Kevätkokous 2002

Aika Tiistai 2. huhtikuuta 2002 kello 17.00
Paikka Helsingin Energian auditorio, Kampinkuja 2

Viralliset kokousedustajat

21 kaupunginosayhdistyksen edustajat, liite 1 a

Muut kokoukseen osallistuneet henkilöt, liite 1 b

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Riitta Fabricius avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

2. Puheenjohtajan, sihteerin sekä pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pekka Airaksinen Töölö-Seurasta ja sihteeriksi liiton järjestösihteeri Seija Korpela. Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Saara Tolonen ja Raimo Nenonen Kallio-Seurasta.

3. Kokouksen laillisuuden ja äänivaltaisten osanottajien toteaminen

Sääntöjen mukaan kevätkokous on pidettävä maaliskuussa ja kutsu siihen lähetettävä vähintään 14 päivää ennen kokousta. Kokouskutsu oli lähetetty 18.3.2002 (jäsentiedote 2/2002). Valtakirjojen mukaan 21 jäsenyhdistystä oli virallisesti edustettuina kokouksessa. Todettiin kokouksen olevan laillisesti kokoon kutsuttu ja päätösvaltainen. Kokoukseen oli virallisten edustajien lisäksi kutsuttu myös muita yhdistysaktiiveja.

4. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin jaettu esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Liite 2.

5. Edellisen toimintakauden toimintakertomuksen ja tilien käsittely sekä tilintarkastajien tarkastuskertomuksen esittely

Vuoden 2001 toimintakertomus ja tilinpäätöstiedot oli toimitettu osanottajille kokouskutsun mukana. Käsiteltiin toimintakertomus. Osanottajilla ei ollut siitä huomauttamista. Järjestösihteeri totesi toimintakertomuksen sivun nro 11 jääneen monistusvaiheessa pois, puuttuva sivu oli saatavilla kokouksessa. Yhdistykset toimittavat jatkossa toimintakertomuksensa HELKAn toimistoon.

Käsiteltiin tilinpäätös sekä luettiin tilintarkastajien Pirkko Alarannan ja Saara Tolosen laatima tilintarkastuskertomus (liitteet 3, 4 ja 5).

6. Edellisen toimintakauden tilinpäätöksen vahvistaminen sekä vastuuvapauden myöntäminen tili- ja vastuuvelvollisille

Vahvistettiin vuoden 2001 tilinpäätös sekä myönnettiin vastuuvapaus tili- ja vastuuvelvollisille.

7. Muiden hallituksen esittämien asioiden käsittely

Muita asioita ei ollut.

8. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.15.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Pekka Airaksinen
Kokouksen puheenjohtaja

Seija Korpela
Kokouksen sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat:

Raimo Nenonen
Kallio-Seura ry

Saara Tolonen
Kallio-Seura ry

LIITTEET

1 a) Luettelo virallisista kokousedustajista,
1 b) Luettelo kokouksen muista osanottajista
2) Esityslista
3) Toimintakertomus 2001
4) Tilinpäätös 2001 & 5) Tilintarkastajien kertomus