Helkan vuosikertomus 2014

VUOSIKERTOMUS 2014

Helsingin kaupunginosayhdistykset ry  Helka

1. YLEISTÄ

Helka juhli 50. toimintavuottaan kaupungintalon juhlasalissa lokakuussa 2014. Muita vuoden keskeisiä teemoja olivat hallituksen jalkautuminen alueille, asukastilojen tilanne, paikalliskehittäminen sekä Helsingin uusi yleiskaava. Kaupunginosasivujen verkosto Kotikadun ylläpitoa, koulutuksia ja kehittämistä jatkettiin.

2. TOIMINTA

2.1 KAUPUNGINOSATOIMINNAN KEHITTÄMINEN

Toimintaympäristön voimakas muutos jatkui v. 2014 ja Helka tarjosi jäsenyhdistyksilleen välineitä muutoksen hallitsemiseen. Paikallisen ja alueellisen verkostoitumisen merkitys korostui edelleen. Helka on kannustanut jäseniään kumppanuuksien rakentamiseen naapurikaupunginosien kanssa ja alueellisesti. Helkan yleiskaavaseminaareissa jäsenet verkottuivat alueellisten näkemysten muodostamiseksi. Helka toi esiin asukasnäkökulmaa laajasti jäsentilaisuuksissa, projektiseminaareissa ja viestinnässä. Paikallinen kehittämispolkuprojektin kautta tiedotettiin, luotiin pohjaa ennakoivan kehittämisyhteistyön ja kaupunginosatoiminnan resursoinnin mahdollisuuksille ja tiedotettiin niistä jäsenistölle ja sidosryhmille.

Helka on seurannut Helsingin kaupungin asukas- ja asukastalotoiminnan rahoituksen uudelleen järjestelyjä, ottanut osaa keskusteluun ja välittänyt viestintää aiheesta.

2.2. VAIKUTTAMINEN JA KANNANOTOT

Helka on tehnyt asukkaiden suunnitteluosallisuuden ja vaikuttamismahdollisuuksien edistämisen työtä mm. yleiskaavaryhmän kautta pitämällä neuvotteluyhteyttä kaupunginsuunnitteluvirastoon sekä vakiinnuttamalla luottamukselliset suhteet Helsingin uuden Osallisuus- ja neuvontayksikön asukasyhteistyötiimin kanssa. Asukasyhteistyötiimin kanssa on käyty useita neuvotteluja erityisesti kaupunginosien paikallisen kehittämisen rahoitusmahdollisuuksien lisäämiseksi Helsingissä.

Virallisia lausuntoja ei vuoden 2014 aikana laadittu. Pyynnöstä toimitettiin puoltolausunnot muutaman jäsenyhdistyksen rahoitusanomuksiin.

2.3 PALVELUT JÄSENISTÖLLE

2.3.1 Viestinnän palvelut

Helka on jatkanut kaupunginosasivujen kokonaispalvelun tarjoamista asukkaille ja paikallisille toimijoille. Sivustojen avulla asukkaat ja toimijat verkostoituvat, saavat näkyvyyttä ja vahvistavat kaupunginosansa paikallista identiteettiä ja lähiyhteisöllisyyttä. Peruspalveluna tarjotaan veloitukseton kotisivuston pohja sekä palvelintilaa, jatkuvaa käyttötukea ja koulutusta.

Helkan julkaisujärjestelmässä olevien kaupunginosasivustojen määrä on n. 50. Helka on kannustanut kotisivujen päivittäjätiimien laajentamiseen, jotta sivustoista saadaan mahdollisimman paljon hyötyjä alueella.  Kaupunginosien sosiaalisen median ’ikkunoita’, erityisesti facebook-sivuja on linkitetty aktiivisesti kaupunginosasivuille. Vuoden lopulla saatiin Helkan www.kaupunginosat.net -sivustolle kokoava kaupunginosayhdistysten ja kaupunginosien facebook-seinien yhteisnäkymä. Se palvelee sekä Helkan omaa viestintää, että erilaisten kaupunginosayhdistyksille ja kaupunginosien asukkaille viestivien tahojen mm. kaupungin virastojen viestinnän parempaa kohdentamista. Yksittäisille kaupunginosille on pystytty tarjoamaan räätälöidympääkin tukea loppuvuodesta, kun suuret tekniset päivitykset saatiin kuntoon.

Kaupunginosatoimintaan liittyvää ajankohtaisviestintää on tuotettu seuraavasti: www.helka.net -sivustolle viestintänä jäsenistölle, www.kaupunginosat.net -sivustolle osallistumisen ja vaikuttamisen uutisia sekä tapahtumapoimintoja kaupunginlaajuisesti sekä www.helka.net/kotikatu -sivustolle Kotikadun omaa tiedotusta.

Jäsenyhdistysten sähköistä ajantasaista yhteystietoluetteloa on ylläpidetty www.helka.net sivustolla. Sidosryhmäviestintää on hoidettu sähköpostitse, oman uutistarjonnan välityksellä sekä projekti-blogien kautta. Jäsenistölle ja sidosryhmille on tiedotettu aktiivisesti omasta ja muiden koulutustarjonnasta sekä seminaareista. Vuoden aikana ilmestyi kolme jäsenistölle suunnattua tiedotetta kotisivuilla. Jäsenyhdistyksen pyynnöstä on ollut mahdollista saada tiedotteet vielä myös kirjeitse. Helkan toimijat ovat tehneet monipuolista kaupunginosatoimintaa tunnetuksi tilaisuuksissa, seminaareissa ja tapaamisissa, joihin he ovat vuoden aikana osallistuneet.

2.3.2 Koulutuspalvelut

Helka tarjosi jäsenistölle vuonna 2014 koulutuksia ja seminaareja ajankohtaisista aiheista seuraavasti:
– 11.10. ja 5.11. Viestinnän testikoulutus Helkassa teemana kansalaisjournalismi
– 23.1. Yleiskaavan alueellisia näkemyksiä alustava seminaari Opetushallituksessa
– 25.9. Seminaari yleiskaavan esitystavasta ja asukaslähtöisistä ideoista yleiskaavaan Annantalolla

Kotikatu-järjestelmän käyttöön tarjottiin vuoden mittaan yhteensä kolmetoista perus- ja ylläpitäjätason koulutusta.

2.3.3 Muut asiantuntijapalvelut

Helkan vuotuinen puheenjohtajapalaveri järjestettiin Viikin Gardeniassa 28.10. Tilaisuudessa kuultiin ajankohtaisia tiedotusaiheita ja todettiin Aija Staffansin ilmoitus pj-kauden päättymisestä. Lisäksi alueittaisissa työryhmissä pohdittiin Helkan mahdollista uutta aluejakoa ja tuotettiin siitä luonnoksia karttapohjille. Paikalla oli 40 henkeä 35:sta jäsenyhdistyksestä.

Toiminnanjohtaja on ollut kutsuttuna Helakan edustajana seuraavissa tilaisuuksissa:
– Alustus asukastalojen tukitapahtumassa Lasipalatsissa (26.3.)
– Alustus Helsingin kaupungin Asukasosallisuuden avustuskriteeristö -työryhmän käynnistyskokouksessa (31.3.)
– ”Asukastalojen ja asukastoiminnan rahoituksista ja kriteereistä” –työpajat kaupungintalolla (16.6. ja 19.8.)  
– Kuntalainen keskiöön projektin työpajassa Kuntaliitossa (4.2.)
– Haaga-Helian paikallispalvelujen kehittämishankkeen työpajoihin osallistuminen (13.4. ja 7.11.)
– Commons Meet & Talk -työpajassa Aalto-yliopistolla (28.11.)

Helka osallistui lisäksi Forum Viriumin d-CENT-projektin tutkimushaastatteluun (4.3.); Aallon tutkimushaastatteluun (aiheena sähköinen osallistuminen; 7.4.); Ostarien kehittäminen eri toimijoiden yhteistyönä –tutkimushaastatteluun (12.8.) sekä videoituun paneelikeskusteluun asukastaloaiheesta (20.5.).
Myös StadiTV:n ja kaupunginosaradion ohjausryhmätyöskentelyssä oltiin mukana.

3. YHTEISTYÖ

3.1. HELKAN 50. JUHLAVUODEN TAPAHTUMAT

Jäsenistölle ja sidosryhmille järjestettiin 2.10. ohjelmallinen juhlatapahtuma Helsingin kaupungintalon juhlasalissa. Juhlapuheen piti kaupunginjohtaja Jussi Pajunen, jolle Helka esitti haasteen tehdä Helsingistä ”maailman johtava yhteisökaupunki”. Juhlassa kuultiin korkeatasoisia musiikkiesityksiä ja katsaus menneeseen ja tulevaan kaupunginosayhdistystoimintaan toteutui jäsenistöltä ja sidosryhmiltä saatujen 6-minuuttisten valokuvakoosteiden kautta.

Osana juhlallisuuksia jäsenistölle tarjottiin bussiajoa ja kävelyä yhdistävät kaksi ”I love Helsinki” -kotikaupunkipolkukierrosta 4.10.2014 Länsi- ja Itä-Helsinkiin. Pääjuhlaa käytettiin aktiivisesti hyväksi Helkan yhteisökuvan rakentamisessa sekä jäsenistöön ja sidosryhmiin päin että yleisemminkin.

3.2  YHTEISTYÖ HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINTOKUNTIEN KANSSA

Helkan yhteistyö Helsingin kaupungin kanssa on ollut aktiivista. Pitkällä jänteellä luodut hyvät yhteistyösuhteet ja aktiivinen luottamuksen rakentaminen ovat tuottaneet tulosta. Erityisesti vuoden 2014 alussa käynnistyneen kaupunginkanslian Osallisuus- ja neuvontayksikön asukasyhteistyötiimin kanssa on luotu alusta alkaen aktiivinen neuvotteluyhteys.  Yhteistyö on vuonna 2014 painottunut asukastilakysymysten ratkomiseen ja paikallisen kehittämisen resursointiin.

Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston koordinoiman yleiskaavaprosessin kanssa on tehty yhteistyötä. Ksv:n yleiskaava-tilaisuuksiin osallistuttiin aktiivisesti. Kaupungin rakennusviraston ja tapahtumayksikön kanssa on toteutettu viestinnällistä yhteistyötä. Muusta yhteistyöstä mainittakoon Helkan edustajien osallistuminen pyydettynä asiantuntijana kaupungin Tapaturmien ehkäisemisen työryhmän ja Helsingin turvallisuusohjelman seurantaryhmän kokouksiin sekä kaupungin vapaaehtoistyön neuvottelukunnan työhön, jossa Helkan nimettynä edustajana on toiminut hallituksen jäsen Timo Puska. Helkan edustajat osallistuvat mahdollisuuksien mukaan ylipormestarin asukasiltoihin, joiden järjestämisen jäsenyhdistykset hoitavat itsenäisesti kaupungin kanssa. Helka on ilmaissut kaupungille 70-luvulta peräisin olevan ylipormestarin asukasilta-konseptin kaipaavan päivittämistä.

3.3 SEUDULLINEN YHTEISTYÖ

Espoon kaupunginosayhdistysten liiton (EKYL) kanssa on pidetty yllä yhteistyösuhteita. Helkan Paikallinen kehittämispolku -toimintamallia ja jäsenyhdistysten luonnostelua Helkan alueellisen jaon uudistamisen tiimoilta esiteltiin metropoliselvityksen valmistelijoille. Helka osallistui Kuuma-kuntien Hyvinkäällä järjestettyyn asukasvaikuttamisen hankkeen päätösseminaariin ”Haloo – kuuleeko kunta?” 19.11.

3.4 MUU YHTEISTYÖ

Toiminnanjohtaja osallistui Hämeenlinnassa järjestettyihin valtakunnallisiin kotiseutupäiviin ja Suomen Kotiseutuliiton vuosikokoukseen 7.8. Veijo Lehto Helkan hallituksesta sekä Tuula Salo Pro Haagasta toimivat Uudenmaan edustajina Suomen Kotiseutuliiton liittovaltuustossa. Tuula Salo toimi Suomen Kotiseutuliiton valtuuston ensimmäisenä varapuheenjohtajana. Toiminnanjohtaja edusti Helkaa liiton kaupunkijaoksessa ja osallistui kotiseutupäivien työpajojen fasilitointiin. Uudistettiin liitolle v. 2012 ensimmäistä kertaa esitetty aloite yhteisen Teosto-sopimuksen saamisesta Kotiseutuliiton kautta.
Helka on pitänyt yhteyttä kaupunkiaktivismia edistävien sidosryhmien kanssa mm. Yhteismaa ry, HePo ry, Dodo ry. Helka osallistui Kuntaliiton koordinoiman osallistumisen asiantuntijaverkoston Kuntalainen Keskiöön -projektin tapaamisiin sekä 14.10. järjestettyyn valtakunnallisen Demokratiapäivän tilaisuuteen.

4. JÄSENISTÖ JA HALLINTO

4.1 Jäsenet

Vuoden 2014 lopussa rekisteröityneitä jäsenyhdistyksiä oli yhteensä 78 kpl:

Arabianranta-Toukola-Vanhakaupunki -kulttuuri- ja kaupunginosayhdistys ry, Kultur- och stadsdelsföreningen Arabiastranden Majstad Gammelstaden rf
Eteläiset Kaupunginosat ry, Södra Stadsdelarna rf
Helsingin Aurinkolahti-Seura ry
Hermanni-Vallila-Seura r.y.
Herttoniemi-Seura ry, Hertonäs-sällskapet rf
Hästnäs r.y.
Jätkäsaari-seura – JS ry
Kaarela-Seura ry
Kaarelan Omakotiyhdistys ry
Kallio-Seura ry
Kanta-Helsingin Omakotiyhdistys r.y.
Karhusaari-Seura ry, Björnsö sällskapet rf
Katajanokkaseura ry – Skatuddssällskapet rf
Konala-Seura ry, Kånala Gillet rf
Kontula-Seura ry
Koskela-Forsby-Seura ry
Kruununhaan asukasyhdistys ry – Föreningen för Invånarna i Kronohagen ry
Kruununhaka-Seura ry – Kronohagssällskapet r.y.
Kulosaarelaiset – Brändöborna r.y.
Kumpula-seura r.y.
Kurkimäki-seura r.y.
Kårböle Gille rf
Käpylä-Seura r.y.
Laajasalo-Degerö Seura r.y.
Landbon Omakotiyhdistys ry
Lauttasaari-Seura ry-Drumsö Sällskapet r.y.
Lehtisaari-Seura, Lövö Förening rf
Malmi-Seura ry
Malminkartanon Asukasyhdistys ry
Marjaniemi-Seura r.y.
Maunula-Seura r.y.
Meilahti-Seura ry – Sällskapet Mejlans ry
Mellunmäki-Seura ry
Merihaka-Seura r.y.
Metsälä-Seura ry
Munkinseutu ry – Munksnejden r.y.
Munkkisaari-Hernesaari-Seura ry
Myllypuro-Seura ry
Myllärinlaakson Omakotiyhdistys ry
Oulunkylä-Seura ry
Pajamäki Seura r.y.
Pakila-Seura r.y.
Pakilan Omakotiyhdistys ry
Paloheinän-Torpparinmäen kaupunginosayhdistys r.y.
Pasila Seura-Böle Samfundet r.y.
Pihlajamäki-seura ry
Pihlajisto-Viikinmäki asukasyhdistys PNV ry
Pikku Huopalahtiseura ry
Pirkkolan Omakotiyhdistys r.y.
Pitäjänmäki-seura ry
Pohjois-Haaga Seura – Norra-Haga förening r.y.
Pro Eira r.y.
Pro Haaga – Pro Haga ry
Puistola-Seura ry, Fastböle-Sällskapet rf
Pukinmäki-seura – Bocksbacka-Sällskapet ry
Punavuoriseura ry, Föreningen Rödbergen rf
Puotila-Seura r.y.
Puu-Vallilalaiset ry
Roihuvuori-Seura ry
Ruskeasuo-Seura r.y.
Santahamina-seura ry
Savela-Seura ry
Siltamäki – Suutarila – Seura ry
Siltasaariseura r.y.
Suurmetsä-Jakomäki Seura ry
Suomenlinnaseura ry
Tammisaloseura ry – Tammelund sällskapet rf
Tapanila-Seura r.y., Mosabacka Förening r.f.
Tapaninvainion Kaupunginosayhdistys ry, Staffansslättens stadsdelsförening rf
Tapulikaupunki-Seura ry
Töölö-Seura – Sällskapet Tölö ry
Töölön kaupunginosat – Töölö ry
Vartiosaari-Seura – Vårdö Sällskapet ry
Viikki-Seura ry
Vuosaari-Seura ry
Vähä-Meilahti – Lill-Mejlans -seura r.y.
Östersundom-seura ry, Östersundom föreningen rf

Suurmetsä-Jakomäki – Seuran nimi muuttui Koillis-Seuraksi. Helka irtisanoi kaksi jäsenyhdistystä useiden vuosien maksamattomien jäsenmaksujen johdosta.

Huomionosoitukset:
Helka myönsi huomionosoituksia vuonna 2014 kaksi kultaista Pro Helsinki –ansiomerkkiä, joista myönnettiin Helkan hallituksen puheenjohtaja Aija Staffansille ja toinen Oulunkylä- Seura ry:n aktiiville Kaija-Leena Sinkolle.

Vuonna 2014 juhlavuosiaan viettivät seuraavat Helkan jäsenyhdistykset:
Konala-Seura (40 v.), Jätkäsaari-seura (10 v.), Kaarelan Omakotiyhdistys (60 v.), Marjaniemi-Seura (60 v.), Maunula-Seura (50 v.), Pihlajamäki-Seura (50 v.), Tapanila-Seura (50 v.), Punavuori-Seura (20 v.). Helka osallistui tilaisuuksiin, joihin se oli kutsuttu. Helka osallistui lisäksi kutsuttuna Kontulan 50-vuotisjuhlaan.

4.2 Jäsenyydet

Helkan jäsenyhdistykset ovat jäseniä Suomen Kotiseutuliitto ry:ssä Helkan kautta. Helka on lisäksi Suomen kylätoiminta ry SYTY:n jäsen.

4.3 Vuosikokoukset

Helkan sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 27.3.2014.
Helkan sääntömääräinen syyskokous pidettiin 27.11.2014.

4.4 Hallitus ja työryhmät

Helkan hallituksen puheenjohtajana toimi vuonna 2014 Aija Staffans. Hallitus kokoontui vuoden aikana 11 kertaa, jalkautuen seuraaville suuralueille: koillinen, läntinen, itäinen, eteläinen, keskinen ja pohjoinen. Toiminnanjohtaja Pirjo Tulikukka toimi esittelijänä ja sihteerinä Päivi Savolainen.

Hallituksen kokoonpano 2014:
Puheenjohtaja: Aija Staffans
Keskiset kaupunginosayhdistykset;  Markku Kavonius, Puu-Vallilalaiset / varajäsen Kari Silfverberg
Eteläiset kaupunginosayhdistykset; Anu Soots, Eteläiset kaupunginosat / varajäsen Tuula Palaste-Eerola, Katajanokkaseura
Läntiset kaupunginosayhdistykset; Heikki Leppänen, Konala-Seura / varajäsen Mikko Virkamäki, Pitäjänmäki-seura
Pohjoiset kaupunginosayhdistykset; Timo Kopomaa, Maunula-Seura / varajäsen Seppo Latvala, Pakila-Seura
Itäiset kaupunginosayhdistykset; Risto Rautiainen, Kontula-Seura / varajäsen Marika Lahti, Puotila-Seura
Kaakkoiset kaupunginosayhdistykset; Veijo Lehto, Roihuvuori / varajäsen Karl-Johan Lönnroth, Tammisaloseura
Koilliset kaupunginosayhdistykset; Helkan varapuheenjohtaja Riitta Korhonen, Viikki-Seura / varajäsen Elise Järvenpää, Tapaninvainion kaupunginosayhdistys
Asiantuntijajäsen: Sirkku Wallin

Toiminnantarkastajat:
Toiminnantarkastajina toimivat Saara E. Tolonen Kallio-Seurasta ja Leena Ahtila Konala-Seurasta sekä heidän varahenkilöinään Pentti Hellevaara Siltasaari-Seurasta ja Marja-Terttu Hall Eteläisistä kaupunginosista.

Työryhmät:
Viestintätyöryhmä: Helkan viestintävastaava Päivi Savolainen, toiminnanjohtaja Pirjo Tulikukka ja IT-asiantuntija (Zsolt Szilagyi) sekä hallituksesta Sirkku Wallin ja Seppo Latvala. Hallituksen ulkopuolelta: Janne Kareinen (Artova ry), Vesa Koskela (Pihlajamäki-seura), Joni Atle (Puotila-Seura) ja Timo Puska (Merihaka-Seura). Viestintätyöryhmä linjasi ja käynnisti kehittämistoimenpiteitä Kotikatuun ja muuhun Helkan ja jäsenyhdistysten viestintään liittyen.

Yleiskaavatyöryhmä: Helkan hallituksesta Heikki Leppänen (Konala-Seura), hallituksen ulkopuolelta mukana ovat olleet: Simo Sankari (Pakila-Seura), Hannu Kurki (Maunula-Seura), Tarja Koskela (Pohjois-Haaga Seura), Olli Hakanen (Kumpula-Seura), Saeeda Marjala (Puotila-Seura), Tarja Mäkeläinen (Puu-Vallilalaiset), Kari Silfverberg (Puu-Vallilalaiset). Ryhmän sihteerinä on toiminut toiminnanjohtaja Pirjo Tulikukka. Helkan yleiskaavaryhmä osallistui aktiivisesti yleiskaavaseminaarien konkreettiseen toteuttamiseen.

Paikallinen kehittämispolku -projektin ohjausryhmä: pj Aija Staffans, tj Pirjo Tulikukka sekä Janne Kareinen, Janne Typpi ja Tuuli Kaskinen. Esittelijänä ja sihteerinä on toiminut projektipäällikkö Eeva Kuuluvainen.

4.5 Henkilökunta ja toimisto

Yhdistyksen toiminnanjohtajana on toiminut TaM Pirjo Tulikukka ja viestintä- ja projektivastaavana toiminut VTM Päivi Savolainen. Helkan toimistolla työskenteli työharjoittelijana ajanjaksolla 20.10.-19.12. Pauliina Hämäri (Helsinki Business College’sta). Helkan Internet-palvelujen asiantuntijana toimi Otto Peräkylä (1/2014 loppuun); Atro Kajaste (2-4/2014) ja Zsolt Szilagyi (5-12/2014). Helkan Paikallinen kehittämispolku -projektin osa-aikaisena projektipäällikkönä on toiminut MMM Eeva Kuuluvainen: tuntitöitä projektille on tehnyt FM Outi Rissanen (11-12/2014) ja projektin sähköisen alustan kokoamiseen rekrytoitiin 6 kk ajaksi työllistämistuella Miro Reijonen 11/2014 lähtien (palkkaus kaupungin kautta). Helkan 50-vuotisjuhlan päätapahtumien vastaavana tuottajana toimi Janne Kareinen (yht. 2 kk).

Helkan toimisto on sijainnut toimistohotellissa, osoitteessa Toinen Linja 3, josta työntekijöille on vuokrattu omat huoneet. Neuvottelutilat ovat olleet veloituksetta Helkan käytettävissä. Niitä on käytetty myös erilaisten työ-, projekti- ja sidosryhmätapaamisten järjestämiseen sekä Helkan koulutusilloissa.

5. TALOUS

5.1 TOIMINNAN RAHOITUS

Vuoden 2014 toiminnan rahoituksesta (n. 46,5 %) on Helsingin kaupungilta saatua määrärahaa, joka koostuu toiminta-avustuksesta sekä avustuksesta Kotikadun ylläpitoon ja kehittämiseen. Muu osa Helkan vuosibudjetista on katettu erilaisin projektiavustuksin (n. 50 %) sekä jäsenmaksuilla (n. 3,5 %). Vuoden 2014 tilinpäätös on ollut reilusti alijäämäinen, yhteensä -13 989,51 euroa. Tämä on johtunut projektituottojen jäämisestä budjetoitua tuntuvasti alhaisemmalle tasolle.

Helkan kirjanpidosta on vuonna 2014 vastannut kirjanpitotoimisto TiliSoila Oy. Maksuliikenteen on hoitanut toiminnanjohtaja Pirjo Tulikukka.

5.2  VARAINHANKINTA

Jäsenmaksut:
Helkan jäsenmaksut pysyivät ennallaan v. 2014. Jäsenmaksuja perittiin yhdistyksiltä seuraavasti:
– alle 100 jäsentä: 80 euroa
– 100–499 jäsentä: 105 euroa
– 500–1000 jäsentä: 130 euroa
– yli 1000 jäsentä: 155 euroa.

Helkan keräämistä jäsenmaksuista tilitettiin jälleen n. puolet Suomen Kotiseutuliitolle kaupunginosayhdistysten jäsenmaksuina.

Kaupungin toiminta-avustus

Kaupunki myönsi Helkalle vuotta 2014 varten toiminta-avustusta sisältäen Kotikatu-avustuksen yhteensä 100 000 euroa.
Helsingin kaupungin toiminta-avustus mahdollistaa Helkan toteuttaman laaja-alaisen osallistumisen kehittämisen sekä kaupungin asukkaiden vapaaehtoisen kaupunginosien hyväksi tekemän työn tukemisen erittäin kustannustehokkaasti. Toiminta-avustus kattaa ainoastaan osan hallinnon perusmenoista kuten toiminnanjohtajan palkkakulut, osan muun henkilöstön palkkakuluista ja toimitilavuokrasta sekä Kotikatu-palvelun tekniset perus- ja ylläpitokulut. Rahoitustarve on kasvava, koska hallinnon ja kaupunkilaisten kehittämiskumppanuudet ja muu kaupunkilaisten osallistumisen kehittämisen ja koordinoinnin tarve lisääntyy jatkuvasti. Kaupunginosien paikallisviestinnän merkitys lisääntyy kaiken aikaa ja Helkan ylläpitämien sivustojen käyttö- ja kehittämistarpeet laajenevat. Myös verkkoympäristön nopea muuttuminen edellyttää Kotikadulta jatkuvaa kehittämistä ja ajan hermolla pysymistä. 

Muu projektirahoitus

Uudenmaan ELY-keskus myönsi Helkalle Paikallinen kehittämispolku -projektin jatkotyöhön 50 000 euroa ESR-rahoitusta (Uudenmaan ELY-keskuksen osuus 75%/ Helsingin kaupungin osuus 25%). Helsingin kaupunki myönsi jatkorahoitusta projektille joulukuulta 2014 lähtien jatkuen kevääseen 2015 yhteensä 35 500 euroa.

6 PROJEKTIT

6.1 Paikallinen kehittämispolku -projekti

Helkan jäsenyhdistyksille verkostosuhteita ja paikalliseen kehittämistoimintaan resursseja tuottavan Paikallinen kehittämispolku -projektin viemistä käytäntöön on jatkettu vuoden 2014 kuluessa. Toimintamalli koottiin laajan sidosryhmäprosessin kautta ja se on saanut tunnustusta kaupungin hallinnon taholta. Toimintamallista sekä tarvittavan kehittämisrahoituksen toteutumisesta käytiin neuvotteluja aktiivisesti kaupungin ja julkishallinnon viranhaltijoiden kanssa. Toimintamallia esiteltiin mm. kaupunginjohtaja Jussi Pajuselle (28.10) ja kaupungin rahoitusjohdolle kahdessa tapaamisessa (11.2. ja 21.10.). Kaupungin asukasyhteistyötiimi on ollut aktiivisesti mukana yhteistyössä. Helkan jäsenkunnalle toimintamallin etenemisestä ja mahdollisuuksista kerrottiin mm. syksyn puheenjohtajapalaverissa. 26.5. neuvoteltiin työ- ja elinkeinoministeriössä kaupunkien yhteisölähtöisen paikalliskehittämisen saamisesta vahvemmin mukaan kaupunkipolitiikan teemoihin.

Projektissa on koordinoitu kuutta syntynyttä paikallista kehittämisryhmää (Kehrää) sekä käyty neuvotteluja toimintamallin tukielimestä, Sukkulasta, kiinnostuneiden kumppaniehdokkaiden kanssa (Yhteismaa ry, Helsingin yrittäjät ry, Helsingin kaupunki, Open Knowledge Finland ry). 9.5. järjestettiin asiantuntijatyöpaja Paikallisen kehittämispolun sähköisestä työalustasta Rikhardinkadun kirjastossa. Yhteistyötä sähköisen alustan toiminnallisuuksista on tehty Forum Viriumin d-Cent -hankkeen kanssa. Projektille haetun jatkorahoituksen turvin työtä on pystytty viemään tuloksellisesti eteenpäin. Projektipäällikkönä on toiminut Eeva Kuuluvainen. Projektipäällikkö toteuttaa projektin ajantasaista viestintää ylläpitämänsä blogin kautta (stadinkehittamispolku.blogspot.fi). Päivi Savolainen on toiminut projektin assistenttina osatyöajalla kevätkaudella.

Helsingissä, maaliskuun 10. päivänä 2015

Hallitus