsen Janne Kareinen alustamassa, osallistujissa jäsenistön edustajia)
23.10.12 Uudenmaan liiton Vuoden kaupunginosan valintaraadin kokoontuminen (P.Tulikukka)
23.10.12 Helsingin demokratiapilottien tilaisuus Vanhalla Raatihuoneella (P.Tulikukka)
25.10.12 ”Avoin Data 2012” -seminaari Sitrassa (P.Tulikukka)
6.11.12 Helkan ja EKYL:in yhteistyötapaaminen (A.Staffans ja P.Tulikukka sekä EKYL:in edustajat)
14.11.12 Munkinseudun 40-vuotisjuhla Munkkiniemen palvelukeskuksessa (P.Tulikukka tuo Helkan tervehdyksen ja luovuttaa ansiomerkin)
25.11.12 Pakila-Seuran 50-v. juhla Pyhän ristin kirkossa (P.Tulikukka tuo Helkan tervehdyksen ja luovuttaa ansiomerkit)
26.11.12 Helsingin uuden yleiskaavan aloitusseminaari Laiturilla (P.Tulikukka ja jäsenistön edustajia)
29.11.12 WDC2012-hankkeen loppuseminaari Finlandia-talossa (P.Tulikukka)
29.11.12 Helkan syyskokous (A.Staffans, P.Tulikukka ja P.Savolainen ja jäsenistön edustajia)
3.12.12 Helsingin ympäristökeskuksen Kaupunkimetsä-seminaari Viikin Gardeniassa (P.Tulikukka)
4.12.12 Leader-selvitysprojektin seminaari Olympiastadionilla (A.Staffans, P.Tulikukka ja P.Savolainen, projektipäällikkö Eeva Kuuluvainen ja yht. n. 50 seminaariosallistujaa)