Helsingin katuverkon nopeusrajoitusten tarkistaminen 9/2003

Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluvirastolle
PL 2100 00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Liikennesuunnitteluosasto ehdottaa 30 km/h:n nopeusrajoituksen käytön laajentamista ydinkeskustan ja asuntoalueiden kaduille. Samalla esitetään vaarallisimpien pää- ja kokoojakatujen rajoitusten alentamista 50:stä 40 kilometriin tunnissa sekä muutamien pääkatujen muutoksia rajoitusten alentamisena 60:stä 50 kilometriin tunnissa.

Ehdotuksen perustana on katujen vaarallisuusvertailujen lisäksi myös asukkaiden kokema huoli etenkin lasten liikkumisen turvattomuudesta.
HELKA pitää esitettyjä nopeusrajoitusten alennuksia tarpeellisina ja liikenneturvallisuutta lisäävinä. Nopeuden laskun seurauksena voidaan olettaa saavutettavan liikenteen keskinopeuden laskua, joka jo sinänsä on merkittävä liikenneturvallisuutta lisäävä tekijä.

HELKAn mielestä uusien nopeusrajoitusten noudattamista on välttämätöntä tukea valistuskampanjoilla ja rajoitusten nykyistä näkyvämmällä merkitsemisellä. Jo katujen rakentamisvaiheessa tai kunnostusten yhteydessä hillitään ajonopeuksia fyysisin estein ja rakentamalla katutiloista sellaisia, että ne muodostavat liikenneympäristöjä, jotka jo sinänsä motivoivat ajonopeuksien hillitsemiseen.

Nopeusrajoitusten noudattamisen valvontaa tulisi tehostaa esimerkiksi laajentamalla nykyisen pysäköinninvalvonnan tehtäviä myös muuhun osaan liikennevalvontaa.

HELSINGIN KAUPUNGINOSAYHDISTYSTEN LIITTO RY HELKA
Puheenjohtaja Riitta Fabricius
Järjestösihteeri Seija Korpela