Kevätkokous 2004

Aika Tiistai 30. maaliskuuta 2004 kello 17.00
Paikka Rakennusviraston koulutustila 2, Kasarmikatu 21

Viralliset kokousedustajat

25 kaupunginosayhdistyksen valtuutetut edustajat, liite nro 1 a.
Muut kokoukseen osallistuneet henkilöt ilmenevät liittestä nro 1 b.

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Aija Staffans avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

2. Puheenjohtajan, sihteerin sekä pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Matti Enroth Pakila-Seura ry:stä ja sihteeriksi liiton toiminnanjohtaja Pirjo Tulikukka. Pöytäkirjantarkastajiksi ja samalla ääntenlaskijoiksi valittiin Heikki Kukkonen Kulosaarelaiset-Brändöborna ry:stä ja Terttu-Liisa Ertola Pakila-Seura ry:stä.

3. Kokouksen laillisuuden ja äänivaltaisten osanottajien toteaminen

Sääntöjen mukaan kevätkokous on pidettävä maaliskuussa ja kutsu siihen lähetettävä vähin-tään 14 päivää ennen kokousta. Kokouskutsu oli lähetetty 15.3.2004 (jäsentiedote 1/2004). Valtakirjojen mukaan 25 jäsenyhdistystä oli virallisesti edustettuina kokouksessa. Todettiin, että kokous on laillisesti kokoon kutsuttu ja päätösvaltainen. Kokoukseen osallistui virallisten edustajien lisäksi myös muita yhdistysaktiiveja.

4. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin jaettu esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Liite nro 2.

5. Edellisen toimintakauden toimintakertomuksen ja tilien käsittely sekä tilintarkastajien tarkastuskertomuksen esittely

Vuoden 2003 toimintakertomus oli toimitettu osanottajille kokouskutsun mukana, tilinpäätöstiedot jaettiin kokouksessa. Puheenjohtaja Matti Enroth kävi toimintakertomuksen läpi lyhyesti kohta kohdalta.

Muutamien jäsenyhdistysten edustajat huomauttivat, että heidän yhdistystensä tapahtumia ei ilmennyt liitteessä 1 (jäsenyhdistysten tärkeimmät tapahtumat 2003). Kokous totesi kuitenkin, että näitä oli tiedusteltu kahteen otteeseen v:n 2003 lopulla, jolloin halukkailla oli tilaisuus tapahtumia ilmoittaa. Ratkaisuna siihen, että halukkaat voisivat vielä lisätä omat tapahtumansa listaan hyväksyttiin toimintakertomukseen seuraava puheenjohtajan tekemä muutosehdotus:

Toimintakertomuksen liite 1 (jäsenyhdistysten tapahtumat 2003) irrotetaan varsinaisesta HELKAn toimintakertomuksesta 2003, jolloin sitä voidaan vielä täydentää, ja toimintakertomuksen liite 2 (HELKAn edustukset 2003) siirtyy liitteeksi 1. Lisäksi poistettiin toimintakertomusehdotuksesta sivulta 5 kolmannen kappaleen viimeinen lause joka alkaa "Liiton jäsenien panos…". Korjattu toimintakertomus, liite nro 3.

Käsiteltiin tilinpäätös. Roihuvuori-Seuran Tytti Salminen esitteli tilinpäätöksen. Heikki Kukkosen Kulosaarelaiset – Brändöborna ry:stä tiedusteluun toimiston vuokraa koskien Tytti Salminen selvitti vuokran olevan jaettu kahtia toimiston ja ja Kotikatuprojektin koh-dalle.

Lopuksi toiminnanjohtaja Pirjo Tulikukka luki tilintarkastajien (Saara Tolonen ja Pirkko Alaranta) laatiman tilintarkastuskertomuksen, liite. Projektien siirtovelat huomioon ottaen tilinpäätöksen tulos = 0.

6. Edellisen toimintakauden tilinpäätöksen vahvistaminen sekä vastuuvapauden myöntäminen tili- ja vastuuvelvollisille

Vahvistettiin vuoden 2003 tilinpäätös sekä myönnettiin vastuuvapaus tili- ja vastuuvelvollisille. HELKAn tilinpäätös 2003 ja tilintarkastajien kertomus, liite nro 4.

7. Muiden hallituksen esittämien asioiden käsittely

Toiminnanjohtaja Pirjo Tulikukka esitteli lyhyesti Suomen Mielenterveysseuran Pirkko Lahdelta Helkaan tulleen aloitteen "Marrakeshin tori", johon toivottiin palautetta liiton jäseniltä, liite nro 5.
Puheenjohtaja Aija Staffans esitti vielä kokouksen lopuksi, että jäsenet voivat lähettää Tieken kanssa toimitettavan 40-vuotisjuhlajulkaisun nimiehdotuksia HELKAan.

8. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.50.

 

Pöytäkirjan vakuudeksi

Matti Enroth
kokouksen puheenjohtaja

Pirjo Tulikukka
kokouksen sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat:

Heikki Kukkonen
Kulosaarelaiset – Brändoborna ry

Terttu-Liisa Ertola
Pakila-Seura ry

LIITTEET

Liite nro 1 a. Luettelo virallisista kokousedustajista (+ valtakirjat)
Liite nro 1 b. Luettelo kokouksen muista osanottajista (+ koko osanottajalista)
Liite nro 2. Kevätkokouksen esityslista
Liite nro 3. Korjattu toimintakertomus 2003
Liite nro 4. Tilinpäätös 2003 ja tilintarkastajien kertomus
Liite nro 5. Suomen mielenterveysseuran Pirkko Lahden aloite Helkalle