Helkan toimintakertomus 2013

TOIMINTAKERTOMUS 2013

Helsingin kaupunginosayhdistykset ry  Helka

1. YLEISTÄ

Toimintavuoden keskeisiä temaattisia kokonaisuuksia olivat asukastalo- ja asukastoiminnan rahoitus, lähidemokratia ja paikalliskehittäminen sekä Helsingissä valmisteilla oleva uusi yleiskaava. Helka otti aktiivisesti kantaa kaupunginosien kokoontumistilojen tilanteeseen kesän alussa ilmestyneellä asukastilaselvityksellään (ASKO-projekti).

– Helkan Leader-selvitysprojektissa jatkettiin laajapohjaisen paikalliskehittämisen toimintamallin kehittämistä Helsinkiin. Olympiastadionin tiloissa 12.12. järjestetty laaja sidosryhmäseminaari ja polun ”avajaiset” keräsi yhteen kaupunginosatoimijoita ja avainviranhaltijoita. Toimintamallia esiteltiin jäsenistön lisäksi aktiivisesti kaupungin viranhaltijoille ja päättäjille. Aluehallinnon kanssa neuvoteltiin rahoituksen saamisesta paikalliskehittämiseen Helsingissä.

– Helka otti aktiivisesti osaa uuden yleiskaavan prosessiin viestimällä ajantasaisesti kaupunkisuunnitteluviraston osallistumistilaisuuksista sekä järjestämällä kaksi omaa seminaaria.

– Vuoden 2013 koulutuksissa ja seminaareissa tarjottiin monipuolisia välineitä paikallisen yhteistyön ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Kaupunginosasivujen verkoston (Kotikadun) ylläpitoa, koulutuksia ja kehittämistä jatkettiin. Uusien välineiden käyttämiseen kaupunginosatoimijoiden viestinnän apuna panostettiin Vyyhti-projektin kautta tarjottujen koulutusten muodossa (mm. sosiaalisen median hyödyntäminen paikallisviestinnässä).

2. TOIMINTA

2.1 KAUPUNGINOSATOIMINNAN KEHITTÄMINEN

Vuonna 2013 jatkunut toimintaympäristön voimakas muutos on ylläpitänyt tarvetta tukea jäsenyhdistysten toimintamuotojen uudistamista, jotta kaupunginosayhdistystoiminta säilyttäisi kiinnostavuutensa tulevaisuudessakin. Paikallisen ja alueellisen verkostoitumisen merkitys korostui edelleen, ja Helka tuki jäsenyhdistysten alueellista verkostoitumista yhteisten kehittämisnäkemysten kokoamiseksi, mm. yleiskaavaprosessissa. Helkan ja sen yhteistyökumppanien tarjoamien koulutusten kautta monet jäsenyhdistykset saivat uusia taitoja mm. sosiaalisen median hyödyntämiseen viestinnässä. Helka toi esiin kaupunginosatoiminnan kehittämisen teemoja laajasti jäsentilaisuuksissaan, seminaareissaan ja viestinnässään.

Helka on seurannut tarkkaan Helsingin kaupungin toteuttamia asukas- ja asukastalotoiminnan rahoituksen uudelleen järjestelyjä ja ottanut osaa keskusteluun mm. vuoden 2013 aikana valmistuneessa ”Katsaus helsinkiläisiin asukastiloihin 2012” –selvityksessään (ASKO-projekti)

Paikallistoimijoita ja eri hallinnon tasoja yhteen tuovassa Leader-selvitysprojektissa jatkettiin ennakoivan kehittämisyhteistyön ja kaupunginosatoiminnan resursoinnin mahdollisuuksien edistämistä. Vyyhti-projektissa selvitettiin nykyisiä ja uusia toimintamalleja kaupunginosien myönteisten muutosten vauhdittamiseen. Projekteista tarkemmin luvussa 4.

2.2. VAIKUTTAMINEN JA KANNANOTOT

Helka on vuoden 2013 aikana antanut lausuntoja seuraavasti:

– 3.4.2013 – Helka ry:n kannanotto Helsingin asukastilojen tukipolitiikkaan
(Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenille)
– 19.4.2013 – Helkan lausunto Helsingin kaupungin meluntorjunnan toimintasuunnitelman 2013-2017 luonnoksesta (Helsingin kaupungin ympäristökeskukselle)
– 24.6.2013 – Helkan lausunto Helsingin kaupungin pysäköintipolitiikan raportin luonnoksesta 6/2013 (Helsingin kaupunginhallitukselle)
– 28.10.2013 – Helkan mielipide ”Kestävää kasvua ja työtä 2014 – 2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelmasta” ja siihen liittyvästä ympäristöarvioinnista
(Työ- ja elinkeinoministeriölle)
– 14.11.2013 – Helkan mielipide Uusimaa-ohjelman luonnoksesta ja siihen liittyvästä toimeenpanosuunnitelmasta 11/2013 (Uudenmaan liitolle)

Kaikki Helkan lausunnot ja mielipiteet ovat luettavissa Helkan kotisivuilta vasemman palkin kohdasta Helka > Lausunnot.

2.3 PALVELUT JÄSENISTÖLLE

2.3.1 Viestinnän palvelut

Helkan Kotikatu-palvelun tarjoamilla kaupunginosasivuilla asukkaat ja muut kaupunginosatoimijat voivat verkostoitua, saada näkyvyyttä sekä vahvistaa kaupunginosansa identiteettiä ja lähiyhteisöllisyyttä. Helkasta kaupunginosat saavat peruspalveluna veloituksetta kotisivupohjan ja palvelintilaa sekä jatkuvaa käyttötukea ja koulutusta.

Helkan julkaisujärjestelmässä olevien kaupunginosasivustojen määrä on vakiintumassa n. 40:een. Parhaan hyödyn kaupunginosasivustosta saa laajentamalla alueen päivittäjätiimiä määrätietoisesti, mihin Helka onkin jäsenistöään kannustanut. Kaupunginosat ovat myös ryhtyneet linkittämään sosiaalisen median ’ikkunoita’ omille sivustoilleen (erityisesti kaupunginosien Facebook-ryhmiä).

Helka on tarjonnut kaupunginosatoimintaan liittyvää ajankohtaisviestintää kolmella sivustollaan: www.helka.net (Helkan oma viestintä), www.kaupunginosat.net  (osallistumisen ja vaikuttamisen uutiset ja tapahtumapoiminnat kaupunginlaajuisesti) sekä www.helka.net/kotikatu  (Kotikadun oma tiedotus).

Sidosryhmäviestintää on hoidettu sähköpostitse, projekti-blogien kautta ja oman uutistarjonnan välityksellä. Jäsenistölle on tiedotettu aktiivisesti omasta ja muiden koulutustarjonnasta sekä seminaareista. Helka julkaisi kotisivuillaan vuoden aikana kolme jäsentiedotetta (sekä lähetti joitakin koosteita ajankohtaistapahtumista jäsentiedotteiden välissä). Muutamille sähköpostittomille jäsenyhdistyksille on edelleen viestitty kirjepostilla.

Ajantasaista sähköistä yhteystietoluetteloa jäsenyhdistyksistä on ylläpidetty www.helka.net sivustolla.
Helkan toimijat ovat tehneet monipuolista kaupunginosatoimintaa tunnetuksi tilaisuuksissa, seminaareissa ja tapaamisissa, joihin on vuoden aikana osallistuttu.

2.3.2 Koulutuspalvelut

Helka tarjosi jäsenistölle vuonna 2013 maksuttomia koulutuksia ja seminaareja ajankohtaisista aiheista seuraavasti:

Vyyhti-projektin kautta on tarjottu kaikille avoimet maksuttomat koulutukset seuraavasti:
– 10.4.2013 Tapahtumanjärjestämisen ilta kaupunginosatoimijoille (Helkan toimistolla)
– 22.5.2013 ”Kaupunginosayhdistyksen saavutukset näkyväksi” –koulutuksen jatkoilta (Arabianrannan Metropoliassa)
– 13.11.2013 Kaupunginosatoimijoille räätälöity Facebook-koulutus (Arabianrannan Metropoliassa)
– ”Sähköiset jumppakerhot” -sarja keväällä 2013; lyhyitä 3-6 tunnin koulutuksia aiheista Facebook, Blogi, RSS-syötteet, Google Docs, Twitter ja ajanhallintamenetelmät (Arabianrannan Metropoliassa).

Helkan omat yleiskaavaseminaarit:
– 21.3.2013 Yleiskaavan visiotyöskentelyä alustava seminaari (Olympiastadionin monitoimitilassa)
– 19.9.2013 ’Kaupunginosat kukoistamaan’ -seminaari (Olympiastadionin monitoimitilassa)

Kotikatu-järjestelmän käyttöön on tarjottu perus- ja ylläpitäjätason koulutusta. Yksittäisille kaupunginosille pystyttiin tarjoamaan räätälöidympääkin tukea, koska suuremmat järjestelmän päivitysprosessit oli saatu kuntoon jo edellisvuonna.

2.3.3 Muut asiantuntijapalvelut

Helkan merellinen puheenjohtajapalaveri järjestettiin ravintola Uunisaaren kahvilassa 12.9.2013. Illan aikana kuultiin Vyyhti-projektin etenemisestä projektivastaava Päivi Savolaisen kertomana. Toiminnanjohtaja Pirjo Tulikukan alustamissa ryhmäkeskusteluissa työstettiin Helkan Leader -selvitysprojektissa luonnosteltua ”Helsingin paikallista kehittämispolkua”. Lisäksi Martti Helminen kertoi Helsinki-Seuran 80-v. juhlasta (2014) ja Helsingin kaupunginarkiston tarjoamasta maksuttomasta arkistokoulutusillasta. Päivi Savolainen tiedotti lopuksi Helkan 50. juhlavuodesta 2014 ja Heikki Kukkonen esitteli Töölön Hietsun vanhan kahvilapaviljongin muuttamista asukastaloksi. Paikalla oli 35 henkeä n. 30:sta jäsenyhdistyksestä.

Muut asiantuntijapalvelut:

Toiminnanjohtaja on ollut asiantuntijana seuraavissa seminaareissa ja asiantuntijatyöpajoissa:
– Urbaani Arki -hankkeen seminaari paikkatiedon tematiikasta Laiturilla (2.10.)
– ENJUSTESS – Ympäristöoikeudenmukaisuus vesialueiden suunnittelussa H:gissä -tutkimushankkeen sidosryhmäseminaari SYKE:ssä (3.10.)
– Puheenvuoro Metropoli – lähidemokratia -tilaisuudessa Tieteiden talolla (14.11.)
– Työpaja Aallon Mediafactoryssä kaupunkitiedon hyödyntämisestä (21.11.)

Helka oli lisäksi mukana SYKE:n tutkimushaastattelussa pääkaupunkiseudun luontoalueiden suunnitteluosallisuuteen liittyen (22.11.) ja tuotti luennon Helsingin Koillisen työväenopiston ”Sinustako alue- ja yhteisökehittäjä?” -koulutuksessa (2.3.). Helkan toimisto on esitellyt pyynnöstä toimintaansa ja projektejaan Maneesin Rotaryille (31.5.), Yhdyskuntasuunnittelun seuralle (15.11.) sekä Elävät Kaupunkikeskustat ry:lle (28.11.).

Helka koordinoima vapaamuotoinen Käyttäjädemokratiaklubi kokoontui kerran vuoden 2013 aikana miettimään käyttäjädemokratian kehittämistä vertaisanalyysi-menetelmällä (benchmarking). 10.6.2013 pidetyssä tapaamisessa kuultiin kaupungin edustajilta mm. Helsingin palautejärjestelmähankkeen etenemisestä.

3. YHTEISTYÖ

3.1  JÄSENTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ

Helkan jäsenistön välistä yhteistyötä on edistetty aktiivisen viestinnän kautta sekä erityisesti Helkan Vyyhti- ja ASKO-projekteissa. Helkan asukastila- ja yleiskaavaseminaarit ovat vahvistaneet toimijoiden vertaisverkostoja Helsingissä. Helkan hallituksen jäsenet ovat kutsuneet koolle jäsenyhdistysten yhteisiä tapaamisia omilla alueillaan. Helkan toimiston ja hallituksen edustajat ovat osallistuneet jäsenistön tapahtumiin vuoden mittaan.

3.2  YHTEISTYÖ HELSINGIN KAUPUNGIN KANSSA

Helkan yhteistyö Helsingin kaupungin kanssa tiivistyi vuonna 2013. Toiminta painottui paikallisen kehittämisen resursointiin ja asukastiloihin. Pitkällä jänteellä luodut hyvät yhteistyösuhteet ja aktiivinen luottamuksen rakentaminen ovat tuottaneet tulosta. Erityisesti kaupungin lähidemokratiatyössä Helkan asiantuntemusta on tarjottu ja hyödynnetty aiempaa vahvemmin.  

Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston (ksv) koordinoiman yleiskaavaprosessin kanssa on tehty tiivistä yhteistyötä. Ksv:n kevään yleiskaava-seminaareihin osallistuttiin aktiivisesti. Helka osallistui myös kutsuttuna ksv:n asukasfoorumien suunnitteluun. Kaupungin rakennusviraston kanssa on toteutettu viestinnällistä yhteistyötä (mm. perinteisten kaupungin keväisten siivoustalkoiden viestintä).

Yhteistyössä Sosiaali- ja terveysviraston aluetyön yksikön ja HATY ry:n kanssa suunniteltiin ja järjestettiin 6.2.2013 laajan osallistujajoukon kerännyt ”Unelma asukastalosta elää” -seminaari Pohjois-Haagan yhteiskoululla. Myös sosiaali- ja terveysviraston uuteen lähipalvelujen koordinaattoriin viriteltiin yhteyksiä.

Kaupungin tapahtumayksikön kanssa tehtiin koulutusyhteistyötä kaupunginosatoimijoille järjestetyssä Tapahtumanjärjestämisen illassa 10.4. Helka on osallistunut talous- ja suunnittelukeskuksen viranhaltijoiden koordinoimaan kaupungin palautepalvelun uudistamistyöhön (ja työpajoihin). Hallintokuntien käyttäjäpalautteesta vastaavia viranhaltijoita on osallistunut Helkan koordinoimaan käyttäjädemokratiaklubiin.

Kaupunginkirjaston ”Kansalaisverstas”-työpajoissa on ideoitu yhdessä osallistumismahdollisuuksien kehittämistä Helsingissä. Helka osallistui Helsingin kaupunginmuseon tulevaisuutta ideoivaan asiantuntijatyöpajaan.

Muusta yhteistyöstä mainittakoon Helkan edustajien osallistuminen Tapaturmien ehkäisemisen työryhmän ja Helsingin turvallisuusohjelman seurantaryhmän kokouksiin sekä kaupungin vapaaehtoistyön neuvottelukunnan työhön, jossa Helkan nimettynä edustajana toimi hallituksen jäsen Timo Puska. Helkan edustajat osallistuvat mahdollisuuksien mukaan ylipormestarin asukasiltoihin, joiden järjestämisen jäsenyhdistykset hoitavat itsenäisesti kaupungin kanssa. Myös Helsingin ja Aalto-yliopiston Innovatiivinen kaupunki -tutkimusyhteistyön kehittämistä on seurattu.

3.3  SEUDULLINEN YHTEISTYÖ

Espoon kaupunginosayhdistysten liiton (EKYL) kanssa on pidetty yhteyttä Helkan Leader-selvitysprojektissa (EKYL on osallistunut projektin seminaareihin aktiivisesti). Helka osallistui 8.8. EKYL:issä pitkään toimineen Arja Salmen kotiseutuneuvos-nimityksen vastaanotolle Espoon Albergan kartanolla.

3.4 KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ

Tammikuussa Helkan ja sen projektien toimintaa esiteltiin Tallinnassa Helkan tyyppistä toimintaa toteuttavalle Linnalabor’ille ja toukokuussa Helka osallistui vielä Linnalaborin järjestämään kaupunginosatoiminnan iltaseminaariin, verkottuen myös Berliinissä paikallista kehittämistä koordinoivaan tahoon. Ruotsin Sundbybergistä vierailleelle delegaatiolle esiteltiin Helkan toimintaa 25.4. Saksalaiset Goethe Instituutin tutkijat tutustuivat Helkan toimintaan tutkimushankkeensa puitteissa toteuttaen lisäksi tutkimushaastattelun (5.9.).

3.5 MUU YHTEISTYÖ

Toiminnanjohtaja osallistui Seinäjoella järjestettyihin valtakunnallisiin kotiseutupäiviin ja Suomen Kotiseutuliiton vuosikokoukseen 9.8. Veijo Lehto Helkan hallituksesta ja Roihuvuori-Seurasta sekä Tuula Salo Pro Haagasta toimivat Uudenmaan edustajina Suomen Kotiseutuliiton liittovaltuustossa. Tuula Salo valittiin joulukuussa Suomen Kotiseutuliiton valtuuston ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi vuodelle 2014. Toiminnanjohtaja edusti Helkaa liiton kaupunkijaoksessa.

Toiminnanjohtaja edusti Helkaa Suomen kylätoiminta ry SYTY:n tapahtumissa ja toiminnassa seuraavasti:  osallistuminen SYTY ry:n valtakunnallisen ”LOKAALI”-tapahtuman työpajaan Tammelassa (15.9.), alustus SYTY ry:n neuvottelupäivillä hotelli Arthurissa (11.12.) sekä työskentely ”Paikallisen kehittämisen valtakunnallisen ohjelman 2014-2020” luonnosta koostaneessa työryhmässä.

Helsingin polkupyöräilijät ry (HePon), Dodo ry:n ja useiden muiden sidosryhmien kanssa tehtiin viestinnällistä yhteistyötä vuoden aikana. Aalto-yliopiston Yhdyskuntasuunnittelun koulutus- ja tutkimusryhmän ”Kansalaisen työkalupakki” -verkkoaineisto asetettiin esille Helkan www.kaupunginosat.net:iin. Helka osallistui Kuntaliiton koordinoiman osallistumisen asiantuntijaverkoston (Kuntalainen Keskiöön -projektin) tapaamisiin sekä 17.10. ensimmäistä kertaa järjestettyyn valtakunnallisen Demokratiapäivän tilaisuuteen. Helka osallistui vielä VM:n avoimen hallinnon kehittämisen työpajoihin sekä oikeusministeriön Otakantaa.fi –palvelun kehittämistilaisuuksiin.

Helkan hallitus päätti pitää välivuoden ”Vuoden teon” huomionosoituksen jakamisessa, jotta voidaan keskittää useampia jäsenten ja sidosryhmien huomioimisia Helkan 50. juhlavuoteen 2014.

4. PROJEKTIT

Helkan projektitoiminta nivoutuu yhdistyksen perustoimintaan saumattomasti ja projektien tuloksia on raportoitu edellä useissa kohdissa. Seuraavassa vielä kootusti vuonna 2013 käynnissä olleiden projektien lyhyet toimintaselostukset:

4.1 VYYHTI-projekti

EU-rahoitteinen Vyyhti-kumppanuusprojekti päättyi Helkan osalta vuoden 2013 lopussa. Projektin pääkumppanina toimi Arabianrannan Metropolia Ammattikorkeakoulu ja toisena osatoteuttajana Helkan lisäksi HUB Helsinki -verkosto. Projektissa suunniteltiin ja toteutettiin koulutuksia kolmannen sektorin toimijoille (mm. kaupunginosa-aktiivit) sekä luovan alan ammatinharjoittajille ja opiskelijoille. Koulutusten tavoitteena oli mm. kehittää kaupunginosayhdistysten toimintaa ja kartuttaa paikallistoimijoiden osaamista. Lisäksi tutkittiin yhteistoiminnallista verkostoa julkisen sektorin, kolmannen sektorin, paikallisyritysten ja yhteisöjohtamisen kehittämistyötä tekevien välille.

Vuoden mittaan järjestettiin useita, kaikille Helkankin jäsenille avoimia Vyyhti-koulutuksia (ks. tarkemmin kohta Koulutuspalvelut). Projektikumppanien kanssa suunniteltiin ja työstettiin Vyyhti-projektin loppujulkaisuja ääniartikkelimuodossa. Laajasti eri kohderyhmille viestitty Vyyhdin lopputapahtuma järjestettiin Helsingin Musiikkitalolla 6.11.2013 osana Uusimaa-viikkoa nimellä ”Verkostot ja rajaton yrittäjyys”. Projektissa tuotettiin myös kyselytutkimus ja selvitys meneillään olevasta kaupunginosatoiminnan murroksesta ja kaupunginosayhdistysten suhteesta uuteen kaupunginosa-aktivismiin (ns. kaupunkiliikkeet). Päivi Savolainen on vastannut Helkan projektiosuudesta 50 – 80%:n kuukausittaisella työajalla.

4.2 Leader-selvitysprojekti

Helkan jäsenyhdistysten kannalta keskeisen, hallinnonkin taholta tunnustetun ja tuetun paikalliskehittämisen toimintamallin aikaansaaminen on ollut jo vuosia Helkan keskeisenä tavoitteena. Hankkeessa lähdettiin liikkeelle maaseudulla pitkään toteutettua Leader-toimintamallia mukaillen ja soveltaen sitä sidosryhmien kanssa toteutetulla kehittämistyöllä Helsingin paikallisiin olosuhteisiin.

Mallin ja tarvittavan kehittämisrahoituksen toteutumisesta käytiin vuoden mittaan lukuisia keskusteluja kaupungin ja julkishallinnon viranhaltijoiden kanssa. Toimintamallia esiteltiin laajasti – mm. Helsingin kaupungin valtuustoryhmille, avainviranhaltijoille sekä maakunta- ja valtakunnallisen tason viranomaisille. Helkan jäsenkunnalle toimintamallia esiteltiin mm. kevätkokouksessa ja syksyn puheenjohtajapalaverissa.

Toimintamallista saatiin ensimmäinen tarkempi kuvaus alkuvuodesta ja mallia päivitettiin uusilla ideoilla loppuvuodesta. Projekti toteutti satakunta osallistujaa keränneen onnistuneen sidosryhmäseminaarin Olympiastadionin tiloissa 12.12. Siinä Helsingin Paikallinen kehittämispolku ”avattiin” avainviranhaltijoiden edustajien toimesta ja mallia esiteltiin sekä keskusteltiin paikallisesta järjestäytymisestä. Ensimmäiset toimintamallin mukaiset ”paikalliset kehittämisryhmät” (KEHRÄt) saatettiin alkuun.

Projektille syksyllä haettu jatkorahoitus vuotta 2014 varten (Uudenmaan ELY-keskus 75%/Helsingin kaupunki 25%) näytti suhteellisen varmalta jo vuoden loppuun  mennessä. Projekti on saanut asiantuntija-apua SYTY ry:ltä ja sen työtä on ohjannut Helkan hallituksen piiristä koottu ohjausryhmä. Projektipäällikkönä on toiminut Eeva Kuuluvainen. Projektipäällikkö toteuttaa projektin ajantasaista viestintää ylläpitämänsä blogin kautta (stadinkehittamispolku.blogspot.fi).

4.3 Asukastalokonseptit Helsingissä 2012 (ASKO) -projekti

Helsingin kaupunginosien asukastilojen tarve ja hallinnointi puhuttivat toimintavuoden aikana laajasti. Myös kaupunki itse toteutti virkatyönä useitakin selvityksiä aiheeseen liittyen, mm. aluetyön uudelleen järjestelyistä sekä asukastoiminnan rahoittamisen koordinoinnista jatkossa. Asuinalueiden tarjoamat veloituksettomat tilat ovat nousemassa yhä keskeisempään asemaan lähiyhteisöllisyyden perusedellytysten luomiseksi kaupunginosissa. Tilat edesauttavat sekä merkityksellisiä kohtaamisia että uusien ideoiden ja yhteistoiminnan synnyttämistä. Aiemmat asukastaloselvitykset ajoittuvat 2000-luvun alkupuolelle.

Helkan jäsenistön tarpeista virinneessä ASKO-projektissa koostettu selvitys, ”Katsaus helsinkiläisiin asukastiloihin 2012” valmistui ennen kesälomia 2013. Selvitys tarkastelee asukastiloja mm. hallinnan, rahoitusmallien sekä toiminnan laadun näkökulmista. Se tarjoaa lisätietoa asukastilojen toiminnasta nostaen lisäksi esiin asukastilojen toiminnassa ilmeneviä käytännön haasteita. Selvitystyön aikana esiin nousseita kehittämisehdotuksia koottiin selvityksen loppuun jatkosuosituksiksi.

Selvityksen koostaminen jatkui kevätkauden 2013 Helka ry:n viestintä- ja projektivastaava Päivi Savolaisen toimesta ja Helka ry:n hallituksen linjausten ohjaamana. Työhön käytettiin Helsingin kaupungin sosiaalivirastolta (sittemmin Helsingin sosiaali- ja terveysvirasto) saatua projektiavustusta. 6.2.2013 järjestettiin yhteistyössä Helsingin sosiaaliviraston aluetyön yksikön ja Helsingin asukastaloverkosto ry:n (HATY) kanssa asukastalotoimijoille ja päättäjille suunnattu sidosryhmäseminaari Pohjois-Haagan yhteiskoululla.

4.4 Kotikaupunkipolku-projekti

Kotikaupunkipolkuja on koottu Helkan koordinoimana Helsingin eri kaupunginosiin vuodesta 2008 lähtien. Polut kootaan poikkihallinnollisesti, kaupunginosa-aktiivien, eri alojen asiantuntijoiden ja projektipäällikön panoksella. Kotikaupunkipolut yhdistävät kaupunginosien mielenkiintoiset eri alojen kohteet kävelyreiteiksi (teksteineen ja kuvineen), joiden avulla vahvistetaan kaupunginosan identiteettiä sekä lisätään paikallistuntemusta ja muuttajien kotoutumista.

Helkan toimisto ja polkukoordinaattori Pauli Saloranta luonnostelivat vuoden aikana uutena kotikaupunkipolkujen konseptina polkujen mobiilisovelluksen aikaansaamista. Vuoden 2013 lopulla koostettiin suurempaa rahoitushakemusta opetus- ja kulttuuriministeriön ”kulttuurin matkailullinen tuotteistaminen” -avustusmäärärahan anomiseksi.

5. JÄSENISTÖ JA HALLINTO

5.1 Jäsenet

Helkaan hyväksyttiin v. 2013 jäsenhakemuksen perusteella kaksi uutta jäsenyhdistystä: Kaarelan Omakotiyhdistys ry (20.2.2013) ja Töölön kaupunginosat – Töölö ry (11.6.2013). Vuoden 2013 lopussa rekisteröityneitä jäsenyhdistyksiä oli yhteensä 80 kpl:

 
Alppila-Seura ry, Sällskapet Åshöjden rf
Arabianranta-Toukola-Vanhakaupunki -kulttuuri- ja kaupunginosayhdistys ry,
  Kultur- och stadsdelsföreningen Arabiastranden Majstad Gammelstaden rf
Eteläiset Kaupunginosat ry, Södra Stadsdelarna rf
Helsingin Aurinkolahti-Seura ry
Hermanni-Vallila-Seura r.y.
Herttoniemi-Seura ry, Hertonäs-sällskapet rf
Hästnäs r.y.
Jätkäsaari-seura – JS ry
Kaarela-Seura ry
Kaarelan Omakotiyhdistys ry
Kallio-Seura ry
Kampin kaupunginosayhdistys – Kampens stadsdelsförening r.y.
Kanta-Helsingin Omakotiyhdistys r.y.
Karhusaari-Seura ry, Björnsö sällskapet rf
Katajanokkaseura ry – Skatuddssällskapet rf
Konala-Seura ry, Kånala Gillet rf
Kontula-Seura ry
Koskela-Forsby-Seura ry
Kruununhaan asukasyhdistys ry – Föreningen för Invånarna i Kronohagen ry
Kruununhaka-Seura ry – Kronohagssällskapet r.y.
Kulosaarelaiset – Brändöborna r.y.
Kumpula-seura r.y.
Kurkimäki-seura r.y.
Kårböle Gille rf
Käpylä-Seura r.y.
Laajasalo-Degerö Seura r.y.
Landbon Omakotiyhdistys ry
Lauttasaari-Seura ry-Drumsö Sällskapet r.y.
Lehtisaari-Seura, Lövö Förening rf
Malmi-Seura ry
Malminkartanon Asukasyhdistys ry
Marjaniemi-Seura r.y.
Maunula-Seura r.y.
Meilahti-Seura ry – Sällskapet Mejlans ry
Mellunmäki-Seura ry
Merihaka-Seura r.y.
Metsälä-Seura ry
Munkinseutu ry – Munksnejden r.y.
Munkkisaari-Hernesaari-Seura ry
Myllypuro-Seura ry
Myllärinlaakson Omakotiyhdistys ry
Oulunkylä-Seura ry
Pajamäki Seura r.y.
Pakila-Seura r.y.
Pakilan Omakotiyhdistys ry
Paloheinän-Torpparinmäen kaupunginosayhdistys r.y.
Pasila Seura-Böle Samfundet r.y.
Pihlajamäki-seura ry
Pihlajisto-Viikinmäki asukasyhdistys PNV ry
Pikku Huopalahden asukasyhdistys – Lill Hoplaks boendeförening ry
Pikku Huopalahtiseura ry
Pirkkolan Omakotiyhdistys r.y.
Pitäjänmäki-seura ry
Pohjois-Haaga Seura-Norra-Haga förening r.y.
Pro Eira r.y.
Pro Haaga – Pro Haga ry
Puistola-Seura ry, Fastböle-Sällskapet rf
Pukinmäki-seura – Bocksbacka-Sällskapet ry
Punavuoriseura ry, Föreningen Rödbergen rf
Puotila-Seura r.y.
Puu-Vallilalaiset ry
Roihuvuori-Seura ry
Ruskeasuo-Seura r.y.
Santahamina-seura ry
Savela-Seura ry
Siltamäki – Suutarila – Seura ry
Siltasaariseura r.y.
Suurmetsä-Jakomäki Seura ry
Suomenlinnaseura ry
Tammisaloseura ry – Tammelund sällskapet rf
Tapanila-Seura r.y., Mosabacka Förening r.f.
Tapaninvainion Kaupunginosayhdistys ry,
  Staffansslättens stadsdelsförening rf
Tapulikaupunki-Seura ry
Töölö-Seura – Sällskapet Tölö ry
Töölön kaupunginosat – Töölö ry
Vartiosaari-Seura – Vårdö Sällskapet ry
Viikki-Seura ry
Vuosaari-Seura ry
Vähä-Meilahti – Lill-Mejlans -seura r.y.
Östersundom-seura ry, Östersundom föreningen rf  
 
Huomionosoitukset:

Helka myönsi huomionosoituksia vuoden 2013 aikana seuraavasti: yhden kultaisen Pro Helsinki –ansiomerkin ja kolme Helkan tunnustusmerkkiä. (Helkan huomionosoitusten saajat ilmenevät liitteestä 1.)

Vuonna 2013 juhlavuosiaan viettivät seuraavat Helkan jäsenyhdistykset:

Lauttasaari-Seura (50-v.), Ruskeasuo-Seura (60-v.), Siltasaariseura (30-v.), Pukinmäki-Seura (35-v., Malminkartanon asukasyhdistys (35-v.) ja Tapulikaupunki-Seura 20-v. Helkan edustajat osallistuivat tilaisuuksiin tuoden tervehdyksensä ja jakaen ansiomerkkejä.

5.2 Jäsenyydet

Helkan jäsenyhdistykset ovat jäseniä Suomen Kotiseutuliitto ry:ssä Helkan kautta. Helka on lisäksi Suomen kylätoiminta ry SYTY:n jäsen.

5.3 Vuosikokoukset

Kevätkokous:

Helkan vuotuinen sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 26.3.2013 klo 18.00 Helsingin Energian Kampin Sähkötalon auditoriossa. Alkukahvien aikana kuultiin Helsingin Energian kaukolämmön myynnin päällikkö Turo Eklundin ajankohtaiskuulumisia. Sen jälkeen Suomen Kotiseutuliiton toiminnanjohtaja Lassi Saressalo esitteli liiton tarjoamia jäsenpalveluita. Kokouksessa oli 26 osanottajaa, jotka valtakirjojen mukaan edustivat 17 jäsenyhdistystä. Kokouksen puheenjohtajana toimi Raimo Nenonen Kallio-Seurasta ja sihteerinä Helkan toiminnanjohtaja Pirjo Tulikukka. Kokouksessa käsiteltiin sääntöjen 9 §:n mukaiset asiat.

Syyskokous:

Helkan sääntömääräinen syyskokous pidettiin 27.11. klo 18.00 Helsingin Energian Sähkötalon auditoriossa Kampissa. Ennen kokousta kuultiin Turo Eklundin katsaus. Lisäksi käytiin keskustelu asukas- ja asukastalotoiminnan resursseista ja tulevaisuudesta, alustajina Helsingin uusi kulttuurijohtaja Stuba Nikula sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen Hannu Tuominen. Syyskokouksessa oli läsnä 27 osanottajaa, jotka valtakirjojen mukaan edustivat 17 jäsenyhdistystä. Puheenjohtajana toimi Raimo Nenonen Kallio-Seurasta ja sihteerinä Helkan toiminnanjohtaja Pirjo Tulikukka. Kokouksessa käsiteltiin sääntöjen 10 §:n mukaiset asiat.

Varsinaisiksi toiminnantarkastajiksi valittiin Saara E. Tolonen Kallio-Seurasta ja Leena Ahtila Konala-Seurasta sekä varatoiminnantarkastajiksi Pentti Hellevaara Siltasaariseurasta ja Marja-Terttu Hall Eteläisistä kaupunginosista.
Osallistujille jaettiin jälleen perinteiset joulukukat kiitokseksi aktiivisesta toiminnasta kaupunginosissa v. 2013.

5.4 Hallitus ja työryhmät

Helkan hallituksen puheenjohtajana toimi vuonna 2013 Aija Staffans. Hallitus kokoontui vuoden aikana 10 kertaa. Kaksi ensimmäistä kokousta pidettiin Helkan vanhalla toimistolla, Ruoholahdenkatu 10 B:ssä ja muut kahdeksan Helkan uuden toimiston (City Office, Toinen Linja 3) neuvottelutiloissa. Kokousten esittelijänä toimi toiminnanjohtaja Pirjo Tulikukka ja kokousmuistiinpanot teki viestintävastaava Päivi Savolainen.

Hallituksen kokoonpano 2013:

Puheenjohtaja: Aija Staffans
Keskiset kaupunginosayhdistykset; jäsen Timo Puska, Merihaka-Seura / varajäsen Janne Kareinen, Arabianranta-Toukola-Vanhakaupunki -kaupunginosayhdistys
Eteläiset kaupunginosayhdistykset; jäsen Tuula Palaste-Eerola, Katajanokkaseura / varajäsen Jari Prevost, Kampin kaupunginosayhdistys
Läntiset kaupunginosayhdistykset; jäsen Heikki Leppänen, Konala-Seura / varajäsen Lulu Nenonen, Pitäjänmäki-seura
Pohjoiset kaupunginosayhdistykset; jäsen Timo Kopomaa, Maunula-Seura / varajäsen Gösta Engman, Pakila-Seura (Engman erosi kesken kautensa ja Helkan syyskokous valitsi hänen tilalleen Seppo Latvalan Pakila-Seurasta, vuoden 2014 loppuun)
Itäiset kaupunginosayhdistykset; jäsen Risto Rautiainen, Kontula-Seura / varajäsen Marika Lahti, Puotila-Seura
Kaakkoiset kaupunginosayhdistykset; jäsen Veijo Lehto, Roihuvuori-Seura / varajäsen Karl-Johan Lönnroth, Tammisaloseura
Koilliset kaupunginosayhdistykset; jäsen ja Helkan varapuheenjohtaja Riitta Korhonen, Viikki-Seura / varajäsen Elise Järvenpää, Tapaninvainion kaupunginosayhdistys
Asiantuntijajäsen: Tuuli Kaskinen

Toiminnantarkastajat:

Toiminnantarkastajina toimivat Saara E. Tolonen Kallio-Seurasta ja Pentti Hellevaara Siltasaari-Seurasta sekä heidän varahenkilöinään Leena Ahtila Konala-Seurasta ja Marja-Terttu Hall Eteläisistä kaupunginosista.

Työryhmät

Viestintätyöryhmä: Helkan viestintävastaava, toiminnanjohtaja ja IT-asiantuntija (Zsolt Szilagyi/Otto Peräkylä) sekä hallituksesta Timo Puska, Janne Kareinen. Hallituksen ulkopuolelta: Vesa Koskela (Pihlajamäki-seura), Joni Atle (Puotila-Seura), Henriikka Oksman (Roihuvuori-Seura) sekä Raimo Mäkelä (Herttoniemi-Seura). Timo Korpela (Laajasalo-Seura) erosi pyynnöstään viestintätyöryhmästä kesken kauden. Viestintätyöryhmä kehittää ideoita ja tekee ehdotuksia ajankohtaisista Helkan viestintään liittyvistä aiheista.

Yleiskaavatyöryhmä: Helkan hallituksesta Heikki Leppänen (Konala-Seura), hallituksen ulkopuolelta mukana ovat olleet: Simo Sankari (Pakila-Seura), Hannu Kurki (Maunula-Seura), Tarja Koskela (Pohjois-Haaga Seura), Olli Hakanen (Kumpula-Seura), Christian Sannemann (Artova) ja Tuula Mäkeläinen (Puu-Vallilalaiset). Ryhmän sihteerinä on toiminut toiminnanjohtaja Pirjo Tulikukka.

Leader-selvitysprojektin ohjausryhmä: pj Aija Staffans, tj Pirjo Tulikukka sekä Helkan hallituksesta Tuuli Kaskinen ja Janne Kareinen. Esittelijänä ja sihteerinä on toiminut projektipäällikkö Eeva Kuuluvainen.

5.5 Henkilökunta ja toimisto

Yhdistyksen toiminnanjohtajana on toiminut TaM Pirjo Tulikukka ja Helkan Internet-palvelujen asiantuntijana on toiminut Zsolt Szilagyi (30.6.saakka) ja Atro Kajaste (25.9. saakka). Otto Peräkylä jatkoi Internet-palvelujen asiantuntijana asepalveluksensa päätyttyä 25.9. lähtien.

Helkan Vyyhti- ja ASKO-projekteista on vastannut Helkan viestintä- ja projektivastaava VTM Päivi Savolainen.
Helkan Leader-selvitysprojektin osa-aikaisena projektipäällikkönä on toiminut MMM Eeva Kuuluvainen.  Helkan Kotikaupunkipolku-projektin toimista on vastannut Pauli Saloranta Suomen kotikaupunkipolut TMI:stä.

Helkan toimisto muutti vuoden 2013 maaliskuun alusta Ruoholahdenkatu 10:stä Hakaniemeen, Toinen Linja 3:een. Uudet tilat sijaitsevat toimistohotellissa, josta työntekijöille on vuokrattu omat huoneet. Neuvottelutilat ovat olleet veloituksetta Helkan käytettävissä. Niitä on käytetty myös erilaisten työ-, projekti- ja sidosryhmätapaamisten järjestämiseen sekä Helkan koulutusilloissa.

6. TALOUS

6.1 TOIMINNAN RAHOITUS

Vuoden 2013 toiminnan rahoituksesta n. 54 % on Helsingin kaupungilta saatua määrärahaa, joka koostuu toiminta-avustuksesta sekä avustuksesta Kotikadun ylläpitoon ja kehittämiseen. Muu osa Helkan vuosibudjetista on katettu erilaisin projektiavustuksin (n. 43 %) sekä jäsenmaksuilla (n. 3 %). Vuoden 2013 tilinpäätös on (hieman) ylijäämäinen, yhteensä 2 233,87 euroa.

Helkan kirjanpidosta on vuonna 2013 vastannut kirjanpitotoimisto TiliSoila Oy. Maksuliikenteen on hoitanut toiminnanjohtaja Pirjo Tulikukka.

6.2  VARAINHANKINTA

Jäsenmaksut

Helkan jäsenmaksut pysyivät ennallaan v. 2013. Jäsenmaksuja perittiin yhdistyksiltä seuraavasti:
– alle 100 jäsentä: 80 euroa
– 100–499 jäsentä: 105 euroa
– 500–1000 jäsentä: 130 euroa
– yli 1000 jäsentä: 155 euroa.

Helkan keräämistä jäsenmaksuista tilitettiin jälleen n. puolet Suomen Kotiseutuliitolle kaupunginosayhdistysten jäsenmaksuina. Helkaan liittyi v. 2013 kaksi uutta jäsenyhdistystä.

Kaupungin toiminta-avustus

Kaupunki myönsi Helkalle vuotta 2013 varten toiminta-avustusta (sisältäen Kotikatu-avustuksen) yhteensä 100 000 euroa. Vuoden 2013 avustukseen ei tullut korotusta edellisvuodesta.

Helsingin kaupungin toiminta-avustus mahdollistaa Helkan toteuttaman laaja-alaisen osallistumisen kehittämisen sekä kaupungin asukkaiden vapaaehtoisen kaupunginosien hyväksi tekemän työn tukemisen erittäin kustannustehokkaasti. Toiminta-avustus kattaa edelleen ainoastaan osan hallinnon perusmenoista (toiminnanjohtajan ja IT-asiantuntijan palkkamenot sekä Kotikatu-palvelun tekniset perus- ja ylläpitokulut sekä osan Helkan vuokrakuluista). Rahoitustarve on kasvava, koska hallinnon ja kaupunkilaisten kehittämiskumppanuudet ja muu kaupunkilaisten osallistumisen kehittämisen ja koordinoinnin tarve lisääntyy jatkuvasti. Kaupunginosien paikallisviestinnän merkitys vahvistuu kaiken aikaa ja Helkan ylläpitämien sivustojen käyttö- ja kehittämistarpeet laajenevat. Myös verkkoympäristön nopea muuttuminen edellyttää Kotikadulta jatkuvaa kehittämistä ja ajan hermolla pysymistä.  

Helka toivoo, että kaupungin avustus vuodelle 2014 noudattaa vähintään vuoden 2013 linjausta.

Muu projektirahoitus

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) myönsi Helkalle Leader-selvityksen jatkotyöhön 40 000 euroa vuodelle 2013 (puolet TEM:iltä ja puolet Uudenmaan liitolta). Projekti oli vuoden loppuun mennessä käyttänyt 49 281,77 € (sisältäen v:lta 2012 v:n 2013 puolelle siirtyneen määrärahaosuuden). Vyyhti-projektin rahoitus päättyi vuoden 2013 lopussa. Vyyhti-projektille myönnetystä EU-rahoituksesta Helka käytti vuoden 2013 aikana yht. 31 317,04 €. Kotikaupunkipolku-projektin Uudenmaan kulttuurirahastolta aiemmin saaman 2000 euron koulutusavustuksen loppuosa (n. 500 €) käytettiin Pauli Salorannan palveluihin.

LIITTEET

Liite 1: Helkan myöntämät huomionosoitukset vuonna 2013
Liite 2: Helkan edustukset ja omat tapahtumat vuonna 2013

Helsingissä, helmikuun 25. päivänä 2014

Hallitus

Helkan myöntämät huomionosoitukset vuonna 2013        Liite 1

Helkan korkein huomionosoitus, kultainen Pro Helsinki -ansiomerkki myönnettiin seuraaville henkilöille:
Raili Silvasti, Siltasaariseura ry – nro 202 (hallituksen päätös 27.8.)

Helkan tunnustusmerkki myönnettiin seuraaville henkilöille:
Ritva Hytönen, Tapulikaupunki-Seura ry (hallituksen päätös 3.12.)
Kauko Rossi, Tapulikaupunki-Seura ry (hallituksen päätös 3.12.)
Petri Syrjänen, Tapulikaupunki-Seura ry (hallituksen päätös 3.12.)


Helkan edustukset ja omat tapahtumat vuonna 2013               Liite 2

15.1.13 Leader-selvitysprojektin tapaaminen kaupunginjohtaja Jussi Pajusen ja kaupunginsihteeri Anja Vallitun kanssa (Pirjo Tulikukka ja projektipäällikkö Eeva Kuuluvainen)
23.1.13 Helkan ja CADDIES-projektin toiminnan esittely Linnalabor’ille Tallinnassa (P. Tulikukka)
2.2.13 Lauttasaari-Seuran 50-vuotisjuhla Blue Peterissä (Helkan tervehdys, P. Tulikukka)
6.2.13 ’Unelma asukastalosta elää’ -seminaari Pohjois-Haagan yhteiskoululla (Päivi Savolainen ja P. Tulikukka sekä pyydetyt alustajat ja n. 60 seminaariosallistujaa)
15.3.13 VM:n kuulemistilaisuus kuntalain uudistukseen liittyen (lähidemokratia) (P. Tulikukka)
21.3.13 Helkan yleiskaavaseminaari Olympiastadionin monitoimitilassa (P. Tulikukka, Helkan yleiskaavaryhmä ja n. 35 osallistujaa kaupunginosista)
26.3.13 Helkan kevätkokous Helsingin Energian Sähkötalossa (Aija Staffans, P. Tulikukka, P. Savolainen ja Helkan jäsenistön edustajia)
10.4.13 Tapahtumanjärjestämisen ilta Helkassa (Vyyhti-projekti) (P. Savolainen ja jäsenyhdistysten edustajia)
7.5.13 Vyyhti-projektiin liittyvä Shared Gems -seminaari Toimintakeskus Hapessa (P. Savolainen)
14.-15.5.-13 Vyyhdin ”Art of Hosting” -koulutus Arabianrannassa (P. Savolainen ja P. Tulikukka Helkasta)
22.5.13 Vyyhti-projektin ”Kaupunginosayhdistyksen saavutukset näkyväksi” -jatkoilta Arabianrannassa (Helkan henkilökunta, Metropolian Jussi Linkola ja Helkan jäsenyhdistysten edustajia)
8.8.-13 EKYL:in Arja Salmen kotiseutuneuvos-nimityksen vastaanotto Espoon Albergan kartanolla (P.Tulikukka)
9.8.13 Valtakunnalliset Kotiseutupäivät Seinäjoella (P. Tulikukka sekä Helkan valtuustoedustajina hallituksen jäsen Veijo Lehto/Roihuvuori-Seura sekä Tuula Salo/Pro Haaga)
6.9.13 Artovan henki -toimintamallin lanseeraus Arabianrannan Kääntöpaikalla (P. Tulikukka)
9.9.13 Siltasaariseuran 30-vuotisjuhlaristeily (Helkan edustajana eteläisten kaupunginosien hallitusjäsen Tuula Palaste-Eerola)
12.9.13 Helkan pj-palaveri ravintola Uunisaaren kahvilatilassa (A. Staffans, P. Tulikukka, P. Savolainen, n. 30 Helkan jäsenyhdistysten edustajaa)
15.9.13 SYTY ry:n valtakunnallisen LOKAALI-tapahtuman työpaja Tammelassa (P. Tulikukka)
19.9.13 Helkan yleiskaavaseminaari ”Kaupunginosat kukoistamaan” Stadionin monitoimitilassa (P. Tulikukka, yleiskaavaryhmän jäsen, ksv:n edustaja sekä seminaarin osallistujia)
27.9.13 Ruskeasuo-Seuran 60-vuotisjuhla Ortonin tiloissa (Helkasta P. Tulikukka)
29.9.13 Pukinmäki-Seuran 35-vuotisjuhla Pukinmäen koulun tiloissa (Helkan tervehdys P. Tulikukka)
6.10.13 Asukastalojen ja -toiminnan rahoitusta pohtiva lähidemokratiatilaisuus Kumpulan kylätilalla (Helkasta P. Tulikukka, läsnä asukastalotoimijoita, kaupunginvaltuutettuja ja kulttuurijohtaja)
15.10.2013 Tapulikaupunki-Seuran 20-vuotisjuhla Tapulikaupungin kirjastolla (Helkan edustajana ja ansiomerkkejä jakamassa Helkan koillisten kaupunginosien hallitusjäsen ja vpj Riitta Korhonen)
17.10.13 Valtakunnallinen Demokratianpäivä Kuntatalolla (Helkasta P.Tulikukka)
6.11.13 Verkostot ja rajaton yrittäjyys -seminaari (Vyyhti-projektin lopputapahtuma) Musiikkitalon Blackbox-salissa (Helkan alustus: P.Tulikukka, Helkasta paikalla myös P. Savolainen ja kaupunginosayhdistystoimijoita)
13.11.13 Vyyhdin Facebook-koulutus kaupunginosatoimijoille Arabianrannassa (P. Savolainen, P. Tulikukka, Jussi Linkola (Metropoliasta) ja kaupunginosatoimijoita)
14.11.-13 Kuntalainen keskiöön (KUKE) -projektin asiantuntijaverkoston tapaaminen Kuntatalolla (P. Tulikukka)
15.11.13 Yhdyskuntasuunnittelun seuran (YSS ry) pikkujoulut Bokvillan-asukastalossa Arabianrannassa (P. Savolainen)
26.11.-13 Kuntalainen keskiöön projektiverkoston tilaisuus Kuntatalolla (P.Tulikukka)
27.11.13 Helkan syyskokous Helsingin Energian Sähkötalossa (A. Staffans, P. Tulikukka, P. Savolainen ja jäsenistön edustajia)
4.12.-13 Malminkartanon asukasyhdistyksen 35-vuotisjuhla asukastalo Rengissä (Helkan tervehdys, P. Tulikukka)
11.12.-13 SYTY ry:n neuvottelupäivät hotelli Arthurissa (Helkan alustus, P.Tulikukka)
12.12.-13 Helsingin ”Paikallisen kehittämispolun avajaiset ja työpaja” Olympiastadionin monitoimitilassa (A. Staffans, P. Tulikukka, P. Savolainen, E. Kuuluvainen; kaupunginosayhdistysten, sidosryhmien sekä tem:in, Uudenmaan liiton, ELY-keskuksen ja Helsingin kaupungin päättäjiä/viranhaltijoita – kaikkiaan yht. n. 100 seminaariosallistujaa)
17.12.-13 Kotikaupunki-polku -projektin sidosryhmätilaisuus Park Hotel Käpylässä (P.Tulikukka)