Kaupunkilaisten omaehtoisen toiminnan ja asukastalojen tukeminen Helsingissä 11/2020

Kaupunginosayhdistykset kehittävät Helsingissä kaupunginosien hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä asukaslähtöisesti. Myös somen kautta tapahtuva alueellinen ja temaattinen verkostoituminen mahdollistaa kasvavan määrän vapaaehtoistoimintaa. Koko kaupungin mittakaavassa melko pienin rahallisin tuin on mahdollista  aktivoida asukkaita kaupunginosille tärkeisiin hankkeisiin ja yhteisöllisyyteen, koska itse toiminta toteutetaan paikallisin vapaaehtoisvoimin.

Äkillinen ja arvaamaton toimintaympäristön muutos ja sen mukanaan tuoma edelleen jatkuva poikkeustila ovat vaikeuttaneet kaupunginosien vapaaehtoistoimintaa. Seurauksen kantavat erityisesti  sosiaalisesti haavoittuvammat asukasryhmät. Näitä ovat esimerkiksi  seniorit, maahanmuuttajataustaiset asukkaat,  ja lapsiperheet. Myös kaupunginosien vilkkaaseen harrastustoimintaan osallistujat ovat kärsineet toimintamahdollisuuksien rajoituksista.

Omaehtoisen toiminnan tuen kasvattamiseen oli tarve jo ennen poikkeuksellista tilannetta ja nyt se on entistäkin kipeämpi useiden toimijoiden taloudellisten haasteiden vuoksi. Tuen tarve koskee sekä asukas- ja kohtaamispaikkojen tilatarpeita ja koordinointia että pienavustuksia, jotka ovat olleet katkolla jo toista vuotta.

Helsingin kaupunkistrategian mukaan ”Helsinki tukee asukkaiden ja yhteisöjen alueellista oma-aloitteisuutta ja yhteistoimintaa.”  (Ote valtuustostrategian kohdasta: 3. UUDISTUVAT PALVELUT/Elävät, omaleimaiset ja turvalliset kaupunginosat). Tavoite toteutuu parhaiten, mikäli kaupungissa on elinvoimaisia kaupunkilaisten omia yhteisöjä, jotka voivat luoda ja toteuttaa alueilla omaleimaista toimintaa yhdessä asukkaiden kanssa.

Asukastilat

Vapaan kentän toimijoiden voimin ylläpidetyille asukastiloille myönnetyn tuen kokonaismäärä tulee säilyttää vähintään nykytasolla, koska tilat mahdollistavat niin monenlaista yhteisöllistä toimintaa kaupunginosissa. Näitä tiloja tarvitaan myös sellaisissa kaupunginosissa, vanhoissa ja uusissa, joissa niitä ei lainkaan ole. Ilman perusedellytyksiä – tiloja – on pohjoisessa ilmastossamme haasteellista toteuttaa omaehtoista ja yhteisöllisyyttä ja osallisuutta lisäävää toimintaa. Monia, suurelta osin vapaaehtoisvoimin ylläpidettyjä asukastiloja uhkaa jopa toiminnan lakkautuminen, jos kaupunki leikkaisi asukasosallisuuden määrärahoja. Missä tiloista jouduttaisiin luopumaan, olisi niiden uudelleen käynnistäminen todennäköisesti haasteellinen ja pitkä prosessi.

Pienet projektiavustukset

Asukasosallisuuden avustusten ”pienten projektiavustusten” eli ns. pienavustusten määräraha käytettiin v. 2019 jo tuon vuoden maaliskuuhun mennessä ja vuodelle 2020 sitä ei ole jaossa lainkaan. Se jättää monet kaupunginosayhdistykset ja muut toimijat täysin ilman kaupungin taloudellista tukea, vaikka ehdotettu toiminta ja hakemukset tukea puoltaisivatkin.

Ilman pienavustusta monet sellaiset kaupunginosat, joille kaupunki ei kohdista muutakaan tukea, esimerkiksi toimintatilojen kautta, jäävät täysin ilman taloudellista tukea. Pienavustuksiin on varattava riittävä määräraha ja huolehdittava siitä, että myös kaupunginosayhdistykset pääsevät siitä osallisiksi.

Vapaaehtoistoiminnan tukeminen 

Kaupunkistrategian mukaisesti omaehtoisuutta ja osallisuutta lisäävää toimintaa halutaan kaupungissa lisätä ja tukea. Tämän mahdollistamiseksi tulee tuki paikalliseen koordinointiin ja verkostoitumiseen turvata. Henkilöresursseja tarvitaan, erityisesti vapaaehtoisten tukemiseen ja toiminnan koordinoimiseen. Tässä kohtaa ovat tukimuodot kaupungissa hyvin rajallisia ja suosivat aiemmin avustuksia saaneita toimijoita.

Asukasosallisuuden kokonaismääräraha on jo aiemmin ollut kasvavaan tarpeeseen nähden riittämätön. Tämä koskee kaikkia sen kohteita, asukastalojen vuokria ja palkkakustannuksia, toiminta-avustuksia ja ns. pienavustuksia.
Nyt poikkeustilan aikana toimintamahdollisuudet ovat vielä aiemmasta kiristyneet.

Helka esittää asukasosallisuuden avustusten säilyttämistä asukastilojen osalta vuonna 2021 vähintään nykytasolla ja pienavustusten kohtuullisen palauttamisen, jotta osallisuuden ja lähiyhteisöllisyyden ylläpitäminen – sosiaalinen resilienssi – kaupunginosissa varmistetaan.


Helsingissä, 6. marraskuuta, 2020             

Helsingin kaupunginosayhdistykset ry:n hallitus