Kevätkokous 2003

Aika Maanantai 31. maaliskuuta 2003 kello 18.00
Paikka Rakennusviraston koulutustila 2, Kasarmikatu 21

Viralliset kokousedustajat

34 kaupunginosayhdistyksen edustajat, liite 1 a)
Muut kokoukseen osallistuneet henkilöt, liite 1 b)

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Riitta Fabricius avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

2. Puheenjohtajan, sihteerin sekä pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Eero Minkkinen Merihaka-Seurasta ja sihteeriksi liiton järjestösihteeri Seija Korpela. Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Sirpa Nykyri Malmi-Seurasta ja Ari Kallinen Kumpula-Seurasta.

3. Kokouksen laillisuuden ja äänivaltaisten osanottajien toteaminen

Sääntöjen mukaan kevätkokous on pidettävä maaliskuussa ja kutsu siihen lähetettävä vähintään 14 päivää ennen kokousta. Kokouskutsu oli lähetetty 17.3.2003 (jä-sentiedote 2/2003). Valtakirjojen mukaan 34 jäsenyhdistystä oli virallisesti edustet-tuina kokouksessa. Todettiin, että kokous on laillisesti kokoon kutsuttu ja päätösvaltainen. Kokoukseen osallistui virallisten edustajien lisäksi myös muita yhdistysaktiiveja.

4. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin jaettu esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Liite 2.

5. Edellisen toimintakauden toimintakertomuksen ja tilien käsittely sekä tilintarkastajien tarkastuskertomuksen esittely

Vuoden 2002 toimintakertomus ja tilinpäätöstiedot oli toimitettu osanottajille kokouskutsun mukana. Puheenjohtaja Riitta Fabricius esitteli toimintakertomusta lyhyesti, jonka jälkeen se käytiin läpi kohta kohdalta.

Alppila-Seuran edustaja Pirjo Jauhiainen kiinnitti huomiota liitteseen nro 1, jossa on osa jäsenyhdistysten keskeisistä tapahtumista vuonna 2002. Hän tiedusteli, onko syytä julkaista liitettä jatkossa näin suppeana. Puheenjohtaja Riitta Fabricius totesi, että HELKA haluaa kertoa paitsi omasta myös jäsenyhdistystensä toiminnasta.

Todettiin, että yhdistysten olisi aktiivisemmin tiedotettava HELKAlle tärkeistä tapahtumistaan, jotta luettelosta tulisi kattavampi.

Puheenjohtaja Heikki Kukkonen huomautti, että hänen seuransa täydellinen nimi on Kulosaarelaiset – Brändöborna r.y.

Käsiteltiin tilinpäätös. Järjestösihteeri totesi, että vuoden 2002 menot ovat edellisen vuoden tasoa. Vain Kotikatu-projektin menot ovat alhaisempia, sillä kokopäi-väisen atk-kouluttajan tilalla oli osapäiväinen atk-kouluttaja. YKS-projektille saatua rahoitusta käytetään vuosien 2003-04 aikana.

Kokousaineiston mukana jaetun tilinpäätöksen viimeinen sivu korvataan kokouksessa jaetulla uudella sivulla.

Saara Tolonen, toinen tilintarkastajista, luki Pirkko Alarannan kanssa laatimansa tilintarkastuskertomuksen (liitteet 3, 4 ja 5). Projektien siirtovelat huomioon ottaen tilinpäätöksen tulos = 0.

6. Edellisen toimintakauden tilinpäätöksen vahvistaminen sekä vastuuvapauden myöntäminen tili- ja vastuuvelvollisille

Vahvistettiin vuoden 2002 tilinpäätös sekä myönnettiin vastuuvapaus tili- ja vastuuvelvollisille.

7. Muiden hallituksen esittämien asioiden käsittely

Pasila-Seura – Böle Samfundet ry:n hallitus on kirjeessään 20.2.2003 esittänyt HELKAn eroamista Suomen Kotiseutuliitosta. Jäsenyydestä ei katsota olevan yh-distyksille hyötyä.

Riitta Fabricius selosti, miksi HELKAn hallitus ehdottaa asian käsittelyä siirrettäväksi liiton syyskokoukseen. Aloitteesta on jo neuvoteltu Suomen Kotiseutuliiton kanssa 10.3. Seuraava neuvottelu pidetään 9.4.

Suomen Kotiseutuliiton jäseneksi jäämisen puolesta puhui Kulosaarelaiset – Brändöborna ry:n puheenjohtaja Heikki Kukkonen, joka on myös Suomen Kotiseutuliiton kotiseutujaoston puheenjohtaja. Hän painotti mm. Kotiseutuliiton hallinnoiman Euroopan rakennusperintöpäivän arvoa yhdistyksille ja Maankäyttö- ja rakennuslain sisällöstä jäsenyhdistyksille aikoinaan järjestettyä koulutusta. Hän pitää yhdistysten jäsenmaksuista Suomen Kotiseutuliitolle keskimäärin siirtyvää 30 – 50 euron osuutta vähäisenä.

Eroamisen puolesta tuli jäseniltä kannanottoja. Kannelmäki-Seuran puheenjohtaja Erik Bärlund totesi, että "jäsenyys ei ole antanut mitään etua, mutta ei ole haitannutkaan".

HELKAn varapuheenjohtaja Raimo Nenonen kehotti yhdistyksiä vastaamaan Suomen Kotiseutuliiton nettisivuilla olevaan kyselyyn, jossa selvitetään yhdistysten toivomuksia Kotiseutuliiton palveluista.

Vilkkaan keskustelun jälkeen päätettiin ottaa eroamisasia uudelleen esille syyskokouksessa. Aloitteen tekijä, Pasila Seura – Böle Samfundet ry hyväksyi tämän järjestelyn.

8. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.47.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Eero Minkkinen
Kokouksen puheenjohtaja

Seija Korpela
Kokouksen sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat:

Sirpa Nykyri
Malmi-Seura ry

Ari Kallinen
Kumpula-Seura ry

LIITTEET

1a) Luettelo virallisista kokousedustajista,
1b) Luettelo kokouksen muista osanottajista
2) Esityslista
3) Toimintakertomus 2002
4) Tilinpäätös 2002 & 5) Tilintarkastajien kertomus